Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Archiwum spraw

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

2022

Wniosek, strony Decyzja ws. przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
7/2022
patkro12malarz pl
odrzucić (0-7-0) Wniosek został odrzucony. Nie podjęto żadnych środków przedarbitrażowych. Komitet działa jako ostatnia instancja rozstrzygania sporów, co oznacza, że skierowanie wniosku do rozpoznania jest ostatecznością i musi być poprzedzone podjęciem realnych czynności mających za zadanie wyjaśnienie nieporozumienia. Uprawnienia redaktora mają ułatwiać tworzenie Wikipedii, nie stanowią natomiast nagrody ani wyższej rangi wśród członków Społeczności. Zarówno włączenie, jak i wyłączenie uprawnień redaktora leży w gestii administratorów, którzy podejmują taką decyzję według własnego uznania.
6/2022
patkro12Piastu
sprawa umorzona (wycofanie wniosku) Komitet Arbitrażowy nie rozpoczął procedowania nad wnioskiem z powodu wycofania go przez wnioskodawcę, któremu takie prawo przysługuje.
5/2022
PawelNorbertStrzeleckiCybularny
przyjąć (5-3-0) polubowne rozwiązanie Wniosek został przyjęty. W następstwie prowadzonych drogą mailową rozmów mediacyjnych strony zdecydowały o zakończeniu konfliktu, a w związku z tym Komitet Arbitrażowy postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie.
4/2022
ptjackyllPG
przyjąć (9-0-0) werdykt (5-2-1) Spór powstał w związku z użyciem uprawnień administratorskich. Blokowanie użytkowników to najpoważniejszy i ostateczny środek, którym dysponują administratorzy. Administrator, będąc z definicji użytkownikiem zaangażowanym i godnym zaufania, powinien świecić przykładem i prezentować zachowania zgodne z regułami obowiązującymi w Wikipedii. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przewagi edytorskiej wynikającej z technicznych możliwości narzędzi administratora. Wikipedia to jednocześnie encyklopedia i projekt zespołowy, dlatego warstwa merytoryczna i społecznościowa są równie ważne.
3/2022
Temis65PG
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony. Podstawą złożenia wniosku były kwestie merytoryczne. Konflikt nie rozwinął się w oczywisty i trwający nadal konflikt personalny między użytkownikami, a sprawa powinna być rozwiązana w drodze dyskusji w Kawiarence. Arbitrzy zwrócili uwagę wnioskodawcy, na niezgodny z regulacjami sposób prowadzenia dyskusji. Nieporozumienia w toku edycyjnych są naturalnym zjawiskiem. W pierwszej kolejności rozwiązania konfliktu należy szukać poprzez wspólny dialog. Środki przedarbitrażowe nie zostały wyczerpane.
2/2022
94.254.207.108Gdarin
odrzucić (0-8-0)
(**jeden arbiter wyłączył się)
Wniosek został odrzucony. Zgodnie z Polityką arbitrażu, prawo do składania wniosków przysługuje zarejestrowanym użytkownikom. Ponadto sprawa nie mieści się w ramach określonych w Polityce arbitrażu, bowiem zgłaszaną przez wnioskodawcę podstawą wniosku jest kwestia zgodności działania administartora Wikipedii z Ustawą Zasadniczą RP. Nie podjęto realnych działań przedarbitrażowych mających na celu rozwiązanie konfliktu.
1/2022
ThraenNadzik
przyjąć (8-0-0) werdykt (8-0-0) Sprawa dotyczyła kwestii granic form wypowiedzi dopuszczalnych w dyskusjach na forum ogólnym. Wikietykieta nie bez przyczyny jest jednym z filarów Wikipedii. Kształt artykułów, kwestie techniczne i personalne powinny być rozstrzygane w drodze kulturalnej, merytorycznej dyskusji. Ważne jest, aby administratorzy nie bali się upominać i interweniować, gdy widzą, że działania jakiegoś użytkownika mają na celu prowokowanie czy wyczerpują znamiona trollingu. Wypowiadający się muszą wykazywać się wyczuciem i zwracać uwagę na to, jak ich własne słowa mogą być odbierane przez innych. Administratorzy posiadają dodatkowe uprawnienia jedynie w ramach obowiązujących zasad (np. regulaminu Poczekalni), co nakłada na nich szczególny obowiązek przestrzegania procedur.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2021

