Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(7/2011) Mappy - Pablo000

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie Mappy – Pablo000

Szanowni Arbitrzy

W poczuciu krzywdzącej decyzji administracyjnej wikipedysty Pablo000 składam niniejszym wniosek będący odwołaniem się od blokady nałożonej przez niego 2011-07-20 o godz. 20:41:27 (CET) w zakresie edytowania przeze mnie stron Wikipedii.

Od wikipedystki Magalia dowiedziałem się, iż w ramach niedostępnej mi listy dyskusyjnej administratorów do blokady mojego konta podżegała grupa innych administratorów. Ponieważ mogli w tej grupie być członkowie obecnego składu Komitetu Arbitrażowego, zwracam się niniejszym z apelem o wyłączenie się z orzekania przez te osoby, ponieważ ich bezstronność będzie budzić uzasadnioną wątpliwość, jako że potencjalne orzeczenie o winie strony skarżonej w pewnym stopniu obciążałoby moralnie również ich (chodzi o zarzut 5. niniejszego wniosku).

Zakres czasowy wydarzeń objętych wnioskiem

Niniejsze odwołanie dotyczy blokady jaka została nałożona 2011-07-20 o godzinie 20:41:27 za ataki osobiste. Dnia 2011-07-18 o godz. 16:57:09 (CET) administrator Pundit nałożył na moje konto blokadę za ataki osobiste.[1] Ponieważ nie karze się dwa razy za ten sam czyn (Ne bis in idem) należy przyjąć, że rozpatrywanym zakresem czasowym jest okres pomiędzy tymi dwiema blokadami. Wszystkie moje edycje z tego okresu można zobaczyć na tej stronie

Zarzuty

Działaniom wikipedysty Pablo000 zarzucam:

 1. brak podjęcia próby wyjaśnienia sytuacji przed blokadą
 2. brak wyczerpującego wyjaśnienia blokady w uzasadnieniu
 3. włączenie w uzasadnienie blokady czynników pozamerytorycznych, nie mających znaczenia dla sprawy
 4. brak podstaw do nałożenia blokady w świetle przedstawionego uzasadnienia
 5. brak podstaw do nałożenia blokady w zakresie nie objętym uzasadnieniem
 6. zakładanie złej woli

Uzasadnienie zarzutów

Poniższe uzasadnienie zarzutów zostało sformułowane wg następującego schematu:

 1. Do czego strona skarżona była zobowiązana
 2. Co strona skarżona zrobiła
 3. Uzasadnienie dlaczego postępowanie strony skarżonej jest niewłaściwe i narusza zasady Wikipedii
 4. Podsumowanie

Niepodjęcie prób wyjaśnienia przed blokadą

 1. Administrator przed zablokowaniem użytkownika powinien podjąć próby wytłumaczenia mu dlaczego jego postępowanie jest złe i jakie powinno być by było dobre. Przy czym zmiana postępowania na właściwe jest celem, którego zaistnienie winno wykluczać blokadę. Celem administrowania Wikipedii nie jest blokowanie tylko organizowanie prac w ramach Wikipedii.
 2. Administrator Pablo000 nie podjął żadnych prób dialogu w okresie poprzedzającym blokadę. Nie przedstawił co jego zdaniem w moim postępowaniu jest złe i dlaczego. Nie wyjaśnił jakie jego zdaniem powinno być moje postępowanie. Nawet więc jeśli hipotetycznie zgadzałbym się z jego opinią, że dla wnoszenia pozytywnego wkładu w Wikipedię niezbędna jest działalność w przestrzeni głównej to nie miałem na to szansy ponieważ nie przedstawił mi swojego stanowiska.
 3. Zaniechanie wyjaśnienia sprawy podważa autorytet administracji Wikipedii. Komitet Arbitrażowy w swym orzecznictwie podkreślał znaczenie szczegółowych wyjaśnień podejmowanych działań administracyjnych. „Komitet Arbitrażowy działa na gruncie zasad wypracowanych i obowiązujących w Wikipedii. Jedną z nich jest przekonanie, że blokada użytkownika następuje w momencie, gdy administrator wyczerpie już wszystkie możliwe metody tłumaczenia użytkownikowi, dlaczego jego postępowanie jest złe z punktu widzenia zasad obowiązujących w Wikipedii. Najpierw powinno nastąpić pouczenie, próba wytłumaczenia wikipedyście mylności jego postępowania i dopiero, gdy zawiodą wszelkie metody werbalne, powinien uciec się do zablokowania wikipedysty.”(Sprawa 3/2011 WlaKom przeciwko Masur)
 4. Podsumowując: należy stwierdzić, że wikipedysta Pablo000 nie dopełnił swych obowiązków administratorskich w zakresie pełnego i rzetelnego wyjaśnienia sytuacji przed blokadą.

Niedostateczne wyjaśnienie blokady

Administrator Pablo000 dokonał blokady nie wyjaśniając jej nawet w stopniu podstawowym.

 1. W zakresie działań o charakterze administracyjnym użytkownicy Wikipedii mają prawo oczekiwać, że działania administratorów i administratorek będą oparte na zasadach Wikipedii, nie będą poza nie wykraczać i będą w oparciu o nie uzasadniane.
 2. W przedmiotowym zdarzeniu administrator ograniczył się do stwierdzeń, które ze względu na ich krótkość zacytuję w całości „ataki osobiste: trolling - bliski zeru wkład w rozwój Wikipedii”, „Witam, niestety Twoje edycje przez ostatnie miesiące na Wikipedii nie dają żadnego wkładu w jej rozwój. Angażują innych w zbędne dyskusje światopoglądowe i świadczą o całkowitym niezrozumieniu celu i idei projektu. Myślę, że po wcześniejszych trzech blokadach, które nie odniosły żadnych skutków taka miesięczna może coś da? Chociaż szczerze w to wątpię.”[2]. Aby wyczerpać znamiona czynu „atak osobisty” musi istnieć konkretna zaatakowana osoba. Powinna również istnieć w Wikipedii jakaś wypowiedź która tym mianem dałaby się określić. Ciężar wskazania takiej osoby i takiej wypowiedzi spoczywa na tym kto twierdzi, że do ataku osobistego doszło. W tym przypadku ani osoby ani wypowiedzi nie wskazano z prostej przyczyny - nie było ich. Nie atakowałem nikogo. Prowadziłem spokojną dyskusję w dobrej wierze dążąc do poprawy Wikipedii.
 3. Zaniechanie wyjaśnienia sprawy podważa autorytet administracji Wikipedii. Komitet Arbitrażowy w swym orzecznictwie podkreślał znaczenie szczegółowych wyjaśnień podejmowanych działań administracyjnych. „[...] funkcja administratora wymaga, aby osoba ją sprawująca była obdarzona zaufaniem społeczności. Zaufanie to zdobywane jest poprzez całokształt działalności w Wikipedii: edycje merytoryczne, techniczne oraz interakcje z innymi użytkownikami. Utrzymanie tego zaufania wymaga ponadto, aby administrator był gotów do komunikowania się ze społecznością, wyjaśniania motywów swojego działania i uzasadniania swoich decyzji.” (Sprawy 18/2010 Acaro przeciwko Szwedzki i 19/2010 Andrzej19 przeciwko Szwedzki). W innym orzeczeniu czytamy: „Komitet pragnie ponadto zwrócić administratorom uwagę na konieczność jasnego i rzeczowego wyjaśniania swoich działań (w szczególności co najmniej kilkudniowych blokad). Wyjaśnienia te, inaczej niż w przypadku napisanego przez P[...] uzasadnienia blokady, powinny być stonowane i odnosić się do konkretnych sytuacji i zachowań użytkownika (najlepiej umocowanych linkami), nie zaś zawierać tylko ogólne wrażenia i przypuszczenia administratora na temat blokowanego.” (sprawa 21/2010)
 4. Podsumowując: należy stwierdzić, że wikipedysta Pablo000 nie dopełnił swych obowiązków administratorskich w zakresie pełnego i rzetelnego wyjaśnienia nałożonej blokady.

Czynniki pozamerytoryczne

Administrator Pablo000 zakładając blokadę kierował się czynnikami które nie były, nie są i nie mogą być podstawą blokowania. Ponadto przyjęcie takiego kryterium blokad byłoby krzywdzące dla wielu osób.

 1. Od administratora oczekuje się, że będzie działał w sposób sprawiedliwy, bezstronny i nie budzący wątpliwości odnośnie ewentualnych uprzedzeń wobec użytkowników.
 2. W swoim uzasadnieniu wikipedysta Pablo000 powołuje się na „bliski zeru wkład w rozwój Wikipedii”. Jeśliby spróbować stosować w bezstronny i jednakowy dla wszystkich osób takie kryterium blokady to należałoby zablokować nie tylko mnie, wielu administratorów ale również dokonać sprzecznego z duchem Wikipedii zablokowania możliwości edytowania wszelkim nowym osobom, których wkład ex definitione jest nie tylko bliski ale wręcz równy zeru.
 3. Tego typu deklaracje podważają bezstronność Pablo000 a tym samym jego kompetencje w zakresie obowiązków administratorskich. Przyjęcie takiego kryterium stosowania blokady stanowiłoby niebezpieczny precedens krzywdzący wielu użytkowników Wikiepdii.
 4. Wikipedysta Pablo000 swą wypowiedzią pokazał lekceważący lub wręcz wrogi stosunek do osób, których aktywność skupia się na innych przestrzeniach nazw niż przestrzeń główna.

Brak podstaw w uzasadnieniu

Pablo000 nałożył blokadę pomimo tego, że wiedział lub łatwo mógł stwierdzić, że podniesione przez niego zarzuty są nieprawdziwe.

 1. Komitet Arbitrażowy stwierdził w podsumowaniu głównych test sprawy 23/2008 „Zarzut trollingu, jeśli nie znajduje oczywistego potwierdzenia we wcześniejszych edycjach blokowanego, powinien być uzasadniony w dyskusji wikipedysty.”[3]
 2. Pablo000 nie zadał sobie trudu przeglądnięcia mojego wkładu i stwierdzenia, że zarzucane mi działania nie miały miejsca.
 3. Komitet Arbitrażowy w wielu swoich orzeczeniach podkreślał znaczenie uzasadnień do stosowanych blokad i wielokrotnie też karał za większe i mniejsze uchybienia w tym względzie. Blokada, której uzasadnienie nie jest zgodne z rzeczywistością podważa wiarygodność blokującego i kładzie się cieniem na całej administracji projektu.
 4. Wikipedysta Pablo000 zaniedbał podstawowych obowiązków związanych zakładaniem blokady przez co działał na niekorzyść projektu Wikipedia psując również wizerunek jego administracji.

Brak podstaw poza uzasadnieniem

Pablo000 nałożył blokadę pomimo tego, że wiedział lub łatwo mógł ustalić, że moje edycje objęte zakresem rozpatrywania sprawy w żaden sposób nie stanowiły naruszenia zasad Wikipedii.

 1. Komitet Arbitrażowy w swym orzecznictwie stwierdza: „Komitet pragnie również pokreślić, że wskazanym jest, aby administrator przed nałożeniem blokady podjął się przejrzenia wkładu użytkownika w celu dokonania jego całościowej oceny.” (Sprawy 18/2010 Acaro przeciwko Szwedzki i 19/2010 Andrzej19 przeciwko Szwedzki)
 2. Pablo000 nie zadał sobie też trudu przeglądnięcia mojego wkładu ponieważ gdyby to uczynił to wiedziałby, że nie zrobiłem nic za co można by mnie blokować. Choć nie wspomniano o tym w kontekście blokady to na wszelki wypadek wyjaśnię tu również kwestię sporu o moją stronę Wikipedysty. Uważam, że mam prawo a nawet moralny obowiązek mówić głośno o tym, że moim zdaniem administracja Wikipedii podąża w złym kierunku. Uważam, że mam prawo postulować reformy Wikipedii w trosce o jej dobro. Uważam też, że link do mojej strony w innym projekcie jest też istotną informacją w kontekście mojej wiedzy na temat mechanizmów Mediawiki, zasad edytowania haseł, kompetencji językowych itp. Przeciwstawianie się zabiegom cenzorskim poprzez szukanie kompromisu m.in. przez dosłowne zacytowanie krytycznych opinii rozmówcy nie narusza żadnej z zasad projektu. Poruszam ten temat tutaj ponieważ edycje te stanowiły sporą część wszystkich edycji objętych rozpatrywanym wnioskiem. Pozostałe edycje to m.in. krok w stronę znalezienia kompromisu między propozycją wikipedysty Olos88, a status quo. W tym również nie można znaleźć niczego naruszającego zasady projektu. Tego wszystkiego Pablo000 nie przeanalizował choć jak widać analiza taka nie jest jakoś specjalnie uciążliwa.
  Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nawet gdyby przyjąć iż w jakiś sposób naruszyłem inne zasady nie wymienione przez wikipedystę Pablo000 to i tak nie byłoby to równoznaczne z zaistnieniem podstaw do nałożenia blokady. Jeszcze raz przypominam za Komitetem Arbitrażowym (vide zarzut 1.), że stosowanie blokad to ostateczność. Te inne hipotetyczne przyczyny gdyby zaistniały również wymagałyby podjęcia prób rozwiązania problemu bez uciekania się do blokady. Ani zagrożenia dla Wikipedii, ani problemu, ani prób jego rozwiązania nie było. Tym samym nie było tez podstaw do blokady.
 3. Blokowania w sytuacji gdy dla blokady nie można znaleźć uzasadnienia jest przejawem niesprawiedliwości i szkodzi atmosferze projektu, wizerunkowi jego administracji i stanowi bardzo zły przykład dla innych administratorów.
 4. Podsumowując: należy stwierdzić, że wikipedysta Pablo000 nie dopełnił swych obowiązków administratorskich w zakresie pełnej i rzetelnej analizy sytuacji przez co dopuścił się jawnej i rażącej niesprawiedliwości ze szkodą dla Wikipedii.

Zakładanie złej woli

 1. Zgodnie z pierwszym punktem Wikietykiety wikipedysta Pablo000 winien zakładać dobrą wolę. Mając co do tego wątpliwości Pablo000 winien poprosić o opinię innych przedstawiając konkretne edycje i ukazując problem w sposób neutralny czyli innymi słowy powinien rozpocząć działania mediacyjne.
 2. Pablo000 w uzasadnieniu blokady napisał: „Myślę, że po wcześniejszych trzech blokadach, które nie odniosły żadnych skutków taka miesięczna może coś da? Chociaż szczerze w to wątpię.” Wypowiedź taka oznacza, że Pablo000 zakłada uporczywe trwanie w przyszłości w postawie ocenianej przez niego jako nagannej postawie. Wypowiedź taka nie jest nawet na granicy zakładania złej woli. To jest wprost zakładanie złej woli zarówno w chwili obecnej jak i przyszłości. Założenia tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić.
 3. Zakładanie złej woli wyklucza możliwość dojścia do porozumienia tak ważnego w projektach angażujących pracę wielu osób.
 4. Podsumowując: należy stwierdzić, że wikipedysta Pablo000 zakładając moją złą wolę naruszył zasady projektu Wikipedia i tym samym działał na jego szkodę.

