Opłata sądowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.
Skasowane znaki opłaty sądowej o nominale 50 złotych

Opłata sądowa – pieniężna danina publiczna uiszczana przez uczestnika postępowania sądowego jako ekwiwalent za czynności sądowe.

Opłaty sądowe w postępowaniu cywilnym[edytuj | edytuj kod]

Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie. W szczególności opłacie podlegają następujące pisma:

 • pozew i pozew wzajemny
 • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • apelacja i zażalenie
 • skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • sprzeciw od wyroku zaocznego
 • zarzuty od nakazu zapłaty
 • interwencja główna i uboczna
 • wniosek:
  • o wszczęcie postępowania nieprocesowego
  • o ogłoszenie upadłości
  • o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej
  • o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów
 • skarga:
  • o wznowienie postępowania
  • o uchylenie wyroku sądu polubownego
  • na orzeczenie referendarza sądowego
  • na czynności komornika
 • odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Ponadto opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu (w tym odpisu księgi wieczystej), wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii – jest to tak zwana opłata kancelaryjna.

Podział[edytuj | edytuj kod]

Opłaty są dzielone na następujące kategorie:

 • opłata stała – pobiera się ją w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w niektórych sprawach o prawa majątkowe w jednakowej wysokości, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia; wyjątkiem są opłaty stałe w sprawach uproszczonych, pobierane w wysokości zależnej od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, przy czym wysokość ta jest ustalana w sposób kwotowy, a nie procentowy
 • opłata stosunkowa – pobiera się ją w sprawach o prawa majątkowe w wysokości obliczonej jako procent wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia
 • opłata podstawowa – pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej; obecnie wynosi 30 zł
 • opłata tymczasowa – pobiera się ją w sprawach o prawa majątkowe, których wartości nie da się ustalić w chwili wszczęcia sprawy; wysokość opłaty tymczasowej określa przewodniczący, natomiast opłata ostateczna jest określana w orzeczeniu i obliczana od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, a jeżeli wartości tej nie daje się ustalić, opłatę określa sąd (jednak nie więcej niż 5000 zł).

Zasady szczególne[edytuj | edytuj kod]

 • Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.
 • Od 2 marca 2006 pismo wniesione do sądu przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone (w chwili jego złożenia), przewodniczący zwraca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu (art. 130(1) Kodeksu postępowania cywilnego).

Sposoby uiszczania[edytuj | edytuj kod]

Opłaty sądowe uiszcza się w formie:

 • bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu
 • wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu
 • znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości.

Znaki opłaty sądowej[edytuj | edytuj kod]

W przypadku opłat znakami sądowymi należy je nakleić na piśmie podlegającym opłacie (na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu).

 • Nominały znaków opłaty sądowej są następujące: 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł i 200 zł.
 • Kwota płacona w znakach sądowych nie może być większa niż 1500 zł.

Opłaty sądowe w postępowaniu administracyjnosądowym[edytuj | edytuj kod]

W postępowaniu administracyjnosądowym opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna. Są one dochodami budżetu państwa.

Wysokość i sposób uiszczania opłat są uregulowane w art. 211-236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]