Pojazd nienormatywny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Transport Airbusa A380
Transport turbiny
Transport domu
Transport tramwaju
Kesseltransport vor Koningsbosch I.jpg

Pojazd nienormatywnypojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi albo którego wymiary i masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi[1]. Poruszający się zazwyczaj w nocy w asyście pilota drogowego.

Transport ładunków nienormatywnych w Polsce[edytuj | edytuj kod]

W Polsce przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego przez właściwe organy państwowe, które wydawane są w siedmiu kategoriach[2] (każde z zezwoleń pozwala na poruszanie się pojazdami i drogami niższej kategorii):

 • Kategoria I

Wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu na wskazanej w zezwoleniu drodze. Wydawane dla pojazdów o wymiarach i rzeczywistej masie całkowitej nie większej niż dopuszczalna oraz o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

 • Kategoria II

Wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów: o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi oraz o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.

 • Kategoria III

Zezwolenie kat. III wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych: o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m oraz o długości nieprzekraczającej:

  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów;
 • Kategoria IV

Zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku wjazdu pojazdu na teren RP zezwolenie kat. IV wydaje także naczelnik urzędu celnego. Wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach krajowych dla pojazdów nienormatywnych: o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej, o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t oraz o długości nieprzekraczającej:

  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
  • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • Kategoria V

Podmiot posiadający zezwolenie kategorii V, planujący wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej, jest obowiązany zawiadomić pisemnie właściwego dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę drogi o terminie i trasie planowanego przejazdu, w terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym 7. dzień terminu jest ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu. Zarządca drogi najpóźniej 3 dni przed datą planowanego przejazdu potwierdza przyjęcie zawiadomienia i może określić warunki przejazdu przez most lub wiadukt albo zgłosić uzasadniony sprzeciw. Zabronione jest wykonywanie przejazdu przez most lub wiadukt w przypadku zgłoszenia sprzeciwu albo niezgodnie z warunkami przejazdu przez ten obiekt. Wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych dla pojazdów nienormatywnych: o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi, o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t oraz o długości nieprzekraczającej:

  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
  • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • Kategoria VI

Zawiadomienie zarządcy drogi podobnie jak w kat. V. Zezwolenie kat. VI wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po drogach krajowych zgodnie z wykazem wskazanym przez organ wydający dla pojazdów nienormatywnych:
a) o szerokości nieprzekraczającej:

b) o długości nieprzekraczającej:

 • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
 • 23 m dla zespołu pojazdów,
 • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

 • Kategoria VII

Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I–VI.

Zezwolenie może być wydane, pod warunkiem że: ładunek jest niepodzielny, uzyskano na przejazd zgodę zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu, istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności: natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego, stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umożliwia przejazd oraz że przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu.

Zezwolenie wydaje, po uzgodnieniu z innymi zarządcami dróg i po uiszczeniu opłaty, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego przebiega w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową, zezwolenie wydaje prezydent miasta. Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni jednakże organ wydający zezwolenie ma obowiązek powiadomić o tym przewoźnika w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Zezwolenie taki ważne jest przez 14 dni na przejazd jednokrotny lub przez 30 dni na przejazdy wielokrotne

W zezwoleniu wskazany jest: okres ważności zezwolenia; trasa przejazdu; liczba przejazdów; pojazd, którym będzie wykonywany przejazd; warunki przejazdu, w tym zakres dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu; sposób pilotowania, o ile jest ono wymagane.

Zezwolenie wydawane jest na drogi wskazane w zezwoleniu dla pojazdów: o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I–VI oraz o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Dodatkowo pojazd nienormatywny zawsze musi być pilotowany gdy przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

a) długość – 23 m,
b) szerokość – 3,2 m,
c) wysokość – 4,5 m,
d) rzeczywista masa całkowita – 60 t;

Odbywać się ono może przy pomocy policji oraz wojska.

Pojazd nienormatywny musi być pilotowany przez minimum dwa pojazdy gdy przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

a) długość – 30 m,
b) szerokość – 3,6 m,
c) wysokość – 4,7 m,
d) rzeczywista masa całkowita – 80 t;

Wymagania dotyczącego pojazdu pilotującego oraz osoby wykonującej pilotaż określa rozporządzenie ministra.

Do podstawowego wyposażenia pojazdu pilotującego należą:

 • tablica informacyjna zgodna z rozporządzeniem właściwego ministra
 • minimum dwa światła błyskowe barwy żółtej
 • środek bezpośredniej łączności z pojazdem pilotowanym (np. CB radio)
 • urządzenie nagłaśniające

Transport ładunków nienormatywnych

Transport nienormatywny to gałąź przewozów, która wiążę się z koniecznością przekroczenia przez środek transportu dopuszczalnych prawnie parametrów. Czasem nawet sam zestaw pojazdów przekracza te parametry (bez ładunku). W Polsce maksymalne dopuszczalne wymiary zestawu pojazdów to:

a) długość dla ciągnika siodłowego z naczepą 16,5 m (lub 18,7m dla ciężarówki z przyczepą)
b) szerokość – 2,55 m (wyjątkiem jest zabudowa chłodnicza, dla której dopuszcza się szerokość 2,6m)
c) wysokość – 4,0m
d) rzeczywista masa całkowita – 40 t;

Warunkiem obligatoryjnym obowiązującym w Polsce jest niepodzielność ładunku tj. przy transporcie nienormatywnym zgodnie z prawem o ruchu drogowym na jednym zestawie pojazdu może się znajdować tylko niepodzielny ładunek. Oznacza to, że auto ważące na pusto bez ładunku 16 ton, może przewieźć na podstawie zezwolenia przejazdu jedną koparkę o masie 30 ton, ale dwóch o masie 15 ton naraz już nie.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Art. 4 pkt 25 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).
 2. Pojazdy nienormatywne - nowe zasady przewozu | GITD.PL, www.gitd.pl [dostęp 2018-10-09] (pol.).