Aspekt teleologiczny

Jeśli celem tej blokady miało być sprawienie bym więcej edytował przestrzeń główną to jest to bardzo dziwny pomysł. Jest bowiem wielce dziwnym leczenie braku wnoszenia wkładu w przestrzeń główną poprzez odbieranie technicznej możliwości wnoszenia go. Gdzie sens? Gdzie logika?

Jeśli zaś celem była ochrona wizerunku administratorów to również można mieć spore wątpliwości czy takie uzasadnienie blokady celowi temu dobrze się przysłużyło.

Wnioskowany zakres kary

Wobec przedstawionych wyżej zarzutów wnioskuję o:

 • zobligowanie wikipedysty Pablo000 do zamieszczenia przeprosin w Kawiarence,
 • odebranie wikipedyście Pablo000 uprawnienia do edycji stron na okres 6 tygodni (po jednym za każdy z zarzutów),
 • odebranie wikipedyście Pablo000 uprawnień administratora z zawieszeniem wykonanie tej kary na okres próby 12 miesięcy liczonej od chwili zakończenia powyższej blokady

Działania przedarbitrażowe

Zgodnie z wymogami określonymi w polityce arbitrażu oraz we wprowadzeniu dotyczącym składania wniosków podjąłem działania mające na celu rozwiązanie konfliktu i doprowadzenie do zdjęcia blokady. Działania te to:

 • 20 lipca – prośba o ocenę zasadności blokady przez administratora Wiktoryn poprzez komunikator internetowy Gadu-Gadu – brak odpowiedzi w kwestii blokady, poprosił o czas na namysł, który trwa aż do tej pory
 • 24 lipca – prośba o rewizję stanowiska i zdjęcie blokady skierowana do wikipedysty Pablo000 – odpowiedź negatywna
 • 24 lipca – prośba o pomoc mediacyjną w kwestii blokady skierowana do wikipedysty Elfhelm jako do administratora a zarazem osoby doświadczonej w rozwiązywaniu konfliktów (były członek KA) – odpowiedź negatywna następnego dnia
 • 25 lipca – prośba o pomoc mediacyjną w kwestii blokady skierowana do wikipedysty Adamt jako do administratora a zarazem osoby doświadczonej w rozwiązywaniu konfliktów (członek Pogotowia Mediacyjnego) – odpowiedź negatywna następnego dnia (wikipedysta Adamt dostrzega niedostatki uzasadnienia ale uznał, że nie byłby osobą obiektywną w tej sprawie)
 • 26 lipca – prośba o pomoc mediacyjną w kwestii blokady skierowana do wikipedysty Masur – brak odpowiedzi
 • 26 lipca – pytanie do wikipedysty Adamt o to czy mógłby wskazać osobę skłonną podjąć się mediacji – w odpowiedzi następnego dnia wskazanie pary wikipedystów MagaliaAwersowy a w kolejnej wiadomości wikipedysty Jotempe
 • 27 lipca – prośba o pomoc mediacyjną w kwestii blokady skierowana do wikipedystki Magalia – odpowiedź negatywna z dodatkową informacją o ustaleniach w ramach listy dyskusyjnej administratorów.

Magalia wyraziła ponadto przekonanie o „braku podstaw do mediacji” i jednoznacznie dała mi do zrozumienia, że każda kolejna próba mediacyjna jest skazana na porażkę i będzie stratą czasu.

Żadne z powyższych działań nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów (gwoli ścisłości w ogóle żadnych nie przyniosły). W głęboko ugruntowanym przekonaniu o wyczerpaniu pozaarbitrażowych środków składam niniejszy wniosek jako środek będący zupełną ostatecznością w ramach projektu Wikipedia.

 • Wniosek złożony drogą mailową na ręce sekretarza KA. W przesłanym również załączniku wnioskujący umieścił korespondencję stanowiącą zapis prób mediacyjnych z jego strony. Sebk. let’s talk 13:33, 31 lip 2011 (CEST)

Potwierdzenie

 • O poinformowanie wikipedysty Pablo000 na jego stronie dyskusji i potwierdzenie w tutaj moim imieniu proszę osobę przedstawiającą w moim imieniu wniosek. Obecnie nie mogę uczynić tego osobiście z przyczyn zrozumiałych.
 • Strona wniosku została poinformowana na swojej dyskusji użytkownika [1]. Sebk. let’s talk 13:44, 31 lip 2011 (CEST)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć do rozpatrzenia wniosek (7/2011) Mappy - Pablo000. Zgodnie z Polityką arbitrażu, spory powstałe w wyniku użycia narzędzi administratorskich znajdują się w gestii Komitetu. Komitet, po analizie wniosku i przesłanego materiału dowodowego w postaci prywatnej korespondencji, uznał że wnioskujący podjął wystarczające kroki przedarbitrażowe w kierunku rozwiązania sporu. Wobec braku innej sposobności jego rozwiązania, Komitet Arbitrażowy, działając jako ostatnia instancja, uznał za zasadne rozpatrzenie sprawy.

Za przyjęciem wniosku głosowało 8 arbitrów, jeden arbiter nie wziął udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Sebk. let’s talk 17:45, 5 sie 2011 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Wikipedia jest projektem redagowanym przez społeczność ochotników, którzy sami decydują o zakresie i charakterze podejmowanych w niej działań. W praktyce nie jest możliwe aktywne uczestnictwo w edytowaniu bez interakcji z innymi wikipedystami. Komunikację między użytkownikami projektu regulują zasady, z których podstawową jest Wikietykieta. Celem wypracowanych w projekcie zasad jest zapewnienie bezkonfliktowej i merytorycznej atmosfery, sprzyjającej pracy nad rozwojem artykułów, a zatem realizacji podstawowej idei Wikipedii – zgromadzenia w jednym miejscu sumy ludzkiej wiedzy.

Komitet Arbitrażowy pragnie również przypomnieć, iż z tejże podstawowej idei Wikipedii wypływa logiczny wniosek, że wszystkie dyskusje prowadzone w projekcie i publikowane w nim informacje powinny być podporządkowane celowi gromadzenia wiedzy. Wikipedia nie jest portalem społecznościowym, forum dyskusyjnym ani innym miejscem, gdzie użytkownicy publikują swoje opinie na różne tematy. Świadomość nadrzędnego celu projektu nakłada na wikipedystów szczególną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi publikowane w przestrzeniach dyskusyjnych. Wykorzystywanie ich w celu skłócania społeczności, odwracania jej uwagi od edytowania artykułów, inicjowanie niekonstruktywnych dyskusji – są działaniami, które w świetle zasad projektu oceniane są szczególnie negatywnie.

Materiał dowodowy

Komitet poddał analizie wkład użytkownika Mappy'ego od listopada 2010 do momentu nałożenia przez administratora Pablo000 na wymienionego wikipedystę blokady 20 lipca 2011. Ponadto Komitet przeanalizował blokady nakładane przez Pablo000 w analogicznym okresie. Wikipedystom zadane zostały również pytania, całość korespondencji znajduje się na stronie Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(7/2011) Mappy - Pablo000/Korespondencja.

Ocena zachowania Mappy'ego

W całym analizowanym okresie użytkownik Mappy edytował przede wszystkim przestrzeń dyskusyjną Wikipedii – był aktywny w dyskusjach artykułów, dyskusji Wikiprojektu LGBT, Kawiarence oraz na stronach własnych, gdzie również inicjował dyskusje.

Sposób prowadzenia dyskusji

Komitet Arbitrażowy w dyskusjach prowadzonych przez wikipedystę Mappy'ego dopatrzył się wielu nieprawidłowych zachowań. Stały one w sprzeczności z podstawowymi zasadami Wikipedii. Liczne wypowiedzi naruszały zasady Wikietykiety oraz zasady ze strony Czym Wikipedia nie jest.

Wikietykieta stanowi jeden z pięciu filarów projektu. Zgodnie z nią, każdy wikipedysta jest zobligowany do szanowania pozostałych użytkowników, nawet w przypadku różnicy zdań i poglądów. Nie może stosować ataków osobistych i nieuzasadnionych uogólnień. W czasie dyskusji należy zachować spokój i chłodne nastawienie. Nie należy też etykietować ani szufladkować swojego adwersarza, bądź jego edycji. Wikietykieta przestrzega przed stosowaniem argumentów ad personam i zakazuje stosowania określonych form wypowiedzi (Nie pisz nigdy w drugiej osobie – Zdania w rodzaju „Słuchaj, nie masz racji” są szczególnie przykre, bo są odbierane jako atak osobisty. Ogólnie unikaj atakowania osób – dyskutuj zawsze tylko o poglądach). Niezastosowanie się do zasad Wikietykiety przez innego wikipedystę nie stanowi uzasadnienia dla jej łamania.

W myśl zasady Wikipedia nie jest polem bitwy, projekt nie jest miejscem uzewnętrzniania swoich urazów, stosowania i przewlekania konfliktów osobistych, dawania upustu swojej nienawiści czy uprzedzeniom i obawom. Każde z wymienionych działań utrudnia rozwój projektu i poszerzanie merytorycznych treści. Komitet Arbitrażowy w analizowanym materiale dopatrzył się każdego z wymienionych wyżej zachowań u wikipedysty Mappy'ego.

Mappy na stronach dyskusji uciekał się względnie często do trollingu. Zgodnie z definicją słownikową, trolling może polegać na wysyłaniu wrogich, obraźliwych lub kontrowersyjnych wiadomości na jedno z publicznych miejsc w internecie w celu wzniecenia kłótni. Działanie to jest sprzeczne z Wikietykietą, gdyż generuje niepotrzebne konflikty i powoduje rozbudzenie emocji, które utrudniają rzeczową wymianę zdań. W swoich wypowiedziach Mappy wielokrotnie stosował ironię, stawiał niepotrzebne pytania retoryczne, wyciągał nieuzasadnione wnioski, generalizował sprawy, w sposób subtelny poruszał się na granicy ataku osobistego, dopuszczając się w wielu wypadkach jej przekroczenia.

Komitet Arbitrażowy z przykrością stwierdza, że szereg wypowiedzi Mappy'ego utrzymanych było w rozemocjonowanym tonie, sprzecznym z regułami chłodnego nastawienia. Mappy bardzo żywo reagował na wypowiedzi innych wikipedystów, niekiedy na pograniczu ataku osobistego. Często posługiwał się również: ironią. Wykorzystanie tego środka retorycznego nie przyczynia się do rozwiązywania konfliktów merytorycznych, lecz zaognia atmosferę wokół – i tak już kontrowersyjnych – problemów będących przedmiotem dyskusji. Podobnym przekroczeniem zasady chłodnego nastawienia było porównanie wypowiedzi papieża Benedykta XVI do wypowiedzi Hitlera, jakie Mappy zastosował w opisie zmian 3 grudnia 2010.

Wymieniony opis zmian stał się przedmiotem dyskusji między Mappy'ym a administratorem Punditem, który zaapelował do Mappy'ego, by ten nie używał w dyskusji porównań do Hitlera [2], gdyż prowadzi to do zbędnego zaostrzenia dyskusji. Pundit podkreślił, że szanuje pogląd Mappy'ego o analogii między mową nienawiści a nazizmem [3]. Mappy odpowiedział na tę wiadomość w sposób niewspółmiernie agresywny. W pierwszej części swojej wypowiedzi wyjaśnił, dlaczego zastosował będące przedmiotem wymiany zdań porównanie, następnie jednak oskarżył całą Wikipedię o stronniczość Jak już napisałem w innym miejscu Wikipedia gnije od stronniczości. To co dzieje się z tym hasłami o homofobii i Zyzaku świetnie to ilustruje. Mnie już nic tu nie zdziwi, nawet blokada za próbę uźródłowienia hasła o homofobii danym organizacji zajmującej się właśnie homofobią. Nie zdziwi mnie uznanie Naszego Dziennika za najobiektywniejsze źródło, Paula Camerona za najobiektywniejszego psychologa, a hasła o Zyzaku za medalowy artykuł o wybitnym historyku z Tesco. Moim zdaniem jeśli ktoś szuka obiektywnie przedstawionych treści i tak musi szukać poza polskojęzyczną Wikipedią. Groźby blokad również nie zamkną mi ust. Być może tu lokalnie tak, ale ogólnie nie. [4]. W odpowiedzi Pundit poprosił go o spokój i zapewnił, że nikt nie ma zamiaru zamykać mu ust. Następnie zwrócił uwagę, by pisząc o wypowiedziach papieża uznawanych za homofobiczne nie cytował w charakterze źródła pisma LGBT, lecz publikację neutralną w kwestiach praw społeczności LGBT: [5]. Prośba Pundita była zgodna z zasadami weryfikowalności i neutralności, która nakazuje zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu źródeł potencjalnie nieneutralnych. Mappy w odpowiedzi na tę wiadomość nie zgodził z poglądem Pundita w kwestii wykorzystywania pisma LGBT w hasłach o podobnej problematyce (co nie stanowiło przekroczenia zasad) i stwierdził, że nie będzie poszukiwał innych źródeł dla uwiarygodnienia informacji o wypowiedzi Benedykta XVI [6]. Pundit ponownie wytłumaczył mu, iż informację potencjalnie kontrowersyjną powinien uźródłowić publikacją bardziej wiarygodną, niż niszowe, "agitujące" pismo [7]. Następnie stwierdził, że zastrzeżenia innego użytkownika (ImreKissa) w kwestii źródła mają podstawy, a Mappy, miast prowadzenia z nim dyskusji, powinien znaleźć inne źródło wprowadzanych przez siebie informacji, które sam Pundit uznał za istotne. W odpowiedzi Mappy uznał, że Pundit "przegiął", oczekując od niego wprowadzenia innego źródła. Stwierdził także, że wie, w jaki sposób spędzać wolny czas i nie będzie poświęcał go na poszukiwanie nowych odnośników. Całą wymianę zdań uznał za dowód nierzetelności administracji polskiej Wikipedii: Brak tej informacji w haśle specjalnie mnie nie martwi. Wręcz przeciwnie, utwierdza mnie w tym, że miałem rację w ocenach działań administracji polskiej Wikipedii jako nierzetelnych i stronniczych. [8]. Do wymiany zdań z Punditem Mappy nawiązał jeszcze w Wikiprojekcie LGBT. Ponownie jego wypowiedź cechowała ironia i negatywne nastawienie. Ponadto opisując przebieg tej dyskusji Mappy dopuścił się uogólnień i manipulacji, twierdząc, że zasugerowano mu, że choćby ktoś wygłaszał zdania żywcem wzięte z "Main Kampf" to należy i tak udawać, że nic się nie stało, niczego to nie przypomina a jeśli komuś jednak przypomina to przegrał. [9]. Nieco wcześniej, także w tym samym Wikiprojekcie, Mappy ponownie zasugerował, że polskojęzyczna Wikipedia nie dopuszcza określonego rodzaju edycji: [10].

