Wikipedia:Poużywaj sobie!/Regulamin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strona konkursu Jak wziąć udział? Regulamin Nagrody Komisja Patroni

TO NIE JEST OSTATECZNA WERSJA REGULAMINU KONKURSU. STRONA MA OBECNIE CHARAKTER POGLĄDOWY.

REGULAMIN KONKURSU "POUŻYWAJ SOBIE!"


Postanowienia ogólne


§ 1

Konkurs na remiks wolnej kultury realizowany w 2019 roku (dalej: „Konkurs”) organizuje Stowarzyszenie Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi (90-031) przy ul. Tuwima 95 pok. 15, wpisane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000244732 (dalej: „Organizator”).

§ 2

Celem Konkursu jest:

 1. wykorzystanie zasobów udostępnionych w Wikimedia Commons poprzez wiki-projekty GLAM realizowane przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
 2. powstanie kolaży i remiksów na podstawie zasobów instytucji kultury, które przez uczestników konkursu zostaną załadowane do zasobów Wikimedia Commons i udostępnione na licencji CC BY-SA 4.0;
 3. edukacja na temat działania Wikimedia Commons jako repozytorium plików graficznych;
 4. edukacja na temat wolnych licencji i prawidłowego opisywania wykorzystanych źródeł.


Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu


§ 3
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  b) dysponuje kontem w Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Organizatora, a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.


§ 4
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania Nagród w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  a) imienia i nazwiska;
  b) adresu do korespondencji (na podany adres wysłane zostaną Nagrody dla zwycięskich uczestników);
  c) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 2. Przekazując wymienione w § 4 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora, do celów Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia, na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 3. Niepodanie danych w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu Nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi nie zostaną przekazane do przetwarzania transgranicznego, w szczególności nie zostaną przekazane do WMF, ani nie będą stanowiły podstawy do automatycznego profilowania.
 5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi zostaną usunięte natychmiast po otrzymaniu wiadomości o doręczeniu Nagrody. Uczestnicy Konkursu mogą jednak wyrazić zgodę na dłuższy okres przechowywania danych osobowych, na potrzeby innych konkursów.


Postanowienia dotyczące remiksów biorących udział w Konkursie


§ 5
 1. Remiksy biorące udział w Konkursie („Remiksy”) muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu oraz nie mogą być opublikowane w repozytorium Wikimedia Commons przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.
 2. Remiksy mogą zostać wykonane w dowolnym okresie.
 3. Tematyka remiksów powinna nawiązywać do idei wolności i otwartości.
 4. Remiksy muszą zostać załadowane do Wikimedia Commons w okresie od godziny 00:00:01 czasu letniego, środkowoeuropejskiego (CEST) 30 października 2019 do godziny 23:59:59 (CEST) 31 stycznia 2020 roku bezpośrednio do Wikimedia Commons.
 5. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania remiksu na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie podmiotów udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 6. W ramach jednego zgłoszenia uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę pojedynczych Remiksów lub cyklu prac.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.


§ 6
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Remiksów na zasadach jednej z licencji:
  a) Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/) lub nowszych lub kompatybilnych;
  b) Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/) lub nowszych lub kompatybilnych.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Remiksów w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez WMF lub kompatybilnych.


§ 7
 1. Remiksy muszą być przesłane w formacie, który jest obsługiwany przez Wikimedia Commons w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 Mpix.
 2. Remiksy nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Remiksach.


§ 8

Remiksy niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w § 5–7 nie biorą udziału w Konkursie.

Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród


§ 9
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.


§ 10
 1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Remiksów spełniających warunki wymienione w § 5–7 wybierze:
 2. Remiksy, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę w trzech kategoriach (1) pojedynczy Remiks; 2) cykl Remiksów składający się z co najmniej trzech prac.
 3. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną Nagrodę
 4. Fundatorem Nagród jest Organizator.


§ 11
 1. Nagrody są voucherami do sklepów fotograficznych, artystycznych lub multimedialnych (wybór należy do laureata konkursu) o wartości:
  a) Nagrody za najlepsze pojedyncze Remiksy:
  – 1. Nagroda – 1500 PLN;
  – Wyróżnienia – 750 PLN.
  b) Nagrody za najlepsze cykle Remiksów:
  – 1. Nagroda – 1500 PLN;
  – Wyróżnienia – 750 PLN.
 2. Nagrody zostaną przesłane uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora do 4 tygodni, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Wysyłka nagród możliwa jest tylko na terenie Europy
 4. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.


§ 12

Nagrodzone Remiksy i informacje o nagrodzonych pracach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości.

Wyłączenia odpowiedzialności


§ 13

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs"Poużywaj sobie!"”.

§ 14

Droga prawna do dochodzenia roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Organizatora w związku z Konkursem jest wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia w stosunku do Organizatora związane z przyznaniem Nagród. Realizacja Nagród następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Organizatora, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 15

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być Remiksy biorące udział w Konkursie.

§ 16

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.