Wniosek, strony Decyzja ws. przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
8/2021
PawelNorbertStrzeleckiKerim44
odrzucić (0-8-0) Wniosek został odrzucony. Sprawa nie mieści się w ramach określonych w Polityce arbitrażu. Podstawą sporu są kwestie merytoryczne. Nie podjęto realnych działań przedarbitrażowych mających na celu rozwiązanie konfliktu, a wnioskodawca wręcz wykluczył szanse powodzenia mediacji. Podczas prowadzenia mediacji należy powstrzymywać się od edytowania spornego artykułu i prowadzenia wojen edycyjnych.
7/2021
PawelNorbertStrzeleckiTokyotown8
przyjąć (7-1-0) polubowne rozwiązanie Wniosek został przyjęty. W następstwie prowadzonych drogą mailową rozmów mediacyjnych strony zdecydowały o zakończeniu konfliktu, a w związku z tym Komitet Arbitrażowy postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie.
6/2021
PGYurek88, Olos88, pawelboch, Marcowy Człowiek, Lazar5
sprawa umorzona (wycofanie wniosku) Komitet Arbitrażowy nie rozpoczął procedowania nad wnioskiem z powodu wycofania go przez wnioskodawcę, któremu takie prawo przysługuje.
5/2021
KamilkasperekAotearoa
odrzucić (0-8-0) Wniosek został odrzucony. Podstawą sporu są kwestie merytoryczne. Konflikt nie rozwinął się w oczywisty i trwający nadal konflikt personalny między użytkownikami. Wniesienie wniosku o arbitraż powinno być ostatecznością. Pojawiające się nieporozumienia w toku prac nad artykułami są czymś normalnym, dlatego w pierwszej kolejności rozwiązania konfliktu należy szukać poprzez wspólny dialog. Dobrym obyczajem wśród Wikipedystów powinno być puszczanie w niepamięć drobnych krzywd w myśl metody „wybacz i zapomnij”.
4/2021
AbbaOjczeNadzik
odrzucić (0-6-0) Wniosek został odrzucony. Jest on w istocie powtórzeniem odrzuconego wniosku 3/2021. Komitet nie działa na zasadzie precedensu, lecz arbitrzy uznali za bezcelowe ponowne procedowanie sprawy pokrywającej się z wnioskiem już odrzuconym. Celem wniosku jest dokonanie merytorycznej oceny wprowadzonych zmian, jednakże arbitrzy nie zajmują się rozpatrywaniem kwestii merytorycznych. Nie podjęto żadnych środków przedarbitrażowych.
3/2021
5.173.251.230Kamilkasperek
odrzucić (0-7-0) Wniosek został odrzucony. Jedynie zarejestrowany użytkownik ma możliwość przedłożenia Komitetowi wniosku o arbitraż. Nie podjęto żadnych środków przedarbitrażowych. Wnioskodawca wyraził oczekiwanie przeprowadzenia przez Komitet merytorycznej oceny zmian dokonanych w artykule, jednakże arbitrzy nie zajmują się rozpatrywaniem kwestii merytorycznych.
2/2021
PatephonTokyotown8
odrzucić (3-4-2) Wniosek nie został przyjęty. Miał on podłoże merytoryczne. Rolą arbitrów nie jest dokonywanie oceny edycji wykonywanych w artykułach ani zajmowanie stanowiska rzeczowego. Udział Komitetu w procesie rozwiązywania sporu wymaga aktywnego toku narastania rozbieżności i rozwijania się tarć między stronami, co przekłada się na konkretne niepożądane interakcje pomiędzy użytkownikami. Wnioski należy składać w rozsądnym terminie od czasu wystąpienia zdarzeń leżących u podstaw konfrontacji, jednak to nie odległość czasowa powstania konfliktu jest kluczowa do przyjęcia wniosku.
1/2021
Michał LewTokyotown8
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony. Wnioskodawca nie podjął środków przedarbitrażowych, a złożenie wniosku o arbitraż jest ostatecznością i musi być poprzedzone wszczęciem realnych czynności mających za zadanie załagodzenie nieporozumienia. Spór odnosił się do kwestii merytorycznych, które jednak nie są przez Komitet rozpatrywane. Przy okazji arbitrzy przypomnieli, że korzystanie z funkcji cofania zmian przez redaktorów musi być ograniczone jedynie do przypadków oczywistych wandalizmów. Ponadto członkowie Komitetu zwrócili użytkownikowi Tokyotown8 uwagę, że używanie narzędzi administracyjnych winno być poprzedzone wnikliwą analizą, a wykorzystywanie przez administratora uprawnień w sytuacjach, gdy sam jest stroną sporu, to zachowanie niewłaściwe.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2020

Wniosek, strony Decyzja ws. przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
9/2020
TrzecimajaGytha
odrzucić (0-8-0) Wniosek został odrzucony. Nie wykazano podjęcia środków przedarbitrażowych. Wniosek złożony po upływie półrocznej blokady.
8/2020
Tokyotown8Adamt
przyjąć (7-1-0)
(**jeden arbiter wyłączył się)
werdykt (8-0-0)
(**jeden arbiter wyłączył się)
Arbitrzy zaapelowali do wszystkich administratorów o uszanowanie reguł, ducha współpracy i wzajemnego szacunku. Administrator Tokyotown8 został upomniany za nałożenie niepotrzebnej blokady na redaktora PolonaRedaktor (nałożonej z powodu nazwy tego konta) i forsowanie własnego zdania o słuszności podjętej przez siebie decyzji pomimo uwag zgłaszanych przez inne osoby. Niezgodne z zasadami było nałożenie tej blokady wraz z zaznaczoną blokadą tworzenia konta. Administrator Adamt został upomniany za brak konsultacji z administratorem nakładającym blokadę w przypadku kwestionowania jego decyzji, co było niezgodne z procedurą opisaną na stronie Wikipedia:Wojna administratorów.
7/2020
LukaszKatlewaCybularny
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony. Brak podjęcia środków przedarbitrażowych oraz powiadomienia osoby, przeciwko której złożono wniosek. Arbitrzy zwrócili uwagę na to, że wikipedyści są zobowiązani odnosić się do siebie z szacunkiem na wszystkich stronach Wikipedii, w tym na stronach wniosków o arbitraż, a także uznali za pożądane szersze uzasadnienie blokady w dyskusji zablokowanego użytkownika.
6/2020
Etup45Gdarin
przyjąć (5-3-0)
(**jeden arbiter wyłączył się)
werdykt (6-0-0)
(**jeden arbiter wyłączył się)
Wniosek mógł być rozpatrywany jedynie w zakresie kwestionowania zasadności zastosowania blokady użytkownika (jako formy operacji z użyciem uprawnień administratorskich). Blokada stosowana przez administratora Gdarina była zasadna i zgodna z zasadami blokowania. Podstawą do ich nałożenia było usilnie forsowanie swojego puntu widzenia przeradzające się w trolling przez Etupa45. Takie działanie jest naganne, bowiem prowadzi do zaogniania sporu merytorycznego i przyczynia się do powstawania konfliktów. Komitet napomniał także dwoje innych uczestników dyskusji w której zaistniał przedmiotowy spór (Mouthmam i Marencja) i przypomniał obowiązek stosowania się do regulacji Projektu.
5/2020
MouthmamLeszek Jańczuk
przyjąć (5-3-0)
(**jeden arbiter wyłączył się)
werdykt (6-0-0)
(**trzech arbitrów wyłączyło się)
Komitet uznał, że blokada nałożona przez Leszka Jańczuka była bezzasadna, bowiem w chwili jej nakładania Mouthmam od kilkunastu godzin nie wprowadzał już edycji, które byłyby kwestionowane. Arbitrzy zobowiązali administratora do wypełniania obowiązku jasnego komunikowania się z blokowanym, konsultowania działań mogących budzić wątpliwości oraz dokładnego uzasadniania podejmowanych akcji z użyciem UA. Komitet przypomniał także, iż istnieją sposoby ochrony Wikipedii niewymagające użycia uprawnień. Równocześnie arbitrzy odnotowali destruktywny sposób działań ze strony użytkownika Mouthmam. Wnioskodawca został zobowiązany do stosowania konstruktywnych zasad współpracy z innymi edytorami oraz ścisłego stosowania podczas edycji na Wikipedii obowiązujących regulacji.
4/2020
Thraenmalarz pl, Cybularny
odrzucić (1-5-1)
(**jeden arbiter wyłączył się)
Wniosek został odrzucony. Wnioskodawca nie podjął mediacji, a złożenie wniosku o arbitraż powinno być traktowane jako ostateczny środek. Przy okazji arbitrzy przypomnieli administratorom, że w podobnych sytuacjach można zastosować nieco niższy poziom ograniczenia edycji i zawęzić zakres blokady do wszystkich przestrzeni poza przestrzenią główną. Należy także pamiętać zgodnie zasadami blokowania przy stosowaniu blokady należy w zwięzły i zrozumiały sposób podać jej powód w opisie blokady.
3/2020
Szy.mat2Tokyotown8
odrzucić (0-8-0) Wniosek został odrzucony. Spór miał charakter merytoryczny, a zgodnie z Polityką arbitrażu takie spory nie są rozstrzygane przez Komitet. Ponadto złożenie wniosku o arbitraż powinno być traktowane jako ostateczny środek. Brak faktycznej mediacji. Przy okazji arbitrzy przypomnieli użytkownikowi Tokyotown8, że jako administrator nie powinien stosować swoich uprawnień w sytuacji, w której jest stroną sporu co do treści artykułu oraz przypomnieli o obowiązku koncyliacyjnego rozwiązywania sporów napotkanych w obrębie Społeczności projektu.
2/2020
Patkro12Tokyotown8
odrzucić (0-8-0) Wniosek został odrzucony. Spór miał charakter merytoryczny, a zgodnie z Polityką arbitrażu takie spory nie są rozstrzygane przez Komitet. Ponadto złożenie wniosku o arbitraż powinno być traktowane jako ostateczny środek. Brak faktycznej mediacji.
1/2020
SomeRandomSignsWTM, Adamt i Mpn
przyjąć (6-0-0)
(**dwóch arbitrów wyłączyło się)
werdykt (6-0-0)
(**dwóch arbitrów wyłączyło się)
Wniosek mógł być rozpatrywany jedynie w zakresie kwestionowania zasadności zastosowania blokady użytkownika (jako formy operacji z użyciem uprawnień administratorskich). Blokady stosowane przez administratorów WTM i Adamt były zasadne i zgodne z zasadami blokowania. Podstawą do ich nałożenia było usilnie forsowanie swojego puntu widzenia przez SomeRandomSigns. Takie działanie jest naganne, bowiem prowadzi do zaogniania sporu merytorycznego i przyczynia się do powstawania konfliktów. Komitet zwrócił uwagę administratorom WTM i Adamt na konieczność prawidłowego oraz dokładnego opisywania i uzasadniania zmian, w szczególności akcji podejmowanych z użyciem UA.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2019

