Ustawa o ochronie danych osobowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Ustawa o ochronie danych osobowych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych, w szczególności zapewniająca stosowanie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Ustawa z 2018 roku[edytuj | edytuj kod]

Uchwalenie ustawy[edytuj | edytuj kod]

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Państwo

 Polska

Data wydania

10 maja 2018

Miejsce publikacji

Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Tekst jednolity

Dz.U. z 2019 r. poz. 1781

Data wejścia w życie

25 maja 2018

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

ochrona danych osobowych

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2019 r. poz. 730

Wejście w życie ostatniej zmiany

4 maja 2019

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

10 maja 2018 roku Sejm RP VIII kadencji uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych[1], która zastąpiła ustawę z 1997 roku[2]. Ustawa zapewnia stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które obowiązuje w polskim porządku prawnym bezpośrednio i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. oraz ustanawia nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[2]. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 roku[1]. Nad przepisami ustawy pracowało Ministerstwo Cyfryzacji[3].

Zakres ustawy[edytuj | edytuj kod]

Ustawa o ochronie danych osobowych opisuje w szczególności następujące zagadnienia:

 • ograniczenia lub wyłączenia przepisów ustawy lub RODO (art. 2-6 ustawy),
 • inspektor ochrony danych (art. 8-11 ustawy):
  • organy publiczne zobowiązane do jego wyznaczenia,
  • sposób zawiadomienia PUODO o wyznaczeniu IOD
  • sposób udostępniania danych inspektora przez podmiot, który go wyznaczył
 • certyfikacja w zakresie ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 42 RODO (art. 12-26)
 • kodeksy postępowania, o których mowa w art. 40 RODO, pomagające we właściwym stosowaniu RODO (art. 27-33)
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy, zastępujący GIODO (art. 34-59 ustawy)
 • postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (art. 60-74 ustawy)
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (art. 78-91 ustawy)

Nowelizacje[edytuj | edytuj kod]

Ustawę znowelizowano 2 razy[1]. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2019 roku[4].

Ustawa z 1997 roku[edytuj | edytuj kod]

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Państwo

 Polska

Data wydania

29 sierpnia 1997

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883

Tekst jednolity

Dz.U. z 2016 r. poz. 922

Data wejścia w życie

30 kwietnia 1998

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

ochrona danych osobowych

Status

uchylony[5]

Utrata mocy obowiązującej z dniem

25 maja 2018[5]

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2018 r. poz. 138

Wejście w życie ostatniej zmiany

1 lutego 2018

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. określała:

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie 1 lutego 2018 roku[6], zaledwie 3 miesiące przed wejściem nowej ustawy. Ustawa zapewniała też stosowanie Dyrektywy 95/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych[7].

Utraciła moc 25 maja 2018 roku, z wyjątkiem części przepisów, które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie. Będą one obowiązywały do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało w 2018 roku projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości[8]. 14 grudnia 2018 roku Sejm RP VIII kadencji uchwalił ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości[9][10]. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 6 lutego 2019 roku[11].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 1000
 2. a b Druk nr 2410 [online], sejm.gov.pl [dostęp 2018-05-16] (pol.).
 3. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych – Certyfikaty Ochrony Danych Osobowych, „Certyfikaty Ochrony Danych Osobowych”, 14 września 2017 [dostęp 2017-12-10] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-10] (pol.).
 4. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).
 5. a b Z wyjątkiem przepisów art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22, art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowywały moc do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie.
 6. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138)
 7. EUR-Lex - 31995L0046 - EN - EUR-Lex [online], eur-lex.europa.eu [dostęp 2018-06-01] (ang.).
 8. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości [online], legislacja.rcl.gov.pl [dostęp 2018-07-05].
 9. Głosowanie nr 37 na 74. posiedzeniu Sejmu [online], sejm.gov.pl [dostęp 2018-12-16].
 10. 74. posiedzenie Sejmu. Podsumowanie trzeciego dnia [online], sejm.gov.pl [dostęp 2018-12-16].
 11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125)