Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, wykonujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Organ został powołany na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko[1]. Wykonuje zadania określone w art. 127 tej ustawy, jest także organem w zakresie ochrony przyrody w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody[2], organem w zakresie ochrony środowiska w rozumieniu art. 376 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska[3], a także uczestnikiem krajowego systemu ekozarządzania i audytu w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)[4].

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podlega ministrowi właściwemu do spraw środowiska[5] (obecnie Ministrowi Środowiska). Powołuje go Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra, po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na to stanowisko. W gestii premiera leży także odwołanie Generalnego Dyrektora. Funkcję tę może pełnić osoba spełniająca warunki ustawowe, dotyczące m.in. obywatelstwa, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, niekaralności za przestępstwa umyślne[6].

Od 23 stycznia 2009 do 26 listopada 2015 dyrektorem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska był Michał Kiełsznia[7]. Od 27 listopada 2015 do 15 lutego 2016 dyrektorem GDOŚ był Jakub Dziubecki[8]. Od 15 lutego 2016 funkcję dyrektora GDOŚ pełni Krzysztof Lissowski.

Zadania i ich realizacja[edytuj]

Do ogólnych zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy w szczególności[9]:

 • współudział w realizacji polityki ochrony środowiska,
 • kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawę,
 • zbieranie danych i opracowywanie informacji dotyczących m.in. programu Natura 2000
 • współpraca z organami ochrony środowiska innych państw, organizacjami międzynarodowymi, Komisją Europejską, Głównym Konserwatorem Przyrody, Państwową Radą Ochrony Przyrody, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami ekologicznymi,
 • udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,
 • wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000 oraz z systemem ekozarządzania i audytu, zgodnie ze stosownymi przepisami.

Powierzone mu zadania organ ten wykonuje m.in. poprzez[10]:

 • opiniowanie dokumentów w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
 • kierowanie wystąpień w sprawach wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym wniosków o stwierdzenie ich nieważności, jak również występowanie w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • uczestniczenie w tzw. postępowaniu transgranicznym,
 • sporządzanie projekt krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz projekt z projektem programu działań,
 • prowadzenie centralny rejestr form ochrony przyrody,
 • wydawanie określonych zezwoleń dotyczących hodowli i rozmnażania zwierząt i roślin, zezwoleń na wywóz za granicę meteorytów i kopalnych szczątków roślin i zwierząt, pozyskiwania gatunków i innych,
 • decydowanie o odstępstwach od zakazów na terenie parków narodowych oraz rezerwatów przyrody,
 • przy uwzględnieniu przepisów Unii Europejskiej opracowywanie projektu listy obszarów Natura 2000, nadzorowanie funkcjonowania tych obszarów i prowadzenie ewidencji odpowiednich danych, składanie Komisji Europejskiej raportów i notyfikacji,
 • opracowywanie programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 • wydawanie zezwoleń na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, a także ośrodka rehabilitacji zwierząt,
 • prowadzenie rejestru krajowego organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS oraz rejestru weryfikatorów środowiskowych.

Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska[edytuj]

Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej, realizuje zadania przewidziane w ustawach na obszarze województwa. W zakresie swoich kompetencji wydaje akty prawa miejscowego w postaci zarządzeń[11]. Obsługę jego urzędu zapewnia regionalna dyrekcja ochrony środowiska, zgodnie z podziałem terytorialnym Polski powołano 16 tego typu jednostek budżetowych[12]. Regionalnego dyrektora ochrony środowiska powołuje i odwołuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska[13]. Zadania przypisane temu organowi na obszarze właściwości w zasadzie odpowiadają zadaniom zleconym Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Przypisy

 1. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
 2. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.
 3. tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.
 4. Dz. U. z 2004 r. Nr 70, poz. 631 z późn. zm.
 5. art. 121 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
 6. art. 126 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
 7. O GDOŚ. gdos.gov.pl, 29 października 2010. [dostęp 2012-09-26].
 8. Jakub Dziubecki Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. gdos.gov.pl. [dostęp 2016-06-29].
 9. art. 127 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
 10. zob. m.in. art. 57, art. 76, art. 108 i nast. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, art. 15, art. 27, art. 32, art. 57, art. 67, art. 75, art. 111, art. 113 , art. 119a, art. 120, art. 121 ustawy o ochronie przyrody, art. 3 ustawy o systemie EMAS
 11. art. 123 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
 12. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska – lista na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 13. art. 131 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

Linki zewnętrzne[edytuj]