Dydaktyka geografii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Dydaktyka geografii - jedna z dydaktyk przedmiotowych, która formułuje cele nauczania geografii, opracowuje kryteria doboru i sposoby układu treści nauczania geografii, adaptuje ogólnodydaktyczne oraz opracowuje własne metody kształcenia i środki dydaktyczne, bada różne elementy i uwarunkowania procesu nauczania-uczenia się geografii, wykrywa prawidłowości tego procesu oraz racjonalizuje jego organizację.

Historia dydaktyki geografii[edytuj | edytuj kod]

Początki geografii jako przedmiotu nauczania i jej dydaktyki są niejasne. Niewątpliwie są one związane z rozwojem samej geografii jako nauki. Geografii uczono prawdopodobnie już w starożytnej Grecji, ale są o tym tylko niejasne wzmianki. O jej nauczaniu wspomina Propercjusz: Zmuszają mnie do studiowania i przedstawiania świata w tablicach.

Przyjmuje się, że geografia zaczęła pojawiać się w szkołach jako dodatkowy przedmiot nauczania już w XV w., a w XVIII w. była już odrębnym przedmiotem szkolnym.

W Polsce nie ma dokładnych danych kiedy rozpoczęto nauczać geografii. Prawdopodobnie w średniowiecznych szkołach klasztornych i katedralnych uczono jej pod nazwą kosmografii i geometrii wpajając pamięciowo fragmenty wiedzy geograficznej. Regularne wykłady z zakresu kosmografii w Polsce rozpoczęły się na uniwersytecie krakowskim w latach 1493-1494. Miały one charakter prelekcji, polegających na komentowaniu dzieł starożytnych autorów - przede wszystkim Ptolemeusza. Pierwsze łacińskie podręczniki kosmografii powstały na przełomie XV/XVI w.

Pierwszym dydaktykiem geografii był czeski pedagog Jan Ámos Komenský (J.A. Komeński) (1592-1670). W dziele Wielka Dydaktyka przedstawiająca uniwersalną sztukę nauczania wszystkich wszystkiego (Didactica magna universale omnes omnia docendi artificum exhibens) opublikowanym w 1657 r. zalecał nauczanie poglądowe (za T. Campanellą) w języku ojczystym, oparte na współdziałaniu zmysłów i umysłu. J.A. Komeński uzasadnił wprowadzenie geografii do szkoły, poddając krytycznej ocenie ówczesne podręczniki i metody stosowane przy jej nauczaniu. Głosił zasadę poznawania Ziemi od najbliższej okolicy, kładł nacisk na używanie map i obrazów w przypadku kiedy nie można było pokazać w naturze rzeczy odległych. Do koncepcji J.A. Komeńskiego wracali później również Jan Jakub Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi i in. Myśli Komeńskiego zmierzające do zreformowania szkolnictwa w Polsce nie przyjęły się. Szkolnictwo w XVII i początkach XVIII w. upadło a wraz z nim również szkolna geografia. Jeśli uczono jej elementów w szkołach klasztornych, to zwracano głównie uwagę na głównie na tematy historyczno-polityczne np. genealogia panujących czy nazwy różnych miejscowości, które podawano pamięciowo.

Podstawa programowa i podręczniki do nauczania geografii[edytuj | edytuj kod]

Aktualnie obowiązująca podstawa programowa geografii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej [1](stan na listopad 2011)
Podręczniki do nauczania geografii zatwierdzone przez MEN[2]

Wiki letter w.svg Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Dobór i układ treści w nauczaniu[edytuj | edytuj kod]

Wiki letter w.svg Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Metody kształcenia[edytuj | edytuj kod]

Wiki letter w.svg Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Środki dydaktyczne[edytuj | edytuj kod]

W polskiej literaturze wyróżnia się wiele podziałów środków dydaktycznych jednak dydaktycy geografii posługują się swoją klasyfikacją środków dydaktycznych opracowaną przez S. Piskorza (1995) i zamieszczoną w Zarysie dydaktyki geografii (1995, s. 114). Podział środków dydaktycznych przedstawiony przez S. Piskorza (1995), z upływem czasu stracił na aktualności. Szczególnie daje się to zauważyć w grupie II. Przyrządy pomiarowe i urządzenia dydaktyczne, gdzie od czasu stworzenia klasyfikacji pojawiło się wiele nowych urządzeń. W tabeli poniżej przedstawiono klasyfikację środków dydaktycznych stosowanych w nauczaniu geografii wraz z propozycją ich uzupełnień. Elementy, które zostały dodane wyróżnione kursywą.

