Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(13/2009) Louve - Grimsson

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek

Zgłaszam wniosek do Komitetu Arbitrażowego pomimo braku wyraźnego sporu personalnego między stronami. Uważam jednak, że jest on konieczny; poprawi bowiem wspólną pracę nad potencjalnie kontrowersyjnymi artykułami LGBT niszczoną – według mnie – przez niezbyt zdrowe praktyki części Wikipedystów.

Forsowanie POV-u w artykułach LGBT

Użytkownik Grimsson wielokrotnie dawał przykład łamania POV-u i ideologizacji Wikipedii w artykułach LGBT; usuwając uźródłowione informacje – zazwyczaj bez uzasadnienia lub z niesatyfakcjonującym uzasadnieniem. Przykładowo, wycofał kontrowersje dotyczące nazewnictwa homofobii (przedkładanie fobii nad uprzedzenie społeczne) czy związku z pedofilią czy też przedstawianie teorii queer jako jedynego prawdziwego ujęcia homoseksualizmu w kontekście socjologii ([1]) i przedstawianie innych teorii z perspektywy queer ([2]) czy też dodawanie źródeł potwierdzających medyczny aspekt homofobii [3][1] z równoczesnym kasowaniem źródeł (z bazy MEDLINE) mówiących o uprzedzeniu a nie fobii ([4]). Cofanie lub próby dyskusji kończyły się zarzutami o brak kompetencji i wiedzy drugiej strony. Inne przykłady obejmują [5] [6][2] albo kasowanie ważnych (według mnie kluczowych) zdań bez słowa komentarza [7].

Forsowanie przemyśleń własnych w artykułach

Użytkownik Grimsson wielokrotnie dodawał własne przemyślenia do artykułów, ze źródłami których zgodność z informacjami zamieszczanymi na Wikipedii jest wątpliwa lub brak źródeł ([8]). Innym przykładem jest podawanie informacji niezgodnych z wymową źródła ([9]). Właściwie cały akapit ostra panika homoseksualna dodany tutaj jest OR-em Grimssona, których nie mógł zaczerpnąć z żadnego podanego źródła. Dodane fragmenty [10] [11] zawierające klasyfikację (co może wywierać na niezorientowanym Czytelniku wrażenie, że jest ona odrębnie klasyfikowana) lub fragmenty o "leczeniu" (ze źródłami których związek z homofobią zinternalizowaną jest wątpliwy). Przywrócenie fragmentu

Quote-alpha.png
Powstałe napięcie między popędem seksualnym a chęcą jego wyparcia może prowadzić do [[Choroby afektywne|zaburzeń afektywnych]] ([[depresja (choroba)|depresja]]), co zaś bezpośrednio przekłada się na wysoki odsetek [[samobójstwo|samobójstw]] wśród nastolatków będących przedstawicielami [[LGBT|mniejszości seksualnych]]<ref name="suicides_report"/>.

po mojej gorącej prośbie o wskazanie konkretnego źródła potwierdzającego świadczy o całkowitej ignorancji WP:OR.

Podawanie (prawie) nieweryfikowalnych treści

 • [12] zdanie
  Quote-alpha.png
  Uczestnicy obu grup, także homofobicznej, pomimo pozytywnych wyników pletyzmograficznych, odpowiedzieli, że treści nie były dla nich podniecające.
  nie mogło być napisane na podstawie Abstraktu ([13]).
 • Podawanie długich książek i raportów które ze względu na swe ogromne rozmiary trudno zweryfikować. Równocześnie, prośby o uściślanie są ignorowane ([14] [15])

Próby rozwiązania problemu

Własne wpisy

Wielokrotnie, na dłuższym odcinku czasu kontaktowałem się z tym użytkownikiem – także przez komunikator – wypominając mu jego nadużycia na źródłach. Wszystkie one zostały usunięte przez konto Minpis ([16]).

Prośba do osób trzecich

Poprosiłem o pomoc osoby będące powszechnie szanowane – to znaczy członków KA: awersowego i Elfhelma (inne rozmowy nie miały większego znaczenia lub ja ich nie inicjowałem). Pomimo tych wysiłków uważam, że działalność Grimssona w ostatnim czasie nie poprawiła się w zakresie dodawania OR-u, fałszowania źródeł i forsowania POV-u. Żaden z administratorów nie chciał dokonać blokady, ponieważ sprawa ta nie wygląda na prostą.