Mappy wielokrotnie dopuszczał się wypowiedzi prowokacyjnych, apelując o blokadę swojego konta i atakując konkretnych administratorów i użytkowników, np. Pundita [11] (w zaostrzonej wersji tej samej wypowiedzi także ImreKissa [12]). Pundita, z którym popadł w krótki spór merytoryczny, ironicznie tytułował "Jego Ekscelencją" [13]. 8 grudnia 2010 w opisie zmian zawarł uwagę Pawelboch niech nauczy się czytać.

5 grudnia 2010 w odpowiedzi wikipedyście TR stwierdził z ironią, że "wszyscy wikipedyści to jedna wielka miłująca się rodzina" i z podobnym nastawieniem odniósł się do zasad zakładania dobrej woli [14]. Upomniany w tym dniu przez administratora Awersowego, stwierdził, że [15] zasady, iż Wikipedia nie jest polem bitwy, a jej użytkownicy winni zakładać dobrą wolę, nie są w rzeczywistości przestrzegane. Upomnienie ze strony administratora, które w ocenie Komitetu było całkowicie zasadne, uznał za groźbę i ironicznie zaapelował, by zablokować jego konto.

8 grudnia 2010 Mappy zarzucił manipulowanie informacjami wikipedyście Pablo000 [16]. W edycji tej ponownie zostały złamane reguły chłodnego nastawienia. Mappy w tej samej wypowiedzi wskazywał, że jego ocena hasła jest poparta konkretnymi źródłami - wystarczyło się na nie powołać, miast dopuszczać się jednoznacznego ataku osobistego na innego edytora.

10 grudnia Mappy wziął udział w dyskusji nad hasłem Homofobia. Zamiast jasno przedstawić swoje uwagi i zastrzeżenia merytoryczne, w ironiczny, nieprzychylny sposób odniósł się do edycji Elfhelma, który usunął fragment artykułu z merytorycznym uzasadnieniem zmiany (niepoparte naukową publikacją, pogadankowy styl) [17]. Oskarżył również tego użytkownika oraz wikipedystę ImreKissa o nierzetelność, a następnie zarzucił łamanie zasad Wikipedii także KA. [18] Komitet uznaje zastrzeżenia Elfhelma wyrażone w cytowanym opisie zmian za zasadne. Nic nie stało natomiast na przeszkodzie, by Mappy, zamiast sugerować nieprzestrzeganie zasad przez tego edytora , podjął z nim dyskusję ukierunkowaną na wyjaśnienie wątpliwości i poprawę spornego fragmentu. Uwagi dotyczące ImreKissa i KA, niezwiązane z tematem zasadniczym dyskusji (kształt hasła Homofobia), w ocenie Komitetu były całkowicie zbędne, negatywnie wpływały na przebieg dyskusji i niepotrzebnie kreowały atmosferę braku zaufania w projekcie.

12 grudnia, w toku kolejnej dyskusji, w ocenie Komitetu Mappy świadomie zaogniał wymianę zdań na i tak kontrowersyjny temat, sugerując nierzetelność Wikipedii i rzucając oskarżenia na bliżej nieokreśloną grupę jej edytorów: Poprzyglądasz się trochę Wikipedii to zapał Ci przejdzie. Tutaj jest tak, że niektórzy po prostu już nie mogą się doczekać by być przeciw niezależnie od tego co zostanie tutaj wypracowane. [19]. O spokój do Mappy'ego zaapelował wówczas wikipedysta Emanek, również uczestnik Wikiprojektu LGBT. Prośbę tę Mappy odrzucił, twierdząc, że jego wypowiedzi nie są emocjonalne, lecz oparte na chłodnej analizie rzeczywistości w Wikipedii. W dalszej części wypowiedzi ponownie zaatakował administratorów jako grupę, stwierdził, że szary użytkownik musi się dostosować do miłościwie panujących. Jako dowód nagannego zachowania administratorów zacytował adresowaną do siebie wypowiedź administratora Awersowego, wyrywając ją z kontekstu: [20]. Tego samego dnia administrator Wpedzich nałożył jednodniową blokadę na konto Mappy'ego, uzasadniając ją dokonywaniem przezeń ataków osobistych na granicy trollingu. Blokada ta była w pełni uzasadniona i stanowiła słuszną reakcję administratora na opisywane wyżej zachowania użytkownika. Mappy świadomie zaostrzał atmosferę w projekcie, dopuszczał się ataków na całą grupę administratorów, kilkakrotnie zarzucając im, bez żadnych konkretnych dowodów, homofobię i stronniczość. Nie reagował na apele innych użytkowników o spokojniejsze nastawienie.

Po zakończeniu blokady Mappy skomentował fakt jej nałożenia w Wikiprojekcie LGBT. W swojej wypowiedzi przedstawiał się jako ofiara "naszych kochanych administratorów". Stwierdził, że blokady nie poprzedziła dyskusja z nim ani zwracanie mu uwagi [21]. Wypowiedź ta nosi znamiona manipulacji faktami. O ile faktycznie Wpedzich nie podjął dyskusji z Mappy'ym, o tyle użytkownik ten był już wcześniej ostrzegany, że jego zachowanie jest nie do zaakceptowania w świetle zasad Wikipedii i że może spotkać się z blokadą. Wypowiedź Mappy'ego świadczy również o tym, że nie dokonał on żadnej krytycznej autorefleksji, z gruntu uznał nałożoną nań blokadę za przejaw bezpodstawnych represji i nie miał zamiaru zmienić niczego w swoim zachowaniu.

6 stycznia 2011 Mappy zainicjował w Wikiprojekcie LGBT dyskusję nad cofnięciem przez Elfhelma jego edycji w haśle Ryszard Grobelny [22]. Samo wyrażenie zastrzeżeń co do cofnięcia edycji było działaniem zgodnym z zasadami. Mappy dodał jednak do swojej wypowiedzi ironiczne uwagi, które w ocenie Komitetu ponownie przyczyniały się do zaogniania atmosfery wokół problematyki LGBT: Czy któryś z szanownych kolegów, którzy wspominali tu coś o wiarygodności źródeł byłby łaskaw odnieść się do tego typu praktyk i wyjaśnić jakie źródła są dobre a jakie nie? Szczególnie liczę na komentarz administratora Pundita. I jak zwykle nie posądzam nikogo o stronniczość lub chęć zaszkodzenia tematyce LGBT w ramach Wikipedii. Używanie w cytowanej wypowiedzi przejaskrawionych form grzecznościowych oraz końcowe ironiczne zapewnienie były chwytami retorycznymi, o których nieużywanie Mappy był już wcześniej proszony.

12 stycznia 2011 administrator WTM poinformował Mappy'ego o zabezpieczeniu hasła Paweł Zyzak w celu zachęcenia do podjęcia dyskusji nad jego treścią [23]. Zapewnił, że blokada będzie krótkotrwała, a administratorzy nie będą w tym czasie edytować artykułu: [24]. Mappy ponownie zareagował na tę informację w sposób niewspółmierny do sytuacji, oskarżając bliżej nieokreślonych użytkowników o homofobię i wyrażając niewiarę w wypracowywanie w Wikipedii wspólnego stanowiska dotyczącego poszczególnych artykułów [25]. Podobny pogląd zaprezentował 14 stycznia w dyskusji tegoż hasła. Ponownie, odnosząc się do edycji w haśle, nie podjął merytorycznej dyskusji nad konkretnymi poprawkami, jakie zostały doń wprowadzone, a wygłosił ogólnikowe oskarżenie pod adresem niewskazanych konkretnie osób, które jego zdaniem uniemożliwiały właściwą redakcję artykułu, jak również pod adresem administratorów: Gdy wydawało się, że spór zmierza ku szczęśliwemu kompromisowi pojawiają się osoby, które cofają wszystko do stanu zupełnie nie dającego się pogodzić z jakimikolwiek zasadami. Co do postaw adminów to już dawno mówiłem, że Wikipedia jest wolna tylko z nazwy. Działania w tym haśle tylko to potwierdzają. [26]

13 stycznia 2011, w dyskusji nad hasłem Paweł Zyzak, Mappy przesadnie zareagował na zwrócenie mu przez wikipedystę Bocianskiego uwagi na literówkę popełnioną w jego nicku: :Ojojoj. Jak nie ma argumentów to zawsze można się przyczepić do literówki w nicku. Jakie to słodkie. Wychodząc zatem na przeciw powyższym płaczom powiadam głośno "Przepraszam. Mea culpa". [27]. Następnie oskarżył tegoż Wikipedystę o dokonanie ataku osobistego, a pośrednio administratorów o nierzetelność: [28].

Również w dyskusji z następnego dnia, poświęconej hasłu Rondo Antoniego Matecznego w Krakowie, Mappy nie zachował chłodnego nastawienia i nie skupiał się na problemach merytorycznych, lecz ironizował [29], [30]. Druga z jego wypowiedzi została skreślona przez Teukrosa jako niemerytoryczna, jednak również to nie skłoniło Mappy'ego do zmiany tonu [31].

17 stycznia, w dyskusji w Poczekalni dotyczącej hasła Rondo ONZ w Warszawie, wtrącił do dyskusji zbędną i niemerytoryczną uwagę, w której po raz kolejny zasugerował uprzywilejowaną pozycję administratorów w Wikipedii Poza tym to takie słodkie gdy to samo zdanie napisane przez kolegę admina nie budzi żadnych zastrzeżeń a napisane przez szaraczka straszliwie oburza. :) Oczywiście wcale nie zarzucam nikomu obłudy i kolesiostwa. [32]

19 stycznia, nawiązując dialog z wikipedystą Ortonem, Mappy ponownie zasugerował, że społeczność Wikipedii jest nieprzychylna osobom LGBT: Nie ma sprawiedliwości, zwłaszcza tutaj pośród homofobów. [33]. Skutkiem wypowiedzi tej było nałożenie tygodniowej blokady przez administratorkę Gythę. Blokada ta została w poprawny sposób uzasadniona [34] i w ocenie Komitetu została nałożona słusznie. Mappy łamał zasady Wikietykiety, w dyskusjach atakował administratorów i całą polskojęzyczną Wikipedię, poprzez swoje emocjonalne wypowiedzi i nagminne stosowanie ironii zaostrzał dyskusje, które i tak niejednokrotnie dotyczyły kontrowersyjnych zagadnień.

Po upływie blokady Mappy wrócił do edytowania Wikipedii. Skontaktował się wówczas z Gythą i stwierdził, że nie miał zamiaru dokonać ataku osobistego, a jedynie skonstatował fakt, że w każdej społeczności istnieje pewien procent osób o przekonaniach wyczerpujących znamiona homofobii. Zażądał również przeprosin ze strony Gythy [35]. Komitet jest zdania, że interwencja wymienionej administratorki była w pełni uzasadniona, zaś wytłumaczenie Mappy'ego jest nieprzekonujące. Użytkownik ten niejednokrotnie, o czym świadczą edycje wymienione wyżej, wypowiadał się negatywnie o wszystkich administratorach lub też o Wikipedii jako całości, w szczególności zarzucając projektowi przemilczanie problemów związanych z LGBT lub wręcz otwarcie negatywne nastawienie do tej problematyki i osób. Nie ma podstaw, by twierdzić, że w opisywanym kontekście intencja jego wypowiedzi była odmienna. Mappy zarzucił Gycie również skandaliczną wypowiedź dotyczącą członków Wikiprojektu LGBT i zapowiedź w niej bliżej nieokreślonych konsekwencji jakie mogą im grozić [36]. Stwierdzenie to jest manipulacją, ponieważ ani uzasadnienie blokady, ani następna wypowiedź Gythy na jego stronie dyskusji nie zawierają gróźb pod adresem Wikipedystów uczestniczących we wskazanym projekcie. Stwierdzenie administratorki, że zachowanie Mappy'ego może przyczynić się do negatywnego postrzegania członków projektu LGBT, nie łamie zasad Wikipedii. Za atak osobisty wymierzony w Gythę można natomiast uznać stwierdzenie Mappy'ego, iż darzy ona jego samego i jego edycje szczególną niechęcią, przez co jej kompetencje administracyjne mogą być poddane w wątpliwość. Komitet stwierdził, że blokada nałożona na Mappy'ego przez Gythę była w pełni uzasadniona i nie dopatrzył się z jej strony przejawów negatywnego nastawienia do tego Wikipedysty i jego niesprawiedliwego traktowania.

W sporze z Gythą Mappy poprosił o mediację Pundita [37]. W rozmowie z nim ponownie skarżył się na niesprawiedliwe traktowanie ze strony administratorów: Poza tym czyż nie jest niesprawiedliwością, że ja za jedno niefortunne "pośród" zostałem ukarany blokadą na cały tydzień a Gytha za działanie o znacznie dotkliwszym skutku nie ponosi żadnej nawet minimalnej kary? Dla porównania przypomnę, że przytaczałem już blokadę za wulgarne homofobiczne wypowiedzi w wymiarze zaledwie 2 godzin. Czyż takie fakty nie usprawiedliwiają mojego spojrzenia na brak sprawiedliwości ze strony administracji Wikipedii? i zasugerował, że sam fakt edytowania haseł o tematyce LGBT naraża go na złe traktowanie: Czy Ty chcesz mnie w ten sposób przekonać, że edytując w zakresie tematyki LGBT będę traktowany przynajmniej tak samo łagodnie jak osoby w wulgarny sposób obrażające innych wikipedystów? [38]. 30 stycznia, odnosząc się do opisywanego konfliktu, w dyskusji z Emankiem Mappy ponownie wyraził negatywny pogląd odnośnie Wikipedii jako całości: [39]. Tego samego dnia, w rozmowie z Punditem Mappy po raz kolejny stwierdził, że w Wikipedii użytkownicy nie mają równych praw: Zdaję sobie sprawę, że ciężko jest się uwolnić od patrzenia najpierw na człowieka a potem na jego argumenty. Skromny szaraczek mówi, że "edycje z 13 stycznia nie mogły omijać blokady z 18 stycznia", że "naruszono dobra osobiste", a checkuser z administratorką mogą sobie te wypowiedzi zbywać milczeniem całymi dniami... Kiedy nastąpiło odniesienie merytoryczne? Po tym jak (zupełnie niezależnie) wypowiedział się w Kawiarence powszechnie szanowany Polimerek zapoczątkowując dyskusję w której również kilka innych osób (m.in. Piastu) zwróciło uwagę, że istotnie dochodzi do naruszeń dóbr osobistych a nawet wewnętrznej polityki prywatności WMF. Ze zdaniem szaraczka Mappy'ego wcześniej nikt się nawet nie chciał zapoznać [40].

W dyskusji nt. blokowania pacynek 20 stycznia dwukrotnie zarzucił Gycie kłamstwo: [41], [42]. Ponownie jego wypowiedzi naruszały Wikietykietę, były zredagowane w sposób obcesowy i nieuprzejmy.

