Streaming SIMD Extensions

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Definicja intuicyjna
SSE to dodatkowe rozkazy rozpoznawane przez mikroprocesory firmy Intel oraz kompatybilnych, które pozwalają znacznie szybciej wykonywać obliczenia matematyczne, szczególnie te wykorzystywane w dziedzinie multimediów, co przekłada się na zwiększenie efektywności działania m.in. gier komputerowych, programów graficznych, muzycznych, kodowania filmów i muzyki.
Nowe rejestry SSE

SSE (ang. Streaming SIMD Extensions) jest nazwą zestawu instrukcji wprowadzonego w 1999 roku po raz pierwszy w procesorach Pentium III firmy Intel. SSE daje przede wszystkim możliwość wykonywania działań zmiennoprzecinkowych na 4-elementowych wektorach liczb pojedynczej precyzji (48 rozkazów). Ponadto wprowadzono jedenaście nowych rozkazów stałoprzecinkowych w zestawie MMX, a także dano możliwość wskazywania, które dane powinny znaleźć się w pamięci podręcznej.

SSE to również zmiany w architekturze procesora: dodano 8 rejestrów XMM o rozmiarze 128 bitów oraz 32-bitowy rejestr kontrolny MXCSR; w 64-bitowych wersjach procesorów (AMD64, EM64T) dostępne jest jeszcze 8 dodatkowych rejestrów XMM. Rejestry 128-bitowe, na zawartości których wykonywana jest większość rozkazów SSE (nazywane w asemblerze xmm0, xmm1, ..., xmm15), stanowią zupełnie odrębne komórki pamięci – w odróżnieniu od rejestrów MMX nie zostały zamapowane na inne rejestry.

Typy danych[edytuj | edytuj kod]

SSE wprowadza nowy typ danych: 4-elementowy wektor liczb zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji (ang. 128-bit packed single-precision floating-point); liczba zmiennoprzecinkowa ma rozmiar 32 bitów. Poza tym wykorzystuje typy wektorowe zdefiniowane w MMX.

Rozkazy SSE mogą wykonywać działania arytmetyczne na wektorach liczb zmiennoprzecinkowych na dwa sposoby:

 1. packed (równoległe) – wykonując równocześnie 4 niezależne działania zmiennoprzecinkowe na odpowiadających sobie elementach wektorów;
 2. scalar (skalarne) – wykonując działanie tylko na pierwszych elementach wektorów.

Przykład – mnożenie dwóch wektorów (rozkazem MULPS xmm0, xmm1):

+-------+-------+-------+-------+
|  x3 |  x2 |  x1 |  x0 | xmm0
+-------+-------+-------+-------+
  *    *    *    *
+-------+-------+-------+-------+
|  y3 |  y2 |  y1 |  y0 | xmm1
+-------+-------+-------+-------+
  =    =    =    =
+-------+-------+-------+-------+
| x3*y3 | x2*y2 | x1*y1 | x0*y0 | xmm0
+-------+-------+-------+-------+

Przykład – mnożenie pierwszych elementów wektorów (rozkazem MULSS xmm0, xmm1):

+-------+-------+-------+-------+
|  x3 |  x2 |  x1 |  x0 | xmm0
+-------+-------+-------+-------+
              *
+-------+-------+-------+-------+
|  y3 |  y2 |  y1 |  y0 | xmm1
+-------+-------+-------+-------+
  =    =    =    =
+-------+-------+-------+-------+
|  x3 |  x2 |  x1 | x0*y0 | xmm0
+-------+-------+-------+-------+

Mnemoniki rozkazów[edytuj | edytuj kod]

Mnemoniki instrukcji SSE działających na wektorach liczb całkowitych zostały wybrane zgodnie z konwencję wprowadzoną w MMX – nazwy zaczynają się najczęściej od litery P.

Dla nazw instrukcji działających na liczbach zmiennoprzecinkowych nie wprowadzono żadnego prefiksu; jednak podobnie jak w MMX sufiks nazwy określa typ:

 • PS (packed single) – działanie na wektorach,
 • SS (scalar single) – działanie na skalarach.

Ponadto jeśli rozkazy działają na połówkach rejestrów XMM (tj. albo odnoszą się do bitów 0..63, albo 64..127), w mnemonikach rozkazu występuje litera – odpowiednio – L albo H, od angielskich słów low („niski”) i high („wysoki”).