Niedozwolone użycie pacynek

Napisałem do CU (***) z podejrzeniami dotyczącymi niedozwolonego użycia pacynek przez użytkownika Grimsson w wojnie edycyjnej jaka się wywiązała pomiędzy mną a użytkownikiem Grimsson oraz użytkownik B. CU (***) powiedział, że pacynkowanie jest możliwe; zakres nie pozwala tego potwierdzić ani zaprzeczyć, nie ma zaś czasu na analizę edycji wspomnianych kont aby stwierdzić czy jest ono niezgodne z zasadami. Z tego powodu zgłosiłem się do innego CU – Szwedzkiego – gdzie podałem ponownie moje podejrzenia; nie wspomniałem o rozmowie (***). Szwedzki odpisał (poza B napisałem o 2 innych osobach z prośbą o weryfikację):

Wniosek z CU jest taki że są to całkowicie różne osoby

Ponieważ odpowiedź stoi w opozycji do stwierdzenia poprzedniego CU proszę o ocenę działań Szwedzkiego jako CU. Zarzutem względem użytkownika B jest edytowanie tego samego fragmentu, co sprawiać może wrażenie że prowadzi się war edit z 2 osobami:

Oczekiwania

Gdyby KA zechciał przyjąć wniosek, pragnąłbym aby rozważył także:

 • wymóg dodawania dokładnej lokalizacji informacji w danej książce lub dłuższym dokumencie.
 • prawo do usuwania źródeł niemożliwych do zweryfikowania (książkowe, niedostępne w googlebooks) dodane przez użytkowników dokonujących nielicznych edycji (czasem się takie pojawiają – choćby Wikiwriterpol) do kontrowersyjnych treści, jeśli próby odnalezienia źródeł potwierdzających tę tezę okażą się niemożliwe.
 • Laforgue doskonale oddał stan artykułów LGBT na polskiej Wikipedii – źródła niby są; ale problemem jest to że wyrywkowe. Proszę KA aby wymógł na użytkownikach edytujących kwestie LGBT staranniejszego akcentowania racji osób o odmiennych poglądach.

louve (dyskusja) 17:08, 26 lip 2009 (CEST)

Powiadomienie o wniosku

 1. Trudno zweryfikować jakość źródła jednak poszukiwania artykułów LGBT z kluczem Kantor. M.[Author] nie dały wyników. Sama książka podaje wiele odważnych tez, jednak ich oparcie na faktach jest słabe lub go brak. W myśl zalecenia WP:WER-M należałoby przedłożyć inne źródła jako ważniejsze lub równorzędne
 2. Kauczuk poproszony o wypowiedź napisał mi, że jego zdaniem wersja podająca tą zależność (za źródłem) jest lepsza
  Potwierdzam, ale nie chciałbym oczywiście, aby moja ocena wpłynęła na ocenę i decyzję KA. ~~~~

Informacja

W brudnopisie przygotowałem odpowiedź na zarzuty - Wikipedysta:Grimsson/brudnopis1 (przepraszam, że zacząłem pisać tutaj, pomyliłem okna). Bez względu na rezultat arbitrażu to są już ostatnie akordy mojej działalności na Wikipedii. Pozdrawiam, Grimsson śmiało dyskutuj 21:06, 27 lip 2009 (CEST)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek do rozpatrzenia. Za przyjęciem głosowało 8 arbitrów, 1 arbiter nie brał udziału w głosowaniu. W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Ludmiła Pilecka ⇒ dyskusja 23:27, 30 lip 2009 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Komitet Arbitrażowy przypomina, iż Wikipedia stanowi encyklopedię mającą na celu gromadzenie wiedzy. Tym samym podstawowym jej celem pozostaje przedstawianie informacji. W zakresie jej zadań nie leży ani promowanie, ani zwalczanie określonych poglądów, stereotypów czy idei. Zakaz przedstawiania twórczości własnej (WP:OR), nakaz zachowania neutralnego punktu widzenia (WP:NPOV) i obowiązek podawania źródeł (WP:WER) stanowią podstawowe zasady Wikipedii. Czynienie zadość tym zasadom, zwłaszcza w dziedzinach budzących różnego rodzaju spory (do których od dawna należy tematyka LGBT), a także wymagających wiedzy specjalistycznej, stanowi bezwzględnie obowiązujący wymóg.

Komitet Arbitrażowy zgodnie z zakresem działania i pełnionymi funkcjami został powołany do rozpatrywania przede wszystkim sporów personalnych, niemniej społeczność Wikipedii obdarzyła go również mandatem do zajmowania się kwestiami, w których podnoszony jest zarzut w pełni świadomego i długotrwałego ignorowania zasad Wikipedii. Konflikt między wikipedystami Louve i Grimssonem w pewnej mierze stanowi spór o charakterze merytorycznym, którego rozstrzyganie nie leży w gestii Komitetu, jednakże zarzuty podnoszone przez Louve dotyczą właśnie naruszania przez Grimssona zasad WP:OR, WP:NPOV i WP:WER w okresie co najmniej kilku miesięcy.

Jak jednak wynika z poczynionych w tej sprawie ustaleń, obaj wikipedyści prowadzili w tej mierze także dość szeroko zakrojoną dyskusję. W konsekwencji w szybkim czasie doszło do przeobrażenia się sporu ściśle merytorycznego w spór coraz bardziej personalny, w którym pojawiały się złośliwe uwagi pod adresem adwersarza, podważanie wzajemnych kompetencji, odejście od zakładania dobrej woli drugiej strony, a ostatecznie także ataki osobiste.