1 lutego Mappy wtrącił się do wymiany zdań między administratorem Leinadem a użytkownikiem Ortonem, która nie dotyczyła jego osoby, a wniosku Ortona, apelującego o zablokowanie użytkownika Warschauera. Widząc post Leinada o treści Raczej nie widzę tutaj podstaw do blokady, ciężko dopatrzeć się wielkiego trollowania czy chęci obrażenia konkretnej osoby w tym jednym zdaniu. Natomiast przy takich insynuacjach można zwrócić uwagę, że jeśli nie ma się do nich podstaw, to należałoby się od nich powstrzymać, Mappy włączył się do dyskusji, sugerując niesprawiedliwe postępowanie administratorów [43]. Komitet podkreśla, że Mappy miał prawo zwrócić się z prośbą o ocenę blokady nałożonej przez Gythę do innego administratora (w tym wypadku Leinada), jednak powinien to uczynić w zupełnie inny sposób - rozpoczynając nowy wątek w dyskusji i rzetelnie przedstawiając swoją sprawę. Tymczasem użytkownik wyrwał z kontekstu blokadę nałożoną przez Gythę (była ona związana nie tylko z jego wypowiedzią, której fragment zacytował, ale i z notorycznymi uwagami Mappy'ego na pograniczu ataku osobistego), tym samym wprowadzając administratora w błąd.

31 stycznia użytkownik wstawił na osobistą stronę wikipedysty zdjęcie ze spotkania z okazji dziesięciolecia polskiej wersji Wikipedii z komentarzem Chyba już nic w zakresie kwestii światopoglądowych w tym projekcie nie powinno mnie dziwić. [44]. W ocenie Komitetu wstawienie opisywanego zdjęcia z cytowanym komentarzem było ze strony Mappy'ego prowokacją i naruszało zasadę "Wikipedia nie jest blogiem, usługodawcą hostingowym czy serwisem społecznościowym". Zgodnie z nią Strony Wikipedii to nie prywatne strony www czy domowe. Wikipedyści posiadają co prawda swoje strony użytkowników, jakkolwiek powinny one być używane wyłącznie do prezentowania informacji związanych z pracą na Wikipedii (jak na przykład znajomość języków czy zainteresowania). Fotografia ani komentarz Mappy'ego nie są takimi informacjami, ale sugestią, jakoby jedynym tolerowanym na Wikipedii światopoglądem był katolicyzm, oraz że osoba edytująca hasła spotyka się z różnymi negatywnymi zjawiskami światopoglądowymi. Nie sposób przyjąć, że Mappy, umieszczając tego typu komunikat, kierował się dobrem Wikipedii. Gdyby bowiem pragnął zwrócić uwagę na konkretne przykłady zachowań łamiących zasady projektu, mógłby zainicjować dyskusję np. w Kawiarence, powinien również przedstawić stosowne diffy na potwierdzenie swoich tez. Zamieszczenie opisywanego zdjęcia i komentarza na stronie osobistej świadczy o celowym rozprzestrzenianiu określonych negatywnych opinii nt. Wikipedii w jej społeczności, co przyczynia się do jej skonfliktowania i odciąga edytorów od merytorycznej pracy.

5 lutego w dyskusji użył niedopuszczalnego w Wikipedii określenia kreacjonistyczne bzdety [45]. O ile Wikipedia nie ogranicza prywatnych poglądów jej edytorów, wymaga od nich zachowania chłodnego nastawienia w dyskusji i opierania się wyłącznie na źródłach, nie zaś tego typu dezawuowania poglądów, z którymi użytkownicy się nie zgadzają.

24 marca Mappy zabrał głos w Poczekalni w zakończonej już dyskusji nad usunięciem hasła Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Pakistanie. Artykuł ten był już wcześniej zgłaszany do naprawy, nie został jednak dopracowany. W momencie usunięcia (co zrobił administrator Pablo000) był uźródłowiony jedynie szczątkowo (wskazano źródło tylko dla jednej informacji zawartej w tekście) i zawierał wyrywkowe, niezredagowane w spójną całość informacje [46]. Między zgłoszeniem hasła do Poczekalni a jego usunięciem minęły cztery dni, za usunięciem opowiedział się użytkownik Bulwersator. Wypowiedź Mappy'ego była zredagowana w sposób rozemocjonowany i zawierała zbędne komentarze: Winszować szybkości. Nawet nikt z projektu LGBT nie zdążył się wypowiedzieć. Nie krępujcie się. Usuńcie całą serię w tym samym stylu. Propozycja - 1 głos za - usuwamy. 100% konsensusu. :] [47]. O ile w ocenie Komitetu użytkownik mógł uznać, że decyzja administratora była przedwczesna wobec zbyt małego zainteresowania dyskusją wokół hasła, swoje argumenty powinien wyłożyć w sposób spokojny i merytoryczny, miast ironizować. Mappy, jako osoba zainteresowana zachowaniem artykułu w Wikipedii, powinien również w pierwszej kolejności odnieść się do zastrzeżeń użytkownika Ampersanda, które skłoniły go do zgłoszenia hasła do Poczekalni, oraz zastrzeżeń Bulwersatora popierającego jego usunięcie. Komitet uważa bowiem, że zgłoszenie go do Poczekalni było zgodne z zasadami, artykuł nie realizował bowiem podstawowych reguł redagowania haseł Wikipedii – nie był wyczerpująco uźródłowiony. Ponadto Wikiprojekt LGBT został poinformowany o zgłoszeniu: [48]. W odpowiedzi na komentarz administratora Abronikowskiego, który zwrócił uwagę, że od momentu zgłoszenia hasła do usunięcia a jego faktycznym skasowaniem minęło kilka dni, Mappy ponownie zareagował agresywnie i dopuścił się ataku na całą administrację projektu: [49]. Sytuację związaną z artykułem skomentował również w Poczekalni, dopuszczając się manipulacji i uogólnień: W sposób skandaliczny bez jakiejkolwiek dyskusji doszło do usunięcia hasła, mimo że jest encyklopedyczne i dostępnych jest wiele źródeł, dzięki którym hasło można by było poprawić. Teraz poprawiać już nie ma czego. Szkoda, że zdaniem Pablo000 polski czytelnik nie ma prawa dowiedzieć się czegoś o sytuacji w Pakistanie. Twierdzenie, jakoby Pablo000 nie życzył sobie, by czytelnicy poznali sytuację osób LGBT w Pakistanie, nie ma podstaw. Administrator ten usunął bowiem hasło, gdyż łamało ono zasadę weryfikowalności treści. Ponadto nie jest prawdą twierdzenie Mappy'ego, jakoby nie była możliwa poprawa artykułu. Każde hasło usunięte z Wikipedii może zostać odtworzone w brudnopisie użytkownika, który chce zająć się jego rozbudową. W przypadkach, gdy artykuł był potencjalnie encyklopedyczny, lecz dyskwalifikowała go zła forma, prośby o kopię hasła do brudnopisu własnego są realizowane bez problemów [50]. Jednak gdy Teukros zaproponował Mappy'emu udział w rozbudowie tego właśnie hasła przeniesionego do brudnopisu, użytkownik ten odmówił, a jedynie stwierdził, że artykułem mógłby zająć się poza Wikipedią [51]. Komitet uznaje postawę Mappy'ego za wysoce niewłaściwą. Oczywiście, udział w redagowaniu Wikipedii nie obliguje żadnego użytkownika do edycji konkretnych haseł, gdyż każdy Wikipedysta sam dobiera sobie zadania do wykonania. Działanie Mappy'ego nosi jednak znamiona trollingu – użytkownik najpierw stosował w dyskusji uogólnienia i manipulacje, by następnie odmówić włączenia się do merytorycznej pracy w tematyce, która (według jego własnych deklaracji) interesuje go w pierwszym rzędzie. Wrażenie wywołane postawą Mappy'ego jest tym gorsze, że Wikipedysta ten doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że artykuł ten jest ważnym z punktu widzenia Wikiprojektu LGBT hasłem, o czym sam mówił [52]. W zaistniałej sytuacji Mappy ewidentnie działał na szkodę projektu, gdyż nie tylko nie wziął udziału w pracach nad istotnym hasłem, którego wagę sam podnosił, ale i zniechęcał inne osoby do takiego udziału, sugerując nieprzychylne nastawienie Wikipedii do tematyki LGBT i bezsensowność wszelkich edycji w tym temacie: W moim odczuciu usuwając istniejące hasła Wikipedia (rękoma Pablo000) pokazuje nam, że takiego hasła po prostu mieć nie chce. Przykładem trollingu było również sugerowanie Pablo000, w bezpośredniej rozmowie, negatywnego stosunku do tego artykułu [53]. Pablo000 w dyskusji w Poczekalni w żaden sposób nie dał wyrazu rzekomej niechęci do artykułu, a jedynie usunął go w zgodzie z zasadami Wikipedii i z procedurą Poczekalni. W dalszej wymianie zdań z Pablo000 Mappy oskarżył go o trolling i bezpodstawne usunięcie hasła: Bezpodstawne? Usunąłeś hasło nie czekając na jakikolwiek głos w dyskusji. Wypowiedziała się tylko jedna osoba. To nie jest dyskusja. Popełniłeś nadużycie a teraz nie wiedzieć czemu trollujesz u mnie w dyskusji. Nie mogę zabronić Ci pisania u mnie ale wiedz, że jesteś u mnie osobą niemile widzianą przede wszystkim za obłudę. Z jednej strony piszesz, że żal ci hasła a z drugiej bez mrugnięcia okiem usunąłeś je nie kiwnąwszy nawet palcem by je poprawić choć jak wykazałem swym własnym działaniem było to stosunkowo proste. W ocenie Komitetu zarzuty Mappy'ego pod adresem Pablo000 są manipulacją, gdyż usunięcie artykułu nie nastąpiło natychmiast po zgłoszeniu, ale cztery dni później. Ponadto administrator opiekujący się Poczekalnią nie ma obowiązku samodzielnej naprawy haseł, które zostały do niej zgłoszone. Pretensje Mappy'ego o usunięcie hasła bez próby jego poprawy, choć była ona stosunkowo prosta, nie mają zatem związku z zasadami funkcjonowania Poczekalni i pozostawiają szczególnie złe wrażenie w kontekście faktu, że po opisywanej wyżej propozycji Teukrosa sam Mappy nie chciał edytować tego artykułu [54]. Dyskusję na temat hasła i okoliczności jego usunięcia Mappy kontynuował w Wikiprojekcie LGBT, sztucznie ciągnąc dyskusję, chociaż poprawy artykułu podjął się Emanek, zaś inny edytor z projektu LGBT, Hebius, zwrócił uwagę Mappy'ego na słabą jakość hasła i stwierdził, że nie ma sensu obrażać się z powodu jego skasowania [55]. W swoim komentarzu Mappy ponownie zniechęcał innych użytkowników do edytowania Wikipedii, sugerując, że każda zawarta w niej treść związana z LGBT zostanie usunięta: W takiej sytuacji dodawanie czegokolwiek o LGBT nie ma sensu bo i tak prędzej czy później znajdzie się jakiś Pablo, który to usunie. [56]. Tego typu demotywowanie do edytowania, połączone z atakiem na innego Wikipedystę, w pełni wyczerpuje znamiona trollingu. To samo odnosi się do wypowiedzi Mappy'ego w dyskusji Emanka [57].

3 kwietnia 2011 Mappy, w dyskusji nad przyznaniem uprawnień administratora wikipedyście sp5uhe w nieuprzejmy sposób skomentował wypowiedź użytkownika Ency: Wypowiedź kolegi Ency jest na tak żenująco niskim poziomie, że nawet nie mam zamiaru się do niej odnosić. [58]. Następnie w sposób niezgodny z Wikietykietą skomentował apel Nedopsa, by skupić się na zasadniczym zadaniu PUA [59]. Nie poczuwał się w żaden sposób do niestosowności swojej wypowiedzi [60].

W pozostałych edycjach dokonanych w kwietniu 2011 dopuszczał się ironicznych wypowiedzi: [61], [62], w tym również w dyskusji w Kawiarence na temat drastycznych zdjęć: [63], [64], [65], [66]. W dyskusji w Kawiarence zatytułowanej "Przypisy i sposób ich wstawiania" w stosunku do wikipedysty Paeliusa wyraził się w sposób ironiczny: (A czy szanowny kolega pomyślał przez moment co będzie jeśli stosowana przez niego norma się zmieni? Czy koledze Paeliusowi będzie się chciało odpowiednio poprawić wszystkie wprowadzone przez siebie wpisy bibliograficzne? Ile edycji przy takich zmianach wykona? [67] oraz zastował atak osobisty (W powyższej wypowiedzi uderza też arogancka pewność siebie co do tego, że nikt inny nie będzie w stanie sprostać podjętej tematyce. Takie wypowiedzi stoją w sprzeczności z duchem Wikipedii, która opiera się przecież na otwartości na wspołtworzenie) [68], [69].

8 maja Mappy rozpoczął dyskusję na temat blokady nałożonej na wikipedystę Emanka przez wikipedystę Elfhelma i złożenia przez pierwszego z nich wniosku do KA w tej sprawie (5/2011). Dokonał wpisu w dyskusji Emanka, w którym zarzucił Elfhelmowi stosowanie POV-u [70], a następnie, że ten chciał "wykopać" go z projektu [71]. O wyciszenie emocji i zakładanie dobrej woli drugiej strony zaapelował do Mappy'ego Powerek38 [72]. Mappy ironicznie stwierdził, że Elfhlem wykazał po czterokroć "dobrą wolę" w swoim prywatnym rozumieniu [73].

16 maja 2011 KA odrzucił wniosek 5/2011. Tego samego dnia Mappy założył nowy wątek w Kawiarence, pytając czy KA może odmówić rozpatrzenia wniosku dotyczącego skargi na blokadę i występując z propozycją przyjęcia w drodze głosowania zasady obligującej KA do rozpatrzenia każdej skargi związanej z blokadą użytkownika [74]. Początkowo dyskusja miał charakter merytoryczny, z biegiem czasu w wypowiedziach zaczęły dochodzić do głosu emocje. Mappy stosował własne interpretacje i uogólnienia. Zarzucił, że KA boi się rozpatrzyć wniosek [75]. Dopuścił się sarkastycznych zwrotów Wybacz kochany Wiktorynie [76] i innych niestosownych uwag w agresywnym tonie (dwie uwagi w stosunku do Jotempe: Bardzo uprzejmie Cię proszę o niezaśmiecanie dyskusji. To już trzecia taka prośba zresztą. Dlaczego nie szanujesz innych czytelników tej dyskusji i po raz kolejny piszesz to samo? Dlaczego stawiasz się w roli KA? Przecież to KA a nie Ty powinno ocenić tę blokadę [77], Naprawdę czytanie po raz kolejny twoich opinii nie jest moim hobby więc bądź tak uprzejmy nie dostarczać mi takiej rozrywki [78]). Cechy trollingu nosiły jego wpisy w dyskusji wikipedysty Sebk.: Czy czujesz się komfortowo wiedząc, że instrukcja firmująca KA wprowadza poszkodowanego w błąd i powoduje, że jego skarga jest odrzucana bez rozpatrzenia? Czy jesteś w stanie wczuć się w sytuację takiej osoby? Pomyśl jak teraz wygląda Wikipedia oczami Emanka? Czy taką Wikipedię chcesz tworzyć? [79], a także sarkastyczny wpis: Jeśli wolno mi jeszcze prosić o taką łaskę to racz wyjaśnić (może najpierw sobie) jak w ramach Wikipedii osoba zablokowana może podjąć mediację w trakcie jej trwania [80]. W dyskusji wikipedysty Bacusa15 bezpodstawnie zarzucił mu "nękanie go" (Nękasz uporczywością pisania w kółko tego samego. Wybacz ale na dalsze zaczepki odpowiadać nie będę [81]).

