Zivilprozessordnung

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zivilprozessordnung (ZPO) – niemiecka ustawa z 30 stycznia 1877 regulująca postępowanie sądowe w procesie cywilnym. Akty prawne o tej samej nazwie i zakresie regulacji obowiązują również w Austrii i niektórych kantonach Szwajcarii.

Niemiecka ustawa procesowa weszła w życie 1 października 1879 w ramach pakietu ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości Rzeszy. Zasadniczo obejmuje wszystkie kwestie procesu cywilnego. Z ważniejszych spraw uregulowanych w innych ustawach wymienić należy określanie zakresu właściwości miejscowej sądów oraz ich wewnętrznej struktury, zawarte w ustawie o ustroju sądów (Gerichtsverfassungsgesetz) oraz zasady wykonywania orzeczeń sądowych zamieszczone w ustawie o licytacji egzekucyjnej (Zwangsversteigerungsgesetz). Przepisy ZPO stosuje się także w postępowaniu niespornym, jeżeli właściwa ustawa (Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) tak stanowi. ZPO znajduje zastosowanie we wszelkich sprawach o charakterze cywilnoprawnym, a także pomocniczo w postępowaniach z zakresu innych gałęzi prawa – przede wszystkim przed sądami pracy i przed sądami administracyjnymi.

Najważniejszymi rodzajami postępowań przewidzianymi w ZPO są postępowanie rozpoznawcze, upominawcze i przed sądem polubownym. Niemiecki proces cywilny zna powództwo o świadczenie, o ukształtowanie oraz dwa rodzaje powództw o ustalenie.

Przegląd treści ZPO[edytuj | edytuj kod]

Przegląd treści Inhaltsübersicht
Księga 1 – Przepisy ogólne
 1. Sąd
 2. Strony
 3. Postępowanie
Buch 1 – Allgemeine Vorschriften
 1. Gerichte
 2. Parteien
 3. Verfahren
Księga 2 – Postępowanie przed sądem I instancji
 1. Postępowanie przed sądem okręgowym
 2. Postępowanie przed sądem rejonowym
Buch 2 – Verfahren im ersten Rechtszug
 1. Verfahren vor den Landgerichten
 2. Verfahren vor den Amtsgerichten
Księga 3 – Środki odwoławcze
 1. Apelacja
 2. Kasacja
 3. Zażalenie
Buch 3 – Rechtsmittel
 1. Berufung
 2. Revision
 3. Beschwerde
Księga 4 – Wznowienie postępowania Buch 4 – Wiederaufnahme des Verfahrens
Księga 5 – Proces wekslowy i dokumentowy Buch 5 – Urkunden- und Wechselprozess
Księga 6 – Postępowanie w sprawach rodzinnych
 1. Przepisy ogólne w postępowaniu w sprawach małżeńskich
 2. Przepisy ogólne w postępowaniu w innych sprawach rodzinnych
 3. Postępowanie w sprawach o rozwód i jego skutki
 4. Postępowanie o unieważnienie lub o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 5. Postępowanie w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi
 6. Postępowanie o alimenty
 7. Postępowanie w sprawach związku partnerskiego
Buch 6 – Verfahren in Familiensachen
 1. Allgemeine Vorschriften für Verfahren in Ehesachen
 2. Allgemeine Vorschriften für Verfahren in anderen Familiensachen
 3. Verfahren in Scheidungs- und Folgesachen
 4. Verfahren auf Aufhebung und auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe
 5. Verfahren in Kindschaftssachen
 6. Verfahren über den Unterhalt
 7. Verfahren in Lebenspartnerschaftssachen
Księga 7 – Postępowanie upominawcze Buch 7 – Mahnverfahren
Księga 8 – Egzekucja
 1. Przepisy ogólne
 2. Egzekucja świadczeń pieniężnych
 3. Egzekucja świadczeń o wydanie rzeczy lub o dokonanie lub zaniechanie czynności
 4. Wyjawienie majątku i aresztowanie
 5. Zajęcie i zarządzenie tymczasowe
Buch 8 – Zwangsvollstreckung
 1. Allgemeine Vorschriften
 2. Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen
 3. Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen und zur Erwirkung von Handlungen oder Unterlassungen
 4. Eidesstattliche Versicherung und Haft
 5. Arrest und einstweilige Verfügung
Księga 9 – Postępowanie wywoławcze Buch 9 – Aufgebotsverfahren
Księga 10 – Postępowanie przed sądem polubownym
 1. Przepisy ogólne
 2. Zapis na sąd polubowny
 3. Ustanowienie sądu polubownego
 4. Właściwość sądu polubownego
 5. Prowadzenie postępowania przez sąd polubowny
 6. Orzeczenie sądu polubownego i zakończenie postępowania
 7. Skarga na orzeczenie sądu polubownego
 8. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądów polubownych
 9. Postępowanie przed sądem
 10. Pozaumowne sądy polubowne
Buch 10 – Schiedrichterliches Verfahren
 1. Allgemeine Vorschriften
 2. Schiedsvereinbarung
 3. Bildung des Schiedsgerichts
 4. Zuständigkeit des Schiedsgerichts
 5. Durchführung des schiedsrichterlichen Verfahrens
 6. Schiedsspruch und Beendigung des Verfahrens
 7. Rechtsbehelf gegen den Schiedsspruch
 8. Voraussetzungen der Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen
 9. Gerichtliches Verfahren
 10. Außervertragliche Schiedsgerichte
Księga 11 – Współpraca sądowa w Unii Europejskiej
 1. Doręczanie w trybie rozporządzenia nr 1348/2000
 2. Przeprowadzanie dowodu w trybie rozporządzenia nr 1206/2001
 3. Zwolnienie od kosztów sądowych w trybie dyrektywy 2003/8
 4. Europejski tytuł egzekucyjny w trybie rozporządzenia nr 805/2004
Buch 11 – Justizielle Zusammenarbeit in der Europäischen Union
 1. Zustellung nach der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000
 2. Beweisaufnahme nach der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001
 3. Prozesskostenhilfe nach der Richtlinie 2003/8/EG
 4. Europäische Vollstreckungstitel nach der Verordnung (EG) Nr. 805/2004

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]