Wniosek oraz strony Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
3/2019
Bluffer8WTM
odrzucić (1-7-1) Wniosek został odrzucony. Spór ma charakter merytoryczny, a zaistnienie konfliktu personalnego nie zostało wykazane. Spory dotyczące kwestii merytorycznych w hasłach nie są rozstrzygane przez Komitet Arbitrażowy. Sprawa powinna zostać poddana pod dyskusję w Kawiarence i tam rozstrzygnięta.
2/2019
Andrzej1993Tokyotown8
sprawa umorzona (wycofanie wniosku) Komitet Arbitrażowy nie rozpoczął procedowania nad wnioskiem z powodu wycofania go przez wnioskodawcę, któremu takie prawo przysługuje.
1/2019
TuwargMathieu Mars
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony. W gestii Komitetu Arbitrażowego znajdują się wyłącznie najpoważniejsze sprawy i rażące przypadki złamania zasad Wikipedii, a złożenie wniosku o arbitraż powinno być traktowane jako ostateczny środek. Pojedyncze działanie nie powinno skutkować wnioskiem o arbitraż. Wnioskodawca nie przeprowadził faktycznej mediacji.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2017

Wniosek oraz strony Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
4/2017
Andrzej1993Tokyotown8
przyjąć (6-0-1) werdykt (5-0-2) Przestrzeganie zasad weryfikowalności oraz neutralnego punktu widzenia jest podstawą edytowania przestrzeni haseł, a przestrzeganie wikietykiety winno być podstawą wzajemnych relacji pomiędzy wikipedystami. Niedopuszczalne jest prowadzenie wojen edycyjnych oraz używanie uprawnień administratora celem kontroli edytorskiej nad hasłami.
3/2017
KamStak23Gytha
przyjąć (8-0-0) werdykt (8-0-0) Posiadanie więcej niż jednego konta nie jest zabronione, ale korzystanie z nich jest obwarowane ograniczeniami, które zostały opisane m.in. na stronie Wikipedia:Pacynka. Niedozwolone jest wykorzystanie pacynki w głosowaniach, w których głos oddaje konto główne. Ponadto niedozwolonym jest wspieranie pacynką swojego stanowiska w dyskusjach i tworzenie iluzji większego poparcia dla swoich argumentów, a także założenie konta alternatywnego dla omijania nałożonej blokady.
2/2017
Milagros aalSerecki
sprawa umorzona (wycofanie wniosku) Komitet Arbitrażowy zakończył procedowanie nad wnioskiem z powodu wycofania go przez wnioskodawcę, któremu takie prawo przysługuje.
1/2017
83.26.235.230Aegis Maelstrom
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony. Zgodnie z Polityką arbitrażu, prawo do składania wniosków przysługuje zarejestrowanym użytkownikom. Ponadto, wnioskodawca nie dopełnił dostatecznie wymogu podjęcia środków przedarbitrażowych.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2016

Wniosek oraz strony Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
3/2016
Zalasem1Henryk Bielamowicz
sprawa umorzona (wycofanie wniosku) Komitet Arbitrażowy nie rozpoczął procedowania nad wnioskiem z powodu wycofania go przez wnioskodawcę, któremu takie prawo przysługuje.
2/2016
BartłomiejBFarary
odrzucić (0-7-0) Wniosek został odrzucony. Korespondencja z blokującym administratorem nie powinna być traktowana jako formalny pretekst do wszczęcia procedury arbitrażowej. Niezbędne są realne próby rozwiązania konfliktu. Moment zgłoszenia sprawy do Komitetu Arbitrażowego może mieć znaczenie przy ocenie, czy wyczerpane zostały środki przedarbitrażowe, a także czy przedmiotowa sprawa wchodzi w zakres działań Komitetu Arbitrażowego.
1/2016
PGPtjackyll
przyjąć (5-3-0) werdykt (6-0-2) Administrator nie powinien samowolnie zdejmować blokady nałożonej na swoje konto przez innych administratorów, nawet jeśli blokada ta w jego ocenie została nałożona niesłusznie. Nie powinien również zdejmować blokady z konta innego wikipedysty, jeżeli została ona nałożona zgodnie z obowiązującymi zasadami, bez konsultacji z administratorem nakładającym zakaz edycji lub po uzyskanym konsensusie po dyskusji z innymi administratorami. Niedopuszczalne jest prowadzenie wojny administratorów, gdyż jest to działanie na szkodę projektu.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2015