Działania zmiennoprzecinkowe[edytuj | edytuj kod]

SSE jest zgodne ze standardem IEEE-754. Możliwe jest jednak włączenie pewnych niestandardowych cech, które w niektórych przypadkach przyspieszają obliczenia.

Działania arytmetyczne[edytuj | edytuj kod]

 • dodawanie (ADDPS, ADDSS)
 • odejmowanie (SUBPS, SUBSS)
 • mnożenie (MULPS, MULSS)
 • dzielenie (DIVPS, DIVSS)
 • przybliżenie odwrotności (1/x) (RCPPS, RCPSS)
 • pierwiastek kwadratowy (SQRTPS, SQRTSS)
 • przybliżenie odwrotności pierwiastka kwadratowego (RSQRTPS, RSQRTSS)
 • wyznaczenie minimalnej wartości (MINPS, MINSS)
 • wyznaczenie maksymalnej wartości (MAXPS, MAXSS)

Działania logiczne[edytuj | edytuj kod]

Działania logiczne są wykonywane na poziomie bitów, nie na liczbach zmiennoprzecinkowych:

 • suma (ORPS);
 • iloczyn (ANDPS);
 • iloczyn z negacją (ANDNPS) – jeden z operandów jest negowany przed obliczeniem iloczynu;
 • różnica symetryczna (XORPS).

Porównania[edytuj | edytuj kod]

Porównania w SSE są dwojakiego rodzaju:

 1. Modyfikujące rejestr SSE w sposób analogiczny jak w MMX
 2. Modyfikujące rejestr flag

Ad. 1. Modyfikujące rejestr SSE w sposób analogiczny jak w MMX: dla tych elementów, dla których wynik porównania jest prawdziwy wszystkie bity w rejestrze docelowym są ustawiane, gdy nieprawdziwy – zerowane. Ten sposób porównania może być zastosowany zarówno dla wektorów (rozkaz CMPPS), jak i skalarów (rozkaz CMPSS).

Przykład testowania, czy liczby są różne (rozkaz CMPNEQPS xmm0, xmm1[1]):

 +---------+---------+---------+---------+
 |  1.0  | -5.3  |  16.5 |  17.2 | xmm0
 +---------+---------+---------+---------+
   ≠     ≠     ≠     ≠
 +---------+---------+---------+---------+
 |  7.0  | -5.3  |  16.5 |  17.3 | xmm1
 +---------+---------+---------+---------+
   =     =     =     =
 +---------+---------+---------+---------+
 |111..1111|000..0000|000..0000|111..1111| xmm0
 +---------+---------+---------+---------+

Można testować 8 różnych relacji:

 • równy,
 • mniejszy,
 • mniejszy lub równy,
 • różny,
 • większy,
 • większy lub równy,
 • ang. unordered[2].
 • ang. orderded (odwrotność unordered).

Ad. 2. Modyfikujące rejestr flag, dzięki czemu można sterować przepływem sterowania za pomocą rozkazów skoku warunkowego; rozpoznawane są 4 różne relacje liczb: mniejszy, większy, równy oraz unordered. Ten sposób porównania może być stosowany tylko do skalarów, przy czym dostępne są dwa rozkazy: COMISS – sygnalizujący błąd gdy wystąpi nieprawidłowa liczba zmiennoprzecinkowa QNaN lub SNaN oraz UCOMISS – sygnalizująca błąd tylko w przypadku SNaN.

Konwersje pomiędzy liczbami całkowitymi i zmiennoprzecinkowymi[edytuj | edytuj kod]

# typ źródłowy typ docelowy instrukcja
1 liczba całkowita liczba zmiennoprzecinkowa CVTSI2SS
2 para liczb całkowitych para liczb zmiennoprzecinkowych CVTPI2PS
3 liczba zmiennoprzecinkowa liczba całkowita CVTSS2SI
4 CVTTPS2PI
5 para liczb zmiennoprzecinkowych para liczb całkowitych CVTPS2PI
6 CVTTPS2PI

Uwagi:

 • Liczby całkowita, tj. 32-bitowe liczby ze znakiem
 • Metoda zaokrąglania w większości rozkazów jest ustawiana w rejestrze kontrolnym MXCSR, wyjątkiem są rozkazy CVTTPS2PI i CVTTSS2SI dla których zawsze trybem zaokrąglanie jest ucinanie (ang. chop, truncate).
 • Wyniki zapisywane są do najmłodszego albo dwóch najmłodszych elementów wektora docelowego, zaś pozostałe elementy nie są zmieniane.

