Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(4/2015) Cybularny - Leszek Jańczuk, Masti, Tufor, Elfhelm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie Cybularny – Leszek Jańczuk, Masti, Tufor, Elfhelm

Informacje wstępne

Wniosek złożony drogą mailową na ręce jednego z arbitrów. Wojciech Pędzich Dyskusja 21:25, 7 paź 2015 (CEST)

Wszystko zaczęło się 13 września 2015 roku. Zablokowany Robert Karpiak korzystając z pacynki napisał do mnie w dyskusji. Formalnie nie było to może zgodne z zasadami, ale uznałem, że nie odpowiedzieć i nie podtrzymać na duchu, nie byłoby miło. Zatem napisałem, co myślałem, swoją opinię. To, co proponowałem nie było zgodne z WP:PAC, ale mogę mieć opinię. Wówczas Leszek Jańczuk zablokował mnie na 3 miesiące. Odniósł się przy tym do zgłoszenia przeze mnie sprawy Ludmiły Pileckiej, co świadczy, że nie zastosował się do WP:ZDW. Mianowicie zestawienie aktywności administratorów, które przeglądałem nie uwzględnia przenosin bez pozostawienia rediru jako akcji. To mnie zmyliło, co przyznałem, gdy inny edytor zwrócił na to uwagę. Blokadę zrestartował Masti za omijanie z konta Imr Salthor. A ja jedynie chciałem dowiedzieć się czegoś o kandydatach do KA. Warto wiedzieć, że pośrednie stałem się wpływowym wikipedystą, gdyż mój wpis o Niani Ogg zapoczątkował rozległą dyskusję o postaciach fikcyjnych. Jakiś czas tufor zablokował pacynkę Démbis i zrestartował blokadę. Po kilku godzinach Elfhelm przedłużył ją do 6 mcy. Nie było to zasadne, gdyż po restarcie tufora nie łamałem zasad. Chciałbym przypomnieć, że blokady miały być systemem ochrony, nie kar. Tu konsekwencje nie są adekwatne do winy. Wnioskuję o warunkowe zdjęcie blokady lub jej skrócenie do 26 grudnia. Pragnę też przeprosić za to, co było podstawą jej nałożenia i za wygłupy o rzekomej siostrze. Dziękuję z góry za rozpatrzenie wniosku.

W imieniu użytkownika Cybularny, Wojciech Pędzich

Potwierdzenie

Wpedzich powiadomił użytkowników poprzez strony dyskusji: [1], [2], [3], [4].

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Działając na podstawie polityki arbitrażu Komitet postanowił przyjąć wniosek do rozpatrzenia. Przedmiot sprawy mieści się w kompetencjach Komitetu, gdyż dotyczy odwołania od blokady nałożonej na wnioskodawcę. Jednocześnie wnioskodawca w drodze korespondencji z członkami Komitetu wykazał, że minimalne wymagania mediacji przedarbitrażowej zostały spełnione. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 arbitrów, przeciw przyjęciu było 2 arbitrów, jeden arbiter nie wziął udziału w głosowaniu.

W związku z prowadzonymi dyskusjami z wnioskodawcą, a co za tym idzie, mając na względzie transparentność procedowania sprawy i podejmowane przez KA decyzje, ze sprawy wyłączył się Wojciech Pędzich.

W imieniu Komitetu Ented (dyskusja) 22:58, 11 paź 2015 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Komitet Arbitrażowy, którego jednym z celów jest rozwiązywanie konfliktów między wikipedystami, postanowił przyjąć do rozstrzygnięcia wniosek o arbitraż (4/2015) dotyczący sprawy nałożenia blokady na konto wikipedysty Cybularny. Przyjęcie wniosku nastąpiło na podstawie drugiego punktu polityki arbitrażu, która określa zasady działania Komitetu. Zgodnie z nimi Komitet orzeka w przypadku „sporów powstałych w związku z użyciem uprawnień administratorskich”. Celem działań podjętych przez Komitet było w tym wypadku zbadanie okoliczności sprawy, dokonanie oceny zgodności nałożonej blokady i jej przedłużenia z właściwymi zasadami i powszechną praktyką oraz rozstrzygnięcie wniosku o warunkowe zdjęcie blokady lub jej skrócenie do 26 grudnia 2015 roku. Ponadto, w ocenie arbitrów, podstawą do przyjęcia wniosku było również spełnienie minimalnych wymagań mediacji przedarbitrażowej.

