Upadłość konsumencka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Upadłość konsumencka – redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego[1]. 31 grudnia 2014 roku wprowadzona została nowelizacja upadłości konsumenckiej, istotnie liberalizująca przesłanki ogłoszenia upadłości.

Wszczęcie postępowania sądowego[edytuj | edytuj kod]

O ogłoszeniu upadłości[2] decyduje sąd rejonowy (gospodarczy wydział upadłościowy) na wniosek dłużnika. Wierzyciele nie mają uprawnienia do przymusowego wszczęcia tego rodzaju postępowania (odmiennie niż w stosunku do przedsiębiorców – osób fizycznych). Ogłoszenie upadłości jest możliwe raz na 10 lat z przyczyn nadzwyczajnych i niezależnych od dłużnika (np. choroba, wypadek, utrata pracy).

Nowelizacja ustawy[3] ułatwiła dostęp do upadłości konsumenckiej, likwidując bariery prawne i finansowe (np. w zakresie obniżenia wysokości opłat sądowych i kosztów ogłoszeń, czy ustalenia wysokości wynagrodzeń syndyków na poziomie wielokrotnie niższym niż wynagrodzenia komorników). Nowelizacja wprowadziła też uproszczoną treść wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i inne ułatwienia w toku postępowania upadłościowego, czyniąc je bardziej przyjaznym dla osób fizycznych.

Aby skorzystać z tej instytucji, należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do właściwego sądu upadłościowego[4].


Przesłanki umożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej[edytuj | edytuj kod]

Ustawa Prawo upadłościowe wskazuje na okoliczności, których wystąpienie będzie powodowało oddalenie wniosku o upadłość konsumencką. Zasadniczą kwestią jest to, że sąd może wszcząć postępowanie upadłościowe, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, tzn. utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, i sytuacja ta jest trwała. Nie ma zatem możliwości ogłoszenia upadłości wobec konsumenta, który jedynie kwestionuje istnienie zobowiązań.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności na skutek umyślnego działania. Przykładem winy umyślnej może być zaciąganie zobowiązań bez realnej szansy na ich spłatę oraz wyzbywanie się majątku w celu uniemożliwienia egzekucji komorniczej. Kolejną przesłanką powodującą oddalenie wniosku jest powstanie stanu niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa. O rażącym niedbalstwie można mówić, gdy dłużnik zadłużył się na taką skalę, że obsługa zobowiązań każdego miesiąca przewyższa jego możliwości zarobkowe. Wina umyślna i rażące niedbalstwo są przesłankami negatywnymi bezwzględnymi. Oprócz nich mogą występować inne powody oddalenia wniosku o upadłość (przesłanki negatywne względne). Wśród nich wymienia się:

 • umorzenie postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonego w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, z innych przyczyn, aniżeli na wniosek samego dłużnika;
 • uchylenie planu spłaty wierzycieli w uprzednio prowadzonym postępowaniu upadłościowym na przestrzeni ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość;
 • uchybienie terminu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku dłużnik był do tego zobowiązany;
 • stwierdzoną prawomocnym wyrokiem czynność prawną uznaną za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli (tzw. skarga pauliańska) w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość;
 • umorzenie całości lub części zobowiązań dłużnika w uprzednio prowadzonym postępowaniu upadłościowym (w okresie ostatnich 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość), chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi;
 • niezgodne z prawdą lub niezupełne dane we wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Przesłanki negatywne względne nie muszą w każdej sytuacji skutkować oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką. Sąd może wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości, jeśli możliwe jest zastosowanie tzw. klauzul rozsądku (względów humanitarnych i słuszności)[5].

Majątek niepodlegający zajęciu[edytuj | edytuj kod]

Obowiązkiem konsumenta – dłużnika jest wymienienie we wniosku i późniejsze wskazanie syndykowi składników swojego majątku. Zajęciu (objęciu do masy upadłości) nie podlegają wszystkie składniki majątku, a jedynie te, które posiadają faktyczną wartość rynkową i są możliwe do zbycia. Istnieje szeroki katalog rzeczy i praw, które nie podlegają zajęciu. Jest on określony w dziale V Kodeksu postępowania cywilnego zatytułowanym „Ograniczenia egzekucji”[6].

Katalog ten zapewnia utrzymanie egzystencjalnych podstaw funkcjonowania dłużnika i jego rodziny. Upadłość konsumencka pozwala na godne życie po wszczęciu tego postępowania i przy możliwie maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli z faktycznie wartościowego majątku dłużnika, doprowadzenie ostatecznie do oddłużenia konsumenta celem przywrócenia mu zdolności do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Licytacja majątku i spłata wierzycieli[edytuj | edytuj kod]

Majątek podlegający zajęciu (głównie domy, mieszkania, działki rekreacyjne, czy samochody lub jachty) zostaje zlicytowany, a uzyskane sumy pieniężne zostają przeznaczone na proporcjonalną spłatę wierzytelności. W przypadku, gdy przedmiotem licytacji jest nieruchomość, dłużnik (odmiennie niż w egzekucji komorniczej) dodatkowo otrzyma z ceny sprzedaży środki finansowe na wynajem mieszkania dla swojej rodziny przez 12 miesięcy (po nowelizacji z 2014 na 24 miesiące). Syndyk zaś pozostałą sumę uzyskaną ze spieniężenia masy upadłości rozdziela w drodze planu podziału pomiędzy wierzycieli w kolejności ich uprzywilejowania.