Wniosek oraz strony Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
6/2015
Szostek RomanPablo000
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony. Brak podjęcia środków przedarbitrażowych, Żądanie na PdA przywrócenia usuniętej strony, przy jednoczesnym braku kontaktu z właściwym administratorem i zignorowaniu odpowiedzi na owo żądanie, nie może być uznane za działanie nakierowane na rozwiązanie konfliktu. Analiza przedstawionego we wniosku „stanu faktycznego i dowodów”.
5/2015
KrzysGElfhelm
odrzucić (0-6-1) Wniosek został odrzucony. Brak podjęcia dostatecznych środków przedarbitrażowych, działanie wnioskodawcy po nałożeniu blokady powinno być faktycznie nakierowane na rozwiązanie konfliktu. Wniosek złożony po upływie roku od zaistnienia sporu. Analiza przedstawionego we wniosku „stanu faktycznego i dowodów”.
4/2015
CybularnyElfhelm
przyjąć (6-2-0) werdykt (6-0-0) Odwołanie od blokady oraz jej wydłużenia. Wielokrotne łamanie zasad projektu (m.in. Wikipedia nie jest polem bitwy oraz nie jest mównicą) oraz obchodzenie (podwójna recydywa w ciągu pół roku) nałożonej blokady z kont alternatywnych. Nie powinno tolerować się sytuacji, gdy zablokowany wikipedysta bezkarnie tworzy pacynki w celu omijania blokady.
3/2015
HatamorganaZiel
przyjąć (6-0-1) werdykt (8-0-0) Metodą rozwiązywania merytorycznych wątpliwości i kontrowersji, do jakich może dochodzić w toku tworzenia i rozbudowy artykułów, jest konstruktywna dyskusja. Zainteresowani użytkownicy powinni opierać się wyłącznie na wiarygodnych źródłach i w oparciu o takowe ustalać kształt artykułów. Całkowicie niedopuszczalne są próby wymuszania na innych użytkownikach przyzwolenia na określoną formę i treść artykułu poprzez toczenie tzw. wojen edycyjnych czy też ataki osobiste skierowane przeciwko innym dyskutantom. Zabezpieczenie artykułu przed edycją w żadnym wypadku nie powinno służyć przeforsowaniu swojej opinii w dyskusji ani w sporze, a administrator nie powinien stosować swoich uprawnień w sytuacji, w której jest stroną sporu co do treści artykułu.
2/2015
BubbliedoorJohn Belushi
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony. Wniosek nie wyczerpuje przesłanek opisanych w Polityce arbitrażu. Komitet Arbitrażowy nie rozstrzyga sporów dotyczących kwestii merytorycznych w hasłach. W zgłoszonej sprawie nie doszło też do powtarzającego się i umyślnego łamania zasad Wikipedii.
1/2015
KillFighterElfhelm
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony. Brak podjęcia dostatecznych środków przedarbitrażowych, działanie wnioskodawcy po nałożeniu blokady powinno być faktycznie nakierowane na rozwiązanie konfliktu. W treści wniosku nie wskazano okoliczności świadczących o braku zasadności blokady.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2014

Wniosek oraz strony Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
10/2014
Andrzej19Michał Sobkowski
odrzucić (0-7-0) Wniosek został odrzucony. Brak podjęcia dostatecznych środków przedarbitrażowych. Wniosek nie wyczerpuje przesłanek opisanych w Polityce arbitrażu. Komitet Arbitrażowy nie rozstrzyga sporów dotyczących kwestii merytorycznych w hasłach.
9/2014
Piotr967Alan ffm
odrzucić (2-5-0) Wniosek został odrzucony. Brak podjęcia dostatecznych środków przedarbitrażowych. Pojedyncze działanie związane z użyciem uprawnień administratorskich, o ile nie jest odwołaniem od blokady lub nie stanowi rażącego naruszenia uprawnień, nie powinno skutkować wnioskiem o arbitraż.
8/2014
Piotr967 - Kriis
przyjąć i połączyć (6-0-0) werdykt (7-0-0) Łamanie Wikietykiety oraz wielokrotnie złamanie zasad NPOV oraz WER. Wikipedia rozwija się dzięki edycjom uczestniczących w projekcie użytkowników. Praktycznie niemożliwe jest aktywne uczestnictwo w jej tworzeniu bez interakcji z innymi wikipedystami. W rezultacie pomiędzy autorami edytującymi hasła o zbliżonej tematyce mogą występować różnice zdań. Imperatyw w postaci tworzenia rzetelnych artykułów w powstającej w ten sposób encyklopedii jest możliwy do osiągnięcia tylko przy przestrzeganiu przez użytkowników podstawowych zasad projektu, w tym zasady nieprzedstawiania twórczości własnej oraz zasady dodawania do haseł treści, które są oparte na weryfikowalnych źródłach o potwierdzonej reputacji.
7/2014
Kriis - Jakubkaja
przyjąć (6-0-0)
6/2014
ΧΕΝΛElfhelm
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony. Wniosek nie wyczerpuje przesłanek opisanych w Polityce arbitrażu. Brak podjęcia dostatecznych środków przedarbitrażowych.
5/2014
BosyantekLalit
przyjąć (8-0-0) werdykt (9-0-0) Przestrzeganie zasad Wikietykiety, a w szczególności zakładania dobrej woli, chłodnego nastawienia, otwartości i wzajemnego zrozumienia podczas dyskusji nad merytorycznym kształtem artykułów, jest obowiązkiem nałożonym na wszystkich wikipedystów.
4/2014
OtnazwajaknazwaMpn, PawełMM
odrzucić (0-6-0) Wniosek został odrzucony. Wniosek nie wyczerpuje przesłanek opisanych w Polityce arbitrażu. Brak podjęcia dostatecznych środków przedarbitrażowych.
3/2014
Piotr967Wpedzich
sprawa umorzona (wycofanie wniosku) Do czasu ogłoszenia decyzji w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia wniosku jego autor może zrezygnować z odwoływania się do arbitrażu.
2/2014
SteiferHoa binh
odrzucić (0-8-0) Wniosek został odrzucony. Krótkotrwały spór o charakterze merytorycznym. Brak podjęcia dostatecznych środków przedarbitrażowych.
1/2014
WilczakrewMargo-CzW
odrzucić (0-8-0) Wniosek został odrzucony. Krótkotrwały spór o charakterze merytorycznym. Brak podjęcia dostatecznych środków przedarbitrażowych.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2013

