Wyrok zaoczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyrok zaoczny — rodzaj wyroku sądowego, który wydany jest pod nieobecność pozwanego lub obwinionego[1], jeżeli przepisy prawa na to zezwalają.

Wobec bezczynności pozwanego, na którym ciąży obowiązek wdania się w spór, sąd może wydać wyrok zaoczny o ile zostaną spełnione następujące przesłanki:

  • pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew,
  • pozwany nie stawił się na rozprawę bądź mimo stawienia się nie bierze w niej udziału, a ponadto nie stawił się jego pełnomocnik,
  • pozwany nie złożył w sprawie żadnych wyjaśnień,
  • pozwany nie złożył wniosku o przeprowadzenie rozprawy w jego nieobecności,
  • obowiązkowe stawiennictwo powoda lub złożenie przez niego wniosku o przeprowadzenie rozprawy w jego nieobecności[2].

Wyrok zaoczny nie może zapaść w: postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym oraz postępowaniu o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także w postępowaniu nakazowym oraz upominawczym[2].

Wyrok zapada po przeprowadzeniu rozprawy. Wyrok może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Sąd z reguły nie przeprowadza postępowania dowodowego – podstawą faktyczną wyroku zaocznego są twierdzenia powoda przytoczone w powództwie lub pismach procesowych. Jeżeli twierdzenia te budzą uzasadnione wątpliwości, przytoczono je w celu obejścia prawa, gdy jest to sprawa małżeńska lub między rodzicami i dziećmi, to sąd przeprowadza postępowanie dowodowe.

Sąd uzasadnia wyrok zaoczny, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części, a powód żądał uzasadnienia w ciągu tygodnia od doręczenia albo gdy powód, który takiego żądania nie zgłosił, wniósł apelację w przepisanym terminie.

Wyroki zaoczne są doręczane obu stronom z urzędu z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia, chyba że zastępuje je adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy albo Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

W polskim prawie wyrok zaoczny jest uregulowany w artykułach 339-349 kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 35 § 2, 67 § 2 i 3, 71 § 4 i 83 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia[1].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Krzysztof Dąbkiewicz, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. II, Wolters Kluwer Polska, 2017.
  2. a b Andrzej Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-729, LEX/el., 2018.

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.