Pasywa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pasywa to termin księgowy oznaczający źródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa.

Pasywa dzieli się według różnych kryteriów[edytuj | edytuj kod]

 • od tego, czy są one pochodzenia własnego (kapitał własny) czy obcego (zobowiązania)
 • od tego, czy pozostają trwale (kapitały własne) czy przejściowo w dyspozycji przedsiębiorstwa
 • zapadalności (zobowiązania długo i krótkoterminowe)

Podział pasywów według źródła pochodzenia zasobów majątkowych[edytuj | edytuj kod]

 1. Kapitał (fundusz) własny
  1. kapitał (fundusz) podstawowy
  2. należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
  3. udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
  4. kapitał (fundusz) zapasowy
  5. kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  6. pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  7. zysk (strata) z lat ubiegłych
  8. zysk (strata) netto
  9. odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
 2. Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania (czyli inaczej Kapitał obcy)
  1. rezerwy na zobowiązania
   • rezerwa z tytułu odroczonego podatku
   • rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne:
    • długoterminowa
    • krótkoterminowa
   • pozostałe rezerwy
    • długoterminowe
    • krótkoterminowe
  2. zobowiązania długoterminowe
   • wobec jednostek powiązanych
   • wobec pozostałych jednostek
    • kredyty i pożyczki
    • zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    • inne zobowiązania finansowe
    • inne zobowiązania długoterminowe
  3. zobowiązania krótkoterminowe
   • wobec jednostek powiązanych
    • z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności (do 12 miesięcy / powyżej 12 miesięcy)
    • inne zobowiązania krótkoterminowe
   • wobec pozostałych jednostek
    • kredyty i pożyczki
    • zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
    • inne zobowiązania finansowe
    • zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (do 12 miesięcy / powyżej 12 miesięcy)
    • zaliczki otrzymane na dostawy
    • zobowiązania wekslowe
    • zobowiązania z tytułu podatków
    • zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
   • fundusze specjalne
  4. rozliczenia międzyokresowe
   • ujemna wartość firmy
   • inne rozliczenia międzyokresowe
    • długoterminowe
    • krótkoterminowe

Pasywa typowe dla organizacji opartej na wiedzy[edytuj | edytuj kod]

Aktywa organizacji opartej na wiedzy obejmują tradycyjne aktywa trwałe i obrotowe oraz charakterystyczne dla niej aktywa kompetencyjne. Bilansową równowagą aktywów kompetencyjnych jest kapitał intelektualny, który dzieli się na:

 • kapitał intelektualny przyjęty
 • kapitał intelektualny wytworzony
 • kapitał doświadczenia

Dobrowolne ujawnianie w sprawozdaniu finansowym wartości kapitału intelektualnego nie wynika wprost z aktualnie obowiązujących przepisów prawa bilansowego, ale z zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu oraz zasady wyższości treści nad formą[1].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. L. Niemczyk: Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów 2013.