Podstawowym uzupełnieniem tej klasyfikacji jest utworzenie nowej kategorii w grupie urządzeń dydaktycznych nadając jej nazwę urządzenia interaktywne, w której została umieszczona tablica interaktywna i urządzenia z nią współpracujące. Każda z powyższych kategorii (wizualne, audytywne, audiowizualne, automatyzujące nauczanie) dla urządzeń interaktywnych jest zbyt wąska i nie odzwierciedla właściwości, które one posiadają. Główną cechą tych urządzeń jest ich interaktywność. Wychodząc z definicji interaktywności - urządzeniami interaktywnymi należy nazywać takie, które odbierając informacje od użytkownika współpracują z komputerem, reagują na nie, pozwalając na ich dowolną modyfikację oraz na bezpośrednią i sprawną ich wymianę między użytkownikiem a całym oprogramowaniem lub jego dowolną aplikacją.

Pomoce dydaktyczne Urządzenia dydaktyczne
1. Okazy naturalne i wyroby
 • okazy minerałów
 • okazy skał
 • okazy skamieniałości
 • okazy surowców mineralnych
 • próbki gleb (profile glebowe)
 • okazy etnograficzne
 • okazy roślinne
 • półfabrykaty i gotowe wyroby

2. Modele

 • globusy
 • przystawki i pierścienie do globusów
 • model wahadła Faucaulta
 • horyzontarium
 • zenitarium
 • tellurium
 • model współrzędnych geograficznych
 • rzutnik kartograficzny
 • model struktur fałdowych
 • model struktur zrębowych
 • modele poziomic i warstwic
 • modele ukształtowania powierzchni terenu (mapy plastyczne)

3. Obrazy realistyczne i schematyczne:

 • statyczne: fotografie, rysunki schematyczne
 • dynamiczne: filmy, animacje, audycje telewizyjne, wideogramy

4. Obrazy symboliczne:

 • plany
 • mapy wielkoskalowe
 • mapy ścienne
 • atlasy geograficzne
 • mapy konturowe, indukcyjne i świetlne
 • wykresy

5. Mowa pisana:

 • szkolny podręcznik geografii
 • zeszyt przedmiotowy
 • zeszyt ćwiczeń
 • geograficzna literatura uzupełniająca
 • tablice statystyczne

6. Multimedia:

 • komputerowe programy edukacyjne
 • diaporamy
 • Internet
1. Przyrządy pomiarowe
 • gnomon
 • zegar słoneczny
 • wskaźnik wysokości Słońca
 • kompas i busola
 • pochyłościomierz
 • tyczki geodezyjne
 • taśma miernicza
 • niwelator szkolny
 • łata niwelacyjna
 • wiatromierz
 • deszczomierz
 • termometr
 • barometr
 • kwasomierz

2. Urządzenia dydaktyczne: wizualne:

tablica ścienna
 • tablica magnetyczna
 • ekran
 • episkop
 • rzutnik do przeźroczy (diaskop)
 • epidiaskop
 • grafoskop
 • przeglądarka do przeźroczy
 • przeglądarka stereoskopowa
 • lupy i lornetki
 • aparat fotograficzny
 • kamera filmowa
 • piaskownica
audytywne:
 • radio
 • magnetofon
 • gramofon
 • odtwarzacz CD
 • odtwarzacz Mp3
audiowizualne:
 • projektor filmowy
 • projektor multimedialny
 • telewizor
 • magnetowid
 • wideo
 • odtwarzacz DVD
automatyzujące nauczanie:
 • skaner
 • drukarka
 • kserograf
 • maszyny dydaktyczne
 • komputery
interaktywne:
 • tablica interaktywna
 • tablet interaktywny
 • panel interaktywny
 • interaktywny system odpowiedzi
warsztat pracy nauczyciela geografii i jego uczniów:
 • gabinet geograficzny
 • klaso-pracownia
 • pracownia geograficzna
 • ogródek geograficzny
geograficzne systemy informacyjne (GIS)

Szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne zajmujące się dydaktyką geografii w Polsce - główne kierunki badań[edytuj | edytuj kod]

