Przejdź do zawartości

Ustawa o własności lokali

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
Skrót nazwy

uwl

Państwo

 Polska

Data wydania

24 czerwca 1994

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1994 r. nr 85, poz. 388

Tekst jednolity

Dz.U. z 2021 r. poz. 1048

Data wejścia w życie

1 stycznia 1995

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo lokalowe

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2021 r. poz. 11

Wejście w życie ostatniej zmiany

19 stycznia 2021

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokaliustawa określająca zasady ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali, prawa i obowiązki właścicieli, oraz zarząd nieruchomością wspólną.

Została uchwalona przez sejm II kadencji 24 czerwca 1994, opublikowana 27 lipca 1994 w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 1994 r. nr 85, poz. 388). Weszła w życie 1 stycznia 1995. Nowelizowana m.in. w roku 2000 i ogłoszona pięciokrotnie tekstem jednolitym.

Cel ustawy[edytuj | edytuj kod]

Poniższa definicja ustawowa, zawarta w art. 1 ust. 1 przedmiotowej ustawy, jednoznacznie wskazuje cel przyjęcia tej ustawy: stworzenie podstaw prawnych do kreowania i utrzymania nieruchomości lokalowych. Podstawę do tworzenia takich nieruchomości lokalowych daje przepis art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, który mówi, że nieruchomością może być także m.in. część budynku (samodzielny lokal), jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. W tym przypadku takimi przepisami szczególnymi jest niniejsza ustawa o własności lokali. Ustawa stanowi, że samodzielnym lokalem jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Ponadto, za samodzielne lokale ustawodawca uznał także samodzielne lokale wykorzystywane dla zaspokajania potrzeb innych, niż mieszkaniowe (np. biuro).

Dla oznaczenia tej ustawy, np. w różnych pismach, stosuje się często skrót: uwl.

Zakres regulacji[edytuj | edytuj kod]

Ustawa ta jest podzielona na rozdziały:

  • Rozdział 1, Przepisy ogólne – wprowadza niezbędne pojęcia i podstawowe zasady
  • Rozdział 2, Ustanowienie własności lokalu
  • Rozdział 3, Prawa i obowiązki właścicieli lokali
  • Rozdział 4, Zarząd nieruchomością wspólną
  • Rozdział 5, Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.

Wspólnota mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Wspólnota mieszkaniowa.

Ustawa o własności lokali kreuje jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jaką jest wspólnota mieszkaniowa, którą tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości (art. 6 uwl). Rozróżniane są dwa rodzaje wspólnoty mieszkaniowej (art. 19 uwl):

  • tzw. mała wspólnota, 3 lokale lub mniej – do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się przepisy o współwłasności zawarte w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego
  • tzw. duża wspólnota, powyżej 3 lokali – do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się ustawę o własności lokali.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048)