Plan spłaty i oddłużenie[edytuj | edytuj kod]

Jeśli sumy uzyskane ze sprzedaży składników majątku dłużnika nie wystarczą na zaspokojenie wszystkich wierzycieli w 100% – sąd ustali dodatkowo plan spłat. Plan spłat sąd ustala jednak nie bezpośrednio, czy w ścisłej relacji z wysokością niespłaconych wierzytelności (które czasem mogą być ogromne), lecz w zależności od aktualnych zdolności zarobkowych dłużnika i potrzeb życiowych jego i jego rodziny.

Z powyższego względu miesięczna wysokość spłaty na rzecz wszystkich wierzyciel może wynosić kilkaset, a nawet tylko kilkadziesiąt złotych. Plan spłaty zadłużenia sąd wyznaczy na okres nie dłuższy niż pięć lat (w szczególnych przypadkach okres ten można wydłużyć o dwa lata[7]), natomiast po nowelizacji okres ten będzie mógł wynosić nie więcej niż 3 lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może odstąpić od wyznaczenia planu spłat.

Po rzetelnym stosowaniu się do obowiązków wynikających z planu spłat – zobowiązania niespłacone w toku postępowania z mocy prawa zostaną umorzone, a dłużnik zostanie całkowicie oddłużony.

Upadłość konsumencka transgraniczna[edytuj | edytuj kod]

Istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej transgranicznej, jeżeli polski obywatel przeniesie swoje centrum interesów życiowych i zawodowych do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona)[8] sądem właściwym dla otwarcia postępowania upadłościowego jest sąd państwa, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika, a nie sąd państwa, w którym dłużnik posiada zadłużenie. Dłużnika i wierzycieli obowiązują przepisy dot. upadłości obowiązujące w kraju umiejscowienia sądu przeprowadzającego postępowanie.

Po ogłoszeniu upadłości w innym państwie członkowskim UE polscy wierzyciele nie mają prawa dochodzić swoich wierzytelności, a polscy komornicy są zobowiązani do zaprzestania egzekucji na zasadach przewidzianych w prawie tego państwa. Nie mają oni także prawa podważyć wyroków sądów innego państwa. W wyroku z dnia 16 lutego 2011 Sąd Najwyższy stwierdził, że:

W celu zachowania zasady zaufania, orzeczenie sądu państwa członkowskiego o wszczęciu postępowania upadłościowego powinno być, po pierwsze, automatycznie uznane przez wszystkie państwa członkowskie, po drugie, orzeczenie to powinno być uznane bez badania jego prawidłowości, i po trzecie, orzeczenie to wywołuje we wszystkich państwach członkowskich skutki, które wynikają z prawa państwa wszczęcia postępowania.

Mając na uwadze treść art. 26 oraz art. 16 zdanie 2 Rozporządzenia Rady WE nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, uznać należy, że przepis ten nie daje podstawy do merytorycznego badania orzeczenia wszczynającego postępowanie upadłościowe, czyli badania istoty zawartego w nim rozstrzygnięcia, a zwłaszcza nie daje podstawy do badania przesłanek przyjętych za podstawę orzeczenia.

Wyrok SN z dnia 16 lutego 2011, II CSK 425/10[9],

Dane statystyczne[edytuj | edytuj kod]

Pod koniec 2015 roku ogłoszono, że przez ten rok odnotowano trzydziestokrotny wzrost orzeczeń o upadłości konsumenckiej w stosunku do poprzednich pięciu lat. Przeciętna kwota zadłużenia redukowanego lub umorzonego w toku postępowania to 160 tys. zł, sądy orzekały także w sprawie pięciokrotnie mniejszego zadłużenia. Uwzględniały wnioski osób samotnie wychowujących dzieci, obciążonych kredytami, szczególnie we frankach szwajcarskich[10]. Liczba osób które ogłaszają upadłość konsumencką systematycznie rośnie. W 2015 roku upadłość ogłosiło 2112 osób, w roku 2016 były to już 4434 osoby, a w 2017 roku 5535 osób. W roku 2018 sądy ogłosiły upadłość konsumencką w stosunku do 6570 osób, a w okresie od stycznia do końca czerwca 2019 roku było ich 3821[11]. Polacy którzy decydują się na upadłość konsumencką najczęściej są w wieku od 40 do 49 lat[12].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe (do 31 grudnia 2015 r. ustawa nosiła tytuł Prawo upadłościowe i naprawcze) (Dz.U. z 2019 r. poz. 498), dalej: pr. up.
 2. Upadłość konsumencka. ICTA. [dostęp 2020-02-10].
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1306).
 4. Art. 491² ust. 4 pr. up.
 5. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Poznaj szczegóły. upadlosc-kancelaria.pl. [dostęp 2018-05-14].
 6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, ze zm.).
 7. Sejm przyjął upadłość konsumencką.. [dostęp 2 stycznia 2015].
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 141 z 5.06.2015).
 9. Wyrok SN z dnia 16 lutego 2011, sygn. akt II CSK 425/10. sn.pl. [dostęp 2015-12-27].
 10. Lawinowo rośnie liczba bankrutujących osób. PolskieRadio.pl. [dostęp 2015-12-27].
 11. Upadłość konsumencka 2019. www.adwokat-lodz.com.pl. [dostęp 2019-09-04].
 12. Upadłość konsumencka – wszystko, co musisz o niej wiedzieć. www.czerwona-skarbonka.pl. [dostęp 2018-08-03].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.