Podstawą sporu przyjętego do rozpatrzenia przez KA są wyłącznie zarzuty sformułowane we wniosku wobec administratorów: Leszka Jańczuka (o nałożenie blokady) i Elfhelma (za przedłużenie blokady do sześciu miesięcy). Komitet przyjął za oczywiste, podobnie jak wnioskodawca (poprzez brak zarzutu nadużycia uprawnień), że działania administratorów Mastiego i Tufora, którzy restartowali zakaz edycji wnioskodawcy za korzystanie z pacynek w celu obejścia blokady, były zgodnie z zasadami użycia kont alternatywnych.

Jednocześnie członkowie Komitetu pragną zauważyć, że jego rolą jest ocenianie prawidłowości decyzji administratorów (w tym wypadku o nałożeniu lub przedłużeniu blokady) w chwili ich podjęcia, a późniejsze zdarzenia nie mogą mieć wpływu na tę ocenę. Dlatego Komitet Arbitrażowy nie może brać pod uwagę takich okoliczności zawartych we wniosku, jak obietnica poprawy, czy przeprosiny. Takie okoliczności mogą być ewentualnie przesłanką decyzji administratora o skróceniu blokady, ale nie mogą wpływać na orzeczenie członków Komitetu.

Mając na uwadze fakt, iż nałożona na wikipedystę Cybularnego blokada (w tym jej długość) była wynikiem wielu wypowiedzi wnioskodawcy, które skutkowały wcześniejszymi blokadami, arbitrzy, w celu wydania rzetelnego werdyktu, postanowili dokonać krótkiej analizy wybranych edycji, w szczególności tych, które stały się podstawą do nałożenia na tego wikipedystę wcześniejszych, jak i przedmiotowej blokady, co nie stoi w sprzeczności z zakresem działań Komitetu.

Materiał dowodowy i jego ocena

Edycje stanowiące podstawy wcześniejszych blokad

Uzasadnienia blokad wskazują na edycje i podejmowane działania przez wikipedystę Cybularnego (do zmiany nazwy użytkownika 1 marca 2015 roku wikipedysta KillFighter), które nie są zgodne z zasadami oraz duchem Wikipedii, i które zostały napiętnowane przez nakładających te blokady administratorów.

Blokada z 8 września 2014 roku była wynikiem braku reakcji wnioskodawcy na uwagi i prośby dotyczące działań poza przestrzenią główną ([5], [6], [7]) a w szczególności efektem prowokujących komentarzy niebezpiecznie rozszerzających temat dyskusji na sprawy światopoglądowo-polityczne ([8], [9]) podczas głosowania nad przyznaniem uprawnień administratora wikipedystce Soldier of Wasteland, na co zwrócił uwagę administrator Nedops, dodając wyczerpujące uzasadnienie tej jednodniowej blokady. W ocenie Komitetu wikipedysta Cybularny w ostatnim z przytoczonych przykładów złamał zasadę Wikipedia nie jest mównicą. Zgodnie z tą zasadą zakazana jest propaganda i agitacja dowolnego typu również poza przestrzenią haseł.

Blokada z 24 września 2014 roku. 24 września administrator Tomasz Raburski odebrał wikipedyście Cybularnemu uprawnienia redaktora w związku z rażąco nieprawidłowym oznaczeniem wersji hasła Homoseksualizm jako wersji przejrzanej i uzasadnił tę decyzję w dyskusji wnioskodawcy. W odpowiedzi wikipedysta Cybularny dokonał wpisu na Tablicy Ogłoszeń ([10]), w którym w ideologiczny sposób ogłosił protest wobec odebrania mu uprawnień, a następnie zamieścił w dyskusjach kilkunastu użytkowników ([11]) wpisy zachęcające do wzięcia udziału w jego proteście. Reakcją były stanowcze komentarze administratorów Nedopsa i Tar Lócesiliona a w konsekwencji jednodniowa blokada nałożona przez administratora Mpn z obszernym uzasadnieniem wskazującym na obraźliwe wpisy, wzywanie do konfliktów na tle ideologicznym. Za, potwierdzone przez CU, obchodzenie blokady ([12]) spod adresu IP 83.10.75.233 została ona zrestartowana przez administratora Ptjackylla ([13]). Analizując edycje wikipedysty Cybularnego, należy stwierdzić, że naruszały one zasady: Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest (wpisy o charakterze ideologicznym), weryfikalności (usunięcie uźródłowionych informacji, po których treść artykułu rozmijała się z treścią źródła) oraz były sprzeczne z jedną z fundamentalnych wizji Wikipedii – Nie przeszkadzaj w pracy Wikipedii tylko po to, aby coś udowodnić (ogłoszenie protestu po odebraniu uprawnień redaktora). Wikipedia nie jest polem bitwy, ani miejscem na uzewnętrznianie swoich urazów, przywlekanie konfliktów osobistych, dawanie upustu swojej nienawiści, czy uprzedzeniom i obawom.