Komitet Arbitrażowy postanowił rozważyć spór personalny między stronami, a z uwagi na kontrowersyjność tematyki zbadać także te edycje Grimssona, w stosunku do których zostały sformułowane wątpliwości, mimo że autor wniosku mógł dołożyć większych starań celem rozwiązania sporu na ścieżce przedarbitrażowej. Co prawda Louve prowadził dyskusję z Grimssonem i zwracał się o pomoc do osób trzecich, niemniej ograniczył się tylko do przedstawiania samych zarzutów bez ich należytego uzasadnienia. Komitet Arbitrażowy z urzędu zajął się też innymi dostrzeżonymi edycjami pozostającymi w ścisłym związku z przedmiotem tego postępowania (w tym także dokonanymi przez autora wniosku), które również mogły naruszać przyjęte w projekcie zasady i zwyczaje.

Materiał dowodowy

W części wniosku dotyczącej zarzutów łamania przez Grimssona zasad Wikipedii podstawę materiału dowodowego stanowią wskazane we wniosku edycje w hasłach "Homofobia" i "Homoseksualizm". Komitet Arbitrażowy zwrócił się do Louve z prośbą o doprecyzowanie i uzasadnienie stawianych zarzutów, a następnie skierował się do Grimssona z prośbą o ustosunkowanie się do nich. W kilku specjalistycznych kwestiach Komitet Arbitrażowy skonsultował się z Monopolem i Radomilem. Zwrócił się również do Sapera z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących podejrzenia niezgodnego z zasadami używania pacynek przez Grimssona. Do Komitetu Arbitrażowego z własnej inicjatywy zgłosił się Szwedzki, który dostarczył zapis prywatnej rozmowy z Louve na kanale IRC oraz złożył stosowne wyjaśnienia.

Spór personalny między Louve a Grimssonem Komitet Arbitrażowy rozpatrzył po analizie przebiegu dyskusji między obydwoma wikipedystami, uwzględniając również wpisy Grimssona na stronie dyskusji wikipedysty Emanka i dyskusji hasła "Kwestie medyczne społeczności LGBT".

Komitet Arbitrażowy postanowił pozostawić niejawną korespondencję dotyczącą zarzutu sprzecznego z zasadami użycia pacynek wobec jego niepotwierdzenia.

Materiał dowodowy znajduje się na podstronie werdyktu: (13/2009) Louve - Grimsson/Materiał dowodowy.

Ocena materiału dowodowego

Ocena edycji Grimssona

Jako naruszające zasady i zalecenia dotyczące edytowania Komitet Arbitrażowy uznaje następujące edycje i działania Grimssona:

