Metody wychowania

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Metody wychowania – pomagają współczesnym osobom zaangażowanym w proces wychowania odnaleźć się w trudnych aspektach dotyczących wielości nurtów wychowania. Nakreślają obraz, wskazują drogę, którą należy podążać w swojej pracy pedagoga.

Metody wychowania:

 • W ujęciu prakseologicznym – metoda to ogólny sposób postępowania. Założeniem, każdej metody jest dążenie do osiągnięcie celów a cel to wartości, jednym słowem poprzez odpowiednie metody dążące do wdrożenia wartości.
 • Kopaliński – metoda to świadome, konsekwentne, systematyczne postępowanie. Składają się na nie środki i czynności, które służą realizacji celu.
 • Kamiński – sposoby konsekwentnego i możliwie najbardziej skutecznego postępowania zmierzające do określonego celu.
 • Muszyński - sposób postępowania wychowawcy, polegający na wywieraniu wpływu na aktywność wychowanka, związany zawsze z obszarem nagród i kar. Wychowanie poprzez stosowanie tych metod dąży do obranego celu.

Zadaniem teorii wychowania jest tworzenie, rekonstrukcja, przetwarzanie tak treści, metod, kształtów wychowania, aby potrafiły się one wpasować w ówczesny kształt i model świata. Staje się więc niezbędne ciągłe poszukiwanie najlepszych i jak najbardziej aktualnych rozwiązań dotyczących wychowania i kształtowania jednostki. Teoria wychowania to dział, którego treścią i celem jest człowiek (podmiot), treścią jest wychowanie (przedmiot), metodą – sposób wytwarzania odpowiednich postaw, cech, nawyków w młodym lub dorosłym człowieku. Możemy zatem powiedzieć, ze istotą wychowania jest całokształt związany z formowaniem i dopasowaniem nas samych do aktualnych i przyszłych modeli dobrze wychowanego człowieka (w pełnym tego słowa znaczeniu - moralnie, fizycznie, społecznie, emocjonalnie, umysłowo).

Style wychowania[edytuj | edytuj kod]

Wyróżnić można 3 podstawowe style wychowania:

Autorytarny:

 • dominacja wychowawcy
 • podporządkowanie wychowanka
 • wychowanie zazwyczaj jednoznaczne restrykcyjne
 • metody bezpośrednie: nagrody, kary

Partnerski:

 • liberalny
 • samodzielne kształtowanie sytuacji wychowawczych
 • pozostawiona swoboda i niezależność dziecku
 • interwencja tylko w sytuacjach kryzysowych
 • wychowanie poprzez życiowe sytuacje

Demokratyczny:

 • współkreowanie wychowanka
 • wychowawca uczestniczy w życiu wychowanka
 • metody pośrednie: oddziaływanie poprzez naśladownictwo

Podział według Muszyńskiego[edytuj | edytuj kod]

WPŁYW OSOBISTY:

 • wyrażanie aprobaty i dezaprobaty (podoba - nie podoba mi się)
 • działanie – wpływu osobistego
 • perswazja
 • wysuwanie sugestii
 • instruowanie

Indywidualna relacja wychowawca-wychowanek, według tych oddziaływań będziemy poznawać świat.

WPŁYW SPOŁECZNY

 • modyfikacja celów zespołu
 • kształtowanie norm postępowania
 • przekształcanie struktury zespołu
 • nadawanie właściwego kierunku kontroli

Pod wpływem otoczenia możemy zmienić swoje zachowanie by dostosować się do ogółu, by pozyskać akceptację

WPŁYW SYTUACYJNY

 • nagradzanie
 • karanie
 • organizowanie doświadczenia

Określona sytuacja może wpłynąć na nasze zachowanie (strata bliskich)

KIEROWANIE SAMOWYCHOWANIEM

 • ukazywanie samych sposobów
 • przygotowanie do świadomego ćwiczenia
 • ukazywanie do świadomego ćwiczenia

To co zrobię sama dla siebie, kierowanie swoim samorozwojem, to jakie wartości będą miały wpływ na mój system wartości

Podział według Piotrowiak[edytuj | edytuj kod]

 • metody bezpośrednie
 • metody pośrednie
 • metody indywidualne i grupowe

Metody bezpośrednie[edytuj | edytuj kod]

To metody działające na świadomość.

NAGRADZANIE

 • wybiórczość w stosowaniu nagród
 • brak uzasadnienia
 • nagradzanie – rozwija postawy konsumpcyjne

KARANIE

 • niska skuteczność karania
 • stosowanie karania zbiorowego
 • eksponowanie kar fizycznych w wychowaniu
 • powstanie zaburzeń emocjonalnych

W dzisiejszych czasach okazuje się iż ten rodzaj metody wychowania jest wielce nieskuteczny. Karanie – budzi mechanizmy obronne (myślenie autonomiczne zrobię co będę chciał) Nagradzanie – szukanie kolejnych korzyści (komercje).

Metody pośrednie[edytuj | edytuj kod]

Działające na podświadomość – skuteczność tych metod jest według niektórych osób[według kogo?] o wiele wyższa.