Wniosek oraz strony Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
10/2013
Piotr967Tokyotown8
odrzucić (0-8-0) Wniosek został odrzucony. W gestii Komitetu Arbitrażowego znajdują się wyłącznie najpoważniejsze sprawy i rażące przypadki złamania zasad Wikipedii, a złożenie wniosku o arbitraż powinno być traktowane jako ostateczny środek. Pojedyncze działanie nie powinno skutkować wnioskiem o arbitraż.
9/2013
Grzegorz "Spike" RendchenPablo000
przyjąć (9-0-0) werdykt (7-0-0) Ataki osobiste, prowokacje oraz trolling nie mogą być w Wikipedii akceptowane. Współpraca w ramach projektu wymaga od wszystkich uczestników partnerstwa, dystansu, poszanowania odmiennych racji i wspólnego dążenia do edytowania haseł o wysokiej jakości.
8/2013
SiM1959Kravietz
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony, ponieważ wnioskodawca nie podjął środków przedarbitrażowych.
7/2013
Piotr967NarodowyKonserwatysta
odrzucić (4-2-0) Wniosek został odrzucony, ponieważ między stronami toczy się już podobne postępowanie i w opinii Komitetu Arbitrażowego materiały tam zawarte wystarczą do wydania werdyktu.
6/2013
Piotr967NarodowyKonserwatysta
przyjąć i połączyć (6-0-0) werdykt (7-0-0) Szczególnie niebezpieczną praktyką jest fałszywe uźródławianie. Negatywnie należy także ocenić kierowanie się pobudkami niemerytorycznymi w działalności edytorskiej oraz świadome posługiwanie się źródłami, których rzetelność budzi wątpliwości.
5/2013
NarodowyKonserwatystaKojoto, Jakubkaja, Piotr967
przyjąć (6-0-0)
4/2013
NarodowyKonserwatystaPablo000
sprawa umorzona (wycofanie wniosku) Do czasu rozpoczęcia głosowania w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia wniosku jego autor może zrezygnować z odwoływania się do arbitrażu.
3/2013
OK1997Magalia
odrzucić (0-7-0) Wniosek został odrzucony, ponieważ jego treść była niezgodna ze stanem faktycznym i tym samym wnioskodawca nadużył prawa do skargi.
2/2013
OK1997Elfhelm
przyjąć (5-0-2) werdykt (8-0-0) Wykorzystanie Wikipedii do swoich osobistych rozgrywek jest całkowicie sprzeczne z celami projektu. Osoba działająca umyślnie na szkodę Wikipedii nie powinna mieć możliwości jej edytowania.
1/2013
OK1997Elfhelm
odrzucić (3-5-1) Wniosek został odrzucony, ponieważ wnioskodawca nie zainicjował dyskusji zmierzającej do rozwiązania sporu. Skorzystanie z mediacji przedarbitrażowej powinno być działaniem faktycznie nakierowanym na rozwiązanie konfliktu.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2012

Wniosek oraz strony Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
11/2012
JakubkajaElfhelm, Masur, NarodowyKonserwatysta, Ziel
przyjąć (9-0-0) werdykt (9-0-0) W wypowiedziach należy kierować się chłodnym nastawieniem i koleżeńskim duchem projektu, a także przestrzegać ustalonych przez społeczność zasad i zaleceń. Od administratorów można oczekiwać rzeczowych uzasadnień blokad, neutralnych emocjonalnie i zgodnych z WikiLove.
10/2012
PaeliusGdarin, Nedops
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony, gdyż opisana w nim sprawa nie znajduje się w zakresie działań Komitetu. Poza tym uchybieniem formalnym wniosku było niewyczerpanie innych sposobów rozwiązania sporu.
9/2012
Andrzej 19Paelius
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony, ponieważ przedmiotowa sprawa nie znajduje się w zakresie działań Komitetu. Nadto po stronie wnioskodawcy doszło do uchybienia formalnego w postaci braku próby przedarbitrażowej.
8/2012
PawskiAndros64
przyjąć (9-0-0) werdykt (8-0-0) Występujące między użytkownikami różnice w ocenie faktów, prowadzące do powstawania sporów merytorycznych, nie są groźne, o ile oponenta nie potraktuje się jak przeciwnika, ale będzie się w nim widzieć partnera, któremu również zależy na jakości haseł. Wikipedyści powinni odnosić się do siebie z szacunkiem i nie wolno im dopuścić, aby spór merytoryczny przeniósł się na grunt personalny.
7/2012
Nikos 1993Tokyotown8
odrzucić (1-5-0) Złożenie wniosku o arbitraż powinno być traktowane jako ostateczny środek rozwiązania konfliktu. W przypadku kwestionowania zasadności blokady polityka arbitrażu wymaga od wnioskodawcy podjęcia minimalnej mediacji przedarbitrażowej (wystarczy dialog z administratorem nakładającym blokadę).
6/2012
PolackJakubkaja
odrzucić (0-7-0) Wniosek został odrzucony, ponieważ spór między użytkownikami został uznany za merytoryczny. Ponadto wnioskodawca z góry założył niemożność jego rozwiązania środkami przedarbitrażowymi. Z ewentualnymi konkretnymi zarzutami naruszania zasad należy zgłaszać się do administratorów.
5/2012
Tomasz Wachowski: Sprawa blokady Quantité négligeable
przyjąć (8-0-0) werdykt (8-0-0) Posiadanie więcej niż jednego konta w Wikipedii nie jest zabronione, jednakże jest obwarowane ograniczeniami opisanymi na stronie zasad Wikipedia:Pacynka. Konto dodatkowe może zostać uznane za konto główne pod warunkiem całkowitego zaprzestania edycji z poprzedniego konta. Za niedozwolone posługiwanie się pacynką, tj. oddawanie głosów w głosowaniach i wyborach, wprowadzanie w błąd innych wikipedystów, wspieranie stanowisk wyrażanych z innego konta, konsekwencje naruszania zasad dotyczą zarówno konta alternatywnego, jak również konta głównego. Pierwsze z nich może został zablokowane na stałe, a drugie na określony czas. Niedozwolone korzystanie z pacynki jest dodatkowo sprzeczne z zasadą Czym Wikipedia nie jest oraz zaleceniami wikietykiety.
4/2012
178.239.166.67: Sprawa wikipedysty Marcgala
odrzucić (0-9-0) Prawo do złożenia wniosku o arbitraż przysługuje wyłącznie zarejestrowanemu użytkownikowi, a użytkownicy, których prawo do edytowania zostało ograniczone, w celu nieobchodzenia blokady, mogą złożyć wniosek drogą e-mailową do któregokolwiek z członków Komitetu.
3/2012
Wniosek wikipedysty Lukasz2
sprawa skierowana do mediacji administratorom Komitet Arbitrażowy zadecydował o skierowaniu wniosku, który nie spełniał do końca wymogów formalnych, do dyskusji na listę administratorów w celu wypracowania przez nich wspólnego stanowiska.
2/2012
Dobromir SośnierzLeinad, Mintho
odrzucić (2-7-0) Wniosek odrzucony ze względu na czas, który minął od zaistniałego sporu oraz brak dostatecznych kroków przedarbitrażowych ze strony wnioskodawcy w tymże okresie. Wnioski o arbitraż powinny być składane w rozsądnym terminie od czasu zdarzeń leżących u podstaw konfliktów, będących punktem wyjścia złożonych wniosków.
1/2012
Zlisiecki: Sprawa hasła Monika Olejnik
przyjąć (9-0-0) werdykt (8-0-0) Prowadzenie wojny edycyjnej nie jest właściwym sposobem rozwiązywania sporów. Spór edycyjny powinien zostać zażegnany na drodze konsensusu opartego na dyskusji. Do prowadzenia dyskusji służą odpowiednie strony dyskusji artykułów lub użytkowników, a nie opisy zmian. Każdy użytkownik dodający nowe treści do artykułów powinien oprzeć je na wiarygodnych źródłach.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2011