24 maja 2011 Mappy utworzył w przestrzeni Wikipedysta sondaż na temat wprowadzenia zmian do Polityki arbitrażu dotyczących obligatoryjnego rozpatrywania przez KA spraw związanych z nałożeniem blokad. W sondażu tym dopuścił się jednak nadinterpretacji, formując w następujący sposób jedną z opcji do postawionych do wyboru: Opcja 0: Brak zmian. Sprawy związane z użyciem narzędzi administracyjnych w zależności od woli KA wyrażonej w głosowaniu mogą wymagać[1] lecz de facto nie muszą[2] uprzedniej mediacji. [82]. Nie mając pełnej wiedzy w temacie, własną opinię przedstawił jako fakt. W dyskusji Gdarina potwierdził, że nie posiadał wiedzy w tej sprawie [83]. Na tę kwestię zwrócił mu również uwagę Nedops [84]. Mappy powołał się na oświadczenie Masura [85], ale z naturalnych przyczyn nie mógł mieć pełnego oglądu sytuacji. W ocenie Komitetu sformułowanie zdania w powyższy sposób było nieprawidłowe, stanowiło nadużycie i wyrażało jedynie prywatny pogląd autora.

W dyskusjach związanych z sondażem dopuścił się szeregu nadinterpretacji w stosunku do KA, stosując emocjonalne słownictwo: Niestety wymóg mediacji w obecnej formie ma charakter uznaniowy i bywa używany w sytuacjach, w których jedna ze stron odrzuca mediację. Powyższe propozycje mają na celu ukrócenie tych patologii [86], Chcemy skończyć z patologią uznaniowości [87], Taki wymiar miała sprawa Emanka. Już w trakcie głosowania nad przyjęciem wniosku przypominano mi o licznych powiązaniach osobistych drugiej strony wniosku i faktycznie ze smutkiem należy stwierdzić, że wynik w pewnym stopniu dało się przewidzieć. Czy naprawdę chcemy Wikipedii podwójnych standardów? Czy rzeczywiście chcemy pozwalać KA na totalną samowolkę w rozpatrywaniu spraw? [88], Tak, jest różnica zwłaszcza gdy życie dopisuje ciąg dalszy "... a KA może odrzucić wniosek wedle własnego widzimisię [89], Bo KA równie pokrętnie co teraz będzie tłumaczyć, że wcale się nie uchyla tylko nie zostały spełnione przesłanki formalne do rozpatrywania sprawy. [90], ...i nic, (nawet zacytowane słowa KA) nas nie przekona, że białe jest białe a czarne jest czarne :D [91].

W dyskusjach tych stosował także ironiczne uwagi w stosunku do rozmówców: A masz tyle świadomości by dostrzec, A poza tym poczytaj sobie zanim następny raz skomentujesz. [92], Ps. widać, że wypowiadasz się bez zapoznania się ze sprawą. O co Emanek ma prosić innych administratorów? O cofnięcie czasu i zdjęcie blokady? [93], "Głosów dokonuje się poprzez złożenie podpisu (cztery tyldy) i uszeregowanie zaproponowanych opcji począwszy od tej którą uważa się za najlepszą (kolumna I) a skończywszy na tej którą uznaje się za najgorszą (kolumna IV)." vs. "popieranie mniej chętnie". Brawa za umiejętność czytania ze zrozumieniem. :) [94] oraz nadinterpretacje: Pewnie nawet bym Ci zaufał i uwierzył, że jest aż tak źle... ale coś mnie tknęło i nie zaufałem tylko sprawdziłem i okazuje się, że znacznie rozmijasz się z prawdą. (Po raz kolejny przekonałem się, że administratorom nie można ufać.) [95], Nie rozciągałem a jedynie dołączyłem do zbioru przesłanek nakazujących podejrzliwe traktowanie wszelkich wypowiedzi administratorów. Wielokrotnie już w takich sytuacjach okazywało się, że wypowiedzi takie rozmijały się z prawdą. Nie napisałem czy było to zamierzone czy nie, bo tego nie wiem. Stwierdziłem jedynie fakt rozbieżności rzeczywistości z twym stwierdzeniem. [96], w rozmowie z członkiem KA: Cieszy mnie natomiast zapowiedź dalszego nierozwijania (trzymam za słowo) tego co już zostało wielokrotnie rozwinięte, zwinięte i jeszcze raz rozwinięte. Członkowie KA mogą dalej tkwić w poczuciu samozadowolenia. [97].

Wbrew zasadzie Wikietykiety "Nie pisz nigdy w drugiej osobie", stosował tego rodzaju wypowiedzi: A czy rozumiesz tak oczywisty fakt,, Czy rozumiesz, że [98], Piszesz, że rozumiesz a po raz kolejny pokazujesz, że nie., Gdybyś przed wypowiedzeniem się tutaj przeczytał dyskusję w kawiarence to byś wiedział. [99], Przeczytaj sobie uważnie dyskusję a dopiero potem próbuj oceniać "wpadki" [100], Czy raczysz sobie ze mnie żartować? Przecież w odrzuconej sprawie skarżący zwracał się do innego administratora. Zwrócił się i nic nie osiągnął. Zresztą nawet nie wiadomo po co się zwracać. Jaki ma to mieć cel? Ten drugi administrator ma cofnąć czas i zdjąć blokadę? A może ma się wzruszyć, zapłakać i złożyć wyrazy współczucia? W sumie mógłby nawet zatańczyć i zaśpiewać ale sytuacji w żaden sposób to nie zmienia. Bardzo Cię proszę Nedopsie nie zmuszaj mnie do powtarzania argumentów, które już padły. [101], Zaprawdę zmuszasz do wielce filozoficznych pytań [102], (Nie wiem dlaczego po raz kolejny muszę to tłumaczyć.) [103], Raaaanyyyy. Chyba zacznę cytować sam siebie. (...) Nie wiem zresztą po co się tak tu produkujesz skoro sondaż został zakończony. [104]. Z drugiej strony Mappy apelował o kulturę wypowiedzi w stosunku do jego osoby: Apeluję ponadto o powstrzymanie się od określeń "uparłeś się" i przypisywaniu mi "przeinaczeń". Skupmy się na czynnikach merytorycznych a nie na subiektywnej ocenie postaw rozmówcy. Z góry dziękuję. [105], Ponadto sugerowanie jakobym dopuścił się manipulacji ograniczając wybór rozwiązań jest wysoce nieuprzejme. Proszę powstrzymaj się od takich sugestii [106], [107].

5 czerwca 2011 Mappy poprosił wikipedystę Wiktoryna o upomnienie wikipedysty Aotearoa, któremu zarzucił stosowanie insynuacji [108]. Wiktoryn odpowiadając stwierdził, że Mappy swoimi uwagami na temat administracji (Po raz kolejny przekonałem się, że administratorom nie można ufać) przyczynia się do podgrzewania atmosfery (Jeśli ma się zamiar wymagać od innych przestrzegania określonych standardów, to wypada zacząć od siebie.), a w zachowaniu Aotearoy nie dopatrzył się naruszenia Wikietykiety [109]. W dalszej rozmowie z Wiktorynem Mappy sam stosował insynuacje: Rozumiem, że twoim zdaniem nie mam prawa do swojej nieufności i dlatego nie zechcesz pomóc? We wcześniejszych jego wypowiedziach, w których padały pod moim adresem różne oskarżenia, których wspólną cechą było przypisanie mi złych intencji też nie widzisz nic niestosownego? Dziękuję. Widać nie powinienem liczyć na jakąkolwiek pomoc. [110] i ironię: Nieprawdziwa? Raczysz chyba żartować. [111], Ciekawe, że "niedawności" nie odniosłeś do historii trwania Wikipedii, albo w ogóle do szacowanego wieku wszechświata., Gdybyś zamiast kierować się uprzedzeniami dokonał wnikliwszej oceny moich wypowiedzi dostrzegłbyś, że stanowisko twardej obrony merytorycznej przyjmuję tam gdzie posiadam twarde argumenty., Zapewniam Cię, że jeśli uznam, że jest mi potrzebny psychoanalityk to znajdę sobie jakiegoś i nie będę go szukał wśród administratorów. [112]. Po analizie uczestnictwa Aotearoy w dyskusji, Komitet stwierdza, że jego wypowiedź, bezpośrednio po której Mappy zwrócił się do Wiktoryna, mogła zostać odebrana przez niego jako sprzeczna z Wikietykietą (chyba coś Ci się kompletnie poplątało. To tylko twoje insynuacje, że ktoś nie chce pełnić funkcji. oraz Ty próbujesz zmienić zasady KA w czasie kadencji i jeszcze raczysz ludzi obrażać (tak odnoszę twoje wypowiedzi) [113]). Nie usprawiedliwiało to jednak nieprawidłowego zachowania Mappy'ego. Komitet pragnie zwrócić uwagę wikipedyście Aotearoa na konieczność przestrzegania Wikietykiety, jednocześnie musi podkreślić, że tego rodzaju wypowiedź z jego strony była pojedynczym przypadkiem i w porównaniu z kulturą dyskusji Mappy'ego miała łagodniejszy wydźwięk.

16 maja Mappy dopuścił się ataku osobistego względem wikipedysty Elfhelma w dyskusji wikipedysty Michała Rosy na temat linkowania dat urodzenia [114]. 7 czerwca 2011 po raz kolejny w stosunku do tego wikipedysty pozwolił sobie na złośliwą uwagę: Niektórzy są odporni na argumenty i potrafią przekopać cały wkład by się do czegoś doczepić zamiast przedstawić merytoryczne argumenty na dany temat [115]. 7 czerwca do wikipedysty Wpedzicha skierował konfrontacyjną wypowiedź (Zastanów się nad całą tą sytuacją i zacznij szanować ludzi a nie ignorować ich opinie.) [116]. Dwa dni później w rozmowie z Wiktorynem stwierdził z ironią: Jak zwykle logiczny Wiktoryn twierdzi, że nie opisujemy wagi i wzrostu. [117].

12 czerwca 2011 Mappy wtrącił się do dwustronnej dyskusji wikipedystów Michał Rosa – Ented. Zarzucił Entedowi nazwanie go "nikim", przywołując następującą wypowiedź z dyskusji Michała Rosy: Witam. Nie wiem czy warto kolejny raz pisać o tym samym, bo widzę, że w żaden sposób nie akceptujesz zaleceń Wikipedii, pomimo że doskonale zdajesz sobie z ich istnienia sprawę. Dziwi mnie jednakowoż Twój upór tym bardziej, że jak zauważyłem, nikt nie podziela Twojego punktu widzenia w zakresie łamania zaleceń. Dlaczego uważasz, że to Ty masz rację, a nie społeczność, która te zalecenia ustanowiła? (Mappy we wcześniejszych sekcjach poparł stanowisko Michała Rosy) [118]. Zdaniem Komitetu był to kolejny przykład nadinterpretacji faktów, trollingu i tworzenia atmosfery konfliktu. Mappy rozwinął następnie swoją wypowiedź, dokonując insynuacji będących w zasadzie atakiem osobistym na Enteda (Nie wypada mi posądzać Cię o głupotę więc jak mam to odbierać? Powiedzmy więc, że udajesz iż nie rozumiesz po to bym musiał Ci wyjaśniać explicite. Wyjaśnię zatem jeszcze bardziej łopatologicznie) [119]. Ented wytłumaczył, że jego celem nie było obrażanie Mappy'ego i nie miał go na myśli [120]. Również Nedops zwrócił uwagę na niewłaściwe zachowanie Mappy'ego (Nie jestem pewien czy jest sens rozbierać logicznie każde zdanie, jesteśmy tu po to by tworzyć Wikipedię, a nie łapać się za słówka) [121]. W odpowiedzi Mappy dokonał w dyskusji Nedopsa kolejnych insynuacji i pośrednich ataków osobistych (Oczywiście można pewnie zadawać sobie pytanie: skoro tu wypowiedział się bez rzetelnego sprawdzenia wypowiadanych przez się stwierdzeń to czy może występować jako godny zaufania arbiter? Takie pytania jednak to już nie moja sprawa) [122].

15 czerwca 2011, po kilku dniach od zakończenia powyższego wątku, Mappy powrócił do niego, dokonując kolejnego wpisu w dyskusji Enteda oraz ponownie zarzucając mu nazwanie go "nikim" i postulując o przeprosiny. Zarzucił mu stosowanie nieczystej zagrywki erystycznej zamiast merytorycznych argumentów oraz dokonał zawoalowanego ataku osobistego Z tego co widzę nie radzisz sobie nawet z przyznaniem się do błędu. Dziwię się jak można Ci było powierzyć funkcję, którą masz zaszczyt sprawować [członek Komitetu Arbitrażowego - przyp.]. Słowną przepychanką było nazwanie mnie "nikim" co uczyniłeś a to co robisz to po prostu unikanie zwykłego ludzkiego słowa "przepraszam". Po umiejętności jego użycia poznaje się klasę człowieka (lub jej brak). Na koniec stwierdził: Wrogość przypisujesz mi zupełnie niezasłużenie [123]. Ented w odpowiedzi powtórzył, że nie nazwał go "nikim" oraz zaapelował o zakończenie rozmowy i zastosowanie Wikipedia:Wybacz i zapomnij. W postawie Mappy'ego dopatrzył się wrogości "funkcyjnej" do jego osoby, jako członka KA [124]. W ocenie Komitetu postawa Mappy'ego była sprzeczna z zasadami Wikietykiety, regułami Wybacz i zapomnij oraz zapisami WP:POINT. Mappy dopuścił się nadinterpretacji faktów, a po wytłumaczeniach drugiej strony brnął w niepotrzebną dyskusję, powtarzając z uporem własne argumenty. Nie był zdolny przyjąć stanowiska oponenta i generował sytuację konfliktogenną, co nosiło znamiona trollingu.

Wikipedysta Mappy w korespondencji z KA stwierdził, że współpraca w Wikipedii powinna odbywać się poprzez wspólne wnoszenie wkładu a także poprzez wymianę merytorycznych argumentów w kwestiach edycji haseł lub w kwestiach zasad obowiązujących w projekcie. Ja skupiam się na drugiej grupie zagadnień. Komitet pochwala w pełni takie stanowisko, musi jednak podkreślić, że wymiana argumentów musi odbywać w sposób kulturalny, z zachowaniem zasad Wikietykiety. Mappy zapytany o stosowanie się do zasad Wikietykiety, napisał: Tak staram się stosować choć zdaję sobie sprawę, że przedstawiane przeze mnie treści bywają nieprzyjemne. Generalnie ważniejsza od bycia miłym jest dla mnie prawda i o nią dbam przede wszystkim. Komitet raz jeszcze w tym miejscu pragnie przypomnieć, że zasad Wikietykiety należy przestrzegać w każdym wypadku, nawet w przypadku różnicy zdań z adwersarzami. Mappy tymczasem wielokrotnie, w wymienionych w tej sekcji przypadkach, postępował odwrotnie. Jest to tym bardziej nieuzasadnione, że zna on zasady obowiązujące w projekcie, czego dowodem może być odwoływanie się do nich w złożonym wniosku o arbitraż oraz w odpowiedziach na pytania Komitetu (m.in. w odpowiedzi na pytanie nr 3). Łamanie zasad miało więc w jego przypadku charakter w pełni świadomy.

