Polska Komisja Akredytacyjna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Polska Komisja Akredytacyjna
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1 stycznia 2002

Przewodniczący

Tadeusz Stanisławski

Sekretarz

Maria Próchnicka

Adres
ul. Żurawia 32–34
00-515 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Polska Komisja Akredytacyjna”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Polska Komisja Akredytacyjna”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Polska Komisja Akredytacyjna”
Ziemia52°13′41,9″N 21°00′49,6″E/52,228306 21,013778
Strona internetowa

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA), do 30 września 2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) – gremium eksperckie oceniające jakość kształcenia na polskich uczelniach, utworzone 1 stycznia 2002[1].

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego. PKA dokonuje ocen programowych i instytucjonalnych oraz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wyniki tych ocen, opinie w sprawie utworzenia uczelni oraz przyznania uczelni lub jej podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, opinie w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a także opinie w sprawie utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii w Polsce.

Ponadto PKA wydaje opinie o jakości kształcenia w jednostkach ubiegających się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych i w zakresie sztuki, a także formułuje opinie na temat projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.

Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne. Wyniki dokonanych ocen, a także raporty zespołów oceniających i uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, publikowane są na jej stronie internetowej.

Do 30 września 2011 r. nosiła nazwę Państwowa Komisja Akredytacyjna. Kompetencje PKA zostały rozszerzone ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nowelizacją ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 18 marca 2011 r.

W latach 2002 – 2014 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała 5363 ocen (w tym 147 ocen wyróżniających, 4427 pozytywnych, 601 warunkowych i 188 negatywnych) oraz zaopiniowała 6196 wniosków (w tym 3174 pozytywnie)[2][3].

Rodzaje i skala ocen[edytuj | edytuj kod]

Ocena programowa dokonywana jest na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych. W jej trakcie weryfikuje się jakość prowadzonego kształcenia oraz stopień spełnienia wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, a także kompleksowość, funkcjonowanie i skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i mechanizmy jego doskonalenia.

Ocena instytucjonalna obejmuje ocenę działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz ocenę jakości kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych (jeśli takie są prowadzone), w tym związek strategii rozwoju jednostki ze strategią rozwoju uczelni, funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i stopień umiędzynarodowienia.

Szczegółowe kryteria dokonywania ocen określone zostały w Statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępnym na jej stronie internetowej[4].

W ocenie programowej i instytucjonalnej stosowana jest taka sama skala ocen obejmująca ocenę wyróżniającą, pozytywną, warunkową i negatywną. Ocena wyróżniająca przyznawana jest na 8 lat, a ocena pozytywna na 6 lat (kolejna ocena może być przeprowadzona wcześniej, jeśli zaistnieją odpowiednie ku temu przesłanki). Uchwała o przyznaniu oceny warunkowej wskazuje termin dokonania następnej oceny (najczęściej w kolejnym roku akademickim). Negatywna ocena programowa zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia, natomiast negatywna ocena przyznana w wyniku procedury oceny instytucjonalnej skutkuje powrotem do ocen programowych.

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

W skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej wchodzą zespoły działające w ramach następujących obszarów kształcenia: nauk humanistycznych, nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych, nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, sztuki oraz zespół odwoławczy.

Organami Komisji są przewodniczący, sekretarz oraz prezydium, skład którego tworzą przewodniczący Komisji, sekretarz i przewodniczący wymienionych wyżej zespołów działających w ramach obszarów kształcenia.

Przewodniczący[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  2. Sprawozdanie z działalności PKA w latach 2008 – 2011. pka.edu.pl. [dostęp 2015-04-28].
  3. Sprawozdanie z działalności PKA w latach 2005 – 2007. pka.edu.pl. [dostęp 2015-04-28].
  4. Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 lutego 2015 r.. pka.edu.pl. [dostęp 2015-04-28].
  5. Prof. Krzysztof Diks nowym szefem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. PAP – Nauka w Polsce, 30.12.2015. [dostęp 2015-12-31].
  6. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił skład PKA w nadchodzącej kadencji.. pka.edu.pl, 30.12.2015. [dostęp 2015-12-31].