Urząd Transportu Kolejowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Urząd Transportu Kolejowego
Ilustracja
Data utworzenia 2003
Prezes (p.o.) Ignacy Góra[1]
Dyrektor Generalny Radosław Pacewicz
Adres
Aleje Jerozolimskie 134
Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Urząd Transportu Kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Urząd Transportu Kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego
Ziemia 52,2°N 21,0°E/52,224700 21,004600

Urząd Transportu Kolejowegoorgan centralnej administracji państwowej podległy Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.

Powstał na drodze przekształcenia Głównego Inspektoratu Kolejnictwa.

Siedziba Urzędu znajduje się w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 134. Posiada 7 oddziałów terenowych.

Zadania i działalność[edytuj]

Urząd Transportu Kolejowego obecny na targach Trako 2015

Urząd Transportu Kolejowego jest organem regulacyjnym, właściwym w sprawach: regulacji rynku transportu kolejowego, licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym, licencji i świadectw maszynistów.

Urząd Transportu Kolejowego wykonuje również zadania w zakresie monitorowania rozwoju rynku kolejowego, podnoszenia standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz współpracy z europejskimi instytucjami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie i rozwój wspólnego rynku usług kolejowych.

W zakresie nadzoru technicznego nad eksploatacją linii kolejowych i bezpieczeństwem ruchu kolejowego do zadań Urzędu należy: wydawanie, przedłużanie, zmiana i cofanie autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa oraz prowadzenie rejestrów tych dokumentów; kontrola zgodności działania zarządców infrastruktury oraz przewoźników kolejowych z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie bezpieczeństwa; zezwalanie na dopuszczanie do eksploatacji nowego lub znacznie zmodyfikowanego taboru kolejowego; wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego oraz prowadzenie rejestru tych świadectw; kontrola spełniania przez zarządców, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, a w szczególności zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych; nadzór nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją linii kolejowych oraz bocznic kolejowych; monitorowanie, promowanie, wprowadzanie w życie oraz rozszerzanie zakresu regulacji bezpieczeństwa, łącznie z systemem krajowych zasad bezpieczeństwa; prowadzenie krajowego rejestru pojazdów kolejowych; nadzór nad ośrodkami prowadzącymi szkolenia na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych; powoływanie komisji egzaminacyjnej i nadawanie uprawnień doradcom do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (Prezes UTK, jako Krajowy Organ Bezpieczeństwa, sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem przewozu koleją towarów niebezpiecznych oraz przeprowadza egzaminy i nadaje uprawnienia doradcom do spraw bezpieczeństwa takich przewozów); nadzór nad realizacją zaleceń powypadkowych, przekazywanych po dochodzeniach przeprowadzonych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych; coroczna ocena stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przedstawiana Ministrowi Infrastruktury i Europejskiej Agencji Kolejowej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach sprawowanego nadzoru może w drodze decyzji: - wstrzymać ruch kolejowy lub wprowadzić jego ograniczenie na linii kolejowej lub jej odcinku w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego; - wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację, gdy nie spełnia on wymagań przepisów technicznych.

Zadania Urzędu w zakresie regulacji transportu kolejowego to zatwierdzanie i koordynowanie opłat za korzystanie z przyznanych tras pociągów infrastruktury kolejowej pod względem zgodności z zasadami ustalania tych opłat; nadzór nad zapewnieniem niedyskryminującego dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury kolejowej, w tym przewoźników mających siedzibę w jednym z państw członkowskich; nadzór nad równoprawnym traktowaniem przez zarządców wszystkich przewoźników kolejowych, w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie tras pociągów i naliczania opłat; nadzór nad poprawnością ustalania przez zarządcę opłat podstawowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz opłat dodatkowych za świadczenie usług dodatkowych; rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych dotyczących regulaminu oraz przydzielania tras pociągów i opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej; zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych; opiniowanie projektów planów transportowych w zakresie przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym; opiniowanie projektów umów o świadczenie usług publicznych; nadzór nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej; współdziałanie z właściwymi organami w zakresie przeciwdziałania stosowaniu praktyk monopolistycznych przez zarządców i przewoźników kolejowych oraz w zakresie koordynowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego i przestrzegania praw pasażerów nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie; wydawanie decyzji w sprawie otwartego dostępu; rozpatrywanie spraw dotyczących pasażerskich przewozów okazjonalnych.

Urząd Transportu Kolejowego w ramach liberalizacji rynku kolejowego buduje w Polsce konkurencyjny rynek transportu kolejowego i umożliwienia wejścia na rynek nowym przedsiębiorstwom; tworzy jednakowe warunki funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw kolejowych na krajowych rynkach oraz na obszarze całej Wspólnoty; pracuje nad ujednoliceniem rozwiązań technicznych; oddzieleniem zarządzania infrastrukturą kolejową od eksploatacji kolei; uzdrowieniem struktury finansowej przedsiębiorstw kolejowych; jak również zagwarantowaniem dostępu do sieci kolejowej krajów członkowskich Unii Europejskiej, dla międzynarodowych grup przedsiębiorstw kolejowych.

Urząd jest członkiem Europejskiej Agencji Kolejowej ERA.

W 2012 NIK negatywnie oceniła działania UTK w zakresie kontroli przewozu towarów niebezpiecznych[2].

Prezesi[edytuj]

Od Do Prezes
2003 2006 Janusz Dyduch
2006 2010 Wiesław Jarosiewicz
2010 Mirosław Antonowicz (p.o.)
2010 2012 Krzysztof Jaroszyński
5 stycznia 2012 17 czerwca 2012 Krzysztof Dyl (p.o.) [3]
18 czerwca 2012 24 lutego 2016 Krzysztof Dyl [3][4]
24 lutego 2016 Ignacy Góra (p.o.) [4]

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj]

Wydatki i dochody Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) są realizowane w części 71 budżetu państwa. Główne źródło dochodów stanowią wpływy z opłat za świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli, urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, a także za wydawanie certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa zarządcom infrastruktury oraz świadectw bezpieczeństwa użytkownikom bocznic kolejowych.

W 2014 wydatki UTK wyniosły 27 mln zł, dochody – 6,4 mln zł[5]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 222 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5557 zł[6].

W ustawie budżetowej na 2015 wydatki Urzędu Transportu Kolejowego zaplanowano w wysokości 30 mln zł, a dochody – 3,6 mln zł[7].

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

  1. http://www.utk.gov.pl/pl/urzad/kierownictwo
  2. NIK o niebezpiecznych przewozach. Najwyższa Izba Kontroli, 2012.
  3. a b Łukasz Kuś: Krzysztof Dyl przechodzi do UKE (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2016-02-18. [dostęp 2016-02-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-02-18)].
  4. a b UTK: Ignacy Góra będzie pełnił obowiązki Prezesa UTK (pol.). inforail.pl, 2016-02-25. [dostęp 2016-02-26].
  5. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (Druk nr 3459). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2015. [dostęp 2015-08-31]. s. 1/14, 2/83.
  6. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 71 Urząd Transportu Kolejowego. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, czerwiec 2014. [dostęp 2015-09-31]. s. 16.
  7. Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.. W: Dz. U. poz. 153 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 29 stycznia 2015. [dostęp 2015-08-31]. s. 22, 66.

Linki zewnętrzne[edytuj]