 1. [24] Komitet Arbitrażowy zwrócił uwagę na niepodanie źródeł do dwóch akapitów (3. i 5.). Wskazana edycja naruszała zasadę WP:WER. Zdaniem KA mogła być odebrana jako celowe forsowanie WP:POV lub WP:OR, skoro użytkownik świadomie dodał informacje bez umożliwienia ich należytej weryfikacji. Wyjaśnienia Grimssona (kwestia 1A) Komitet Arbitrażowy uznaje za nieprzekonujące. Trudno przyjąć za rzetelne działanie powoływanie się na artykuł z angielskiej Wikipedii ([25]), który nosi inny tytuł niż wprowadzona sekcja ("acute homosexual panic" podane zostało jedynie jako pojęcie użyte przez jednego z psychiatrów) i pozostaje obarczony szablonem "źródła". Nadto – jak sam Grimsson przyznał w korespondencji – źródła na angielskiej Wikipedii są "słabe". Komitet Arbitrażowy wyraża również zaskoczenie, że Grimsson usunął wskazany fragment z powodu braku czasu na jego uźródłowienie, skoro przy odpowiadaniu na pytania Komitetu sprawnie odnalazł potrzebne źródło.
 2. [26] i [27] W tych edycjach Grimsson dodał szablony klasyfikacji ICD-10 i DSM w przypadku homofobii, ostrej paniki homoseksualnej, homofobii zinternalizowanej (homoseksualizmu egodystonicznego). Komitet Arbitrażowy uznaje, że Grimsson dopuścił się nadużycia, zamieszczając w infoboksach:
  • pod kodem ICD-10 F23.8 jednostkę "Ostra panika homoseksualna (inne ostre i przemijające zaburzenie psychotyczne)", podczas gdy w rzeczywistości zapis w klasyfikacji brzmi "Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne"
  • pod kodem DSM IV 298.9 jednostkę "Ostra panika homoseksualna (inne zaburzenie psychotyczne)", podczas gdy w rzeczywistości zapis w klasyfikacji brzmi "Psychotic Disorder NOS" ("Inne zaburzenie psychotyczne")
  • pod kodem ICD-10 F40.2 jednostkę "Homofobia (izolowana postać fobii)", podczas gdy w rzeczywistości zapis w klasyfikacji brzmi "Specyficzne (izolowane) postacie fobii"
  • pod kodem DSM 300.2.9 jednostkę "Homofobia (fobia specyficzna)", podczas gdy w rzeczywistości zapis w klasyfikacji brzmi (ale pod kodem DSM 300.29, nie ma DSM 300.2.9) "Specific Phobia" ("Fobia specyficzna")
  • pod kodem ICD-10 F66.1.1 jednostkę "Homoseksualizm egodystoniczny", podczas gdy w rzeczywistości zapis w klasyfikacji brzmi (ale pod kodem F66.1, nie ma F66.1.1) "Orientacja seksualna niezgodna z ego (egodystoniczna)"
  • w klasyfikacji DSM bez podania kodu jednostkę "Homofobia zinternalizowana"
  źródła: klasyfikacja ICD-10, klasyfikacja DSM (polska wersja klasyfikacji)
  Grimsson przypisał ostrą panikę homoseksualną, homofobię, homoseksualizm egodystoniczny i homoseksualizm zinternalizowany do klasyfikacji ICD-10 i DSM, gdy tymczasem nie odpowiadają one kodom tych klasyfikacji. Jeżeli zamierzeniem Grimssona było zachowanie zgodności treści infoboksu z nazwą i tematem sekcji, to takie działanie należy ocenić negatywnie jako zarówno nierzetelne z wymową źródeł – obydwiema klasyfikacjami, jak i dezorientujące czytelnika (czy jednostka przed nawiasem jest równoważna z jednostką w nawiasie, czy tylko zawiera się w niej). Ponadto przy okazji tych edycji zadaniem Grimssona było uźródłowienie przypisania wskazanych jednostek do odpowiednich grup w klasyfikacji, z którego jednak się nie wywiązał. Poproszony przez Komitet Arbitrażowy o przytoczenie źródeł (kwestia 1B/1D) przywołał m.in. hasła z Wikipedii, co jest niezgodne ze standardami pisania artykułów (Wikipedia:Źródła), czego jako doświadczony wikipedysta powinien być świadomy. Jedynie w przypadku homofobii zinternalizowanej powołał się na klasyfikację ICD-10.
 3. Za sprzeczne z istotą zasady WP:WER i zalecenia WP:WER-M Komitet Arbitrażowy uznaje podawanie w przypisach tytułów obszernych publikacji (zwłaszcza niedostępnych powszechnie lub trudno dostępnych w formie elektronicznej) bez wskazania konkretnego miejsca występowania podanych informacji (w szczególności strony). Komitet Arbitrażowy zauważa, że takie postępowanie utrudnia w istotny sposób możliwość zweryfikowania treści przez innego wikipedystę. Trwanie w nim pomimo zwracania uwagi jest działaniem wysoce nagannym. Komitet Arbitrażowy dostrzegł w tym zakresie następujące edycje: [28], [29] i [30]. Przed KA Grimsson wyjaśniał, że w chwili wstawiania treści nie miał przy sobie książki (kwestia 1C) oraz że nie przywiązywał wtedy tak wielkiej wagi do podawania konkretnych stron, jednocześnie stwierdzając, iż nie wiedział, że "te teksty staną się obiektem zmasowanych ataków" (kwestia 1G). Komitet Arbitrażowy zwrócił jednak uwagę, że druga z powyższych edycji miała miejsce 21 czerwca 2009 i polegała na przebudowie hasła, w treści którego znajdowała się prośba o wskazanie konkretnej strony publikacji ("Homofobia wiąże się z upośledzeniem zdolności poznawczych w obszarze percepcji homoseksualizmu i homoseksualistów<!--- prosimy o konkretną stronę --->"), przy czym Grimsson dokonał edycji także tego fragmentu i przywrócił go do wcześniejszej wersji). Zdaniem Komitetu Arbitrażowego Grimsson, żywo zainteresowany stanem hasła, nie mógł nie zauważyć zamieszczonej w nim prośby. Również trzecia z edycji nastąpiła po zamieszczeniu prośby o dokładne podawanie źródeł (25 lipca 2009). Ponadto już 30 maja 2009 Grimsson był proszony o podanie konkretnego fragmentu w przypadku innego źródła ([31]). Chociaż dotyczyło to fragmentu dodanego przez innego wikipedystę, to jednak wpis ten był zwróceniem uwagi na konieczność wskazywania części obszernych publikacji. A zatem w tym zakresie tłumaczenia Grimssona w ocenie Komitetu są niewiarygodne.