Blokada z 12 lutego 2015 roku była przedmiotem wniosku do KA (1/2015) KillFighter – Elfhelm. Pomimo odrzucenia wniosku z powodów formalnych, Komitet odniósł się wówczas również do kwestii merytorycznych wskazując na przesłanki materialne: zachowanie KillFightera poprzedzające blokadę budziło poważne wątpliwości, a rozpoczęcie przez niego głosowania dotyczącego przyznania uprawnień redaktora było niezgodne z zasadami i nastąpiło w odpowiedzi na odmowę przyznania tych uprawnień w normalnym trybie. Blokada była konsultowana na liście mailowej administratorów i została szczegółowo uzasadniona na stronie dyskusji wnioskodawcy, a KillFighter we wniosku nie przedstawił żadnych okoliczności, które mogłyby przemawiać za jego zasadnością, co więcej – składane przez niego w treści wniosku dalsze propozycje dotyczące nieregulaminowego przyznania mu uprawnień redaktora przez KA oraz późniejszej nieprzewidzianej przez zasady weryfikacji tych uprawnień świadczą o niezrozumieniu przez wnioskodawcę zasad projektu i stanowią w ocenie Komitetu próbę przeforsowania swojego interesu kosztem wprowadzania na Wikipedii sytuacji konfliktowych i sprzecznych z zasadami. Komitet Arbitrażowy w obecnym składzie wyraża aprobatę dla tej oceny zachowania wnioskodawcy. Na kanwie przytoczonej sprawy arbitrzy pragną zauważyć, że uzasadnienie trzymiesięcznej blokady przez administratora Elfhelma zawierało m.in. odwołanie do edycji wnioskodawcy kolejny raz łamiących zasadę Czym Wikipedia nie jest ([14]), jej długość została ustalona na podstawie oceny dotychczasowego postępowania KillFightera, a sama blokada była obchodzona poprzez edytowanie z pacynek Esterliras i Warszawa Wola utworzonych po nałożeniu zakazu edycji, co skutkowało zrestartowaniem jej przez administratora Tufora.

W ocenie Komitetu działania administratorów podjęte w celu ochrony Wikipedii i jej społeczności przed destrukcyjnymi działaniami wnioskodawcy były prawidłowe i stanowiły podstawę do nałożenia blokad zgodnie z zasadami blokowania.

Blokada z 13 sierpnia 2015

Trzymiesięczna blokada, która jest przedmiotem sporu, została nałożona przez administratora Leszka Jańczuka z uzasadnieniem wskazującym na podżeganie do łamania zasad i składanie dziwnych obietnic poprzez korespondencję z pacynką wikipedysty Robertkarpiakpl, skłócanie społeczności w postaci postulowania na stronie próśb do administratorów o odebranie uprawnień administratorki Ludmile Pileckiej, w związku z Jej rzekomym brakiem aktywności ponad rok w Wikipedii, próbę desysopizacji kilku adminów, którzy nie złamali żadnych zasad oraz ciągłe upominanie się na WP:PUR o uprawnienia redaktora. Pomimo nałożonej blokady wnioskodawca utworzył 5 września pacynkę Imr Salthor (aby dowiedzieć się czegoś o kandydatach do KA), a 22 września pacynkę Démbis (w celu regularnego edytowania). Obie pacynki zostały przez administratorów Mastiego i Tufora zablokowane bezterminowo (odpowiednio 5 i 25 września), a blokada dla wikipedysty Cybularnego zrestartowana. 26 września administrator Elfhelm przedłużył blokadę do sześciu miesięcy za „recydywę” w stosowaniu niedozwolonych pacynek (omijanie blokady, kolejny raz, dubel).