Zarzuty pod adresem administratorów Wikipedii

W wielu wypowiedziach Mappy dawał wyraz swojemu brakowi zaufania i negatywnemu stosunkowi do administratorów polskojęzycznej Wikipedii. Wypowiedzi te umieszczał w dyskusji Wikiprojektu LGBT, w dyskusjach zwracających się do niego wikipedystów, w Poczekalni i Kawiarence.

27 listopada 2010, w dyskusji Wikiprojektu LGBT, Mappy oskarżył zbiorowo administratorów Wikipedii o homofobię i o planowe usuwanie z projektu informacji o społeczności osób o innej niż heteroseksualna orientacji seksualnej: Na homofobiczną administrację plwiki nic się nie poradzi. Postawiono sobie za cel usunąć informacje o orientacji seksualnej poszczególnych osób i ten plan marginalizacji LGBT jest systematycznie realizowany. Informacje z zakresu homobiografii można znaleźć i zamieszczać w osobnym projekcie, który powstał właśnie z powodu braku możliwości merytorycznego dialogu z tutejszą administracją [125]. Dalej, w tej samej dyskusji, [126] oskarżył całą Wikipedię o stronniczość. Zasugerował, że artykuły o określonej tematyce są redagowane w sposób sprzeczny z zasadą neutralności. Ponawiając zarzut homofobii pod adresem bliżej niesprecyzowanych administratorów, stwierdził także, że sprzeciwianie się im jest działaniem godnym pochwały: Wikipedia gnije i chodzi tu nie o niedobór haseł tylko o ich stronniczość z jaką jest tworzona. Rzut oka na tę stronę obrazuje jak bardzo biogramy osób LGBT są solą w oku niektórych. Co chwilę pojawiają się tu informacje o zgłoszeniach do DNU. Hasła o homofobach to niemal hagiografia. Zmagania z adminami-homofobami to niewątpliwie szlachetna i godna poparcia sprawa ale...

O ile wskazywanie błędów w artykułach i ich poprawa są prawem każdego Wikipedysty, powyższą wypowiedź Mappy'ego trudno uznać za działanie w tym kierunku. Użytkownik nie wskazał, które hasła jego zdaniem wymagają korekt. Analogicznie każdy Wikipedysta ma prawo skrytykować działania administratorów, które jego zdaniem naruszają zasady projektu. Reguła kierowania się dobrą wolą i działania dla jego dobra wymaga jednak, by krytykę tę wyrazić w sposób zgodny z Wikietykietą i oprzeć ją na konkretnych dowodach, wskazując edycje uznane za niepoprawne. Absolutnie niedopuszczalne jest natomiast rzucanie oskarżeń na całą grupę administratorów, bądź na jej bliżej niesprecyzowanych członków, i podważanie bez podania dowodów ich dobrej woli. Tego rodzaju wypowiedzi przyczyniają się do tworzenia złej atmosfery w projekcie i mogą zniechęcać edytorów Wikipedii do dalszych działań w nim.

9 lutego Mappy wziął udział w dyskusji nad odbieraniem uprawnień nieaktywnym administratorom: A może to jest po prostu tak, że póki króliczek nie jest złapany to wydaje się atrakcyjny i do biegania pobudza. Napalają się niektórzy, kombinują, zabiegają o poparcie admińskiej ekipy a jak już dostaną guziki to zapał im mija bo nie mają motywacji. Wiedzą, że przyciski stracić mogą najwyżej jeśli się komuś narażą przez swą nadgorliwość a jak nic nie będą robić to mogą spać spokojnie. Więc śpią. Jakby co jakiś czas musieli się wykazywać czymś i zaufanie społeczności podlegałoby weryfikacji to, i grzeczniejsi by byli wobec nieadminów, i edycji więcej by robili, i opisy blokad byłyby szczegółowsze, i pewnie pomyłek w zaznaczaniu checkboxów przy blokadach też mogłoby być mniej. Pewna niewielka presja generalnie powinna działać mobilizująco. No ale ja jak zwykle nie krytykuję żadnych niedociągnięć administracji bo takowych rzecz jasna nie ma. :] Wypowiedź ta nosi wyraźne znamiona trollingu. Mappy zdawał sobie sprawę, że temat, jaki porusza, jest kontrowersyjny, gdyż wynikało to już z edycji użytkowników, którzy przed nim zabrali głos w dyskusji. Jego wypowiedź utrzymana była w ironicznym i drwiącym tonie, który nie tylko nie zwracał uwagi na merytoryczny przekaz, ale celowo antagonizował społeczność. Mappy zaatakował ponownie bliżej nieokreśloną grupę osób, insynuując "napalanie się" na uzyskanie uprawnień administracyjnych, a następnie zaniedbywanie Wikipedii. W ostatnim zdaniu swojej wypowiedzi użytkownik ponownie zasugerował złe wykonywanie obowiązków przez bliżej niesprecyzowanych administratorów (wszystkich?), świadomie zagęszczając atmosferę wokół głosowania [127]. W dalszym ciągu głosowania Mappy nadal wypowiadał się w sposób prowokacyjny [128], [129], [130].

18 maja Mappy w dyskusji wikipedysty Emanka zawarł insynuacje na temat domniemanych ataków ze strony administratorów: Myślę, że nie powinieneś dawać satysfakcji wiadomym osobom. Dobrze jest znaleźć sobie miejsce dla siebie gdzie od ataków osób zawistnych można odpocząć. Ja takie miejsce znalazłem i mogę tam tworzyć hasła nie obawiając się o to, że administratorzy zepsują moją pracę. Tam tworzę a tu bardziej pilnuję by nie popsuto tego co już stworzono. [131]. 7 czerwca 2011 w dyskusji w Kawiarence zatytułowanej "Propozycja: {HARVNB}" zawarł negatywną i ogólnikową wypowiedź: Nawet jeśli nie na temat to bardzo istotna bo pokazuje, że nie kwestie techniczne stanowią dla ludzi przeszkodę tylko arogancja niektórych administratorów. [132].

10 czerwca w dyskusji wikipedystki Gythy dokonał ataku na administratorów: Ponadto zastanawia mnie intensywność wszelkich zabiegów jakie mają na celu wytropienie czegoś co byłoby pretekstem do zablokowania. Czy na pewno Wikipedia nie potrzebuje już osób edytujących? Czy trzeba za wszelką cenę pokazać komuś, że jest się nad nim siłowo górą? Grono administratorów uporało się już z tego co widzę z Emankiem. Jeden cel osiągnięto. Ilu jeszcze musi odejść? [133], [134]. 15 czerwca 2011, w prowokacyjny sposób w wypowiedzi na stronie Wikipedia:Prośby do administratorów, zarzucił "kochanym adminom" stawanie na głowie by przymusić Michała do tego by tańczył tak jak mu zagrają [135]. 17 czerwca, zgłaszając atak osobisty wobec innego użytkownika na tej samej stronie, dopuścił się ironicznej uwagi w stosunku do administratorów (A może o tym też napiszecie "ocena zachowania to nie atak osobisty"? ) [136]. Wypowiedź rozwinął w dyskusji Dawida86 Zacytuję Piastu "ocena zachowania to nie atak osobisty, nie ma na co reagować". Takich tutaj mamy adminów niestety. [137]. 21 czerwca 2011 również w ironicznej formie zwrócił się z prośbą o interwencję admińską do wikipedysty Wpedzicha (Kochany administratorze Wpedzich.) [138].

15 i 16 lipca 2011 Mappy wziął udział w dyskusji w Kawiarence na temat stanowiska Fundacji Wikimedia dotyczącym zapewnienia dostępu do usuniętych treści większemu gronu użytkowników (w tym wypadku dyskusja dotyczyła przyznaniu redaktorom prawa do przeglądania usuniętych stron). Opinię prawnika Fundacji sprzeciwiającą się tejże koncepcji określił mianem "biadolenia" [139], [140]. Następnie dokonał insynuacji na temat administracji projektu: I niech mi ktoś teraz powie, że w Wikipedii decyduje społeczność. Jak widać społeczność nie ma tu nic do powiedzenia [141]. Natomiast na uwagę, że Wikipedia to nie jest stowarzyszenie anarchistów zareagował: Wypraszam sobie podobne insynuacje. Poglądy anarchistów są mi dalekie. Po prostu wikipedyści promują Wikipedię jako coś zarządzane przez społeczność i jest to kłamstwo o czym właśnie się przekonujemy. Społeczność swoje, pan oberprawnik swoje i dyskusja zamknięta [142]. W ocenie Komitetu Mappy wykazał się postawą pełną nieuzasadnionej podejrzliwości. Sam dopuszczając się wielokrotnych insynuacji, dopatrywał się ich u innych. Zdaniem członków Komitetu, Mappy całkowicie zamknął się na argumenty drugiej strony, a jego działania prowadziły do podnoszenia napięcia w dyskusji.

Zapytany przez Komitet Arbitrażowy, Mappy tak określił w korespondencji swój stosunek do administratorów: Mój stosunek do sporej grupy (przeważającej większości) administratorów cechuje daleko posunięta nieufność ugruntowana wieloletnią obserwacją działań, które oceniam negatywnie. Kierowany tą nieufnością mam w zwyczaju w miarę możliwości sprawdzać prawdziwość stwierdzeń administratorów i reagować w przypadku mijania się z prawdą lub niestosowania do zasad. Reakcje te wiążą się często z publiczną krytyką przez co osoby gorzej ją znoszące mogą żywić do mnie negatywne odczucia, lecz uznaję iż taka jest cena prawdy. W swych wypowiedziach staram się brać w obronę słabszych czyli w ramach Wikipedii tych wikipedystów, których pozycja jest gorsza z racji technicznie niższych uprawnień. Komitet pragnie zwrócić uwagę Mappy'emu, że piętnowanie całej grupy administratorów z powodu negatywnych doświadczeń osobistych z pojedynczymi jej członkami jest nieuprawnione, stanowi nadinterpretację i naruszenie zasad Wikietykiety. Dotyczy to formułowania oskarżających i insynuacyjnych stwierdzeń, bez podania konkretnych przykładów zachowań lub bez posiadania należytej wiedzy w temacie. Reakcja na niestosowanie zasad przez innych wikipedystów nie może natomiast opierać się na ich samodzielnym naruszaniu. Komitet pragnie również podkreślić, że posiadanie uprawnień administratora nie stanowi o ich wyższej pozycji w projekcie. Każdy z użytkowników, niezależnie czy niezalogowany IP, redaktor czy administrator, chcąc uczestniczyć w projekcie, jest zobowiązany do przestrzegania jednakowych zasad.

Ocena blokady z 18 lipca 2011

18 lipca 2011 wikipedysta Mappy otrzymał jednodniową blokadę edycji od administratora Pundita. Przyczyną blokady było dokonanie ataku osobistego.

Bezpośrednio przed blokadą Mappy uczestniczył w dyskusji w Kawiarence na temat zapisu o nakładaniu blokad za zamieszczanie gróźb prawnych w Wikipedii. W dyskusji tej, niezgodnie z zasadami Wikietykiety, odniósł się personalnie do konkretnych użytkowników (Ponadto miałbym jeszcze takie pytanie. Tak hipotetycznie. Jak mógłbym np. ja ustalić dane do pozwu przeciwko takiemu np. Teukrosowi czy Aotearoa? Nie mam tych danych ani innego sposobu ich ustalenia jak po prostu zapytać tutaj i liczyć na to, że ktoś odpowiedzi mi udzieli. Czy (wciąż rozważając to hipotetycznie) po zadaniu takiego pytania dostałbym od razu blokadę?) [143]. Jego wypowiedzi zawierały ironię (A tu drogi Powerku pokazałeś...), insynuacje i miały agresywny ton (w jak ohydnie perfidny sposób wikipedyści uciekają przed odpowiedzialnością za swoje czyny utrudniając działania organom ścigania. (...) I ktoś mi tutaj chciał wmówić, że Wikipedia nie stawia się ponad prawem. Gratuluję :]) [144]. Na koniec dokonał wspomnianego wyżej ataku osobistego na wikipedystę Powerek38: Czy na pewno czujesz się zdrowy? (...) Po prostu ośmieszasz się podobnymi wątpliwościami [145]. W związku z tą wypowiedzią 18 lipca 2011 administrator Pundit zablokował Mappy'ego na 24 godziny za ataki osobiste, zamieszczając opis: ataki osobiste: "czy na pewno czujesz się zdrowy", "ośmieszasz się swoimi wątpliwościami"... proszę o nieobrażanie adwersarzy [146].

Według Komitetu Arbitrażowego nałożona blokada była w pełni uzasadniona. W czasie dyskusji Mappy dopuścił się wypowiedzi niezgodnych z Wikietykietą. Wypowiedzi te, odnosząc się personalnie do wymienionych wikipedystów lub prezentując nieuzasadnione wnioski i oskarżenia, podnosiły napięcie i mogły zostać odebrane negatywnie przez uczestników dyskusji. Dokonany atak osobisty był natomiast najbardziej widocznym przykładem naruszenia zasad projektu. Blokada użytkownika została w prawidłowy sposób przedstawiona i uzasadniona przez administratora.

Ocena blokady z 20 lipca 2011

20 lipca 2011 na wikipedystę Mappy'ego miesięczną blokadę edycji nałożył administrator Pablo000, co w późniejszym czasie stało się podstawą dla złożenia niniejszego wniosku o arbitraż.

19 lipca, po upływie poprzedniej blokady, Mappy powrócił do dyskusji w Kawiarence, podczas której ponownie dopuścił się insynuacji pod adresem administratorów: Ogólnie mam wrażenie, że spór rozgrywa się na linii tego z kim kto się solidaryzuje. Czy z pokrzywdzonym czy z osobą, która w jakiś sposób (zamierzony lub nie) wyrządziła krzywdę. Niestety z tego co zauważyłem administratorzy w większości wolą raczej się solidaryzować z krzywdzącymi niż z krzywdzonymi. Szkoda. [147].