 4. [32] W tej edycji Grimsson przywrócił m.in. fragment autorstwa innego wikipedysty o treści: "Powstałe napięcie między popędem seksualnym a chęcią jego wyparcia może prowadzić do [[Choroby afektywne|zaburzeń afektywnych]] ([[depresja (choroba)|depresja]]), co zaś bezpośrednio przekłada się na wysoki odsetek [[samobójstwo|samobójstw]] wśród nastolatków będących przedstawicielami [[LGBT|mniejszości seksualnych]] <ref name="suicides_report"/>" bez uzupełnienia strony raportu, mimo że dwa dni wcześniej był proszony o podanie konkretnej strony [33] (niezależnie od błędnego przypisania mu autorstwa tego fragmentu przez Louve). Wyjaśnienia złożone w tej sprawie przez Grimssona (kwestia 1E) Komitet Arbitrażowy uznaje za niewystarczające. Zdaniem Komitetu Arbitrażowego przywracanie fragmentu, o którym wie się, że jest kwestionowany przez innego użytkownika, bez jakiegokolwiek zweryfikowania jego treści, rażąco narusza wymowę zasady WP:WER.
 5. [34] Dodawanie informacji specjalistycznych i uźródławianie ich opisem filmu dokumentalnego pozostaje zdaniem Komitetu Arbitrażowego sprzeczne z istotą zasady WP:WER.
 6. [35] Przedmiotowa edycja w ocenie Komitetu Arbitrażowego narusza także zasady WP:WER, WP:POV i WP:OR w części dotyczącej tzw. leczenia homofobii. W edycji tej Grimsson przywrócił tekst do wersji sprzed edycji [36], w której zmieniono nieuźródłowioną terminologię na neutralną, dodano szablon {{fakt}} i prośbę o wskazanie konkretnej strony publikacji. Grimsson zastosował >ukrycie< tekstu znacznikami "<!--- --->", wycofując poprzednio wprowadzone zmiany. Nie dodał ani konkretnych stron, ani źródeł, nadto przywrócił terminologię "leczenie homofobii" czy "pacjent homofobiczny" bez wykazania, że funkcjonuje ona w wiarygodnych i rzetelnych źródłach medycznych. Tłumaczenie (kwestia 1G), iż miał "zamiar ukryć ten fragment do czasu ponownego sprawdzenia w źródłach, dopisania stron, podania fragmentów" pozostaje nielogiczne i nieprzekonujące, a ukrywanie nieweryfikowalnych fragmentów w przestrzeni głównej nie znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia.
 7. [37] W tej edycji poza przypisem został dodany fragment publikacji celem jej uźródłowienia. Fragment "Leczenie homofobii zinternalizowanej obejmuje przede wszystkim terapię afirmatywą, zakładającą pracę nad przekonaniami, której celem jest redukcja wpływu stereotypów i fałszywych mniemań na temat homoseksualizmu" miał według Grimssona wynikać z fragmentu "Therefore, it is clear that the task of helping GLB clients to deconstruct these messages and reject them as accurate reflecions of who they are as individuals is and important one in building self-esteem.". Komitet Arbitrażowy uważa przede wszystkim, że podane źródło w tym kształcie nie potwierdza, aby rzeczywiście funkcjonowało pojęcie "leczenia homofobii (...)", a tym samym zapis ten pozostaje niezgodny z zasadą WP:WER.
 8. [38] W tej edycji Grimsson określił organizację NARTH jako organizację ustosunkowaną "negatywnie do homoseksualizmu". Komitet Arbitrażowy wskazuje, że zadaniem Wikipedii nie jest ocenianie i wartościowanie. Jeżeli już dokonuje się tego rodzaju wpisów, bezwzględnie wymagane (dla zachowania WP:NPOV) pozostaje podanie źródła – w tym wypadku o tyle ważniejsze, iż w momencie edycji na polskiej Wikipedii nie było artykułu o rzeczonej organizacji.
 9. [39] W edycji tej Grimsson m.in. zamienił sformułowanie odnoszące się do badań ("Jedno z badań wykazało, że orientacja seksualna sprawców aktów pedofilskich nie jest powiązana z płcią ich ofiar") na kategoryczne stwierdzenie ("Nie oznacza to jednak, że pedofile ci są homoseksualni (...), bowiem preferencja względem płci dziecka nie ma związku z orientacją seksualną pedofila"), przy czym oba wpisy pozostawały uźródłowione tym samym przypisem. Komitet Arbitrażowy zwraca uwagę, że kategoryczne stwierdzenie powinno być odpowiednio uźródłowione. Natomiast powołanie się na jedno określone badanie powinno pozostawać w formie neutralnej z zaznaczeniem, że dane wnioski opierają się właśnie na tym konkretnym badaniu.
 10. [40] W tej edycji Grimsson m.in. usunął ze wstępu zdanie "Postawa ta rzadko stanowi fobię zgodną ze ścisłą definicją medyczną" opatrzone przypisem, motywując to w odpowiedzi przesłanej Komitetowi Arbitrażowemu (kwestia 1H), iż "we wstępie jest już informacja o tej samej treści". Komitet Arbitrażowy zwraca jednak uwagę, że edycja ta nie została w żaden sposób opisana, nadto dość oczywiste wydaje się stwierdzenie, iż wstęp artykułu powinien odnosić się do poruszanych w haśle zagadnień. A usuwanie bez żadnego wyjaśnienia formalnie uźródłowionego fragmentu należy uznać za niejasne i mogące budzić zastrzeżenia pod kątem WP:NPOV.
 11. Wprowadzanie istotnych zmian w artykułach, polegających na zamianie znacznej części treści z pominięciem jakiegokolwiek opisu zmian ([41], [42], [43]), z lakonicznym opisem zmian niewyjaśniającym powodów takiej edycji ([44]). Takie edycje naruszają zalecenie edycyjne dotyczące opisu zmian. Ponadto nie uszło uwadze Komitetu Arbitrażowego, iż w hasłach "Homofobia" ([45]) i "Homoseksualizm" ([46]) Grimsson prowadził z Louve wojny edycyjne. Jednocześnie niewypełnianie opisu zmian służyło ukrywaniu dokonywanych cofnięć (por. [47], [48]). Takie działania wprowadzały innych wikipedystów w błąd co do faktycznie dokonywanych zmian, a jednocześnie – jako że pozostawały bez dodatkowego uzasadnienia i dotyczyły zmian kwestionowanych przez Louve – nasilały spór między stronami, z oczywistą szkodą dla projektu.

