Logiczny typ danych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Typ logiczny, typ boolowski (ang. boolean) – uporządkowany zbiór wartości logicznych, składający się z dokładnie dwóch elementów: prawda (true, 1, +) i fałsz (false, 0, -), wraz z towarzyszącymi im zdefiniowanymi operatorami standardowymi[1]. Nazwa pochodzi od angielskiego pioniera logiki, matematyka George'a Boole'a[1].

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Typ logiczny stosuje się jako:

Różnice pomiędzy typem logicznym a typem liczbowym[edytuj | edytuj kod]

Ze względu na to, iż każdą funkcję logiczną da się zapisać funkcją dającą jako wynik liczbę naturalną (fałsz - 0, prawda - liczba większa od zera), zaś operatory logiczne da się zapisać za pomocą mnożenia i dodawania, w niektórych językach programowania, np. w C (do C99), typ logiczny nie występował. Są jednak przyczyny, dla których typ logiczny jest stosowany:

 • brak zakresu (nie ma efektu przekroczenia zakresu poprzez sumowanie dwóch warunków prawdziwych),
 • oszczędność pamięci,
 • większa czytelność kodu.

Typy logiczne w językach programowania[edytuj | edytuj kod]

Języki programowania Typ logiczny
C (od C99), C++, C#, Python bool
Pascal, Object Pascal/Delphi, Java, Lua boolean

Przykłady zastosowania[edytuj | edytuj kod]

Pascal[edytuj | edytuj kod]

{ definicja zmiennej typu logicznego }
var
  zmienna_log : Boolean;

{ deklaracja funkcji zwracającej typ logiczny }
function parzysta(l : Integer) : Boolean;
begin
  parzysta := ((l mod 2) = 0);
end;

{ użycie powyższych w programie }
begin
  zmienna_log := parzysta(4);
end.

C99[edytuj | edytuj kod]

#include <stdbool.h>

int main()
{
  bool b = false;
  b = true;
}

C++[edytuj | edytuj kod]

Przykłady konwersji między bool a innymi typami:

#include <string>

int main()
{ 
  using std::string; 
  // niejawne konwersje do bool
  bool a = 'a';        // char -> bool [true]
  bool b = 0.0;        // double -> bool [false] 
  bool c = -1;        // int -> bool [true]
  bool d = 0;         // int -> bool [false]
  bool e = &a;        // bool * -> bool [true]
  bool f = &string::clear;  // void (string::*)() -> bool [true] 
  
  // niejawne konwersje z bool
  int i = false;       // bool -> int [0]
  double j = true;      // bool -> double [1.0]
}

C#[edytuj | edytuj kod]

using System;

namespace TypLogiczny
{
  public class Parzysta
  {
    //metoda zwracająca typ logiczny:
    // true (prawda), jeśli liczba podana jako argument jest parzysta,
    // false (fałsz) w przeciwnym przypadku.
    static bool CzyParzysta(int i)
    {
      return (i % 2) == 0;
    }

    static void Main()
    {
      for(int i = 0; i <=25; i++)
      {
        if(CzyParzysta(i)) //wartość logiczna jako warunek instrukcji warunkowej if
        {
          Console.WriteLine("Liczba {0} jest parzysta", i);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Liczba {0} jest nieparzysta", i);
        }
      }
    }
  }
}

PHP[edytuj | edytuj kod]

function returnbool($arg) { return !!$arg; }

$b = returnbool(1); // zwraca prawdę (true)

// tak; true jest równoznaczne z 1
echo 'Test 1: ', ($b == 1) ? 'tak' : 'nie', '<br />';

// nie; true nie jest identyczne z 1
echo 'Test 2: ', ($b === 1) ? 'tak' : 'nie', '<br />';

Java[edytuj | edytuj kod]

class LogicDataType{
 public static void main(String[] args){
  boolean a = true, b = false;
  System.out.println("\"a\" wynosi " + a + ", natomiast \"b\" wynosi " + b + '.');
 }
}

Delphi XE2/Object Pascal[edytuj | edytuj kod]

unit LogicDataType;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs;

type
 TLogicDataTypes = class(TForm)
  procedure FormShow(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 LogicDataTypesForm: TLogicDataTypes;
 a, b : boolean;

implementation

{$R *.dfm}

procedure LogicDataTypesForm.FormShow(Sender: TObject);
begin
 a := true;
 b := false;
 Application.MessageBox('''a'' wynosi ' + BoolToStr(a) + ', ''b'' wynosi ' + BoolToStr(b) + '.', '''a'' i ''b''!');
end;

end.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Niklaus Wirth: Wstęp do programowania systematycznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1978, s. 37-38.