Analizując kwestię nałożenia blokady arbitrzy nie mogą zgodzić się z wnioskodawcą, że nie odpowiedzieć (na wpis pacynki wikipedysty Robertkarpiakpl) i nie podtrzymać na duchu, nie byłoby miło jest wystarczającym powodem do zachęcania łamania zasady ograniczającej dozwolony zakres użycia kont alternatywnych, co sam wikipedysta Cybularny przyznał we wniosku słowami to, co proponowałem nie było zgodne z WP:PAC, a tym bardziej, że wpis Roberta Karpiaka ocenił negatywnie (formalnie nie było to może zgodne z zasadami). Komitet wskazuje także na niedopuszczalność składania obietnic swojego przyszłego działania (po ewentualnym uzyskaniu uprawnień administratora), które mogłoby polegać na łamaniu przytoczonej zasady (gdy kiedyś (raczej nieprędko) przyjdzie mi być adminem, odblokuję Twoje konto główne i pacynki). Równie negatywnie Komitet ocenia prośbę do administratorów w sprawie administratorki Ludmiły Pileckiej. Co prawda wpisem tym wikipedysta nie naruszył konkretnej zasady, ale brak rozwagi i pochopność (wnioskodawca sam dołączył diff do publicznych operacji administratorki, z którego wynika, że prośba była bezprzedmiotowa) a także wcześniejsze działania w postaci inicjacji dyskusji na stronie kategorii user admin wer nad odebraniem uprawnień administratorom Awersowemu, Olafowi i Wostrowi oraz Tokyotown8, a w Kawiarence Gycie (które nie miały podstaw merytorycznych i zostały ocenione przez dyskutantów jako niezasadne) mogły zostać uznane jako działanie na szkodę społeczności, trollowanie, a zakładanie dobrej woli miało prawo ustąpić całościowej ocenie wyżej przytoczonego wkładu użytkownika poza przestrzenią główną. Podobnie negatywnie arbitrzy oceniają sześciokrotne wnioskowanie o przyznanie uprawnień redaktora w przeciągu niecałego roku. Po utracie uprawnień 24 września 2014 wikipedysta Cybularny czterokrotnie wnosił o ponowne ich przyznanie. Zostały one włączone przez administratora Tomasza Raburskiego 11 grudnia tego samego roku ([15]). Ponowne odebranie uprawnień nastąpiło 24 stycznia 2015 roku przez administratora Nedopsa, który uzasadnił to w dyskusji wikipedysty. Kolejne dwie prośby o ponowne nadanie również nie zostały rozpatrzone pozytywnie. Zgodnie ze stroną Wikipedia:Redaktorzy uprawnienie redaktora oznacza, że użytkownik ma wystarczające doświadczenie w edycji artykułów i taką znajomość zasad Wikipedii, że może przeglądać i zatwierdzać edycje mniej doświadczonych użytkowników pod kątem poprawności edycyjnej, zatem przyznawanie uprawnień, oprócz spełnienia wymagań dotyczących liczby edycji, jest związane z zaufaniem, że wnioskodawca posiada znajomość owych zasad. Dyskusje nad przyznaniem uprawnień wskazują, że brak jest takiego zaufania ze strony administratorów (np. [16], [17], [18], [19]), a wniosek wikipedysty Cybularnego złożony w tym samym dniu, w którym je utracił ([20]) świadczy o niezrozumieniu funkcji redaktora a także, biorąc pod uwagę wcześniejsze podejście użytkownika do uprawnień, może być znakiem braku dochowania dobrej woli. Biorąc powyższe pod uwagę, nałożoną przez administratora Leszka Jańczuka blokadę arbitrzy uznają za właściwą i zgodną z zasadami.