Ocena edycji Louve

Podczas analizy zarzutów stawianych przez Louve i dotyczących wkładu Grimssona uwagę Komitetu Arbitrażowego zwróciły również edycje autora wniosku. Za niewłaściwe zostały uznane następujące edycje i działania w spornych artykułach:

 1. W edycjach [49] i [50] jednemu z odnośników Louve nadał nazwę "petarda", co Komitet Arbitrażowy poczytuje jako działanie kontrowersyjne (por. [51]). Jednocześnie Komitet Arbitrażowy zauważa, że nazwa przypisu powinna być związana ze źródłem, którego dotyczy (np. nazwisko autora, tytuł pracy czy nazwa strony internetowej; jeśli istnieje potrzeba, nazwę można ujednoznacznić poprzez dodanie numeru strony danej pracy). Nadając przypisowi nazwę niezwiązaną z danym źródłem, w szczególności taką, którą nic nie mówi (jak choćby "xxxxx"), dokłada się kolejnym edytującym niepotrzebnej pracy i zabiera się im cenny czas.
 2. W tej edycji [52] Louve usunął uźródłowioną informację bez słowa komentarza. Działanie to stoi w sprzeczności z praktyką redaktorską.
 3. W edycjach [53], [54], [55] Louve bez słowa wyjaśnienia cofał edycje Grimmsona bądź swoje istotne zmiany oznaczał tylko jako drobne. Niewłaściwość wskazanych działań wzmacnia fakt, że edycje te dotyczyły kontrowersyjnych haseł. Odpowiednim działaniem Louve byłoby wyjaśnienie swojej edycji, aby nie wprowadzać w błąd i nie dezorientować przeglądających artykuł. W powiązaniu z powyższym Komitet Arbitrażowy dostrzegł zatem naruszanie przez Louve zalecenia dotyczącego wypełniania opisu zmian, zwłaszcza w przypadku dokonywania w tekście znaczących zmian, co do których wiadome są autorowi zastrzeżenia innego wikipedysty. W powyższym wypadku zachowanie Louve należy ocenić tym bardziej negatywnie, iż miało ono faktycznie na celu ukrycie dokonywanych cofnięć w ramach prowadzonych w obu hasłach wojen edycyjnych z Grimssonem. Niezależnie od oceny prawidłowości merytorycznej edycji, Komitet Arbitrażowy uznaje, iż dokonywanie ich w ten sposób stanowiło niepotrzebne i szkodliwe zaognianie sporu.

Ocena sporu personalnego

Uwagi wstępne

Po przejrzeniu wpisów w dyskusjach Grimssona i Louve oraz zapoznaniu się z ich odpowiedziami Komitet Arbitrażowy stwierdza, że na stronach dyskusji obydwu wikipedystów znajduje się jedynie część rozmów między nimi. Louve i Grimsson dyskutowali także za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu i na kanale IRC. Z tego powodu dokładna rekonstrukcja sporu personalnego jest niemożliwa do odtworzenia.

Komitet Arbitrażowy stwierdza, że spór merytoryczny nie musiał wkroczyć w fazę sporu personalnego. Jednocześnie wyraża żal, że strony sporu przerzucały się jedynie tezami, nie odwołując się do literatury czy innych źródeł. Zdaniem Komitetu Arbitrażowego dyskusja toczona na poziomie źródeł i konkretnych przykładów, a nie samych tez, byłaby zarówno bardziej skuteczna, jak i spokojna.

Komitet Arbitrażowy uznaje za sprzeczne z wikietykietą następujące edycje Grimssona:

 1. [56] Sugerowanie nieprzywracania swojej wersji, gdyż w przeciwnym razie zostaną przedstawione inne rzekome błędy Louve, co można interpretować jako zawoalowaną groźbę. Komitet Arbitrażowy uważa, że Grimsson powinien był od razu je wypunktować, a nie czynić wrażenie, że oprócz wymienionych istnieją inne okoliczności uzasadniające słuszność jego wersji.
 2. [57] Biorąc pod uwagę okoliczności, iż w wikiprojekcie byli aktywni tylko dwaj wikipedyści (Grimsson i Psychology) oraz że Louve i Grimsson toczyli spór merytoryczny, Komitet Arbitrażowy uznaje ten wpis za nieśmieszny i nieodpowiedni.
 3. Wpisy, w których czynił niepotrzebne uwagi: [58] – poczyniona uwaga była nieadekwatna do wpisu Louve w tej edycji [59], [60] (uwaga o wyssaniu z palca informacji) – Grimsson powinien był zgłosić swoje wątpliwości w grzeczniejszy sposób, [61] – uwaga odnosząca się do myślenia przez Louve była absolutnie nie na miejscu, [62] – sugerowanie adwersarzowi rozdwojenia jaźni lub zamiaru skompromitowania zamiast zdecydowanie bardziej na miejscu spokojnej odpowiedzi.

