Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/Regulamin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kolejna edycja w przygotowaniu
zapraszamy we wrześniu 2019

20th century Models vignette.png
strona konkursu wikiprojekt wikizabytki.pl
Wykazy zabytków (mapa) Regulamin konkursu (wkrótce) Nagrody(wkrótce) Komisja konkursowa (wkrótce) Statystyki (wkrótce) Jak robić zdjęcia? Zadaj pytanie
Logo konkursu

Regulamin konkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki” 2014 zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska na spotkaniu w dniu 1 lipca 2014.

Postanowienia ogólne

§ 1 Organizatorem konkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki” 2014, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ul. Tuwima 95 pok. 15, 90-031 Łódź, nr NIP 728-25-97-388, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2 Konkurs objęty jest Patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie.

§ 3 Konkurs stanowi polską edycję ogólnoeuropejskiego projektu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez międzynarodowy komitet organizacyjny działający przy Wikimedia Foundation, Inc.

§ 4

Celem Konkursu jest:
1. wzbogacenie zasobów przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zarejestrowaną zgodnie z prawem stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o fotografie zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej jak największej liczby zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym wybranym przez niego celu.
Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu

§ 5

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
b) podała do wiadomości Organizatora swój aktywny adres e-mail;
c) posiada nr PESEL lub polski numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 6

1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
a) imienia i nazwiska;
b) adresu zamieszkania;
c) numeru PESEL lub NIP autora wyróżnionej Fotografii lub numeru PESEL lub NIP przedstawiciela ustawowego lub opiekuna w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych;
d) numeru rachunku bankowego;
e) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
2. Przekazując wymienione w ust. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu wręczenia nagród.
3. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania wymienionych w ust. 1 danych wyłącznie w celu wręczenia nagród w Konkursie.
4. Niepodanie danych w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
Postanowienia dotyczące fotografii biorących udział w Konkursie

§ 7

1. Fotografie biorące udział w Konkursie, zwane dalej „Fotografiami”, nie mogą być nagrodzone w innych konkursach fotograficznych przed rozpoczęciem i w trakcie niniejszego Konkursu.
2. Organizator dopuszcza udział Fotografii w równoległych, lokalnych konkursach organizowanych przez partnerów i patronów Konkursu, pod warunkiem, że zyskały one oficjalną aprobatę Organizatora.
3. Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu oraz nie mogą być opublikowane w innych miejscach, włącznie z publicznie dostępnymi stronami internetowymi, przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.
4. Fotografie muszą być przesłane do Organizatora w okresie od godziny 00:00 czasu letniego, środkowoeuropejskiego (CEST) 1 września 2014 do godziny 24:00 (CEST) 30 września 2014 roku poprzez formularz udostępniony na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URI zostanie podany do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
5. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstw udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.


§ 8

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Fotografii na zasadach jednej z licencji:
a) Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URI: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
b) Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Fotografii w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.

§ 9

1. Fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG w rozdzielczości nie mniejszej niż 8 Mpix.
2. Fotografie nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Fotografiach. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Fotografii do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
3.Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.

§ 10

1. Fotografie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów zabytków nieruchomych udostępnionych na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URI zostanie podany do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
2. W opisie Fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem, o którym mowa w ust. 1.

§ 11

Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w § 7–10 nie biorą udziału w Konkursie.
Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród

§ 12

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
2. Komisja Konkursowa składa się z:
a) przedstawicieli środowiska ochrony zabytków;
b) przedstawicieli środowiska fotograficznego;
c) reprezentantów społeczności przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.
3. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.


§ 13

1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Fotografii spełniających warunki wymienione w § 7–10 wybierze:
a) Fotografie, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę;
b) do 7. Fotografii wyróżnionych;
c) 1., 2. i 3. Nagrodę dla fotografów za nadesłane do Konkursu Fotografii obiektów z listy „Zapotrzebowanie szczególne”, która zostanie opublikowana na stronie Konkursu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Przy przyznawaniu tych nagród liczyć się będą łącznie: liczba sfotografowanych obiektów, liczba Fotografii, jakość Fotografii.
d) do trzech Fotografii w każdej z następujących kategorii tematycznych: „Architektura drewniana”, „Architektura XX w. i industrialna/post-industrialna”, „Kamienica/pejzaż miejski”, które otrzymają nagrody specjalne.
2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę.
3. Fundatorem Nagród i wyróżnień jest Organizator.

§ 14

1. Nagrody są nagrodami pieniężnymi w wysokościach:
I. Nagrody za najlepsze pojedyncze Fotografie (§ 13 pkt 1a):
1. Nagroda – 3000 PLN;
2. Nagroda – 1500 PLN;
3. Nagroda – 750 PLN.
II. Za ogólną liczbę i jakość Fotografii (§ 13 pkt 1c):
1. Nagroda – 2000 PLN;
2. Nagroda – 1500 PLN;
3. Nagroda – 750 PLN.
III. Nagrody specjalne w ramach każdej z kategorii tematycznych (§ 13 pkt 1d):
1. Nagroda - 750 PLN;
2, Nagroda - 500 PLN;
3, Nagroda - 250 PLN.
2. Płatnikiem Podatku dochodowego zgodnie z właściwymi przepisami jest osoba otrzymująca Nagrodę.
3. Autorzy fotografii wyróżnionych otrzymają od Organizatora zestaw materiałów promocyjnych Organizatora. Ich prace zostaną również zaprezentowane w ramach wystawy, o której mowa w § 15.

§ 15

Fotografie wyróżnione oraz nagrodzone na podstawie § 13 pkt 1a, 1b i 1d zostaną zaprezentowane przez Organizatora na wystawie, której termin i miejsce zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia zakończenia Konkursu.

§ 16

1. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie zostaną wręczone na uroczystości zakończenia Konkursu, której dokładny termin zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu. W razie zorganizowania uroczystości zakończenia Konkursu, Organizator pokryje osobom nagrodzonym również koszty przejazdu na uroczystość.
2. W przypadku niezorganizowania uroczystości zakończenia Konkursu, Nagrody i wyróżnienia przesłane zostaną wyróżnionym uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora do 3 tygodni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.

§ 17

Nagrodzone Fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URI podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.

§ 18

Fotografie nagrodzone na podstawie § 13 pkt 1a i 1b zostaną zgłoszone do globalnego konkursu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez Wikimedia Foundation, Inc.
Wyłączenia odpowiedzialności

§ 19

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Lubi Zabytki”.

§ 20

Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego Organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 21

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.

§ 22

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.