Stan wojenny w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stan wojenny w Polsce może być wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów w formie rozporządzenia na części albo na całym terytorium państwa, w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego Prezydent musi przedstawić Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania. Sejm ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć owo rozporządzenie, może je również uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Wprowadzenie stanu wojennego oznacza możliwość ograniczania zagwarantowanych Konstytucją wolności i praw człowieka i obywatela, a także zmiany kompetencji organów władzy publicznej. Jednakże Konstytucja zakazuje ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela, takich jak: godność człowieka, obywatelstwo, ochrona życia, humanitarne traktowanie, ponoszenie odpowiedzialności prawnej, dostęp do sądu, dobra osobiste, sumienie i religia, petycje oraz rodzina i dziecko. Wyklucza także możliwość ograniczania tychże wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku.

Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent na wniosek Rady Ministrów może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy, które podlegają potem zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.

Sprawy te reguluje Konstytucja RP w rozdziale XI Stany nadzwyczajne (art. 228 – 234).

Przypadki stanu wojennego na terenie Polski[edytuj]

Akty normatywne regulujące funkcjonowanie państwa podczas obowiązywania stanu wojennego w Polsce[edytuj]

# Akt normatywny Data wejścia w życie Data uchylenia Uwagi
1 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o stanie wojennym

(Dz. U. z 1928 r. Nr 8, poz. 54 i Dz. U. z 1934 r. Nr 110, poz. 976)

28 stycznia 1928 30 czerwca 1939
2 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o stanie wojennym

(Dz. U. z 1939 r. Nr 57, poz. 366)

30 czerwca 1939 po 1945 Desuetudo
3 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym

(Dz. U. z 1981 r. Nr 29, poz. 154, Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 18 i Dz. U. z 1989 r. Nr 34, poz. 178)

14 grudnia 1981
(z mocą od 12 grudnia 1981)
26 października 2002
4 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego

(Dz. U. z 1981 r. Nr 29, poz. 156)

14 grudnia 1981
(z mocą od 12 grudnia 1981)
25 września 2002
5 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego

(Dz. U. z 1981 r. Nr 29, poz. 157 i Dz. U. z 1985 r. Nr 31, poz. 138)

14 grudnia 1981
(z mocą od 12 grudnia 1981)
25 września 2002
6 Ustawa z dnia 25 stycznia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego

(Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 18, Dz. U. z 1982 r. Nr 41, poz. 272 i z 1983 r. Nr 66, poz. 279)

25 stycznia 1982 26 października 2002
7 Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego

(Dz. U. z 1982 r. Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 66, poz. 279 i Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 556)

19 grudnia 1982 26 października 2002
8 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. z 2016 r. poz. 851)

26 października 2002 Obowiązuje

Zobacz też[edytuj]

Bibliografia[edytuj]