Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

 1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
 2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
 3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
 5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
 6. (uchylony),
 7. (uchylony).

Źródła prawne[edytuj | edytuj kod]

Instytucję prawną samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie kreują przepisy zawarte w prawie budowlanym. Wyżej podana definicja zawarta jest w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. Ustawa ta określa również inne wymogi dotyczące pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Natomiast odpowiednie przepisy wykonawcze, tj. rozporządzenia wydane przez właściwych ministrów na podstawie delegacji ustawowej, precyzują formalne wymogi i procedury uzyskania stosownych decyzji i zaświadczeń umożliwiających faktyczne pełnienie tej funkcji.

Warunki pełnienia samodzielnych funkcji[edytuj | edytuj kod]

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą pełnić wyłącznie osoby, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne, w odpowiednich lub pokrewnych kierunkach określonych w odrębnym rozporządzeniu (art. 12 ust. 2 pb),
 • odbyli praktykę zawodową spełniającą wymagania określone w ustawie i rozporządzeniu, potwierdzoną decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych, (art. 12 ust. 2 pb)
 • są wpisane (art. 12 ust. 7 pb)
 • lub są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 12a pb) i spełniają określone w ustawie warunki.

Zakres pełnienia samodzielnych funkcji[edytuj | edytuj kod]

Należy podkreślić, że osoba może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tylko w określonej specjalności, zakresie i rodzaju zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi. Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez posiadania prawa do pełnienia tej funkcji zagrożone jest sankcją grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91 pb). Pełnienie samodzielnej funkcji w zakresie innym niż posiadane uprawnienia jest w zasadzie traktowane jak pełnienie tych funkcji bezprawnie.

Samorządami zawodowymi w budownictwie, do których przynależność osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie jest obligatoryjna, są

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]