Wniosek oraz strony Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
9/2011
Elfhelm, Masur: Sprawa wikipedysty AndrzejzHelu
przyjąć (9-0-0) werdykt (9-0-0) Administrator to użytkownik obdarzony zaufaniem społeczności, który posiadanych narzędzi administracyjnych nie powinien wykorzystywać we własnym interesie. Niewłaściwa jest blokada wikipedysty, w którym pozostaje on w bezpośrednim sporze, a także zabezpieczania artykułów edytowanych przez swego oponenta. W sytuacjach takich należy zwrócić się o podjęcie działań do innego administratora projektu. Z racji dodatkowych uprawnień administrator powinien być obeznany z podstawowymi zasadami Wikipedii i stosować się do nich. Każda informacja zamieszczona w Wikipedii powinna być opatrzona weryfikowalnym źródłem. Zakazane jest arbitralne kasowanie artykułów i stron dyskusji w sytuacji, gdy nie spełniają one szczegółowo wyliczonych przesłanek ku temu. Niedopuszczalne jest również wprowadzanie treści naruszających prawa autorskie. W przypadku licznych naruszeń zasad i zaleceń projektu, posiadanie uprawnień administratorskich jest nieuzasadnione.
8/2011
EmanekMarkiel
odrzucić (0-7-0) Wniosek odrzucony z powodu braku sporu personalnego. Spór taki powinien mieć bardziej długofalowy charakter; pojedyncza wypowiedź użytkownika, nawet odbierana jako atak osobisty, nie świadczy o zaistnieniu sporu.
7/2011
MappyPablo000
przyjąć (8-0-0) werdykt (7-0-1) Łamanie reguł Wikietykiety poprzez stosowanie ataków osobistych oraz stosowanie trollingu nie jest akceptowaną formą uczestnictwa w dyskusji. Niedopuszczalne jest generalizowanie i stygmatyzowanie określonych grup uczestników projektu. Wikipedysta zablokowany zwłaszcza na dłuższy okres, ma prawo do poznania rzeczowego wyjaśnienia powodów blokady. Nawet w przypadku wcześniejszych zasadnych blokad użytkownika i konsensusu na liście mailowej potrzebne jest przedstawienie merytorycznego uzasadnienia.
6/2011
SeibunVigilium
przyjąć (9-0-0) werdykt (8-0-0) W projekcie opartym na współpracy i zbiorowej pracy jakim jest Wikipedia, nie może być miejsca na niekończące się spory, powodujące chaos i utrudniające rzeczowe edytowanie. Podstawowymi zasadami obowiązujących wszystkich użytkowników jest zasada weryfikowalności i nieprzedstawiana twórczości własnej, które obligują do zamieszczania źródeł dla wprowadzanych informacji. Prowadzenie wojen edycyjnych nie jest sposobem na edycję artykułu. Stosowanie ataków osobistych jest sprzeczne z Wikietykietą i nie może być niczym usprawiedliwiane. W sytuacji spornej należy dążyć do konsensusu przy pomocy dwustronnego lub wielostronnego dialogu bądź mediacji z pomocą osób trzecich. W ostateczności można zwrócić się z prośbą o interwencję do jednego z administratorów.
5/2011
EmanekElfhelm
odrzucić (3-4-2) Wniosek odrzucony z powodu niedopełnienia obowiązku podjęcia środków przedarbitrażowych przed zwróceniem się do Komitetu. Odmowa podjęcia mediacji przez jednego z użytkowników oraz przeświadczenie o braku jej celowości nie stanowią podstaw do zaniechania kroków na rzecz rozwiązania sporu.
4/2011
JerelMasur
sprawa umorzona (wycofanie wniosku) Komitet Arbitrażowy zakończył procedowanie nad wnioskiem z powodu wycofania go przez wnioskodawcę, któremu takie prawo przysługuje.
3/2011
WlaKomMasur
przyjąć (7-0-1) werdykt (7-0-0) W przypadku różnicy zdań w toku dyskusji użytkownicy powinni zachować chłodne nastawienie, unikając gwałtownych reakcji oraz zakładać dobrą wolę drugiej strony. Zabezpieczenie artykułu lub blokada konta użytkownika jest środkiem porządkowym mającym na celu zachowanie właściwego sposobu edytowania. Blokujący administrator powinien w sposób jasny i prawidłowy wyjaśnić powziętą decyzję. Aby działanie wikipedysty uznane zostało za wandalizm musi być podjęte w złej wierze. W innym wypadku, nawet jeśli jest niewłaściwe, nie może zostać uznane za formę wandalizmu. Powszechnie stosowaną, domyślną i zalecaną formą komunikowania się użytkowników w projekcie jest forma per "ty".
2/2011
PawełS: Odwołanie od werdyktu w sprawie 21/2010
odrzucić (0-6-0) Wniosek został odrzucony, ponieważ polityka arbitrażu jednoznacznie wskazuje, że werdykt Komitetu jest decyzją ostateczną, co oznacza, że nie podlega on zmianie.
1/2011
Poznaniak: Odwołanie od werdyktu w sprawie 21/2010
odrzucić (0-6-0) Wniosek został odrzucony, ponieważ polityka arbitrażu nie zawiera zapisów dotyczących odwoływania się od wydanego werdyktu, w związku z czym sama procedura odwoławcza jest niemożliwa.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2010

