Umowa renty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Umową rentyumowa regulowana przez Kodeks cywilny, przez którą jedna ze stron zobowiązuje się do okresowego świadczenia na rzecz drugiej umówionej kwoty pieniędzy lub ilości rzeczy oznaczonych co do gatunku.

Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej. W razie niezachowania formy pisemnej sąd nie dopuści dowodu ze świadków ani dowodu z przesłuchania stron jako dowodu na okoliczność zawarcia tejże umowy (z wyjątkami) – art. 74 kc. Formę szczególną tej umowy "wymuszają" także inne przepisy, i tak:

  1. w przypadku renty ustanowionej bez wynagrodzenia, oświadczenie woli świadczącego rentę powinno być złożone, tak jak w umowie darowizny, w formie aktu notarialnego (art. 906 § 2 w zw. z art. 890 § 1 kc). Należy przy tym podkreślić, że spełnienie jednego bądź kilku świadczeń okresowych nie spowoduje ważności tej umowy w przypadku niezachowania ww. formy dla oświadczenia świadczącego rentę,
  2. w przypadku renty ustanowionej za wynagrodzeniem należy pamiętać, że:

a/ dla celów dowodowych powinna zostać zachowana forma pisemna umowy renty, jeżeli wartość świadczeń okresowych za jeden rok (a jeżeli świadczenia mają trwać krócej niż rok – wartość za cały czas ich trwania) przekracza dwa tysiące złotych. W razie niezachowania formy pisemnej sąd nie dopuści dowodu ze świadków ani dowodu z przesłuchania stron jako dowodu na okoliczność zawarcia tejże umowy (z wyjątkami) – art. 74 w zw. z art. 75 kc,

b/ wynagrodzeniem w przypadku renty może być przeniesienie własności określonych rzeczy bądź praw. Dlatego też należy mieć na względzie przepisy szczególne Kodeksu cywilnego i innych aktów normatywnych, które w przypadku niektórych rzeczy i praw zastrzegają formę szczególną dla przeniesienia ich własności. I tak np., pod rygorem nieważności, należy zachować wymaganą formę zawarcia umowy renty w przypadku:

  • art. 75 § 1 kc – zastrzegającego formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi dla umowy zbycia przedsiębiorstwa (jeśli w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość – formę aktu notarialnego),
  • art. 158 kc – zastrzegającego formę aktu notarialnego dla umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, jak również dla umowy przenoszącej własność nieruchomości,
  • art. 237 kc – zastrzegającego formę aktu notarialnego dla umowy zobowiązującej do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, jak również dla umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego,
  • art. 1052 § 3 kc – zastrzegającego formę aktu notarialnego dla umowy zobowiązującej do zbycia spadku, jak również dla umowy przenoszącej spadek,
  • art. 223 § 5 Prawa spółdzielczego – zastrzegającego formę aktu notarialnego dla umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • art. 60 1 Kodeksu morskiego – zastrzegającego formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi dla umowy o przeniesienie własności statku stanowiącego polską własność, jak również dla statku uważanego za stanowiącego polską własność oraz statku w budowie, o ile zostały wpisane do polskiego rejestru okrętów.