Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (ang. Community-led local development, CLLD) – instrument terytorialny wprowadzony przez Komisję Europejską do realizacji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Instrument ten bazuje na stosowanym uprzednio wyłącznie w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich wspólnej polityki rolnej podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia.

Regulacje europejskie dotyczące Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność[edytuj | edytuj kod]

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskim i Rady UE z 2013 r. przyjęto działanie pod nazwą Rozwój lokalny kierowany przez społeczność[1]. Rozwój wcześniej wspierany był początkowo włącznie ze środków EFRROW i określany był wówczas nazwą LEADER. Obecnie finansowany jest ze środków wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oprócz Funduszu Spójności. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest:

 • skoncentrowany na konkretnych obszarach poniżej szczebla regionalnego;
 • kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców;
 • prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych strategii rozwoju;
 • zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera elementy innowacyjne w kontekście lokalnym i zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz współpracę.

Strategie Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność[edytuj | edytuj kod]

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawiera następujące elementy[1]:

 • określenie obszaru i ludności objętych strategią;
 • analizę potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju, w tym analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń;
 • opis strategii i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru strategii oraz hierarchię celów;
 • opis procesu zaangażowania społeczności w opracowanie strategii;
 • plan działania wskazujący, w jaki sposób cele przekładają się na działania;
 • opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii wykazujący potencjał lokalnej grupy działania do realizacji strategii oraz opis szczegółowych rozwiązań dotyczących ewaluacji;
 • plan finansowy strategii, w tym planowaną alokację każdego z właściwych rozwoju lokalnego.

Zadania lokalnych grup działania w ramach Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność[edytuj | edytuj kod]

Lokalne grupy działania opracowują i realizują strategie Rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. Zadania lokalnych grup działania obejmują[1]:

 • rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;
 • opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów;
 • zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładu w realizację celów i strategii;
 • opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru;
 • przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie;
 • wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem;
 • monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań.

Wsparcie Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność[edytuj | edytuj kod]

Wsparcie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmuje[1]:

 • koszty wsparcia przygotowawczego obejmującego budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 • działania szkoleniowe dla lokalnych zainteresowanych podmiotów;
 • badania nad danymi obszarami;
 • koszty związane z opracowywaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym koszty konsultacji i przedsięwzięć związanych z konsultacjami zainteresowanych podmiotów w celu przygotowania strategii;
 • koszty administracyjne (operacyjne i koszty personelu) organizacji wnioskującej o udzielenie wsparcia przygotowawczego na etapie przygotowania;
 • pomoc dla małych projektów pilotażowych.

LEADER[edytuj | edytuj kod]

Inicjatywa LEADER, protoplasta CLLD, była prowadzona w 3 edycjach:

 • Leader I – 1991–1993
 • Leader II – 1994–1999
 • Leader Plus – 2000–2006[2]

LEADER II[edytuj | edytuj kod]

LEADER II to inicjatywa wspólnotowa realizowana w latach 1994–1999. Wspierała rozwój lokalny na obszarach wiejskich. Realizacja inicjatywy Leader rozpoczęła się w 1991 roku. Wcześniej funkcjonowała jako tzw. Inicjatywa wspólnotowa, co oznaczało, że była odrębnym programem, a państwa członkowskie posiadały swoje niezależne programy Leader z osobnymi finansami na wydzielonym szczeblu Unii.

Program Leader II obejmował przede wszystkim:

Beneficjentami pomocy są lokalne grupy działania, związki partnerów publicznych i prywatnych wspólnie podejmujących działania innowacyjne związane z rozwojem obszaru wiejskiego.

Cele programu Leader II to:

LEADER+[edytuj | edytuj kod]

LEADER+ – inicjatywa Unii Europejskiej, która zastąpiła inicjatywę LEADER II, a funkcjonowała w latach 2000–2006. Kierowana była do władz lokalnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, zgłaszających projekty dotyczące rozwoju obszarów wiejskich. Pomoc oferowana przez Leader+ była bezzwrotna.

Inicjatywa finansowana była z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i dysponowała budżetem w wysokości 2,02 mld euro.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d CELEX: 32013R1303
 2. Inicjatywa i program „Leader” – Funkcjonowanie w UE. podkarpackie.pl. [dostęp 2009-04-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-04-09)].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]