 • Uniwersytet Warszawski - Katedra Dydaktyki i Krajoznawstwa w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych
 • ścieżki dydaktyczne
 • edukacja regionalna a tożsamość kulturowa
 • tożsamość regionalna
 • metody nauczania
 • ranga geografii jako przedmiotu
 • dobór treści nauczania geografii
 • analiza treści podręczników do nauczania geografii
 • cele kształcenia
 • dobór i układ treści
 • terminologia i klasyfikacja
 • optymalizacja metod nauczania i środków dydaktycznych, w tym technik komputerowych
 • historia dydaktyki geografii
 • problemy kształcenia geograficznego szkoły wyższej
 • badania stosowane (tworzenie programów nauczania, podręczników i ich obudowy)
 • Uniwersytet Śląski - Zakład Biogeografii i Dydaktyki Geografii w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi
 • Uniwersytet Łódzki - Zakład Dydaktyki Geografii na Wydziale Nauk Geograficznych
 • kształtowanie i kontrola umiejętności w nauczaniu, uczeniu się geografii
 • założenia nowoczesnego podręcznika geograficznego
 • dobór treści w programach i podręcznikach geograficznych
 • metody edukacji regionalnej i środowiskowej
 • rola własnego regionu w edukacji geograficznej i wychowaniu
 • założenia, dobór treści, metod nauczania geografii regionalnej
 • walory kształcące i wychowawcze geografii
 • więzi terytorialne młodzieży mieszkającej w dużych miastach w Polsce
 • rola geografii i ścieżek międzyprzedmiotowych w patriotycznym wychowaniu
 • poczucie tożsamości i świadomości terytorialnej młodzieży województwa łódzkiego
 • przyczyny przestrzennego zróżnicowania egzaminów zewnętrznych
 • przygotowanie studentów do pracy w szkole w świetle nowej koncepcji kształcenia ogólnego i geograficznego
 • ranga i rola geografii w systemach kształcenia krajów europejskich
 • dobór treści w programach nauczania geografii w krajach europejskich
 • motywacja studentów geografii do pracy w zawodzie nauczyciela
 • optymalizacja procesu kształcenia
 • modele edukacji geograficznej
 • treści kształcenia i koncepcje programów nauczania geografii
 • kształcenie kandydatów na nauczycieli geografii (zasady nauczania metodą e-learningu)
 • cele, treści i nowoczesne środki dydaktyczne w nauczaniu geografii na różnych poziomach (wykorzystanie Internetu)
 • pozyskanie, selekcjonowanie, ocena i analiza informacji
 • wnioskowanie, przewidywanie i tworzenie projektów dotyczących środowiska geograficznego zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju
 • Uniwersytet Gdański - Pracownia Dydaktyki Geografii w Instytucie Geografii na Wydziale Oceanografii i Geografii
 • edukacja geograficzna i przyrodnicza
 • dydaktyka przedsiębiorczości
 • regionalizm w nauczaniu geografii
 • konstruowanie wiedzy geograficznej przez uczniów
 • ocenianie wspierające a poziom wiedzy
 • geografia na egzaminach zewnętrznych
 • zastosowanie technologii informacyjnej na lekcjach geografii
 • "Program ukryty" w szkolnej geografii
 • wprowadzanie praktycznej przedsiębiorczości w szkołach
 • edukacja ekologiczna
 • nowoczesne strategie kształcenia w zakresie geografii i przyrody
 • problemy współczesnej dydaktyki geografii
 • rysunek poziomicowy w edukacji przyrodniczej i geograficznej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
 • historia myśli geograficznej
 • wspomaganie procesu nauczania-uczenia się geografii za pomocą komputerów i internetu
 • konstrukcja programów nauczania i podręczników dla reformowanego szkolnictwa ogólnokształcącego
 • kształcenie umiejętności kluczowych w nauczaniu geografii
 • metody aktywizujące w nauczaniu - uczeniu się biologii, przyrody
 • kształtowanie postawy badawczej ucznia na lekcjach biologii, przyrody
 • gry dydaktyczne na lekcjach biologii i przyrody
 • komputer i internet na lekcjach biologii i przyrody a efektywność procesu kształcenia
 • rola zajęć terenowych na lekcjach biologii i przyrody
 • wpływ wykorzystywania tablicy interaktywnej na efektywność procesu nauczania
 • Uniwersytet Wrocławski - Pracownia Dydaktyki Geografii w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • problemy doskonalenia metod i technik nauczania-uczenia się geografii na różnych poziomach edukacyjnych.
 • nauczanie przedmiotu geografia a współczesne wyzwania edukacyjne.
 • problemy projektowania dydaktycznego a jakość pracy nauczyciela
 • proces nauczania geografii i przyrody
 • poszukiwanie nowoczesnych metod i technik nauczania geografii i przyrody
 • stosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych (multimedia, tablica interaktywna)
 • projektowanie i wykorzystywanie ścieżek dydaktycznych
 • wykorzystywanie aplikacji Systemu Informacji Geograficznej w nauczaniu geografii i przyrody
 • edukacja regionalna i ekologiczna
 • metodyka organizowania i prowadzenia wycieczek
 • ocena przydatności terenu do szkolnych zajęć terenowych
 • ewaluacja procesu kształcenia
 • geograficzna edukacja dwujęzycznej (bilingwalna)
 • sztuka prezentacji w nauczaniu geografii i przyrody

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Piskorz S., 1995, Zarys dydaktyki geografii, WSiP, Warszawa.