Algorytm push-relabel

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Algorytm push-relabel
Rodzaj problem maksymalnego przepływu
Struktura danych sieć przepływowa
Złożoność
Czasowa
Niniejszy artykuł jest częścią cyklu teoria grafów.
Najważniejsze pojęcia
graf
drzewo
podgraf
cykl
klika
stopień wierzchołka
stopień grafu
dopełnienie grafu
obwód grafu
pokrycie wierzchołkowe
liczba chromatyczna
indeks chromatyczny
izomorfizm grafów
homeomorfizm grafów


Wybrane klasy grafów
graf pełny
graf spójny
drzewo
graf dwudzielny
graf regularny
graf eulerowski
graf hamiltonowski
graf planarny


Algorytmy grafowe
A*
Bellmana-Forda
Dijkstry
Fleury'ego
Floyda-Warshalla
Johnsona
Kruskala
Prima
przeszukiwanie grafu
wszerz
w głąb
najbliższego sąsiada


Zagadnienia przedstawiane jako problemy grafowe
problem komiwojażera
problem chińskiego listonosza
problem marszrutyzacji
problem kojarzenia małżeństw


Inne zagadnienia
kod Graya
diagram Hassego
kod Prüfera


Algorytm push-relabel – jeden z najbardziej efektywnych algorytmów obliczania maksymalnego przepływu. Ogólny algorytm działa ze złożonością , podczas gdy modyfikacja Relabel-to-Front ma złożoność czasową , rozwiązanie z wyborem najbardziej aktywnego wierzchołka , a implementacja z dynamicznym drzewem Sleatora-Tarajana . Asymptotycznie, algorytm ten jest znacznie bardziej efektywny niż algorytm Edmondsa-Karpa, którego złożoność czasowa wynosi .

Działanie[edytuj | edytuj kod]

W sieci przepływowej, przepływ wpływający do wierzchołka musi być równy przepływowi opuszczającemu wierzchołek (z wyjątkiem źródła s i ujścia t). W związku z tym ograniczeniem nie można akumulować przepływu w sieci.

Algorytmy przedprzepływowe pomijają to założenie i pozwalają na sytuację, gdy do wierzchołka wpływa więcej przepływu niż z niego wypływa. Sytuacja ta nazywana jest nadmiarowym przepływem, bądź przedprzepływem. Wierzchołek z nadmiarowym przepływem nazywany jest wierzchołkiem aktywnym. Nadmiarowy przepływ można jedynie przemieścić w dół krawędzi residualych grafu residualnego. Przepływ zostaje przesłany przez sieć (push) poprzez dostosowanie wysokości wierzchołków. Wysokość wierzchołków jest dostosowywana i utrzymywana za pomocą koncepcji valid labelling. Ściśle mówiąc, koncepcja ta zakłada, że dla każdej krawędzi residualnej , gdzie height(u) jest wysokością wierzchołka u, dla każdej krawędzi residualnej incydentnej do u. Innymi słowy, wierzchołek nie może być wyższy o więcej niż 1 od swojego sąsiada na krawędzi residualnej (przy czym nie istnieje ograniczenie o ile niższy może być).

Przepływ przepływa zawsze z wierzchołka o większej wysokości do wierzchołka o mniejszej wysokości.

Przesłanie przedprzepływu przez sieć oznacza przemieszczenie go w dół po krawędzi residualnej z wierzchołka u do wierzchołka v, gdzie . Operacja push nazywana jest wysycającą (saturating push) jeśli użyta została cała przepustowość krawędzi residualnej (a więc krawędź (u,v) została usunięta z grafu residualnego). Sytuację w której po przesłaniu przepływu dostępna jest jeszcze pojemność krawędzi (u,v) nazywa się niewysycającą (non-saturating push). Należy zauważyć, że non-saturating push wyczerpuje cały nadmiarowy przepływ z wierzchołka u, z kolei saturating push może wyczerpywać u, ale nie musi.

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Algorytm push-relabel znajduje maksymalny przepływ dla sieci przepływowej, spełniającej następujące warunki:

Ograniczenie objętości: . Przepływ wzdłuż krawędzi nie może przekraczać jej przepustowości.
Symetria skośna: . Suma przepływów w odwrotnych kierunkach musi być zerowa.
Zachowanie przepływu: , chyba że lub . Przepływ sieciowy do wierzchołka jest zerowy, z wyjątkiem źródła, które "produkuje" przepływ, i ujścia, które "konsumuje" przepływ.

Algorytm przedprzepływowy zachowuje dwa pierwsze warunki dla sieci przepływowej, jednocześnie zaniedbując trzeci na czas trwania algorytmu (algorytm kończy się kiedy cały nadmiar jest usunięty z grafu - w tym momencie występuje już prawidłowy przepływ, a warunek zachowania przepływu jest spełniony).

