Upadłość konsumencka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Upadłość konsumencka – możliwość redukcji lub umorzenia w całości zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Z dniem 31 grudnia 2014 roku wprowadzona została nowelizacja upadłości konsumenckiej, istotnie liberalizująca przesłanki ogłoszenia upadłości.

Wszczęcie postępowania sądowego[edytuj | edytuj kod]

O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy (gospodarczy wydział upadłościowy) wyłącznie na wniosek dłużnika. Wierzyciele nie mają uprawnienia do przymusowego wszczęcia tego rodzaju postępowania (odmiennie niż w stosunku do przedsiębiorców osób fizycznych). Ogłoszenie upadłości jest możliwe raz na 10 lat z przyczyn nadzwyczajnych i niezależnych od dłużnika (np. choroba, wypadek, utrata pracy). Podpisana przez Prezydenta RP[1] nowelizacja ustawy ułatwi dostęp do upadłości konsumenckiej likwidując obecne bariery prawne i finansowe (np. w zakresie obniżenia wysokości opłat sądowych i kosztów ogłoszeń, czy ustalenia wysokości wynagrodzeń syndyków na poziomie wielokrotnie niższym niż wynagrodzenia komorników).

Nowelizacja wprowadza też uproszczoną treść wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i inne ułatwienia w toku postępowania upadłościowego czyniąc je bardziej przyjaznym dla osób fizycznych.

Aby skorzystać z w/w instytucji należy w złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do właściwego sądu upadłościowego.

Wniosek taki powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych; 8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3. Opłata od wniosku wynosi 30,00 złotych.[1]

Co z majątku podlega zajęciu?[edytuj | edytuj kod]

Obowiązkiem konsumenta – dłużnika jest wymienienie we wniosku i późniejsze wskazanie syndykowi składników swojego majątku – jednak wbrew powszechnej opinii prezentowanej w mediach zajęciu (objęciu do masy upadłości) nie podlegają wszystkie składniki majątku, a jedynie te które posiadają faktyczną wartość rynkową i są możliwe do zbycia.

Co istotne przepisy wprowadzają szeroki katalog rzeczy i praw, które w ogóle nie podlegają zajęciu jako niezbędne w codziennym życiu dla dłużnika i jego rodziny (tzw. ograniczenia egzekucji) – i tak np nie podlegają egzekucji i tym samym objęciu do masy upadłości:

 1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
 3. jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
 4. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 5. u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 6. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 7. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 50, poz. 50, z późn. zm.);
 8. produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.).
 9. Minister Sprawiedliwości określił odrębnym rozporządzeniem, jakie przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo nie podlegają zajęciu i zbyciu.
 10. Ponadto nie wchodzą do masy upadłości wcześniej otrzymane jak i należne po wszczęciu postępowania – tj: 
 11. sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;
 12. sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
 13. prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu;
 14. świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów;
 15. świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 182, poz. 182, z późn. zm.);
 16. należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu;
 17. wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w ograniczonym zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
 18. w/w stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.
 19. świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach.
 20. do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
 21. nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Jak więc wynika z powyższego, katalog rzeczy i praw niewchodzących do masy upadłości jest wbrew pozorom szeroki i zapewnia utrzymanie egzystencjonalnych podstaw do dalszego funkcjonowania dłużnika i jego rodziny – również po wszczęciu upadłości konsumenckiej. Stwierdzenie, iż "syndyk licytuje cały majątek dłużnika i puszcza go w skarpetkach" jest więc publicystycznym nadużyciem.

Upadłość konsumencka pozwala na godne życie po wszczęciu tego postępowania i przy możliwie maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli z faktycznie wartościowego majątku dłużnika, doprowadzenie ostatecznie do oddłużenia konsumenta celem przywrócenia mu zdolności do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Licytacja majątku i spłata wierzycieli[edytuj | edytuj kod]

Majątek podlegający zajęciu (czyli w praktyce głównie domy, mieszkania, działki rekreacyjne, czy samochody lub jachty) zostanie zlicytowany, a uzyskane sumy pieniężne zostaną przeznaczone na proporcjonalną spłatę wierzytelności. W przypadku, gdy przedmiotem licytacji będzie nieruchomość, dłużnik (odmiennie niż w egzekucji komorniczej) dodatkowo otrzyma z ceny sprzedaży środki finansowe na wynajem mieszkania dla swojej rodziny przez okres 12 miesięcy (po nowelizacji na 24 miesiące). Syndyk zaś pozostałą sumę uzyskaną ze spieniężenia masy upadłości rozdzieli w drodze Planu Podziału pomiędzy wierzycieli w kolejności ich uprzywilejowania.

