Przejdź do zawartości

Slang krótkofalarski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Slang krótkofalarskislang używany przez krótkofalowców z całego świata. Został stworzony, aby skrócić czas potrzebny na nadanie wiadomości alfabetem Morse’a. Większość wyrazów stworzonych na potrzeby tego slangu to skróty pochodzące od słów angielskich lub ciągi liter, które po przeczytaniu mają wydźwięk podobny jak słowa w języku angielskim. Do odczytania większości skrótów występujących w tym slangu wystarczy podstawowa znajomość języka angielskiego. Poniższa tabela zawiera podstawowe skróty. W kolumnie „Pochodzenie” podano wyraz/wyrażenie z języka angielskiego; zaznaczono, jeśli źródłem jest inny język[1].

Słowo w slangu Pochodzenie Polskie znaczenie
AA all after wszystko po…
AB all before, about wszystko przed…, około
ABT about około
AC alternating current prąd przemienny
ADR address adres
AER aerial antena
AF audio frequency częstotliwość dźwięku
AGN again powtórnie, znów
AHD ahead naprzód
ALNG along wzdłuż
AM amplitute modulation

ante meridiem (łac.)

modulacja amplitudy

przed południem

AMP ampere amper
ANI any dowolny, każdy
ANS answer odpowiedź
ANT antenna antena
AS poczekaj (nadawany jako jeden znak)
AT at o godzinie
AUD audibility słyszalność
AUSSIE australijski krótkofalowiec
AVC automatic volume control automatyczna regulacja wzmocnienia
AWH Auf wiederhören (niem.) do usłyszenia
AWS Auf wiedersehen (niem.) do widzenia
BA buffering amplifier wzmacniacz izolujący w nadajniku (separator)
BCI broadcast interference zakłócenia w odbiorze radiofonicznym
BCL broadcast listener radiosłuchacz
BCUS, BECUS because ponieważ, bo
BD bad zły, źle
BEAM beam antena kierunkowa
BEST best najlepszy
BF, BFRE, B4 before przed
BFO beat frequency oscilator generator do odbioru radiotelegrafii i SSB
BK break przerwa
BLV believe sądzić, przypuszczać
BOX box skrytka pocztowa
BT but ale
BTR better lepiej
BTU back to you z powrotem do ciebie
BTWN between pomiędzy
BU buffer separator
BUG bug półautomatyczny klucz do telegrafii
BUK book książka
BURO, BUREAU bureau biuro
BY by przez, od
CALL call znak wywoławczy, wywoływać
CB call back odpowiedz, proszę odpowiedzieć
CC crystal controlled kwarcowy
CFM confirm, confirmation potwierdzać, potwierdzenie
CL close wyłączam stacje (równoważne dla QRT w kodzie Q)
CLD called wołał
CLG calling wołający
CMG coming przychodzący, nadchodzący
CN can móc, może
CNT can't nie móc, nie może
CO cristal oscilator generator kwarcowy
CONGRATS congratulations gratulacje
CP counerpoise przeciwwaga
CPY, CPI copy odbierać
CQ seek you wywołanie ogólne
CRD card karta
CTS countries kraje
CUAGN, CUA see you again do następnego spotkania, do usłyszenia/zobaczenia
CUD could móc, mógłbym
CUDNT couldn't nie móc, nie mogę
CUL see you later do usłyszenia później, do zobaczenia
CUM come przyjść, przychodzić
CW continuous wave fala ciągła/telegrafia
D, DWN down w dół, niżej
DBL double podwójny
DC direct current prąd stały
DCN direction kierunek
DE po hiszpańsku „z” tu, z tej strony
DNT don't nie rób tego
DR dear drogi (zwrot do kogoś)
DUNNO don't know nie wiem
DX distant daleka łączność, rzadki kraj, duża odległość
EL, ELS element, elements element, elementy
EM them ich
ENAF enough dość, dosyć
EU Europe Europa
EX ex były
FAN radiooperator nasłuchowiec
FB fine business coś dobrego, wręcz znakomitego
FD frequency doubler podwajacz częstotliwości
FR, FOR for dla, za
FEW few kilka
FM from

frequency modulation

od

modulacja częstotliwości

FONE telephone, phone telefon, fonia, radiotelefonia
FRD friend kolega, przyjaciel
FREQ, FQ frequency częstotliwość
FRM, FROM from od
FWD forward w przód
FYI for your information do twojej wiadomości
GA good afternoon

go ahead

dzień dobry

zaczynaj, działaj

GANG gang grupa
GB good bye żegnaj
GD good day dzień dobry
GE good evening dobry wieczór
GEN generator generator
GESS guess przypuszczam, domyślam się, zgaduje że
GG, GNG going idzie
GL good luck powodzenia
GLD glad zadowolony, uradowany
GM good morning dzień dobry (rano)
GMT Greenwich Mean Time czas Greenwich
GN good night dobranoc
GND ground uziemienie, masa, ziemia
GUD good dobry
GV, GVG give, giving daj, dawać
HAM ham krótkofalowiec, radioamator
HF high frequency wysoka częstotliwość
HLO hallo halo
HP high power duża moc
HPI happy szczęśliwy
HQ headquarters kwatera główna, zarząd główny
HR here tutaj, tu
HRD heard słyszał, słyszałem
HT high tension wysokie napięcie
HUM hum przydźwięk
HV, HVE have mam, mieć, ma
HVI heavy ciężki
HVNT haven't nie mam, nie ma
HW how? jak?
HWS how is? jak jest?
HWSAT how is about that? co Ty/wy/oni na to?
IF intermediate frequency