Ograniczenie na nieujemność nadmiaru: dla wszystkich wierzchołków . Więcej przepływu wpływa do wierzchołka niż go opuszcza.

Dla danej sieci o przepustowości z wierzchołka u do wierzchołka v, i przepływie pomiędzy u i v danym jako , źródle s i ujściu t, możemy wyznaczyć maksymalny przepływ jaki można przesłać od "s" do "t". Algorytm wykorzystuje definicje:

krawędź residualna: Jeśli dostępna jest przepustowość mamy krawędź residualną .
krawędź residualna (odwrotna): . Możemy przesyłać przepływ w obu kierunkach.
graf residualny: Zestaw krawędzi residualnych formuje graf residualny.
poprawne etykietowanie ("legal labelling"): Dla krawędzi residualnych , operację push możemy wykonywać jedynie na wierzchołkach.
nadmiar(u): Suma przepływu wpływającego do u i opuszczającego u.
wysokość(u): Każdemu wierzchołkowi przypisana jest konkretna wysokość. Dla wartości , wysokość służy do oszacowania odległości do ujścia t. Dla wartości , wysokość służy do oszacowania odległości z powrotem do źródła s.

Można zaobserwować, że najdłuższa możliwa ścieżka z s do t ma długość wierzchołków. Stąd musi być możliwe, aby przypisać wysokość do wierzchołków dla każdego prawidłowego przepływu i , a jeśli występuje przepływ dodatni z u do v, . W odróżnieniu od algorytmu Forda–Fulkersona, przepływ przez sieć nie musi być przepływem prawidłowym przez cały czas trwania algorytmu.

Algorytm Push-Relabel[edytuj | edytuj kod]

Wysokości aktywnych wierzchołków są podnoszone na tyle, by zaszło przesłanie przepływu do sąsiednich wierzchołków - dzieje się tak aż do momentu kiedy cały przepływ dotrze do ujścia t. Wówczas kontynuujemy podnoszenie wysokości wewnętrznych wierzchołków aż do momentu, kiedy cały przepływ, jaki wpłynął do sieci, ale nie opuścił jej przez t, wpłynie z powrotem do s. Wierzchołek może osiągnąć wysokość zanim proces ten zostanie ukończony, ponieważ najdłuższa możliwa ścieżka do s nie przechodząca przez t jest długości , i . Wysokość t jest utrzymywana jako 0.

Kiedy już cały możliwy przepływ zostanie przemieszczony do t, nie istnieje ścieżka w grafie prowadząca z s do t (w rzeczywistości stwierdzenie to jest prawdziwe tak długo jak wyczerpujemy minimalnego przekroju. Oznacza to, że kiedy nadmiarowy przepływ powróci do s, mamy do czynienia nie tylko z przepływem spełniającym zasadę zachowania przepływu, ale jednocześnie z przepływem maksymalnym według twierdzenia o minimalnym przekroju i maksymalnym przepływie. Algorytm bazuje na dwóch funkcjach:

Push[edytuj | edytuj kod]

Push z u do v oznacza przesłanie całej możliwej ilości nadmiarowego przepływu z u do v. Aby przeprowadzić procedurę push, spełnione muszą być trzy warunki:

jest aktywny lub . Więcej przepływu dociera do wierzchołka niż go opuszcza.
Istnieje krawędź residualna od u do v, dla której
u jest wyższy niż v.

Jeśli powyższe warunki są spełnione, można przeprowadzić push:

Function Push(u,v)
  flow = min(excess(u), c(u,v)-f(u,v));
  excess(u) -= flow;          // odejmuje ilość przepływu, która zostanie przesłana dalej
  excess(v) += flow;          // dodaje przepływ do wierzchołka do którego przesyłamy
  f(u,v) += flow;           // dodaje przepływ do krawędzi (u,v)
  f(v,u) -= flow;           // odejmuje przepływ od krawędzi przeciwnej, aby zachować skośną symetrię

Relabel[edytuj | edytuj kod]

Kiedy wykonujemy operację relabel na wierzchołku u , zwiększamy jego wysokość do momentu kiedy jest o 1 większa od najniższego sąsiada w grafie residualnym. Warunki dla relabel:

jest aktywny
gdzie

Mamy więc nadmiarowy przepływ do przesłania, jednak nie znajdujemy się wyżej niż którykolwiek z sąsiadów posiadających dostępną pojemność wzdłuż ich krawędzi. Wtedy możemy wykonać relabel:

Function Relabel(u)
  height(u) = min(height(v) where r(u,v) > 0) + 1;

Algorytm Push–Relabel[edytuj | edytuj kod]