Plan spłaty i oddłużenie[edytuj | edytuj kod]

Jeśli sumy uzyskane ze sprzedaży składników majątku dłużnika nie wystarczą na zaspokojenie wszystkich wierzycieli w 100% – sąd ustali dodatkowo Plan Spłat. Plan spłat sąd ustala jednak nie bezpośrednio, czy w ścisłej relacji z wysokością niespłaconych wierzytelności (które czasem mogą być ogromne), lecz w zależności od aktualnych zdolności zarobkowych dłużnika i potrzeb życiowych jego i jego rodziny.

Z powyższego względu miesięczna wysokość spłaty na rzecz wszystkich wierzyciel może wynosić kilkaset a nawet tylko kilkadziesiąt złotych. Plan spłaty zadłużenia sąd wyznaczy na okres nie dłuższy niż pięć lat (w szczególnych przypadkach okres ten można wydłużyć o dwa lata[2]), natomiast po nowelizacji okres ten będzie mógł wynosić nie więcej niż 3 lata.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może odstąpić od wyznaczenia planu spłat.

Po rzetelnym stosowaniu się do obowiązków wynikających z planu spłat – zobowiązania niespłacone w toku postępowania z mocy prawa zostaną umorzone, a dłużnik zostanie całkowicie oddłużony.

Upadłość konsumencka transgraniczna[edytuj | edytuj kod]

Istnieje również możliwość ogłoszenie upadłości konsumenckiej transgranicznej, jeśli polski obywatel przeniesie swoje '''COMI''' (centrum interesów życiowych i zawodowych) do innego kraju Unii Europejskiej np. Anglii. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1346/2000 z dn. 29 maja 2000r. sądem właściwym w przypadku postępowania upadłościowego jest sąd kraju w którym dłużnik posiada swoje centrum interesów życiowych, a nie sąd kraju w którym posiada zadłużenie. Co więcej, dłużnika i wierzycieli obowiązują przepisy dot. upadłości obowiązujące w kraju umiejscowienia sądu przeprowadzającego cały proces. Czyli jeżeli dłużnik zbankrutuje w Wielkiej Brytanii to jego oraz jego wierzycieli obowiązują przepisy brytyjskie a nie polskie, a przepisy brytyjskie są nieporównywalnie bardziej przychylne bankrutowi niż przepisy polskiej Ustawy o Upadłości Konsumenckiej. Angielskie prawo upadłościowe jest najbardziej liberalne w całej Unii Europejskiej, tamtejsze sądy rocznie orzekają nawet 70 tys. upadłości konsumenckich, tymczasem w Polsce w ciągu 5 lat istnienia ustawy o upadłości konsumenckiej ogłoszono ją jedynie w 70 przypadkach.

Po ogłoszeniu bankructwa osobistego w Wielkiej Brytanii polscy wierzyciele nie mają już prawa dochodzić swoich wierzytelności, a polscy komornicy są zobowiązani do zaprzestania egzekucji. Co więcej, nie mają oni prawa w żaden sposób podważyć wyroków sądów brytyjskich. Wszelkie wątpliwości z tym związane rozwiał wyrok Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2011 r (sygn. Akt II CSK 425/10). Sąd jasno i wyraźnie stwierdził, że: „W celu zachowania zasady zaufania, orzeczenie sądu państwa członkowskiego o wszczęciu postępowania upadłościowego powinno być, po pierwsze, automatycznie uznane przez wszystkie państwa członkowskie, po drugie, orzeczenie to powinno być uznane bez badania jego prawidłowości, i po trzecie, orzeczenie to wywołuje we wszystkich państwach członkowskich skutki, które wynikają z prawa państwa wszczęcia postępowania.

Mając na uwadze treść art. 26 oraz art. 16 zdanie 2 Rozporządzenia Rady WE nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, uznać należy, że przepis ten nie daje podstawy do merytorycznego badania orzeczenia wszczynającego postępowanie upadłościowe, czyli badania istoty zawartego w nim rozstrzygnięcia, a zwłaszcza nie daje podstawy do badania przesłanek przyjętych za podstawę orzeczenia”.

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.