Andragog

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Andragog – osoba, która planuje, organizuje i prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą lub terapeutyczną dorosłych w różnych placówkach i instytucjach.

Zadania andragoga[edytuj | edytuj kod]

Bada:

Gromadzi wiedzę:

 • na temat systemu kształcenia w Polsce oraz na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej
 • dotyczącą misji i celów kształcenia ustawicznego zawartych w dokumentach Unii Europejskiej
 • o uczestnikach edukacji dorosłych (wieku, płci, motywacjach edukacyjnych, aspiracjach edukacyjnych, oczekiwaniach wobec edukacji)
 • o człowieku dorosłym w różnych fazach jego rozwoju, zadaniach rozwojowych związanych z okresem dorosłości, prawidłowościach uczenia się dorosłych oraz różnorodnych uwarunkowań tego procesu
 • o sytuacji na rynku usług edukacyjnych (oferty, cele i programy firm edukacyjnych)
 • o możliwościach finansowego wsparcia projektów edukacyjnych z funduszy UE

Diagnozuje:

 • rynek edukacyjny
 • potrzeby edukacyjne indywidualnych odbiorców, różnych grup społecznych i zawodowych, instytucji, zakładów pracy i stowarzyszeń
 • poprawność przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dorosłych, poziom kompetencji pracowników

Pomaga i doradza:

 • osobom dorosłym w określaniu potrzeb edukacyjnych oraz w wyborze najbardziej przydatnych metod, form i technik uczenia się
 • w radzeniu sobie z barierami w uczeniu się
 • w realizacji celów Strategii lizbońskiej
 • w doborze odpowiedniej oferty edukacyjnej osobom fizycznym i zakładom pracy
 • w nabywaniu kompetencji do samodzielnego uczenia się
 • w tworzeniu edukacyjnych ścieżek rozwoju pracowników i osób uczących się
 • w rozwiązywaniu indywidualnych i grupowych problemów edukacyjnych
 • w zrozumieniu wpływu edukacji na jakość życia jednostek, grup i środowisk społecznych
 • osobom zagrożonym marginalizacją społeczną w podjęciu działań edukacyjnych przeciwdziałających temu zjawisku
 • w procesie rekrutacji - w zakresie oceny potencjału edukacyjnego pracownika
 • wykładowcom na kursach (edukatorom, trenerom), brokerom edukacyjnym i animatorom kultury
 • w samokształceniu jednostek i grup

Prowadzi:

 • intencjonalną działalność dydaktyczno-wychowawczą w postaci wykładowcy, prelegenta, lektora i seminarzysty
 • działalność public relations
 • działalność kulturalno - oświatową w różnych ośrodkach i placówkach oraz sekcjach i zespołach zainteresowań w domach kultury
 • dokumentację związaną z nauczaniem

Organizuje:

 • wycieczki, zajęcia kulturalne i imprezy sportowe poza instytucjami oświatowymi
 • i koordynuje proces dydaktyczno-wychowawczy w firmach, instytucjach i organizacjach w ramach seminariów, kursów i warsztatów

Inspiruje:

 • instytucje, firmy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania działań edukacyjnych oraz wprowadzania celów edukacyjnych do strategii działania

Planuje:

 • wspólnie z dorosłymi proces edukacyjny oraz warunki stymulujące i motywujące ich do uczenia się

Przedstawia:

 • osiągnięcia instytucji edukacji dorosłych zainteresowanym przedsiębiorstwom, adresatom i klientom

Współpracuje:

 • z organizacjami i placówkami oświatowymi, uniwersytetami, uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi (zajmującymi się edukacją) w zakresie wykorzystania nowoczesnych form, metod, środków kształcenia dorosłych
 • z instytucjami samorządowymi w środowisku lokalnym, w celu określenia potrzeb edukacyjnych środowiska i wskazania sposobów ich realizacji

Monitoruje:

 • przebieg procesu kształcenia, działalności szkoleniowej w celu zapewnienia najbardziej efektywnych form i metod kształcenia
 • rozwój społeczny, kulturalny, edukacyjny, gospodarczy i polityczny, w celu sprostania nowym zadaniom i pracy w nowych miejscach – m.in. w teatrach, muzeach, kościołach, szpitalach, centrach uczenia się

Kształci:

 • specjalistów innych dziedzin w zakresie umiejętności kształcenia dorosłych, wspomagania ich rozwoju oraz upowszechniania wiedzy

Tworzy:

 • materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnego uczenia się
 • autorskie formy aktywności kulturalnej, których głównym celem jest aktywizacja uczestników

Integruje:

Stanowiska pracy, które może podjąć andragog[edytuj | edytuj kod]

 • Pracownik kulturalno-oświatowy
 • Animator
 • Metodyk/koordynator metodyczny
 • Doradca zawodowy lub personalny
 • Organizator pozaszkolnych form edukacji dorosłych
 • Organizator środowisk edukacyjnych
 • Trener/coach
 • Moderator
 • Instruktor
 • Prelegent
 • Popularyzator wiedzy
 • Przewodnik turystyczny
 • Konsultant
 • Autor, redaktor lub recenzent publikacji andragogicznych
 • Edukator
 • Terapeuta
 • Mediator
 • Menedżer edukacji dorosłych
 • Specjalista w zakresie rekrutacji i zarządzania personelem
 • Prowadzenie szkoleń i zajęć w grupach np. terapeutycznych
 • Praca w obrębie zasobów ludzkich (kadry, rekrutacja, doradztwo personalne)

Potencjalne miejsca pracy andragoga[edytuj | edytuj kod]