Poniższe wypowiedzi miały miejsce już po złożeniu wniosku do KA:

 1. [63], [64] Zarzucanie m.in. forsowania WP:POV bez wskazania konkretnych przykładów, niestosowne uwagi o prawdomówności i rzetelności adwersarza oraz zawoalowane groźby ("zakończą się bardzo nieprzyjemnie", "Tym razem dam za wygraną, ale to będzie długa cisza przed długą burzą").
 2. [65] Sformułowanie "Mam nadzieję, że Kauczuk sprawdza Twoje edycje w artykułach medycznych." zdaniem Komitetu Arbitrażowego stanowi atak osobisty.
 3. [66] W edycji tej Grimsson przyznał wikipedyście Emankowi odznaczenie "Gwiazda Obrońcy za bronienie Wikipedii przed homofobami". Komitet Arbitrażowy stwierdza, że adnotacja pod wspomnianym odznaczeniem jest niezgodna z wikietykietą, gdyż uderza w pewną grupę wikipedystów określonych przez wyróżniającego mianem "homofobów". Podczas gdy społeczność Wikipedii powinna łączyć się w tworzeniu rzetelnego źródła informacji, taki szablon jedynie pogłębia podziały. Celem przyznawania odznaczeń jest docenienie czyjegoś wkładu w rozwój Wikipedii, nie zaś obrażanie i dyskredytowanie pracy adwersarzy. W związku z powyższym Komitet uznaje, że Gwiazda Obrońcy nie wpisuje się w charakter przyznawanych odznaczeń i powinna zostać usunięta ze stron Emanka.
 4. [67] W adnotacji do odznaczenia Grimsson podlinkował słowo "homofobami" w następujący sposób "[[kaktus|homofobami]]". Edycja ta stanowi oczywistą (zwłaszcza w kontekście poprzednich wpisów w tej dyskusji, zob. [68]) aluzję do Kkaktusa – poprzedniego loginu Louve ([69]). Powyższy wpis Komitet Arbitrażowy ocenia jako atak osobisty.

Komitet Arbitrażowy uznaje za sprzeczne z wikietykietą następujące edycje Louve:

 1. Brak należytego weryfikowania niektórych stawianych drugiej stronie zarzutów ([70], [71] – Louve przypisał Grimssonowi autorstwo tekstu innego wikipedysty) oraz stawiania poważnych zarzutów bez ich uzasadniania ([72]). Nadto z edycji [73] wynika, iż Louve bez należytej weryfikacji zarzucił Emankowi bycie pacynką Grimssona, z czego się później wycofał ([74]).
 2. [75] Uwaga o "imponującym" pominięciu zdania w ocenie Komitetu była nie na miejscu.

Pozostałe kwestie z wniosku stanowiące przedmiot sprawy

 1. Zarzuty dotyczące tematyki queer
  Zarzuty Louve odnoszą się do sekcji "Ponowoczesność: socjologia odmienności, queer studies" w haśle "Homoseksualizm" (Homoseksualizm#Ponowoczesność: socjologia odmienności, queer studies), która w istotnej mierze pozostaje oparta na jednym źródle. Komitet Arbitrażowy uznaje, że kwestia ta nie ma jednak istotnego związku z rozpoznawaną sprawą i sporem między wikipedystami. Wątpliwości podnoszone przez Louve odnoszą się do merytorycznej strony hasła, nie wykazał też on, by wcześniej w jakikolwiek sposób zajmował się tą kwestią. W ocenie Komitetu Arbitrażowego nie istnieją przeszkody, by poprawić tę sekcję w odpowiednim zakresie (np. celem wskazania różnych poglądów w tej kwestii). Oczekiwane przez Louve wyznaczenie neutralnej osoby mającej "wiedzę socjologiczną do oceny merytoryczności i neutralności" wpisu w tej sekcji pozostaje poza kompetencjami Komitetu Arbitrażowego.
 2. Zarzut niewłaściwej działalności checkuserskiej Szwedzkiego
  Komitet Arbitrażowy po analizie treści rozmowy między Louve a Szwedzkim oraz po zapoznaniu się z argumentacją Louve zawartą we wniosku, ze stanowiskiem Szwedzkiego i z wpisami w dyskusji Louve ([76]), nie stwierdza uchybień w działalności Szwedzkiego jako CheckUsera.
 3. Zarzut nieprawidłowego użycia pacynek przez Grimssona
  Dochodzenie Komitetu Arbitrażowego nie potwierdziło tego zarzutu. Natomiast w korespondencji z Komitetem Grimsson przyznał, że niektóre edycje wykonywane z innego konta odbywały się z jego "bezpośredniej inspiracji". Jeżeli te edycje były dokonywane w hasłach, co do treści których strony niniejszej sprawy toczyły spór (lub wojny edycyjne), to, zdaniem Komitetu Arbitrażowego, taka inspiracja ze strony Grimssona powodowałaby "tworzenie tłumu" celem wykazania się większym poparciem w danej kwestii, podczas gdy nie było przecież żadnych przeszkód, aby jakieś edycje w miarę potrzeby Grimsson wykonał osobiście.
 4. Kwestia usuwania przez Minpisa wpisów Louve z dyskusji innych wikipedystów
  Komitet Arbitrażowy za nieprawidłowe uznaje postępowanie wikipedysty Minpisa polegające na usuwaniu z dyskusji Grimssona wpisów Louve z nieprawdziwym opisem, że stanowią one ataki ([77]). Z urzędu KA dostrzegł bezzasadne usunięcie przez Minpisa wpisu Louve z dyskusji wikipedysty Żongler ognia ([78]), deklarującego się jako pacynka nieustalonego użytkownika. Komitet Arbitrażowy przypomina, że niepisaną zasadą społeczności Wikipedii jest nieusuwanie w sposób selektywny wpisów ze stron dyskusji wikipedysty.

