Szkolna skala ocen

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szkolna skala ocen – system ocen, które w edukacji służą do pomiaru stopnia przyswojenia wiedzy przez ucznia lub studenta.

Istnieje bardzo wiele różnych systemów skali ocen w różnych krajach, nawet w różnych regionach tego samego kraju. Obok ocen liczbowych istnieje także system ocen opisowych.

Stopnie mogą być opisane literami (np. A, B, C, D lub E, lub F), zakresem (np. 4.0-1.0), jako liczba z możliwych ogółem (np. 20 punktów na 100 możliwych), w formie przysłówka (np. doskonale, świetnie, zadowalająco), przymiotnika (np. celujący, dobry, dostateczny), w procentach, jako średnia ocen GPA (Grade Point Average).

Komisja Europejska w Unii Europejskiej w programach wymiany studentów między uczelniami różnych krajów zaleciła stosowanie jako skali uzupełniającej skali ocen ECTS, opartej na statystyce grup studentów, co ułatwia transfer ocen.

Skale ocen w różnych państwach[edytuj | edytuj kod]

Europa[edytuj | edytuj kod]

 • Polska – w oświacie począwszy od klasy 4. szkoły podstawowej oceny roczne wyrażane są w stopniach:
  • stopień celujący – 6 (cel.),
  • stopień bardzo dobry – 5 (bdb.),
  • stopień dobry – 4 (db.),
  • stopień dostateczny – 3 (dst.),
  • stopień dopuszczający – 2 (dop.),
  • stopień niedostateczny – 1 (ndst.)

W ocenianiu bieżącym i śródrocznym nie ma ogólnie przyjętych stopni, reguluje to statut szkoły. Większość szkół stosuje w ocenianiu bieżącym stopnie wzorowane na obowiązującej dawnej skali liczbowej 1 - 6, z możliwością stosowania dodatkowych plusów i minusów. Stosowana jest też skala punktowa a za drobne aktywności inne formy oceniania np. plusy.

W szkole wyższej obowiązuje skala złożona z 4 stopni, tj. od 2 do 5; przy czym ocena 2 jest oceną negatywną (stopień niedostateczny); stosuje się też oceny 3+ i 4+.

Niezależnie od skali stopniowej stosuje się ocenę w formie przymiotnika określającego rodzaj zachowania. Oceny z zachowania (od najlepszej do najgorszej; nie ocenia się zachowania w szkole policealnej, dla dorosłych i wyższej): wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 Osobny artykuł: Szkolna skala ocen w Polsce.
 • W Niemczech jest odwrotna, a więc najgorszą oceną jest 6, a najlepszą 1, która jest oceną sehr gut, czyli bardzo dobrą. Dodatkowym stopniem między niedostatecznym (ungenügend) a dopuszczającym (ausreichend) jest mangelhaft (mierny).
 • We Francji stosowana jest skala, w której oceny przyjmują wartości między 0 a 20, gdzie 0 jest oceną najgorszą, a 20 najlepszą. Oceny poniżej 10 są ocenami niezaliczającymi, jednakże w niektórych sytuacjach możliwe jest zaliczenie etapu nauki, jeśli oceny negatywne mogą zostać wystarczająco zrównoważone ocenami pozytywnymi.
 • Na Słowacji (studia) obowiązuje skala pięciostopniowa od "A" do "E", przy czym A (ačko) jest oceną bardzo dobrą, a E – najgorszą. Przy szkołach podstawowych i średnich skala od 1(najlepsza) do 5 (najgorsza)
 • W Rosji obowiązuje skala 5-stopniowa, na Ukrainie 12-stopniowa, a w Mołdawii, na Białorusi, na Litwie i na Łotwie 10-stopniowa.

Ameryka Północna[edytuj | edytuj kod]

 • W Stanach Zjednoczonych jest stosowana pięciostopniowa skala ocen, z tym że zamiast cyfr stosuje się litery od A do D i F. Najlepszą oceną jest A, a najgorszą, niezaliczającą, F.
 • Kanada – stosowane są różne warianty skali ocen oparte głównie na skali literowo-procentowej od A do F. Na przykład w Ontario A (>79% wiedzy), B (70-79%), C (60-69%), D (50-59%) i E lub F (poniżej 49%). Na uniwersytetach stosuje się skalę rozszerzoną o plusy i minusy przy literach. W szkołach podstawowych dla uczniów z dysfunkcjami (np. dysleksja) stosuje się przy stopniu oznaczenie M, oznaczające modyfikację programu nauczania.

Azja[edytuj | edytuj kod]

 • Chiny – w prawie 1000 uniwersytetów i koledżów obowiązuje system literowo-procentowy. A – Wspaniale, (A: 90-100%, A-: 85-89%), B Dobrze, (B:80-84%, B-:75-79%), C: Dostatecznie (C:70-74%, C-:65-69%), D: Zaliczone (60-64%), F: Niezaliczone (0-59%).
  • Równolegle stosuje się prostszy system określający, czy uczeń zdał, czy nie zdał, określany znakami 合格 / 不合格. Nie dołącza się do niego opisu procentowego.
 • Indie – na uniwersytetach stosuje się skalę procentową: powyżej 80% – najlepsza ocena, 60-80% to "pierwszy przedział", 40-60% – "drugi przedział".

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]