Wniosek oraz strony Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
21/2010
PawełS: Sprawa blokady użytkownika
przyjąć (6-0-0) werdykt (5-0-0) Hasła nie stanowią własności żadnego wikipedysty: każdy uczestnik projektu jedynie je współtworzy i każdy użytkownik ma prawo je modyfikować, w szczególności usunąć edycje innego użytkownika, o ile zgłasza do nich poważne zastrzeżenia. Aby uchronić hasło przed sporem edycyjnym, wikipedysta kwestionujący treść powinien dołożyć starań, aby jego decyzja była zrozumiała dla autora usuwanej treści. W sytuacjach spornych proponuje się rozpoczęcie spokojnego i rzeczowego dialogu, aby jak najszybciej powstały problem został rozwiązany. Administratorzy będący stroną sporu powinni powstrzymywać się od blokowania innych jego uczestników.
20/2010
PawełS: Sprawa blokady użytkownika
odrzucić (3-2-0) Arbitrzy byli zgodni, że podstawą złożenia wniosku był spór związany z użyciem uprawnień administratorskich. Między arbitrami wystąpiły rozbieżności dotyczące wymogu podjęcia próby przedarbitrażowej w przypadku odwołania od blokady nałożonej jako efekt konsensusu administratorów. Wniosek nie został przyjęty z powodu braku wymaganej liczby głosów.
19/2010
AcaroSzwedzki
przyjąć i połączyć (9-0-0) werdykt (9-0-0) Wikipedia jest projektem opartym na współpracy między jego uczestnikami. Dokonując zmian, należy być gotowym do udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące swoich edycji, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest rozwiązywanie wątpliwości i kontrowersji. W przypadku artykułów szczególnie konfliktogennych dokładne uzasadnianie dokonywanych edycji jest koniecznością. Wikipedię tworzy społeczność, toteż administrator musi podporządkować się regułom i procedurom, które ta społeczność ustanowiła. Powinien też wyjaśniać swoje działania administratorskie, gdyż społeczność ma prawo je rozumieć i kontrolować. Przejrzenie wkładu użytkownika w celu dokonania jego całościowej oceny przed nałożeniem blokady umożliwia podjęcie odpowiedniej decyzji w zakresie czasu trwania zastosowanego środka.
18/2010
Andrzej19Szwedzki
przyjąć (6-3-0)
17/2010
OrtonElfhelm, Adamt, Andrzej19, Stoigniew
odrzucić (2-5-0) W zakresie blokady wnioskodawca nie wyczerpał procedury przedarbitrażowej. Skarga na administratora niezwiązana z używaniem przez niego uprawnień administratorskich nie mieści się w zakresie działań Komitetu. Jednostkowe wpisy niezgodne z wikietykietą nie uzasadniają stwierdzenia o zaistnieniu sporu personalnego.
16/2010
PlogiDingirXul
odrzucić (1-5-1) Brak sporu personalnego między stronami w ramach Wikipedii. Komitet Arbitrażowy nie jest upoważniony do rozpoznawania wniosków składanych niejako na rzecz innych osób. Negatywne zachowania użytkownika naruszające ustalone zasady bądź zalecenia powinny spotykać się z odpowiednią reakcję administratorów.
15/2010
Bombka190Bukaj
odrzucić (0-9-0) Zablokowani wikipedyści chcący skorzystać z procedury arbitrażowej powinni przedłożyć wniosek jednemu z członków Komitetu drogą e-mailową. Przed złożeniem wniosku należy skorzystać z przedarbitrażowych środków wyjaśnienia sprawy.
14/2010
Złe MzimuHerr Kriss
odrzucić (0-9-0) Arbitrzy nie dostrzegli istnienia sporu personalnego między stronami wniosku. Nałożenie symbolicznej blokady w sytuacji kontynuowania edycji, do których zgłaszano zastrzeżenia, było działaniem standardowym. Nadto po stronie wnioskodawcy doszło do uchybień formalnych (brak próby przedarbitrażowej, brak podpisu pod wnioskiem).
13/2010
Guerilla2000: Sprawa hasła Leszek Wojtasiak
odrzucić (0-8-0) W gestii Komitetu leży rozstrzyganie sporów personalnych i spraw dotyczących poważnego łamania zasad Wikipedii, natomiast kwestie merytoryczne nie podlegają jego ocenie.
12/2010
AcaroSzwedzki
odrzucić (0-7-2) Złożenie wniosku o mediację nie stanowiło rzeczywistej próby rozwiązania konfliktu. Działania wnioskodawcy zmierzające do wykorzystania przedarbitrażowych sposobów rozwiązania konfliktu miały charakter wyłącznie pozorny. Wnioski o arbitraż powinny być składane w rozsądnym terminie od czasu zdarzeń leżących u podstaw konfliktów, będących punktem wyjścia złożonych wniosków.
11/2010
SlijkGdarin, Margoz, Elfhelm
odrzucić (0-6-0) Kwestia cofania zmian wprowadzanych przez wnioskodawcę nie znajduje się w zakresie działań Komitetu, wyznaczonych przez politykę arbitrażu. W zakresie blokady nie zostało wykazane podjęcie dostatecznych środków celem wyjaśnienia sytuacji.
10/2010
JDavidRadomil
przyjąć (8-0-0) werdykt (7-0-0) Zasada weryfikowalności daje każdemu z użytkowników prawo do rzetelnego kwestionowania informacji, zwłaszcza wysoce specjalistycznych bądź kontrowersyjnych. Dyskusje na tematy sporne powinny być prowadzone w zgodzie z wikietykietą, WikiLove i chłodnym nastawieniem. Należy rozmawiać merytorycznie, odwołując się do konkretnych zapisów zasad i źródeł. Swoje działania i wypowiedzi należy ukierunkowywać na osiągnięcie porozumienia, a nie jedynie obronę swoich racji. Przestrzegania i szanowania zasad, zaleceń czy powszechnie akceptowanych zwyczajów oczekuje się od każdego wikipedysty, szczególnie od doświadczonych uczestników projektu, a już bezwzględnie od jego administratorów, w stosunku do których słusznie stawiane są najwyższe wymagania.
9/2010
83.238.237.136: Sprawa hasła Marek Król
odrzucić (0-8-0) Prawo do składania wniosków o arbitraż ograniczone jest wyłącznie do użytkowników posiadających konto w Wikipedii z uwagi na niemożność potwierdzenia trwałej tożsamości niezarejestrowanego wnioskodawcy. Ponadto Komitet stanowi ostatnią instancję na ścieżce rozwiązywania konfliktów, która jest bogata w środki umożliwiające wyjaśnienie spornej kwestii. Dyskusyjny temat można np. poruszyć na odpowiedniej podstronie Kawiarenki.
8/2010
AMIJKBukaj, Michał Sobkowski
odrzucić (0-9-0) Złożenie wniosku o arbitraż powinno być traktowane jako ostateczny środek rozwiązania konfliktu. Wnioskodawca nie wykazał, aby podjął jakiekolwiek starania zmierzające do wyjaśnienia sprawy, np. skontaktowanie się z którymkolwiek z administratorów.
7/2010
AMIJKBukaj, Michał Sobkowski
odrzucić (0-8-0) Wniosek został odrzucony z powodów formalnych. Prawo do samodzielnego składania wniosków o arbitraż mają wyłącznie użytkownicy, którzy w chwili złożenia wniosku nie są zablokowani. Wikipedyści, których prawo do edytowania zostało czasowo ograniczone, powinni odczekać blokadę bądź też przedłożyć wniosek jednemu z członków Komitetu drogą e-mailową.
6/2010
LouveAndros64
przyjąć (6-2-1) werdykt (9-0-0) Od wszystkich użytkowników tworzących nowe artykuły i ulepszających już istniejące wymaga się, by działali w oparciu o weryfikowalne, rzetelne materiały źródłowe, zaś uzyskane informacje przedstawiali w sposób wolny od wszelkiego nacechowania ideologicznego. W przypadku kontrowersji w sprawie treści określonego hasła jedyną dopuszczalną metodą postępowania jest poszukiwanie konsensusu poprzez merytoryczną dyskusję i cytowanie źródeł, bez uciekania się do oskarżeń personalnych o prowadzenie w projekcie określonej polityki.
5/2010
Marfus: Sprawa hasła Lean Back
odrzucić (0-9-0) Komitet nie zajmuje się kwestiami merytorycznymi, ale konfliktami pomiędzy wikipedystami mającymi charakter sporów osobistych. Budzące wątpliwości kwestie merytoryczne należy omawiać na stronie dyskusji hasła lub na odpowiedniej podstronie Kawiarenki.
4/2010
KlondekSzwedzki
odrzucić (2-4-3) Wnioskodawca nie wykazał, aby pomiędzy stronami zachodził narastający spór personalny, a także aby wyczerpał procedurę przedarbitrażową. Nie można powoływać się na dyskusję sprzed ponad roku dla uzasadnienia istnienia sporu i jego aktualności.
3/2010
KauczukGytha
odrzucić (0-7-0) Brak sporu personalnego. Standardowe działanie administratora w postaci krótkotrwałej blokady przy toczeniu wojny edycyjnej nie stanowi podstaw do uznania, by wynikająca z tego różnica zdań wywołała w przyszłości faktyczny konflikt między stronami.
2/2010
DingirXulMagalia
przyjąć (6-1-1) werdykt (8-0-0) Rozwój Wikipedii w zakresie jej powszechności, jakości i rzetelności jest w istotnej mierze związany z pojawianiem się nowych wikipedystów. Od doświadczonych użytkowników oczekuje się odpowiedniego podejścia do nowicjuszy, cechującego się zakładaniem dobrej woli, życzliwością, pomocą we wdrażaniu się w zasady i zalecenia Wikipedii, a nie cofania ich nieporadnych edycji bez lub ze zdawkowymi opisami zmian oraz udzielania im zdawkowych odpowiedzi na prośby o przedstawienie powodów cofania ich edycji.
1/2010
WlaKomBukaj
odrzucić (0-8-1) Spór o charakterze merytorycznym, nie został przeniesiony na grunt konfliktu osobistego, nie doszło do naruszenia uprawnień administracyjnych. Nie wyczerpano także innych metod rozwiązania problemu.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2009