Podsumowanie

Wnioski i zalecenia o charakterze ogólnym

Komitet Arbitrażowy zwraca uwagę, iż tematyka przewijająca się w niniejszej sprawie budzi kontrowersje, skoro nie po raz pierwszy staje się przedmiotem złożonego wniosku ([79], [80], [81]), a tym samym szkodliwych dla projektu konfliktów wewnątrz społeczności Wikipedii. W tym stanie rzeczy Komitet Arbitrażowy czuje się zobowiązany podkreślić znaczenie omówionych powyżej zasad i zaleceń Wikipedii i ich szczególnej roli w tego typu dziedzinach.

Aby w przyszłości uniknąć podobnego rodzaju sporów, Komitet Arbitrażowy zaleca zwłaszcza przy edytowaniu tematyki budzącej kontrowersje zwrócenie szczególnej uwagi na:

 1. rzetelne podawanie źródeł do dodawanych informacji, w szczególności opieranie się na wiarygodnych publikacjach naukowych i wskazywanie konkretnych stron w przypadku dłuższych opracowań lub pozycji książkowych;
 2. próbę przedstawiania różnych poglądów, gdy dane stanowisko nie jest w nauce czy publicystyce jednoznaczne;
 3. wskazywanie w tekście, iż dany wniosek wynika z określonych badań, a niekoniecznie ma charakter ogólny;
 4. udzielanie rzetelnych odpowiedzi z odwołaniem do źródeł na stawiane przez innych wikipedystów wątpliwości, które również powinny być poparte źródłami;
 5. unikanie wojen edycyjnych.

Środki

Biorąc pod uwagę rezultaty analizy zebranego materiału dowodowego, Komitet Arbitrażowy postanawia podjąć następujące środki:

 1. Wobec Grimssona – za powtarzalne i umyślne naruszanie zasady weryfikowalności, prowadzone wojny edycyjne i celowe niewypełnianie opisu zmian dla ukrycia przywracania swojej wersji hasła, a także za ataki osobiste i złośliwe uwagi wobec Louve zastosować 3-tygodniową blokadę. Uwzględniając fakt, iż w związku z deklaracją odejścia z projektu Grimsson został zablokowany bezterminowo ([82]), Komitet Arbitrażowy postanawia środek ten wykonać przez uzupełnienie opisu blokady i nieuwzględnianie przez ten okres ewentualnych próśb o odblokowanie.
 2. Wobec Louve – za wskazane edycje sprzeczne z obowiązującymi zasadami i zaleceniami i niespełniające przyjętych standardów edycyjnych (zakamuflowane przywracanie swojej wersji w ramach wojny edycyjnej bez wypełniania opisu zmian, niepoważne nazwy odnośnika, usunięcie uźródłowionej informacji bez słowa wyjaśnienia) zastosować 24-godzinną blokadę.

Komitet Arbitrażowy postanawia również udzielić obu wikipedystom upomnienia ze zwróceniem uwagi na niestosowność takich działań, jak również zobowiązać ich (Grimssona w przypadku powrotu do projektu) do bezwzględnego przestrzegania wyżej wskazanych zaleceń.

Nadto Komitet Arbitrażowy postanawia:

 1. Wobec Minpisa – upomnieć za nieuzasadnione usuwanie wpisów z dyskusji innego użytkownika i zwrócić uwagę na niestosowność takich działań, a także zobowiązać do przywrócenia usuniętych wpisów z dyskusji Grimssona i Żonglera ognia w terminie 7 dni od dnia opublikowania werdyktu pod rygorem 24-godzinnej blokady.
 2. Usunąć ze strony wikipedysty Emanka oraz ze strony jego dyskusji przyznaną mu przez Grimssona "Gwiazdę Obrońcy za bronienie Wikipedii przed homofobami".

Za przyjęciem werdyktu głosowało 9 arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Ludmiła Pilecka ⇒ dyskusja 19:58, 25 sie 2009 (CEST)