Rozmieszczenie elementów w wektorze[edytuj | edytuj kod]

Rozkazy SHUFPS, UNPCKLPS, UNPCKHPS umożliwiają różnorakie rozmieszczenie („wymieszanie”) elementów, np. odwrócenie kolejności elementów w wektorze.

UNPCKLPS, UNPCKHPS[edytuj | edytuj kod]

Rozkazy ustawia na przemian 2 elementy z obu wektorów. UNPCKLPS bierze dwa młodsze elementy (tj. o indeksach 0 i 1), natomiast UNPCKHPS dwa starsze (indeksy 2 i 3). Rozkaz UNPCKLPS xmm1, xmm2 wykonuje:

temp[0] := xmm1[0]
temp[1] := xmm2[0]
temp[2] := xmm1[1]
temp[3] := xmm2[1]
xmm1 := temp

zaś UNPCKHPS xmm1, xmm2

temp[0] := xmm1[2]
temp[1] := xmm2[2]
temp[2] := xmm1[3]
temp[3] := xmm2[3]
xmm1 := temp

Np.

      3   2   1   0
    +-----+-----+-----+-----+
 xmm1 = | d | c | b | a |
    +-----+-----+-----+-----+
    
    +-----+-----+-----+-----+
 xmm2 = | h | g | f | e |
    +-----+-----+-----+-----+

Wynik UNPCKLPS:

    +-----+-----+-----+-----+
 xmm1 = | f | b | e | a |
    +-----+-----+-----+-----+

Wynik UNPCKHPS:

    +-----+-----+-----+-----+
 xmm1 = | h | d | g | c |
    +-----+-----+-----+-----+

SHUFPS[edytuj | edytuj kod]

Rozkaz bardziej ogólny niż UNPCKxPS, umożliwia wskazanie dowolnych indeksów z wektorów źródłowych za pomocą trzeciego argumentu (stałej natychmiastowej), w którym na każdych kolejnych dwóch bitach zapisane są 4 indeksy. Rozkazowi SHUFPS xmm1, xmm2, imm8 odpowiada:

{ pobranie indeksów }
index1_0 := (imm8 AND 00000011b)
index1_1 := (imm8 AND 00001100b) SHR 2
index2_0 := (imm8 AND 00110000b) SHR 4
index2_1 := (imm8 AND 11000000b) SHR 6

{ rozmieszczenie elementów }
temp[0] := xmm1[index1_0]
temp[1] := xmm1[index1_1]
temp[2] := xmm2[index2_0]
temp[3] := xmm2[index2_1]
xmm1 := temp

MXCSR – rejestr kontrolny/statusu[edytuj | edytuj kod]

Rejestr MXCSR przechowuje:

 1. Ustawienia operacji zmiennoprzecinkowych:
  • sposób zaokrąglanie wyniku:
   • do najbliższej liczby całkowitej
   • zaokrąglanie w stronę plus nieskończoności
   • zaokrąglanie w stronę minus nieskończoności
   • ucinanie (zaokrąglanie w stronę zera)
  • flaga flush-to-zero – jeśli ustawiona w przypadku niedomiaru zamiast zgłaszania wyjątku, zapisywana jest liczba zero; działanie nie jest zgodne ze standardem, ale powoduje przyspieszenie programów
 2. Maski włączające zgłaszanie wyjątków przy błędach; wykrywane błędy:
  • niewłaściwe argumenty (np. pierwiastkowanie ujemnej liczby),
  • dzielenie przez zero,
  • nadmiar (wynik jest zbyt duży),
  • niedomiar (wynikiem jest liczba nie znormalizowana),
  • niedokładny wynik (wynik nie może być dokładnie reprezentowany).
 3. Flagi wskazujące rodzaj błędu – ustawiane automatycznie przez procesor, niezależnie od tego, czy dany błąd jest zgłaszany, czy nie; muszą zostać wyzerowane programowo (zwykle w procedurze obsługi wyjątków SSE).

Przesłania liczb zmiennoprzecinkowych między rejestrami i pamięcią[edytuj | edytuj kod]

Rozkazy działają na wektorach liczb zmiennoprzecinkowych (4 elementy).

MOVAPS, MOVUPS[edytuj | edytuj kod]

Przesłanie 4 liczb zmiennoprzecinkowych pomiędzy rejestrem XMM a pamięcią lub innym rejestrem XMM:

 • MOVAPS – wymaga, by adres pamięci był wyrównany do granicy 16 bajtów, tj. jego 4 najmłodsze bity muszą być równe zero – w przeciwnym przypadku zgłaszany jest błąd.
 • MOVUPS – nie nakłada takich ograniczeń, ale odczyt danych niewyrównanych jest zwykle wolniejszy.