Kolejna, podwójna próba obejścia zakazu edycji przy użyciu pacynek (Imr Salthor i Démbis) wskazuje, że wikipedysta Cybularny nie wyciągnął wniosków z zablokowania kont alternatywnych po nałożeniu blokady w dniu 12 lutego i jej restarcie na koncie głównym. Usprawiedliwieniem dla podejmowania takich działań nie może być chęć dowiedzenia się czegoś o kandydatach do KA. Posiadanie konta alternatywnego nie jest zabronione w Wikipedii, natomiast niedozwolone jest korzystanie z takiego konta w sposób sprzeczny z zasadami, w tym w celu obchodzenia blokady. Ponadto zasady niedozwolonego użycia pacynek odnoszą się do osób, a nie do kont, co oznacza, że konsekwencje naruszenia zasad dotyczą również głównego konta osoby używającej pacynki. W nawiązaniu do edycji spod pacynki Imr Salthor w dyskusji głosowania nad wyborem arbitrów, Komitet negatywnie ocenia wpisy wikipedysty Cybularnego, które były prowokacyjne oraz dotyczyły sfery prywatności niezwiązanej z Wikipedią (np. [21], [22]), wprowadzając w błąd i tworząc iluzję przed innymi użytkownikami, że istnieje więcej osób (niż w rzeczywistości), mających zastrzeżenia do kandydatów. Zatem naganny jest nie tylko fakt niedozwolonego korzystania z pacynki, ale również sposób jej użycia (naruszający zasadę Wikipedia nie jest polem bitwy), co samo w sobie winno stanowić powód do wydłużenia blokady.

W takim kontekście (podwójna recydywa w ciągu pół roku) postępowanie administratora Elfhelma, wydłużające czas blokady do sześciu miesięcy, członkowie Komitetu uznają za właściwe i adekwatne do powagi naruszenia zasady. Nie powinno tolerować się sytuacji, gdy zablokowany wikipedysta bezkarnie tworzy pacynki w celu omijania blokady, a jedyną reakcją jest wyłapywanie i blokowanie kolejnych kont alternatywnych tudzież restartowanie pierwotnej blokady. Administrator Elfhelm trafnie postanowił zastosować ostrzejszą sankcję (niż pierwotna trzymiesięczna blokada) wobec właściwego naruszyciela zasad. Tym samym arbitrzy nie mogą zgodzić się z wnioskodawcą, że nie było to zasadne, gdyż po restarcie Tufora nie łamałem zasad, ponieważ administrator Tufor nałożył blokadę na pacynkę Démbis, a na koncie głównym zrestartował zakaz wyłącznie za to jedno wykroczenie.

Podsumowanie i środki

Komitet Arbitrażowy, zgodnie z polityką arbitrażu, może rozpoznawać wyłącznie spory, w sprawach których zwrócono się do niego z wnioskiem o arbitraż. Jeżeli jednak w opinii Komitetu stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest jedynie wycinkiem szerszej sprawy, Komitet nie jest związany zakresem wniosku i ma prawo dokonać oceny całej sprawy, w tym również przyjąć środki zapobiegawcze i przymusowe wobec wszystkich osób zaangażowanych w nią. W oparciu o ten zapis, Komitet dokonał analizy edycji wnioskodawcy, które stały się podstawą nałożonych blokad, co było niezbędne dla stwierdzenia zasadności nałożonej, wydłużonej i zakwestionowanej przez wikipedystę Cybularnego blokady. Komitet uznał, że akcje administratorskie, co do słuszności których wikipedysta wyraził swoje zastrzeżenia we wniosku, nie były odosobnionymi przypadkami, a wpisywały się w ciąg zachowań wnioskodawcy.

Po analizie zebranego materiału arbitrzy uznali działania administratorskie wikipedystów Leszka Jańczuka oraz Elfhelma za poprawne oraz w pełni zasadne. Nałożenie blokady przez pierwszego z administratorów nastąpiło we właściwy sposób wraz z podaniem uzasadnienia, które znalazło potwierdzenie w analizie dokonanej przez arbitrów. Wydłużenie blokady przez drugiego z administratorów, po stwierdzeniu recydywy użycia dwóch pacynek przez wnioskodawcę, Komitet również uznaje za pozostające w zgodzie z przyjętymi zasadami blokowania oraz nie ma zastrzeżeń co do długości tej blokady.

Biorąc powyższe pod uwagę Komitet Arbitrażowy postanawia oddalić wniosek o warunkowe zdjęcie blokady lub jej skrócenie do 26 grudnia 2015 roku.

Pozostałe wyłączenia. W trosce o to, aby decyzja Komitetu była transparentna i nie budziła wątpliwości co do ewentualnego zaistnienia konfliktu interesów, arbitrzy Gytha oraz Mpn nie wzięli udziału w pracach dotyczących przedmiotowego wniosku, jak również w głosowaniu nad przyjęciem werdyktu.

Za przyjęciem werdyktu głosowało sześciu arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, trzech arbitrów było wyłączonych z rozpatrywania sprawy.

W imieniu Komitetu, Ented (dyskusja) 22:15, 2 lis 2015 (CET)