Finanse

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.

Ruch pieniądza następuje w sferze podziału i wymiany. W sferze podziału związany jest na przykład z wypłacaniem wynagrodzeń oraz płaceniem podatków. W sferze wymiany obsługuje transakcje kupna-sprzedaży. Ruch pieniądza doprowadza do powstania pieniężnych przychodów sprzedawców i wydatków nabywców. Finanse powstały i rozwijały się wraz z ukształtowaniem się i rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej, w których wytwarza się i dzieli towary za pomocą pieniądza[1].

Finanse to także dyscyplina naukowa (od 1 października 2011)[2].

Funkcje finansów[edytuj | edytuj kod]

 • stymulacyjna – hamowanie lub pobudzanie działalności gospodarczej
 • rozdzielcza:
  • ostateczna – gdy przy zakupie danego produktu (usługi) wypada on z rynku
  • transakcyjna – gdy jest przeprowadzany szereg transakcji
  • transferowa – gdy pieniądz przemieszcza się na rynku bez ruchu towarów i usług
 • fiskalna – gromadzenie funduszy przez podatki, obligacje, przedsiębiorstwa i banki
 • kontrolna

Podział finansów[edytuj | edytuj kod]

Finanse dzieli się ze względu na kryterium przedmiotowe i podmiotowe. Pod względem przedmiotowym finanse dzielimy według strumieni (przepływy pieniężne, podejście dynamiczne) i stanów pieniądza (zasoby pieniądza, podejście statyczne). W drugim przypadku możemy wyróżnić następujące tzw. ogniwa finansów:

Finanse publiczne[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Finanse publiczne.

Finanse publiczne to finanse państwa i samorządu terytorialnego, obejmują one procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:

 • pobieranie i gromadzenie środków publicznych
 • wydatkowanie środków publicznych
 • finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
 • zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne
 • zarządzanie środkami publicznymi
 • zarządzanie długiem publicznym.

Dochody[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Dochód.

Dochody bezzwrotne to:

Dochody zwrotne dzielimy na:

Finanse prywatne[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Finanse prywatne.

Finanse prywatne obejmują wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek w tym wszystkie przedsiębiorstwa prywatne, spółki itd. Finanse przedsiębiorstwa zajmują się problematyką rozpoczęcia działalności gospodarczej, sposobami pozyskania kapitału (np. kredyt), wyceną aktywów, ograniczeniem ryzyka działalności inwestycyjnych, dokonywaniem konsolidacji kapitału lub pozyskania kapitału obrotowego, sposobami oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz szacowaniem jej wartości. Zarządzanie finansami pozwala na zdobycie przez przedsiębiorstwo niezbędnych środków pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej, z kolei zarządzanie ryzykiem pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z konstruowaniem portfela inwestycyjnego lub innymi inwestycjami.

Finanse gospodarstw domowych[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Finanse gospodarstw domowych.

Finanse te dotyczą pracy zarobkowej, jak również różnorakich transferów, w tym zasiłków, rent i emerytur. Decyzje finansowe gospodarstw domowych dotyczą, między innymi, wydatków na edukację, zakup dóbr (np. nieruchomość, samochód), zakup ubezpieczenia (np. osobowego, majątkowego), inwestowania (np. na giełdzie papierów wartościowych lub w obligacje).

Ekonomia finansowa[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Ekonomia finansowa.

Ekonomia finansowa jest gałęzią ekonomii zajmującą się wzajemnymi relacjami pomiędzy zmiennymi finansowymi takimi jak ceny, stopy procentowe, udziały. Ekonomia finansowa koncentruje się na wpływie tych zmiennych na ogólną sytuację finansową danego podmiotu.

Ekonomia finansowa zajmuje się wyceną rzeczywistej wartości aktywów i tym samym odpowiada na pytania:

 • Jak wysokie jest ryzyko związane z posiadaniem danych aktywów?
 • Jakie przepływy pieniężne powstaną i w jaki sposób są one zależne od innych aktywów i wydarzeń?

Matematyka finansowa[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Matematyka finansowa.

Matematyka finansowa jest gałęzią matematyki stosowanej dotyczącej rynków finansowych. Matematyka finansowa zajmuje się danymi finansowymi stosując narzędzia matematyczne, głównie statystykę. Przykładowymi danymi mogą być zmiany wartości akcji lub obligacji. Inną poddziedziną matematyki finansowej jest matematyka ubezpieczeniowa.

Polityka finansowa[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Polityka finansowa.

Polityka finansowa to świadoma działalność organów i instytucji państwa, polegająca na określaniu celu swojej działalności oraz optymalnych rozwiązań (środków) dla osiągnięcia tych celów. Kryterium oceny polityki finansowej jest jej skuteczność. Prawidłowa polityka finansowa to taka, która osiąga zamierzony cel.

Rynki finansowe[edytuj | edytuj kod]

Przedmiotem rynku finansowego są walory finansowe występujące w postaci zmaterializowanej lub zdematerializowanej. Podmiotami na rynku finansowym są:

Rynek finansowy składa się z następujących segmentów:


Przypisy

 1. Adam Łopatka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, Słownik Wiedzy Obywatelskiej, s. 119
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065)