Cały algorytm Push–Relabel wygląda następująco:

Algorithm Push-Relabel(G(V,E),s,t) 
  while push or relabel are legal:  //dopóki możemy wykonywać operację push-relabel
   Perform a legal push, or
   perform a legal relabel;

Wykonywanie tych dwóch funkcji w dowolnej kolejności, tak długo jak pozostają aktywne wierzchołki, prowadzi do obliczenia maksymalnego przepływu. Złożoność obliczeniowa tego algorytmu, gdy nie uwzględniamy kolejności wykonywania operacji push i relabel, wynosi . Czynnikiem zwiększającym pesymistyczną złożoność algorytmu jest ilość wykonywanych operacji non-saturating push.

Algorytm Relabel-to-Front[edytuj | edytuj kod]

Algorytm Relabel-to-Front jest wariantem algorytmu Push-Relabel, który obniża złożoność obliczeniową z do . Osiąga się to dzięki przeprowadzeniu procedur push i relabel w określonym porządku. Główna różnica polega na tym, że wykonujemy push and relabel na pojedynczym wierzchołku do momentu, kiedy jego nadmiar jest zupełnie wykorzystany. To ogranicza ilość operacji non-saturating push, które stanowią czynnik zwiększający pesymistyczną złożoność obliczeniową algorytmu.

Aby to zrobić, tworzymy listę wszystkich wierzchołków w grafie , w dowolnej kolejności (zostaną uporządkowane podczas działania algorytmu). Dodatkowo dla każdego wierzchołka tworzymy listę sąsiedztwa, której kolejność jest dowolna, ale musi być stała. Elementami tej listy są potencjalni sąsiedzi do których możemy przesłać przepływ. Następnie, kolejno zaczynając od pierwszego wierzchołka na liście przeprowadzamy procedurę Discharge dla każdego wierzchołka , jeśli jest aktywny. Jeśli nie możemy wykonać operacji push, wykonujemy relabel i umieszczamy wierzchołek na początku listy.

Procedura Discharge[edytuj | edytuj kod]

W relabel-to-front, procedura discharge na wierzchołku przebiega następująco:

Function Discharge(u):
  while excess(u) > 0:
    if (u.currentNeighbour != NIL):
     push(u, u.currentNeighbour);
     u.currentNeighbour = u.nextNeighbour;
    else:
     relabel(u);
     u.currentNeighbour = u.headOfNeighbourList;  //wraca z powrotem na początek listy sąsiadów

Relabel-to-Front[edytuj | edytuj kod]

W algorytmie relabel-to-front w pełni rozładowujemy wierzchołek przed przejściem do kolejnego. Kolejność ta ogranicza ilość wykonywanych procedur non-saturating push.

Algorithm Relabel-to-Front(G(V,E),s,t):
  for each vertex v incident to s:
   push(s,v);            // wyczerpie to krawędzie (s,v) - przepływ jest ograniczony
  L = v - {s,t};           // tworzy listę wierzchołków w dowolnej koleności
  current = L.head;
  while (current != NIL):
   old_height = height(u);
   discharge(u);
   if height(u) > old_height:
     Move u to front of L
   current = current.next;

Złożoność obliczeniowa algorytmu relabel-to-front wynosi (dowód pomijamy). Ponownie czynnikiem zwiększającym pesymistyczną złożoność algorytmu jest ilość procedur 'non-saturating push', jednak w tym przypadku ich ilość została zredukowana. Należy zauważyć, że po wykonaniu pierwszego kroku nie istnieje ścieżka z s do t w grafie esidualnym.

Przykładowe implementacje[edytuj | edytuj kod]

Implementacja w C:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
 
#define NODES 6
#define MIN(X,Y) ((X) < (Y) ? (X) : (Y))
#define INFINITE 10000000
 
void push(const int * const * C, int ** F, int *excess, int u, int v) {
 int send = MIN(excess[u], C[u][v] - F[u][v]);
 F[u][v] += send;
 F[v][u] -= send;
 excess[u] -= send;
 excess[v] += send;
}
 
void relabel(const int * const * C, const int * const * F, int *height, int u) {
 int v;
 int min_height = INFINITE;
 for (v = 0; v < NODES; v++) {
  if (C[u][v] - F[u][v] > 0) {
   min_height = MIN(min_height, height[v]);
   height[u] = min_height + 1;
  }
 }
};
 
void discharge(const int * const * C, int ** F, int *excess, int *height, int *seen, int u) {
 while (excess[u] > 0) {
  if (seen[u] < NODES) {
   int v = seen[u];
   if ((C[u][v] - F[u][v] > 0) && (height[u] > height[v])){
	push(C, F, excess, u, v);
   }
   else
	seen[u] += 1;
  } else {
   relabel(C, F, height, u);
   seen[u] = 0;
  }
 }
}
 
