Organ administracji geologicznej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Organ administracji geologicznej - polski organ administracji publicznej, do zadań którego należy:

Zgodnie z art. 156 PGG, organami administracji geologicznej są:

Minister Środowiska[edytuj | edytuj kod]

Do właściwości Ministra Środowiska jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

 • złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego, oraz warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień tych złóż i wtłaczaniem wód pochodzących z takich odwodnień do górotworu;
 • obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
 • regionalnych badań hydrogeologicznych;
 • określania warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych;
 • określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów;
 • regionalnych badań budowy geologicznej kraju;
 • regionalnych prac kartografii geologicznej;
 • ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
 • otworów wiertniczych do rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopalin;
 • obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 m.

Starosta[edytuj | edytuj kod]

Jako organ I instancji, starosta jest właściwy w sprawach związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczących:

 • złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m³ w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
 • ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m³/h;
 • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych;
 • odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m³/h;
 • robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła Ziemi;
 • warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.

Marszałek województwa[edytuj | edytuj kod]

Jest właściwy we wszystkich pozostałych sprawach, uregulowanych w Prawie geologicznym i górniczym, niezastrzeżonych do właściwości starosty lub Ministra Środowiska.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • H. Schwarz - Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom II. Art. 104-227, Wrocław 2012