19 lipca, na swojej stronie wikipedysty, Mappy zamieścił tekst, w którym dokonał insynuacji i własnych interpretacji oraz wyraził dumę z blokad będących skutkiem łamania zasad projektu: Jestem dumny ze wszystkich moich blokad. (Z każdej jednej bez wyjątku) Każda z nich świadczy o tym, że jestem dla kogoś niewygodny. Wikipedia byłaby lepsza gdyby administratorzy zastąpili argumenty siły siłą argumentów. Niestety wiele wskazuje na to, że Wikipedia lepszą być nie chce. [148]. W odpowiedzi Wiktoryn usunął ze strony Mappy'ego powyższy komentarz, widniejące tam już wcześniej zdjęcie opatrzone komentarzem: Spotkanie z okazji obchodów 10-lecia Wikipedii w Warszawie odbyło się w Klubie Inteligencji Katolickiej. Chyba już nic w zakresie kwestii światopoglądowych w tym projekcie nie powinno mnie dziwić oraz babelkę z tekstem: Ten użytkownik popiera Homopedię i jest Homopedystą (linkującą dwukrotnie do Homopedii: [149], [150]). W opisie zmian Wiktoryn uzasadnił: usunięcie absurdów, kłamstw i trollingu [151]. Mappy anulował edycję Wiktoryna z opisem: Nie było kłamstw, absurdów ani trollingu [152]. Dokonał wpisu w dyskusji Wiktoryna, w którym stwierdził, że wyrażenie w babelce tego, iż jest gejem i Homopedystą nie jest sprzeczne z Wikietykietą. Pozostałe treści uznał albo za fakt (zdjęcie ze zlotu), albo za subiektywną opinię nie będącą kłamstwami (komentarz nt. administracji) [153]. Następnie dodał słowa "moim zdaniem" do zdania Niestety moim zdaniem wiele wskazuje na to, że Wikipedia lepszą być nie chce, zaznaczając w opisie zmian: Podkreślenie subiektywności (Jakby ktoś miał wątpliwości co do charakteru tej wypowiedzi.) [154].

W odpowiedzi Wiktoryn zamieścił wpis w dyskusji Mappy'ego, w którym w dokładny i rzeczowy sposób uzasadnił swoje działanie i zwrócił uwagę na zachowania Mappy'ego niezgodne z zasadami projektu [155]. Jednocześnie wycofał zmianę Mappy'ego do własnej wersji z opisem wycofanie zmian (uzasadnienie w dyskusji) [156]. Mappy po chwili anulował tę edycję, uzasadniając w opisie Za chwilę uzasadnię. Proszę wstrzymać się z rewertowaniem [157]. Dokonał wpisu w dyskusji Wiktoryna, prezentując swoje stanowisko [158]. Następnego już dnia do kwestionowanych przez Wiktoryna treści dopisał stanowisko przedstawione przez Wiktoryna w dyskusji, z dopiskiem Jak jest w rzeczywistości oceń drogi czytelniku sam [159].

20 lipca 2011 administrator Pablo000 zablokował Mappy'ego na miesiąc z opisem ataki osobiste: trolling - bliski zeru wkład w rozwój Wikipedii [160]. Następnie w dyskusji użytkownika uzasadnił: Witam, niestety Twoje edycje przez ostatnie miesiące na Wikipedii nie dają żadnego wkładu w jej rozwój. Angażują innych w zbędne dyskusje światopoglądowe i świadczą o całkowitym niezrozumieniu celu i idei projektu. Myślę, że po wcześniejszych trzech blokadach, które nie odniosły żadnych skutków taka miesięczna może coś da? Chociaż szczerze w to wątpię. [161]. 21 lipca usunął ze strony wikipedysty Mappy'ego treści będące przedmiotem sporu [162], [163]. 21 lipca 2011 konsultowane z Mappy'm zmiany wprowadził na jego stronie wikipedysty Wiktoryn (dodając link do strony Homopedysty:Mappy'ego na Homopedii) [164].

Komitet Arbitrażowy uważa blokadę nałożoną na wikipedystę Mappy'ego za zasadną. Wbrew opinii wyrażonej przez Mappy'ego we wniosku o arbitraż, w uzasadnieniu blokady przedstawione zostały podstawy jej nałożenia. Wyrażony przez Pablo000 zarzut trollingu w sposób oczywisty znajduje potwierdzenie we wcześniejszych edycjach blokowanego. Mappy dopuścił się tego typu zachowań w dniu poprzedzającym blokadę, co Komitet Arbitrażowy zaprezentował powyżej. Zdanie o stronniczości bliżej nieokreślonych administratorów (bez podania konkretnych spraw i ich uczestników) było z jednej strony insynuacją, a z drugiej nieuprawnionym uogólnieniem. Tego typu wypowiedź kwalifikuje się do miana trollingu, gdyż utrudnia merytoryczną dyskusję i stanowi zarzewie potencjalnego sporu. Posługiwanie się trollingiem jest sprzeczne z zasadami i zaleceniami projektu, takimi jak Wikietykieta oraz "Wikipedia nie jest polem bitwy". Druga z nich wyraźnie stwierdza, że Wikipedia nie jest miejscem na uzewnętrznianie swoich urazów, przywlekanie konfliktów osobistych, dawanie upustu swojej nienawiści czy uprzedzeniom i obawom.

Komitet Arbitrażowy za trolling uważa również umieszczenie na swojej stronie wikipedysty komentarza Jestem dumny ze wszystkich moich blokad. (Z każdej jednej bez wyjątku) Każda z nich świadczy o tym, że jestem dla kogoś niewygodny. Wikipedia byłaby lepsza gdyby administratorzy zastąpili argumenty siły siłą argumentów. Niestety wiele wskazuje na to, że Wikipedia lepszą być nie chce. W uzasadnieniu Komitet pragnie przytoczyć wypowiedź Wiktoryna w dyskusji Mappy'ego, z którą się w pełni zgadza: nie mogę zrozumieć, że jesteś dumny z używania w dyskusjach ataków osobistych (por. uzasadnienia blokad nałożonych choćby przez Pundita i Gythę). Prawda jest taka, że nie jesteś dla nikogo niewygodny, lecz po prostu nie potrafisz przestrzegać kultury dyskusji. Nie można też zaakceptować, że blokadę za ataki osobiste gloryfikujesz do rangi zademonstrowania argumentu siły przez administratorów. Twoje wypowiedzi ewidentnie wyczerpywały znamiona działań, za które należało nałożyć blokadę. Twój komentarz na stronie użytkownika przedstawia fałszywy obraz administratorów. A przede wszystkim dyskursu w Wikipedii (a na takie działanie zgody być nie może) [165].

W ocenie Komitetu trollingiem było także przywracanie zdjęcia z obchodów 10-lecia Wikipedii w Warszawie z insynuacyjnym komentarzem. W tym miejscu Komitet również pragnie przytoczyć rzeczowe uzasadnienie Wiktoryna: w żaden sposób nie uzasadniasz tezy postawionej w komentarzu. W końcu i tak miejsce spotkania kilkunastu osób (przypadkowa miejscówka zorganizowana przez jedną osobę, do której przybyli wszyscy chętni bez względu na swoje poglądy) nijak się ma do działalności całego projektu, którzy zrzesza setki osób. Jest to jawna nadinterpretacja, manipulacja, kłamstwo i trolling [166].

Komitet Arbitrażowy nie zgadza się ze stwierdzeniem wyrażonym przez Mappy'ego w korespondencji, że osobiste uczucia (dumy czy jakiekolwiek inne) i ich wyrażanie nie są podstawą nakładania blokad. Podstawą dla blokad mogą być wszelkie edycje sprzeczne z zasadami i zaleceniami projektu. Edycje takie nie mogą być uzasadniane nawet celem zwrócenia uwagi na poważny problem pewnej części administracji z zachowaniem NPOV oraz celem zachęcenia administratorów do poprzedzania stosowania blokad merytoryczną dyskusją, o czym również w korespondencji wspomina Mappy.

Komitet Arbitrażowy stwierdza również, że blokada była w pełni zasadna w kontekście nieprzedstawionych w uzasadnieniu działań zablokowanego. Podstawy dla jej nałożenia znajdowały się także w okresie wcześniejszym. Blokada z 18 lipca 2011 dotyczyła ataku osobistego względem Powerka38, dokonanego dzień wcześniej. Jeszcze wcześniejszą blokadę Mappy otrzymał 21 stycznia 2011 za stosowanie ataków osobistych. Zatem, w okresie od 21 stycznia 2011 do 20 lipca 2011 (z wyłączeniem ataku osobistego z 17 lipca 2011), wikipedysta Mappy dopuścił szeregu działań sprzecznych z zasadami projektu, co Komitet dokładnie opisał we wcześniejszych sekcjach werdyktu. Mappy wielokrotnie stosował w tym czasie ataki osobiste oraz trolling w postaci insynuacji, uogólnień, ironicznych stwierdzeń oraz wypowiedzi balansujących na granicy zasad Wikipedii i netykiety w ogóle.

Komitet Arbitrażowy chciałby również wyjaśnić poruszoną w kontekście blokady sprawę zamieszczenia przez Mappy'ego na własnej stronie wikipedysty informacji: "Ten użytkownik popiera Homopedię i jest Homopedystą" oraz Ten użytkownik wspiera działania środowiska LGBT i jest gejem [167]. Komitet uważa umieszczenie linku kierującego na stronę Homopedia:O Homopedii za naruszenie zasady "Wikipedia nie jest blogiem, usługodawcą hostingowym czy serwisem społecznościowym". Zgodnie z nią, nie hostujemy w Wikipedii stron www, blogów czy prywatnych wiki. Strony Wikipedii to nie prywatne strony www czy domowe. Wikipedyści posiadają co prawda swoje strony użytkowników, jakkolwiek powinny one być używane wyłącznie do prezentowania informacji związanych z pracą na Wikipedii (jak na przykład znajomość języków czy zainteresowania). Jeśli szukasz miejsca na swój blog czy prywatną www, użyj w tym celu jednego z wielu istniejących darmowych serwisów. Komitet zgadza się z opinią Mappy'ego z dyskusji z Wiktorynem, że informacja o jego uczestnictwie w projekcie Homopedia może być istotna dla innych członków Wikiprojektu LGBT. Niemniej jednak uważa, że tego typu informacja, zgodnie z przedstawioną powyżej zasadą, nie powinna zawierać linku zewnętrznego prowadzącego do strony Homopedia:O Homopedii. Dopuszczalne, zdaniem Komitetu, może być wyłącznie linkowanie zewnętrzne do strony Homopedysta:Mappy.

Ocena zachowania Pablo000

Ocena blokady z 20 lipca 2011

Blokada wikipedysty Mappy'ego z 20 lipca 2011 nastąpiła na podstawie porozumienia na liście dyskusyjnej administratorów pl.wiki. Dyskusja na temat działania wikipedysty rozpoczęła się na liście 19 lipca 2011 i trwała do 29 lipca 2011. Za nałożeniem miesięcznej blokady, po przedstawieniu odpowiednich edycji Mappy'ego (również zaprezentowanych w niniejszym werdykcie przez Komitet), opowiedziało się 7 administratorów. Już po nałożeniu blokady jej zasadność poparło kolejnych 12 administratorów. Żaden z subskrybentów listy, w toku całej dyskusji, nie wypowiedział się przeciwko nałożeniu blokady, ani nie zakwestionował jej słuszności. Nałożenia blokady podjął się, z własnej inicjatywy, administrator Pablo000.

Ponieważ w czasie dyskusji przedstawione zostały konkretne argumenty na rzecz zastosowania tego środka, w opinii Komitetu, nie można mówić, iż Pablo000 działał bez należytego oglądu sytuacji, bez przejrzenia wkładu blokowanego. W ocenie Komitetu, Pablo000 nie musiał podejmować z blokowanym kolejnej, nowej dyskusji na ten temat, gdyż dzień wcześniej dyskusję taką podjął administrator Wiktoryn, który przedstawił w niej odpowiednią argumentację. Nie spotkała się ona z akceptacją ze strony Mappy'ego, który przywrócił kwestionowane w tejże dyskusji treści. W ocenie Komitetu, działanie takie (nawet pomimo dopisania informacji o stanowisku Wiktoryna) pozostawało w sprzeczności z zasadami projektu, co zostało opisane we wcześniejszych sekcjach werdyktu.

Komitet Arbitrażowy stwierdza, że administrator Pablo000 w niedostateczny i nieodpowiedni sposób uzasadnił nałożoną blokadę. Zarzut taki, oprócz złożonego wniosku o arbitraż, pojawił się także na liście dyskusyjnej administratorów.

Niedostateczny, bowiem w opisie i uzasadnieniu nie znalazły się wszystkie powody blokady, jak: recydywa – stosowanie po raz kolejny trollingu w dyskusjach, ponowne łamanie Wikietykiety i zasad ze strony "Czym Wikipedia nie jest". Co istotniejsze, w uzasadnieniu Pablo000 nie przedstawił konkretnych przykładów tych naruszeń, najlepiej z podaniem odpowiednich linków (diffów – różnicy zmian pomiędzy edycjami). Zdaniem Komitetu, wikipedysta zablokowany zwłaszcza na dłuższy okres, ma prawo do poznania rzeczowego wyjaśnienia powodów blokady. Nawet w przypadku wcześniejszych zasadnych blokad użytkownika i konsensusu na liście mailowej potrzebne jest przedstawienie merytorycznego uzasadnienia. Potwierdził to także sam wikipedysta Pablo000 w korespondencji. Sam przyznał w niej również, że o ile samą blokadę uważa za słuszną, to opis nie do końca.

Uzasadniona w sposób nieodpowiedni, gdyż w opisie i uzasadnieniu blokady znalazły się treści, które nie powinny się tam znaleźć. Komitet ma na myśli odwołanie się do ogólnego wkładu edycyjnego w Wikipedii oraz wyrażenie wątpliwości w skuteczność nałożonej blokady w kontekście poprawy postawy Mappy'ego.

Komitet Arbitrażowy uważa za nieodpowiednie odwoływanie się zarówno do liczby, jak i charakteru edycji w projekcie przy nakładaniu blokady. Zarówno pierwsze, jak i drugie nie powinny stanowić podstawy dla jej nałożenia. Wikipedia jest projektem, opartym na wolontariacie i dobrowolnym uczestnictwie. Użytkownik ma prawo samodzielnie wybrać, które przestrzenie edytuje i w jakich przedsięwzięciach uczestniczy. Musi przy tym jednak pamiętać, że każdy taki wybór niesie za sobą określone konsekwencje. Obiektywna ocena ilościowego i jakościowego wkładu wydaje się, w ocenie Komitetu, trudna do wykonania, dlatego też należy jej unikać przy podejmowaniu decyzji o blokadzie.

W miejscu tym Komitet Arbitrażowy pragnie jednak, bez dokonywania ocen, przedstawić pewne fakty w tym zakresie. W analizowanym okresie listopad 2010 – lipiec 2011, wikipedysta Mappy dokonał około 980 edycji, z czego około 140 w przestrzeni głównej (około 14%). Na sprawę tę już w maju 2011 zwróciła mu uwagę wikipedystka Gytha, która zasugerowała mu w dyskusji wnoszenie większego wkładu merytorycznego: I na koniec, jeśli zechcesz przyjąć kilka rad ;-). Gorąco bym Cię zachęcała do większego wkładu w przestrzeń główną - w Wikipedii ceni się dobrych edytorów, ich propozycje czy pomysły mają większą siłę przebicia, a ich głos w dyskusji jest bardziej ceniony. Osoby aktywne głównie w dyskusjach są często odbierane jak "przychodzi taki, nic nie zrobił, a chce się rządzić". Ponadto konfrontacyjna postawa (często ceniona na rozmaitych forach dyskusyjnych, sama na takowych lubię się niekiedy ostro posprzeczać) przez większość wikipedystów jest odbierana negatywnie, bo projekt ten upadłby bez wspólnego, w miarę zgodnego działania [168]. W odpowiedzi Mappy stwierdził: Mój brak aktywności w przestrzeni głównej wynika z (ugruntowanego wieloletnią obserwacją) pesymizmu związanego z forsowaniem POV przez środowiska konserwatywne. Uważam, że nie muszę się tutaj nikomu wykazywać aby przedstawić swoje merytoryczne racje. Swój wkład w rzetelne i bezstronne opisywanie świata wnoszę w innym projekcie i jeśli ktoś wątpi w moje umiejętności w tym zakresie to tam może skonfrontować swój pogląd z moim wkładem. [169].