Metoda perswazyjno-informacyjna[edytuj | edytuj kod]

 • tłumaczenie, przekazywanie, danych w celu zmiany opinii, postaw, zachowań
 • korygowanie i wzbogacanie zasobu wiedzy
 • w metodzie tej posługujemy się językiem werbalnym i niewerbalnym
 • wychowujemy poprzez: komunikacje, rozmawiając, dyskutując, polemizując, perswadując

Warunki skuteczności:

 • umiejętne słuchanie (nie zamykamy się na opinię rozmówcy i na drugą osobę)
 • umiejętne formułowanie argumentów (dojrzałe argumentowanie)
 • stosowanie komunikatów pozawerbalnych (zgodność z komunikatem werbalnym)
 • rezygnacja z bezwzględnej dominacji wyrażonej w opiniach. (nie moralizować, w wychowaniu nie ma zwycięzców i przegranych, wychowanie bez porażek)

Problemy:

 • skłonność do moralizowania
 • chęć potwierdzenia własnych racji
 • unikanie tematów trudnych (tabu)

Ważna koncepcja Gordonowska[edytuj | edytuj kod]

 • komunikat przejrzysty,
 • oparty na słuchaniu
 • nie ma wygranych, przegranych
 • nie oceniać - blokada dialogu
 • wysłuchać, nie przerywać, niech powie co ma do powiedzenia

Metoda modelowania (modelowanie-wzorowanie) Bronfenbrenner[edytuj | edytuj kod]

 • naśladowanie zachowań, ról społecznych, upodabnianie się w sposób nieświadomy do innych osób
 • efekt bezpośredni (dziecko zachowuje się dokładnie jak wychowawca)
 • efekt generalizowania (tendencja do zbliżonych zachowań, jakimi posługiwali się nasi wychowawcy)

Warunki skuteczności: 1. identyfikacja wychowanka z wychowawcą (autorytet) 2. atrakcyjność treści przekazywanych przez model (treści dostosowane do okresu życia, w okresie dojrzewania – ucieczka od autorytetu rodziców – potem powrót) 3. wartości przyswojone przez dziecko - jako determinanty pozytywnych lub negatywnych zachowań 4. wiek dziecka- metoda skuteczniejsza w młodym wieku dziecka

Problemy: 1. brak właściwych wzorców zachowań (rodzina, media, instytucje) pozytywne ok., negatywne – zasada dziedziczenia patologii 2. rozbieżność między obszarem deklaracji a zachowań wychowawców (nasila się w okresie dojrzewania- wzór rodzica nie jest idealny, poszukiwanie bardziej spójnych wzorów zachowań)

Metoda zadaniowa (Motywująco-prowokująca)[edytuj | edytuj kod]

 • powierzanie dziecku zadań
 • stawianie dziecka w sytuacjach problemowych
 • wykształcanie dzięki tym sytuacjom konstruktywnych zachowań i postaw
 • uczy się dzięki temu czego należy unikać, jak postępować
 • nawiązanie do DEWEYOWSKIEJ koncepcji – doświadczenia (działalne jest źródłem wiedzy)

Warunki skuteczności:

 • umiejętne formułowanie zadań (poziom i możliwości dostosowane)
 • zaangażowanie
 • stopniowanie trudności (od prostych do trudnych)
 • obiektywna ocena działalności wychowanka
 • pogłębianie samodzielności wychowanka (interweniować tylko gdy jest taka potrzeba)

Problemy:

 • trudności w formułowaniu zadań
 • skłonność do wyręczania wychowanka

Metoda grupowa[edytuj | edytuj kod]

 • oddziaływanie kilku osób na jednostkę w celu zmodyfikowania postaw bądź zachowań
 • zmiany poprzez bycie i działanie z innymi osobami

Metoda organizowania działalności zespołowej (Kamiński, Courinet)[edytuj | edytuj kod]

 • istnieją cechy przywódców zespołu
 • nikogo nie można włączyć do grupy na siłę
 • grupa nie powinna być liczna spychanie odpowiedzialności na innych
 • lider powinien wyłonić się sam w sposób naturalny
 • gdy 2 liderów warto podzielić grupę

Warunki skuteczności: 1. odpowiednia liczebność zespołu 2. różnorodność (duże grupy ok. 50 os.) 3. grupy dobrane według temperamentu 4. precyzyjne określenie zadań 5. koordynacja działań

Problemy: 1. konflikty między członkami zespołu 2. pogłębianie podziałów 3. Rozwój postaw konformistycznych, 4. ulegamy grupie, przestajemy się angażować

Metoda organizowania działalności samorządowej – A. Neill[edytuj | edytuj kod]

 • uczestnictwo dzieci i młodzieży w działalności
 • uczy odpowiedzialności, ważności, że możemy mieć na coś wpływ
 • przygotowanie do samodzielnego życia
 • zbyt wczesne włączenie spowoduje upośledzenie na gruncie społecznym

Warunki skuteczności:

 • realność zadań i problemów
 • zwiększenie udziału wychowanków
 • usprawnianie rozwiązań organizacyjnych
 • tworzeniu równych szans udziału w budowaniu rzeczywistości

Problemy

 • powstanie klik i grup interesów
 • brak spójności działań
 • nadmierna ingerencja wychowanków.