void moveToFront(int i, int *A) {
 int temp = A[i];
 int n;
 for (n = i; n > 0; n--){
  A[n] = A[n-1];
 }
 A[0] = temp;
}
 
int pushRelabel(const int * const * C, int ** F, int source, int sink) {
 int *excess, *height, *list, *seen, i, p;
 
 excess = (int *) calloc(NODES, sizeof(int));
 height = (int *) calloc(NODES, sizeof(int));
 seen = (int *) calloc(NODES, sizeof(int));
 
 list = (int *) calloc((NODES-2), sizeof(int));
 
 for (i = 0, p = 0; i < NODES; i++){
  if((i != source) && (i != sink)) {
   list[p] = i;
   p++;
  }
 }
 
 height[source] = NODES;
 excess[source] = INFINITE;
 for (i = 0; i < NODES; i++)
  push(C, F, excess, source, i);
 
 p = 0;
 while (p < NODES - 2) {
  int u = list[p];
  int old_height = height[u];
  discharge(C, F, excess, height, seen, u);
  if (height[u] > old_height) {
   moveToFront(p,list);
   p=0;
  }
  else
   p += 1;
 }
 int maxflow = 0;
 for (i = 0; i < NODES; i++)
  maxflow += F[source][i];
 
 free(list);
 
 free(seen);
 free(height);
 free(excess);
 
 return maxflow;
}
 
void printMatrix(const int * const * M) {
 int i,j;
 for (i = 0; i < NODES; i++) {
  for (j = 0; j < NODES; j++)
   printf("%d\t",M[i][j]);
  printf("\n");
 }
}
 
int main(void) {
 int **flow, **capacities, i;
 flow = (int **) calloc(NODES, sizeof(int*));
 capacities = (int **) calloc(NODES, sizeof(int*));
 for (i = 0; i < NODES; i++) {
  flow[i] = (int *) calloc(NODES, sizeof(int));
  capacities[i] = (int *) calloc(NODES, sizeof(int));
 }
 
 //Sample graph
 capacities[0][1] = 2;
 capacities[0][2] = 9;
 capacities[1][2] = 1;
 capacities[1][3] = 0;
 capacities[1][4] = 0;
 capacities[2][4] = 7;
 capacities[3][5] = 7;
 capacities[4][5] = 4;
 
 printf("Capacity:\n");
 printMatrix(capacities);
 
 printf("Max Flow:\n%d\n", pushRelabel(capacities, flow, 0, 5));
 
 printf("Flows:\n");
 printMatrix(flow);
 
 return 0;
}

Implementacja w Pythonie:

 def relabel_to_front(C, source, sink):
   n = len(C) # C - macierz przepustowości
   F = [[0] * n for _ in xrange(n)]
   # przepustowość residualna z u do v wynosi C[u][v] - F[u][v]

   height = [0] * n # wysokość wierzchołka
   excess = [0] * n # różnica między przepływem wpływającym do wierzchołka a opuszczającym go
   seen  = [0] * n # wierzchołki odwiedzone od czasu ostatniego wywołania relabel
   # kolejka wierzchołków
   nodelist = [i for i in xrange(n) if i != source and i != sink]

   def push(u, v):
     send = min(excess[u], C[u][v] - F[u][v])
     F[u][v] += send
     F[v][u] -= send
     excess[u] -= send
     excess[v] += send

   def relabel(u):
     # znajdź najmniejszą wysokość umożliwiającą
     # operację push
     min_height = 
     for v in xrange(n):
       if C[u][v] - F[u][v] > 0:
         min_height = min(min_height, height[v])
         height[u] = min_height + 1

   def discharge(u):
     while excess[u] > 0:
       if seen[u] < n: # sprawdź kolejnego sąsiada
         v = seen[u]
         if C[u][v] - F[u][v] > 0 and height[u] > height[v]:
           push(u, v)
         else:
           seen[u] += 1
       else: # odwiedzono wszystkich sąsiadów, wykonujemy relabel
         relabel(u)
         seen[u] = 0

   height[source] = n  # najdłuższa ścieżka z s to t jest mniejsza niż n
   excess[source] = Inf # prześlij jak najwięcej przepływu do wszystkich sąsiadów s
   for v in xrange(n):
     push(source, v)

   p = 0
   while p < len(nodelist):
     u = nodelist[p]
     old_height = height[u]
     discharge(u)
     if height[u] > old_height:
       nodelist.insert(0, nodelist.pop(p)) # przenieś na początek listy
       p = 0 # zacznij od początku listy
     else:
       p += 1

   return sum(F[source])

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]