Przejdź do zawartości

Umowa o roboty budowlane

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Umowa o roboty budowlane – rodzaj umowy cywilnoprawnej. Jest odmianą umowy o dzieło. Nie oznacza to jednak, że wszystkie kodeksowe postanowienia dotyczące umowy o dzieło można posiłkowo stosować do umowy o roboty budowlane.

Wzajemne zobowiązania stron umowy przedstawiają się w podstawowym przypadku następująco:

 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umówionego obiektu zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej.
 • Inwestor zobowiązuje się do:
  • wykonania czynności związanych z przygotowaniem robót wymaganych przepisami (m.in. wydania projektu i terenu pod budowę)
  • przekazania projektu budowlanego
  • odebrania obiektu oraz
  • zapłacenia ceny.

Wynagrodzenie wykonawcy[edytuj | edytuj kod]

Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 k.c.). Przepis ten dotyczy umów o dzieło, ale zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego może być stosowany w drodze analogii do umowy o roboty budowlane (wyrok SN z 15 czerwca 2007, sygn. V CSK 63/07).

Rękojmia i gwarancja[edytuj | edytuj kod]

Do umowy o roboty budowlane stosuje się postanowienia o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Z racji braku wyraźnego dopuszczenia przez ustawodawcę takiej możliwości w razie zamieszczenia w umowie o roboty budowlane tzw. klauzul gwarancyjnych "kodeksowe" przepisy o gwarancji mogą być stosowane tu jedynie per analogiam. W zależności od tego, czy dany obiekt budowlany jest nieruchomością czy ruchomością, okres rękojmi wynosi odpowiednio: 5 lat albo 2 lata[1].

Odróżnienie umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło[edytuj | edytuj kod]

Odróżnienie umowy o roboty budowlane (art. 647 i nast. kodeksu cywilnego) od umowy o dzieło (art. 627 i nast. k.c.) może powodować trudności.

Zasadniczym kryterium rozróżnienia między umową o roboty budowlane a umową o dzieło jest ocena zamierzenia stosownie do wymogów prawa budowlanego (wyroki SN z 7 grudnia 2005 r., sygn. akt V CK 423/05, z 18 maja 2007 r., sygn. akt I CSK 51/07). Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest przedsięwzięcie o większych rozmiarach, zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych, z reguły powiązane z wymogiem projektowania i zinstytucjonalizowanym nadzorem (wyrok SN z 28 marca 2018 r., sygn. akt V CSK 368/17). Dobitnie uwypukla to brzmienie art. 17 pr. bud., według którego uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót, co jest obce umowie o dzieło (wyrok SN z 25 marca 1998 r., sygn. akt II CKN 653/97, OSNC 1998, nr 12, poz. 207).

Przepisy dotyczące umów o roboty budowlane stosuje się do inwestycji budowlanych oraz do remontu budynków lub budowli (nie stosuje się do remontu odrębnych pomieszczeń w budynkach).

W pojęciu „roboty budowlane" (użytym w pr. bud.) mieści się sama budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu, którym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, bądź budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami albo obiekt małej architektury[2].

Umowa o roboty budowlane w kontekście międzynarodowym[edytuj | edytuj kod]

W wielu krajach w procesie inwestycyjnym obiektów budowlanych stosuje się standardowe umowy[3][4][5][6] o roboty budowlane, dostosowane do wybranych przez inwestora metod realizacji przedsięwzięcia budowlanego[7][8][9][10]. Publikują je takie organizacje jak Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC)[6] reprezentowaną w Polsce przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), w Wielkiej Brytanii Wspólny Trybunał do Spraw Umów Budowlanych (Joint Contracts Tribunal – JTC)[5], Amerykański Instytut Architektów[3], i inne organizacje branżowe[11][12].

Prócz określenia sposobu płatności, oraz rękojmi i gwarancji, te umowy często regulują sposoby komunikacji i rozwiązywania sporów pomiędzy stronami, preferując zwykle mediację i arbitraż nad litygację sądową, w celu osiągnięcia szybszych rozstrzygnięć[13][14], a także sposób zapewnienia wykonania umowy i opłacenia podwykonawców i dostawców porzez poręczęnia (ang. bonds) - gwarancje ubezpieczeniowe[15][16][17][18], a także ubezpieczenia[15][19] na czas budowy[9].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zob. Maciej Koszowski, Problemy wykładni przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Monitor Prawniczy nr 23/2015.
 2. Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło - orzecznictwo Rzeczpospolita [publikacja 25.05.2019]
 3. a b American Institute of Architects (AIA), List of all current AIA Contract Documents [online], www.aiacontracts.org [dostęp 2022-10-16].
 4. Canadian Construction Documents Committee Comité, Contract Forms [online], www.ccdc.org [dostęp 2022-10-16].
 5. a b Joint Contract Tribunal, Standard Building Contract [online], www.jctltd.co.uk [dostęp 2022-10-16].
 6. a b FIDIC The International Federation of Consulting Engineers, FIDIC Contracts Guide [online], 2002.
 7. Comparing 5 Delivery Methods for Construction Projects [online], Gordian [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 8. American Institute of Architects Associated General Contractors of America, A Primer on Project Delivery Terms [online], wrzesień 2016.
 9. a b The Architect's Handbook of Professional Practice, 15th Edition | Wiley [online], Wiley.com [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 10. » CCDC 10 – 2018 A Guide to Construction Project Delivery Methods [online], www.ccdc.org [dostęp 2022-10-16].
 11. Design Build Institute of America, DBIA Contracts [online], DBIA [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 12. Home | Construction Management Association of America [online], www.cmaanet.org [dostęp 2022-10-16].
 13. Understanding Different Methods of Dispute Resolution - AIA [online], www.aia.org [dostęp 2022-10-16].
 14. Katie Daniel, Clearing up changes, claims, and disputes [online], Construction Specifier, 28 sierpnia 2015 [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 15. a b American Institute of Architects, Insurance and bonds for construction project owners. [online], www.aiacontracts.org [dostęp 2022-10-16].
 16. Construction Bond Definition [online], Investopedia [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 17. Construction Bond for Contractors | ConstructionBond.ca [online], Surety Bond - Construction & Commercial [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 18. Jamie Collum, 4 Main Types of Construction Bonds Explained [online], FCA Insurance, 24 marca 2021 [dostęp 2022-10-16] (ang.).
 19. » CCDC 21 – 2016 A Guide to Construction Insurance [online], www.ccdc.org [dostęp 2022-10-16].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Maciej Koszowski, Problemy wykładni przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Monitor Prawniczy nr 23/2015