MOVSS[edytuj | edytuj kod]

Przesłanie jednej liczby zmiennoprzecinkowej pomiędzy rejestrem XMM a pamięcią lub innym rejestrem XMM. Rozkaz działa na elemencie 0 rejestrów XMM: przy przesłaniach z rejestru do rejestru tylko on jest zmieniany, przy przesłaniu z pamięci do rejestru zerowane są pozostałe elementy.

MOVLPS, MOVHPS[edytuj | edytuj kod]

Przesłanie 2 liczb zmiennoprzecinkowych pomiędzy rejestrem XMM i pamięcią. Rozkaz MOVLPS działa na elementach 0 i 1 rejestru XMM, natomiast MOVHPS na elementach 2 i 3.

MOVLHPS, MOVHLPS[edytuj | edytuj kod]

Przesłanie między rejestrami 64-bitów (2 liczb zmiennoprzecinkowych)

 • MOVLHPS – zapisanie elementów 0 i 1 rejestru źródłowego na pozycjach 2 i 3 rejestru docelowego;
 • MOVHLPS – zapisanie elementów 2 i 3 rejestru źródłowego na pozycjach 0 i 1 rejestru docelowego.

MOVMSKPS[edytuj | edytuj kod]

Utworzenie 4-bitowej maski z najstarszych bitów każdej z liczb (tj. z bitów znaku) i zapisanie jej do rejestru ogólnego przeznaczenia x86 (EAX, EBX itd.).

Pamięć podręczna[edytuj | edytuj kod]

W SSE dostępne są trzy grupy rozkazów odnoszące się do pamięci podręcznej.

Pobranie danych „bliżej” procesora[edytuj | edytuj kod]

Rozkazy PREFETCH (PREFETCHT0, PREFETCHT1, PREFETCHT2, PREFETCHNTA) są rodzajami podpowiedzi (ang. hint) dla procesora, wskazującymi, że obszar pamięci powinien znaleźć się wyżej w hierarchii pamięci podręcznej: poziom 1 znajduje się najbliżej procesora, poziom 2 dalej itd. Im „bliżej” procesora znajdują się dane, tym mniejszy jest czas oczekiwania na nie; np. jeśli dane są już w pamięci podręcznej pierwszego poziomu, prawie w ogóle nie trzeba czekać, w przeciwnym razie czas oczekiwania może wynieść kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lub kilkaset cykli maszynowych[3].

Programista czy kompilator wie lepiej kiedy i które dane wykorzystuje – za pomocą rozkazów PREFETCH może odpowiednio wcześniej powiadomić procesor o zapotrzebowaniu i uniknąć tym samym oczekiwania, kiedy dane będą już potrzebne.

Należy zauważyć, że procesor może owych „podpowiedzi” w ogóle nie uwzględnić.

Trwały zapis (ang. non-temporal)[edytuj | edytuj kod]

Pamięć podręczna służy m.in. do szybkiego sięgania po ostatnio zapisane informacje. Jednak zauważono, że pewnych przypadkach dane zapisywane z rejestrów do pamięci nie są więcej używane i dlatego nie ma potrzeby, aby zapisywać je w pamięci podręcznej (oraz marnować przy okazji jej ograniczone zasoby).

W SSE wprowadzono trzy rozkazy pozwalające przesłać dane do pamięci z pominięciem pamięci podręcznej:

 1. MOVNTQ – zapis zawartości rejestru MMX
 2. MOVNTPS – zapis zawartości rejestru SSE
 3. MASKMOVQ – zapis wybranych bajtów z rejestru MMX

W przypadku innych przesłań do pamięci, procesor może zakładać, że wszystkie zapisy do pamięci są tymczasowe (ang. temporal) i w ogóle nie uaktualniać zawartości pamięci głównej. Za pomocą rozkazu SFENCE wymusza się synchronizację – patrz bariera pamięci.

64-bitowe rozkazy całkowitoliczbowe[edytuj | edytuj kod]

Operandami dodatkowych rozkazów całkowitoliczbowych są tylko rejestry MMX; w SSE2 pojawiła się już możliwość wykorzystania również rejestrów SSE.

