Wu Shuang Pu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Zhang Chengye; Wu Shuang Pu

Wu Shuang Pu (無雙譜; Tabela Niezrównanych Bohaterów) to książka z 1694 r. zawierająca drzeworyty malarza Jin Shi (金史, ok. 1625-1695), imię grzecznościowe Jin Guliang (金古良).[1] [2] Ta książka zawiera biografie i wyimaginowane portrety 40 wybitnych Chińczyków od dynastii Han do dynastii Song[3], każdy z nich opatrzony stosownym wierszem. Ilustracje do książki były szeroko rozpowszechniane, szczególnie przy dekoracji przedmiotów porcelanowych.[4] Jin opracował książkę razem z Zhu Gui (朱圭). [5] [6] Jin powiada w swojej książce iż ci bohaterowie są niezrównani...

Dołączone biografie[edytuj | edytuj kod]

No. Nazwa Tłumaczenie Hanyu pinyin No. Nazwa Tłumaczenie Hanyu pinyin
1 张良 Zhang Liang (ok. 250-189 p.n.e.) Zhāng Liàng 21 陶渊明 Tao Yuanming (365-427) Táo Yuānmíng
2 项羽 Xiang Yu (232-202 p.n.e.) Xiàng Yǔ 22 王猛 Wang Meng (325-375) Wáng Měng
3 伏生 Fu Sheng (ok. 268-178 p.n.e.) Fú Shēng 23 謝安 Xie An (320-385) Xiè Ān
4 东方朔 Dongfang Shuo (154-93 p.n.e.) Dōngfāng Shuò 24 苏蕙 Su Hui (351-381) Sū Huì
5 张骞 Zhang Qian (164-114 p.n.e.) Zhāng Qiān 25 花木兰 Hua Mulan (ok. 400-500) Huā Mùlán
6 苏武 Su Wu (140-60 p.n.e.) Sū Wǔ 26 冼夫人 Xian Furen (ok. 512-602) Xiǎn Fūren
7 司马迁 Sima Qian (ok. 145-86 p.n.e.) Sīmǎ Qiān 27 武则天 Wu Zetian (624-705) Wǔ Zétiān
8 董贤 Dong Xian (23-1 p.n.e.) Dǒng Xián 28 狄仁杰 Di Renjie (630-700) Dí Rénjié
9 严子陵 Yan Ziling (ok. 0-75) Yán Zǐlíng 29 安金藏 An Jincang (ok. 600-800) Ān Jīncáng
10 曹娥 Cao E (ok. 130-143) Cáo É 30 郭子仪 Guo Ziyi (697-781) Guō Zǐyí
11 班超 Ban Chao (32-102) Bān Chāo 31 李白 Li Bai (701-762) Lǐ Bái
12 班昭 Ban Zhao (45-116) Bān Zhāo 32 李泌 Li Bi (722-789) Lǐ Bì
13 赵娥 Zhao E (ok. 25-220) Zhào É 33 张承业 Zhang Chengye (846-922) Zhāng Chéngyè
14 孙策 Sun Ce (175-200) Sūn Cè 34 冯道 Feng Dao (882-954) Féng Dào
15 诸葛亮 Zhuge Liang (181-234) Zhūgě Liàng 35 陳摶 Chen Tuan (871-989) Chén Tuán
16 焦孝然 Jiao Xiaoran (481-221 p.n.e.) Jiāo Xiàorán 36 钱镠 Qian Liu (852-932) Qián Liú
17 刘谌 Liu Chen (ok. 220-263) Liú Chén 37 安民 An Min (ok. 1050-1125) Ān Mín
18 羊祜 Yang Hu (221-278) Yáng Hù 38 陈东 Chen Dong (1086-1127) Chén Dōng
19 周处 Zhou Chu (236-297) Zhōu Chǔ 39 岳飞 Yue Fei (1103-1142) Yuè Fēi
20 绿珠 Lüzhu (ok. 250-300) Lǜzhū 40 文天祥 Wen Tianxiang (1236-1283) Wén Tiānxiáng

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. St John’s College (Cambridge): WuShaung Pu. [dostęp 2021-06-26]. (ang.).
  2. Yi-Li Wu. The Gendered Medical Iconography of the Golden Mirror. „Asian Medicine”. 4, s. 2, 2008. The Netherlands: Brill. DOI: 10.1163/157342009X12526658783736. ISSN 1573-420X. 
  3. Wyatt D.: Battlefronts Real and Imagined: War, Border, and Identity in the Chinese Middle Period. 2008. DOI: 10.1057/9780230611719. ISBN 978-1-349-52631-4.
  4. Santangelo Paolo: Materials for an Anatomy of Personality in Late Imperial China. Brill, 2010. ISBN 978-90-474-3097-1.
  5. Yuhong Zhou. "Qīng wǎnqí "wúshuāng pǔ" rénwù cíqì shǎngxī" 清晚期“无双谱”人物瓷器赏析 (chiński). „Docenianie figur „Wu Shuang Pu” na późnej porcelanie Qing”. 2, s. 103-104, 2013. Fujian Wenbo 福建文博. ISSN 1005-894X. 
  6. Zhou Yuhong: „Docenienie i analiza porcelany z 40 figurami„ Wushuang Pu ”w późnej dynastii Qing” (chiński). [dostęp 2021-11-03]. Zhou Yuhong: tłumaczenie na polski (chiński). [dostęp 2021-11-03].[niewiarygodne źródło?]