Komitet Arbitrażowy stoi na stanowisku, iż Pablo000, wbrew regułom projektu, nie założył dobrej woli drugiej strony. Zgodnie z tą zasadą Wikietykiety, należy przyjmować, że adwersarz działa w dobrej wierze. Błędem było zamieszczenie zdań, które zdaniem Komitetu wydają się całkowicie zbędne: Myślę, że po wcześniejszych trzech blokadach, które nie odniosły żadnych skutków taka miesięczna może coś da? Chociaż szczerze w to wątpię. Pomimo zapewnienia Pablo000 w korespondencji, że stosuje się on do tej zasady, w tym konkretnym przypadku postąpił odwrotnie. Sam potwierdził, że użycie wyżej wymienionych słów było tylko szczerym stwierdzeniem jego odczuć. Również wyrażony w odpowiedzi na ostatnie pytanie pogląd o wikipedyście Mappy, jakoby ten oskarżał cały świat o spisek przeciw niemu, potwierdza naruszenie niniejszego przepisu.

Ocena pozostałych nakładanych blokad

Komitet Arbitrażowy dokonał analizy i oceny blokad nakładanych przez administratora Pablo000 w analogicznym jak dla wikipedysty Mappy'ego okresie (listopad 2010 – lipiec 2011). Pablo000 dokonał wówczas blokad 7 kont zalogowanych użytkowników. Ponadto blokował szereg adresów IP, główne powodu wandalizmów, stosując zawsze odpowiedni opis zmian [170].

Poniżej opis i charakterystyka blokad zalogowanych użytkowników:

 • 10 grudnia 2010 – prawidłowo dokonana blokada wikipedysty KM3 na 2 godziny za nagminne dodawanie nieencyklopedycznych wpisów: + nie reagowanie na wpisy w dyskusji [171]. Odpowiednie ostrzeżenie i uzasadnienie w dyskusji użytkownika [172]
 • 13 grudnia 2010 – prawidłowo dokonana blokada tego samego wikipedysty na 3 dni z opisem wstawianie nieprawdziwych treści i dalszy brak reakcji na głosy w dyskusji [173]. Odpowiedni wpis w dyskusji użytkownika [174].
 • 12 stycznia 2011 – bezterminowa blokada pacynki BirczaninIX z opisem niedozwolone użycie pacynki: Birczanin [175].
 • 12 marca 2011 – prawidłowo dokonana blokada wikipedysty Tvn24 na 6 godzin z opisem wygłupy [176]. Odpowiedni wpis do dyskusji użytkownika [177].
 • 21 marca 2011 – prawidłowo dokonana blokada wikipedysty Kokonekfajny na 6 godzin z opisem wygłupy [178]. Odpowiednia informacja w dyskusji użytkownika [179].
 • 29 kwietnia 2011 – prawidłowo dokonana blokada wikipedysty Edytorex na 1 dzień z opisem wygłupy [180]. Ostrzeżenie [181] i uzasadnienie [182] w dyskusji użytkownika.
 • 13 maja 2011 – prawidłowo dokonana blokada na użytkownika AMIJK na 2 tygodnie z opisem zmian ataki osobiste na projekt [183]. Prawidłowy wpis w dyskusji użytkownika, po uprzednich ostrzeżeniach innych wikipedystów [184].
 • 20 lipca 2011 – blokada wikipedysty Mappy'ego

W ocenie Komitetu, wszystkie blokady dokonane przez Pablo000 w analizowanym czasie (wyłączając ostatnią) nałożone zostały z pełni uzasadnionych powodów i w prawidłowy sposób. Administrator w rzeczowy sposób wyjaśniał przyczyny nałożenia blokady w jej opisie oraz dokonywał odpowiednich wpisów w dyskusjach użytkowników, w których rozwijał uzasadnienie. Co najmniej jednodniowe blokady zawsze poprzedzane były ostrzeżeniami ze strony Pablo000 lub innych wikipedystów. Komitet nie dostrzegł uchybień w postępowaniu Pablo000 w tym zakresie.

Ocena formy wniosku o arbitraż oraz sytuacji po jego wpłynięciu

Komitet Arbitrażowy pragnie podkreślić, że zgodnie z Polityką arbitrażu nie pracuje on w systemie precedensowym. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, przy czym przy rozpatrywaniu kolejnych spraw arbitrzy korzystają ze zdobytego wcześniej doświadczenia, a także utrwalonych dobrych obyczajów. Oznacza to, że poprzednie werdykty mogą, lecz nie muszą być brane pod uwagę przy rozpatrywaniu kolejnej sprawy. Z tego powodu właściwszym rozwiązaniem jest powoływanie się przez wnioskodawcę na konkretne zasady i zalecenia Wikipedii zamiast na wydane przez KA werdykty. Wyjątkiem mogą tu być werdykty dotyczące określonego użytkownika, który byłby jedną ze stron w kolejnym wniosku.

Komitet stwierdza, że również w złożonym wniosku o arbitraż Mappy dopuścił się nadinterpretacji faktów, manipulacji wypowiedziami osób trzecich oraz insynuacji pod adresem administratorów. Manipulacją taką było stwierdzenie we wstępie wniosku, że od wikipedystki Magalii dowiedział się, iż w ramach niedostępnej mu listy dyskusyjnej administratorów do blokady jego konta podżegała grupa innych administratorów. Jak sam przyznał w korespondencji z KA, zdanie to napisał na podstawie korespondencji z Magalią, w której informowała go, że blokada podjęta została po dyskusji na liście administratorów i osobiście nie widzi podstaw do mediacji, jako że nie ma konfliktu personalnego (pełna treść znajduje się na stronie korespondencji z KA). Komitet całkowicie odrzuca sposób argumentacji Mappy'ego przedstawiony w korespondencji z KA (pytanie nr 8). Mappy nie posiadał jakiejkolwiek wiedzy na temat sposobu potraktowania sprawy dotyczącej jego osoby na liście administratorów, a wiedza uzyskana od Magalii nie stanowiła podstawy dla wyciągania wniosków o "podżeganiu do blokady" i przedstawiania tego jako faktu. Mappy również w korespondencji z Komitetem dopuścił się ponownie błędnej interpretacji, używając określenia zmowa dowolnie dużej grupy administratorów. W sekcji werdyktu pt. "Aspekt teleologiczny" zasugerował natomiast, że celem nałożenia blokady mogła być ochrona wizerunku administratorów, a używając zwrotów Gdzie sens? Gdzie logika? zastosował niepotrzebną ironię.

Wikipedysta Mappy powrócił do edytowania Wikipedii tuż po zakończeniu blokady 20 sierpnia 2011. Jego drugą edycją było dopisanie następującej treści na własnej stronie użytkownika: Kiedyś miałem tu zdjęcie z życia Wikipedii (jak BartłomiejB), ale mi ocenzurowano więc już więcej nie zamieszczam. Jak powiedział jakiś klasyk nie będę się kopał z koniem. :( [185]. Zdaniem Komitetu Mappy wykazał się wyjątkowo złą wolą, wracając do kwestionowanej treści tuż po przywróceniu możliwości edytowania i zarazem w trakcie rozpatrywania wniosku przez KA, w którym sprawa ta została poruszona. W ocenie Komitetu również sama treść wpisu jest sprzeczna z Wikietykietą, zawiera ironiczną konstatację oraz nadinterpretację (stwierdzenie cenzury). Wikipedysta przewrotnie stwierdził ponadto, że nie zamieszcza kwestionowanych treści, tymczasem poprzez dodany link w istocie to uczynił.

Podsumowanie

Komitet Arbitrażowy, zgodnie z Polityką arbitrażu, może rozpoznawać wyłącznie spory, w sprawach których zwrócono się do niego z wnioskiem o arbitraż. Jeżeli jednak w opinii Komitetu stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest jedynie wycinkiem szerszej sprawy, Komitet nie jest związany zakresem wniosku i ma prawo dokonać oceny całej sprawy, w tym również przyjąć środki zapobiegawcze i przymusowe wobec wszystkich osób zaangażowanych w nią. Działając w oparciu o ten przepis, Komitet, w celu rozpatrzenia złożonego wniosku, dokonał analizy wszystkich edycji wikipedysty Mappy'ego w okresie od listopada 2010 do lipca 2011, co było konieczne dla stwierdzenia zasadności nałożonej i zakwestionowanej przez niego blokady. Komitet dokonał również analizy działań wikipedysty Pablo000 w sprawach związanych z nałożeniem blokady, a także analizy nakładanych przez niego blokad w wyżej wymienionym okresie, co było z kolei konieczne dla oceny zarzutu nadużycia uprawnień administratorskich.

W analizowanym okresie Mappy wielokrotnie dopuścił się naruszenia podstawowych zasad Wikipedii, w tym zwłaszcza zasad Wikietykiety oraz zasad ze strony Czym Wikipedia nie jest. Łamanie Wikietykiety przybierało formę stosowania ataków osobistych oraz stosowania trollingu. Trolling, rozumiany jako "podpuszczanie, prowokowanie", nie jest, w ocenie Komitetu, akceptowaną formą uczestnictwa w dyskusji. Mappy, stosując wypowiedzi o charakterze kontrowersyjnym, ironicznym i emocjonalnym, przyczyniał się do zaogniania prowadzonych dyskusji i psucia atmosfery współpracy w projekcie. Dopuszczał się również nadinterpretacji, manipulacji, przedstawiana opinii jako faktów, nie dysponując przy tym odpowiednią wiedzą w temacie.

Jedną z częściej występujących form naruszeń przez niego zasad było stosowanie ataków i agresywnych komentarzy pod adresem administracji projektu jako ogółu. Komitet Arbitrażowy, szanując prywatne zdanie każdego z wikipedystów, jest zobowiązany do napiętnowania przypadków generalizowania i stygmatyzowania określonych grup uczestników projektu. Zgodnie z regułami chłodnego nastawienia, nie należy etykietować ani szufladkować swojego przeciwnika ani jego edycji. Zamieszczane wypowiedzi w każdym w wypadku powinny pozostawać w zgodzie z Wikietykietą. Zdaniem Komitetu, Mappy dopuszczał się naruszeń zasad w sposób świadomy. Dopuścił się ich również w złożonym wniosku o arbitraż oraz już w jednej z pierwszych edycji tuż po upływie blokady.

Wobec naruszeń zasad popełnionych przez Mappy'ego i wyszczególnionych w niniejszym werdykcie, Komitet Arbitrażowy uważa blokadę nałożoną 20 lipca 2011 za w pełni zasadną. Podstawą dla niej były, wymienione w opisie i uzasadnieniu, ataki osobiste i trolling, a także zachowania niewspomniane w nich: naruszenia Wikietykiety oraz zasad ze strony "Czym Wikipedia nie jest" (Wikipedia nie jest polem bitwy oraz Wikipedia nie jest blogiem, usługodawcą hostingowym czy serwisem społecznościowym).

W ocenie Komitetu, wikipedysta Pablo000 nie dopełnił w należyty sposób wszystkich czynności administratorskich w zakresie nałożenia blokady. W sposób niedostateczny i nieodpowiedni uzasadnił blokadę. W jej opisie i uzasadnieniu nie znalazły się bowiem wszystkie powody jej zastosowania, a z drugiej strony znalazły się treści, które nie powinny się tam znaleźć. Ponadto, przy nakładaniu blokady Pablo000 naruszył regułę zakładania dobrej woli drugiej strony, wymienioną w pierwszym punkcie Wikietykiety. W analizowanym okresie była to jedyna nałożona przez tego administratora blokada, przy której Komitet dopatrzył się nieprawidłowości.

Środki

Po analizie zebranego materiału dowodowego, Komitet Arbitrażowy postanowił podjąć następujące środki:

 • wobec Mappy'ego – za naruszanie zasad Wikietykiety oraz zasad ze strony Czym Wikipedia nie jest:
  • udzielić upomnienia
  • nałożyć 12-miesięczny zakaz edycji w przestrzeniach: Wikipedia i Dyskusja Wikipedii, włącznie z odebraniem prawa do głosowania w tych przestrzeniach; w przypadku złamania zakazu zastosować 6-miesięczną blokadę edycji
  • ze strony Wikipedysta:Mappy nakazać wycofanie edycji: [186]
 • wobec Pablo000 – za naruszenie reguł zakładania dobrej woli oraz niedostateczne i nieodpowiednie uzasadnienie nałożenia blokady:
  • udzielić upomnienia
  • nałożyć 2-miesięczny zakaz blokowania zalogowanych użytkowników; w przypadku złamania zakazu nałożyć miesięczną blokadę edycji

Ponadto Komitet Arbitrażowy, zachęcając użytkowników do wnoszenia większego wkładu w przestrzeń główną projektu oraz podkreślając przypadający na ten rok jubileusz, postanowił umożliwić stronom wniosku złagodzenie zastosowanych środków. W przypadku wykonania wszystkich 10 prac ze strony Wikipedia:10 prac na 10 lat Wikipedii, każdej dla 5 wybranych artykułów, środki zastosowane wobec stron ulegną proporcjonalnej zmianie: zakaz edycji Mappy'ego w dwóch wyżej wymienionych przestrzeniach ulegnie skróceniu o 2 miesiące, natomiast zakaz blokowania przez Pablo000 ulegnie skróceniu o 10 dni. Po wykonaniu wszystkich prac strony powinny poinformować o tym fakcie poprzez stronę dyskusji niniejszego werdyktu lub korespondencyjnie (przez wysłanie wiadomości e-mail do dowolnego członka KA), prezentując przy tym odpowiednie linki z różnicami edycji (tzw. diffy).

Decydując o środkach, Komitet Arbitrażowy pragnie raz jeszcze podkreślić, że przestrzeganie zasad Wikietykiety, w tym reguł zakładania dobrej woli i chłodnego nastawienia jest powinnością wszystkich wikipedystów, niezależnie od posiadanych uprawnień. Komitet postanowił zastosować środki dotyczące ściśle określonych sfer aktywności użytkowników, w których dopatrzył się nieprawidłowości. Dzięki takim punktowym rozwiązaniom, umożliwił im dalszy udział w projekcie, zastrzegając przy tym, że przyszły wkład powinien uwzględniać zasady obowiązujące w Wikipedii.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 7 arbitrów, jeden arbiter wstrzymał się od głosu, jeden arbiter nie wziął udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Sebk. let’s talk 21:29, 4 wrz 2011 (CEST)