Rozkazy:

 • PAVGB, PAVGW – średnia bajtów/słów bez znaku (tutaj: słowo ma 16-bitów)
 • PMAXUB, PMINUB – wybranie bajtów bez znaku o maksymalnej/minimalnej wartości
 • PMAXSW, PMINSW – wybranie słów ze znakiem o maksymalnej/minimalnej wartości
 • PMOVMSKB – utworzenie maski bitowej z najstarszych bitów wszystkich bajtów
 • PMULHUW – starsze słowo z wyniku mnożenia słów bez znaku
 • PSADBW – suma modułów różnicy bajtów (tj. czyli odległość w metryce manhattan)
 • PEXTRW, PINSRW – pobranie/wstawienie dowolnego słowa wektora
 • PSHUFW – rozmieszczenie słów w wektorze

Rozszerzenia SSE[edytuj | edytuj kod]

Kolejne rozszerzenia do zestawu instrukcji SSE:

 • SSE2 – 2000 rok (wprowadzone przez firmę Intel):
  • wprowadzenie działań wektorowych i skalarnych na liczbach zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji,
  • umożliwienie wykonywania działań całkowitoliczbowych na 128-bitowych rejestrach XMM,
  • większa kontrola nad pamięcią podręczną.
 • SSE3 – 2004 rok (Intel):
  • dodatkowe rozkazy wektorowe działające na liczbach zmiennoprzecinkowych pojedynczej i podwójnej precyzji,
  • sprzętowe wspomaganie synchronizacji wątków.
 • SSSE3 – 2006 rok (Intel):
  • dodatkowe rozkazy wektorowe działające na liczbach całkowitych,
  • rozkaz umożliwiający wyznaczenie zadanej permutacji bajtów w rejestrze XMM.
 • SSE4 – 2007 rok (Intel):
  • dodatkowe rozkazy wektorowe działające zarówno na liczbach całkowitych jak zmiennoprzecinkowych,
  • rozkazy wektorowe wspomagające kompresję wideo,
  • rozkazy wektorowe wykonujące działania na łańcuchach znaków,
  • rozkaz wyznaczający sumę CRC-32.
 • SSE5 – 2009 rok (AMD):
  • dodatkowe rozkazy wektorowe działające zarówno na liczbach całkowitych jak zmiennoprzecinkowych,
  • wprowadzenie rozkazów trój- i czteroargumentowych, w który jeden z argumentów jest docelowy (rozwiązanie z architektury RISC) – dotychczas rozkazy były 2-argumentowe, z czego jeden był równocześnie docelowy i jeśli jego wartość była potrzebna w dalszej części obliczeń, należało go zapamiętać – w rozkazach 3- i 4-argumentowych takiego problemu nie ma,
  • rozkazy 4-argumentowe pozwalają akumulować wyniki mnożenia według schematu
 • Advanced Vector Extensions – 2010 rok (Intel):
  • dodanie nowych, 256-bitowych rejestrów: część istniejących rozkazów SSE, SSE2, SSE3 i SSSE3, głównie zmiennoprzecinkowych może wykonywać działania na tych rejestrach,
  • kilka rozkazów wektorowych działających wyłącznie na 256-bitowych rejestrach,
  • część istniejących rozkazów może być wykonywana wariantach 3-argumentowych (jak w SSE5),
  • rozkazy 4-argumentowe pozwalają akumulować wyniki mnożenia na liczbach zmiennoprzecinkowych według schematu
  • zwiększono z 8 do 32 liczbę relacji, które można sprawdzić rozkazami porównania (CMPPS, CMPPD),
  • sprzętowe wsparcie szyfrowania AES.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozkazy CMPPS/CMPSS są trójargumentowe: dwa pierwsze argumenty to porównywane wektory, trzeci argument to stała określająca testowaną relację. Jednak Intel proponuje, aby w asemblerze dostępne były dwurgumentowe pseduorozkazy, w których rodzaj relacji zapisany będzie w mnemoniku – np. CMPNEQPS xmm0, xmm1 odpowiada CMPPS xmm0, xmm1, 4 (4 – kod dla relacji „różny”, ang. Not EQual).
 2. Relacja unordered jest prawdziwa, gdy argumentów nie można porównać, ponieważ przynajmniej jeden z nich jest nie-liczbą (NaN) lub nie reprezentuje prawidłowej liczby zmiennoprzecinkowej.
 3. Orientacyjne wartości: jeśli dane są w L1 – 2-3 cykle, w L2 – rzędu 10 cykli, w pamięci głównej – rzędu 100–200 cykli.