if

częstotliwość pośrednia

jeżeli

IM I'm ja jestem
IN in w
INFO information informacja
INPT input wejście (w sensie elektrotechnicznym)
IRPT I repeat powtarzam
IS is jest
K ang. to key proszę nadawać (zwrot ogólny)
KC kilocycle kiloherc
KHZ KHz kiloherc
KN over to you proszę nadawać (zwrot w łączności z konkretną stacją)
KNW know wiedzieć
KW kilowatt kilowat
KY key klucz (telegraficzny)
LAT latitude szerokość geograficzna
LDSKPR, LS loudspeaker głośnik
LF low frequency niska częstotliwość
LFT left opuszczać, opuściłem
LIC, LIS license licencja, pozwolenie radiowe
LKG looking szukać, patrzeć
LOG logbook dziennik pracy stacji
LONG long

longitude

długi

szerokość geograficzna

LOTSA lots of dużo …
LP long path dłuższą drogą
LR last received ostatnio odebrane
LS last sended ostatnio nadane
LSN, LSTN listen słuchać
LT low tension niskie napięcie
LTR letter list
LW long wire antena „long wire”
MA miliammeter miliamperomierz
MAG magazine czasopismo, magazyn
MC megacycle megaherc
MF, MFD microfarad mikrofarad
MHZ MHz megaherc
MIKE mike mikrofon
MILL maszyna do pisania
MILS miliamperes miliampery
MIN minute minuta
MISD missed przegapić
MNI many dużo
MNL manual ręczny
MO master oscilator

moment

generator sterujący

moment

MOD modulation modulacja
MSG message wiadomość
MST must muszę, musisz, musieć
MTR meter metr
MY, MI my, mine mój, moje
N no nie
NG no good niedobrze
NIL nothing nic
NITE night noc
NM nothing more nic więcej
NN noon południe (pora dnia)
NR near

number

blisko, w pobliżu

numer

NVR never nigdy
NW now teraz
OB old boy przyjaciel
OC old chap stary kolega
ODX najdalszy DX
OFT often często
OK all correct ok, wszystko w porządku
OM old man stary przyjaciel
ONLI only tylko
OP operator operator
OPS operators operatorzy
OSC oscilator oscylator
OT old timer stary, doświadczony krótkofalowiec
OUTPUT output moc wyjściowa
PA power amplifier wzmacniacz mocy
PART part część, częściowy
PDC pure DC czysty prąd stały
PER za
PIRATE pirate nielicencjonowany nadawca
PM past meridium (łac.) po południu
POB post office box skrytka pocztowa
PR packet-radio packet-radio
PSE please proszę
PSED pleased zadowolony
PT point punkt
PWR power moc
RCD received odebrane, odebrałem
RCTF rectifier prostownik
RCVR, RX receiver odbiornik
RDI ready gotów
RIG rig radiostacja, nadajnik
RITE write napisz, pisać
RMKS remarks uwagi
ROK received all correct (received OK) odebrałem bezbłędnie
RPRT, RST report raport
RPT repeat powtarzać, powtórzenie
SA say mówią, mówić, powiedz
SEC second sekunda, drugi
SET set zespół, urządzenie
SIG, SIGS signal, signals sygnał, sygnały
SIGN signature sygnatura, podpis
SK silent key 1. koniec nadawania; 2. nieżyjący radioamator
SN soon wkrótce
SOS Save Our Souls „Ratujcie nasze dusze” – międzynarodowy sygnał niebezpieczeństwa, wzywanie pomocy.
SPK speak mówić
SRI sorry przepraszam
SSB single sideband modulacja jednowstęgowa
STDI steady stały
STN station stacja
SUM some trochę
SURE sure pewny, na pewno
SVC service służba, połączenie
SW switch

short waves

wyłącznik

fale krótkie

SWL short wave listener nasłuchowiec
SWR standing wave ratio współczynnik fali stojącej
TB tube lampa
TEST test próba, test
TFC traffic łączność regularna
THRU thru through
TILL, TIL till do
TIME time czas
TK take wziąć, brać
TKS, TNX, THX, TKU thanks, thank you dziękuję
TMW, TMR tomorrow jutro
TONE tone ton
TONITE, 2NITE tonight dziś wieczorem, dziś w nocy
TOO too także, też
TR there tam
TRUB trouble kłopot, problem
TRX transceiver transceiver, odbiornik-nadajnik radiowy
TU to you do ciebie
TVI television interference zakłócenia w odbiorze TV
TX transmitter nadajnik
TXT text tekst
U you Ty, wy
UHF ultra high frequency ultrakrótkie fale
UL you will (U will) wy będziecie, Ty będziesz
UNLIS unlicensed nielicencjonowany
UNSTDI unsteady chwiejny, niestabilny
UP up góra, w górę
UT universal time czas uniwersalny
VALVE valve lampa
VFO variable frequency oscillator generator przestrajany
VIA via przez, poprzez
VY very bardzo
W word słowo
WAT, WATSA what, what do you say? co? Co mówisz?
WEAK weak słaby
WEN when kiedy
WK, WRK work praca, pracować
WKD worked pracował, pracowałem
WKG working pracuje, pracujesz
WT watt wat
WW world wide ogólnoświatowy
WX weather pogoda
XCUSE, XCUS excuse przepraszam
XTAL, XTL crystal kwarc
XYL ex young lady (ex YL) mężatka, żona
YDAY yesterday wczoraj
YET yet jeszcze (w sensie jeszcze nie…)
YL young lady dziewczyna, kobieta, panna
YR year

your

rok

wasz, Twój

YSTN your station (your STN) Twoja/wasza stacja
55 powodzenia
73 best regards pozdrowienia
88 love & kisses ucałowania
99 zgiń, przepadnij, wszystkiego najgorszego

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Slang krótkofalarski. Sekcja Łączności Radiowej Pobudki. [dostęp 2023-10-27].