Stopnie naukowe w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stopnie naukowe w Polsce są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:

Stopnie naukowe są nadawane w placówkach naukowych, którym takie uprawnienie przyznała Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów biorąc pod uwagę następujące przesłanki: poziom działalności naukowej lub artystycznej placówki oraz liczbę zatrudnionych w niej naukowców (samodzielnych pracowników nauki) posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Stopień naukowy doktora i stopień naukowy doktora habilitowanego jest nadawany w drodze przewodu otwartego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego.

Stopień naukowy doktora[edytuj | edytuj kod]

Stopień naukowy doktora nadaje się osobie, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza, lekarza weterynarii lub inny równorzędny; zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę placówki naukowej (radę komórki organizacyjnej większej placówki np. radę wydziału uczelni) i przedstawiła oraz obroniła rozprawę doktorską.

Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub problemu artystycznego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną doktoranta w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

Information icon.svg Osobny artykuł: doktor (stopień naukowy).

Stopień naukowy doktora habilitowanego[edytuj | edytuj kod]

Do przewodu habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada stopień naukowy doktora lub analogiczny w zakresie sztuki i uzyskała znaczny dorobek naukowy lub artystyczny, a ponadto przedstawiła rozprawę habilitacyjną.

Rozprawa habilitacyjna powinna stanowić znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Information icon.svg Osobny artykuł: habilitacja.

Stopnie naukowe a tytuły zawodowe i tytuł naukowy[edytuj | edytuj kod]

Od stopni naukowych należy odróżnić tytuł naukowy profesora, który jest nadawany przez Prezydenta RP w oparciu o wniosek macierzystej placówki naukowej, zaakceptowany uprzednio przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Tak rozumiany tytuł profesora (tzw. profesor belwederski od miejsca pierwszych nadań) należy odróżnić od: tytułów profesora uczelnianego nadawanego przez uczelnie wyróżniającym się naukowcom nieposiadającym tytułu naukowego, określeń profesor nadzwyczajny i profesor zwyczajny, które są określeniem stanowiska pracy na uczelni (placówce naukowej) oraz od zniesionych w 1990 r. dwóch rodzajów tytułów profesora: profesor zwyczajny (wyższy) i profesor nadzwyczajny (niższy), które funkcjonowały w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Niższe rangą od stopni naukowych (doktora i doktora habilitowanego) są tytuły zawodowe, głównie magistra (lub też licencjata, inżyniera). Można mieć jednocześnie stopień naukowy i tytuł zawodowy np. dr hab. inż.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]