Wniosek oraz strony Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
20/2009
KauczukMinimus
odrzucić (0-9-0) Spór merytoryczny, dotyczący przede wszystkim odmiennego podejścia do źródeł hasła i ich interpretacji. Komitet Arbitrażowy nie jest władny ocenić, czy dany artykuł spełnia wymogi "artykułu na medal". Wikipedyści angażujący się w edycje haseł, których tematyka powoduje poważne spory merytoryczne, powinni brać pod uwagę możliwość dużych różnic zdań i odmiennych punktów widzenia.
19/2009
Reguly: Wojna edycyjna / brak uznania rzeczywistych zrodel
odrzucić (0-9-0) Spór merytoryczny, ponadto nie skorzystano z innych możliwości rozwiązania konfliktu - wniosek został złożony trzy godziny po prośbie o mediację przedstawionej przez wnioskodawcę w Kawiarence, co nie dało czasu na inne rozwiązanie problemu. Wnioskodawca nie skorzystał też z możliwości przedstawienia spornych kwestii w działającym wikiprojekcie tematycznym.
18/2009
MasurJulo
przyjąć (9-0-0) werdykt (8-0-1) Wikipedysta subiektywnie przekonany o określonych nieprawidłowościach powinien przeprowadzić odpowiednią weryfikację takich podejrzeń. Od prowadzącego dyskusję oczekuje się wskazywania merytorycznych argumentów na poparcie własnych racji. Negatywnie ocenić trzeba stosowanie środków stylistycznych odnoszących się personalnie do drugiej strony. Zachowanie takie prowadzi do podgrzewania atmosfery, próby wywołania u adwersarza poczucia winy i zaostrzenia sporu, a tym samym w żadnej mierze nie stanowi konstruktywnej krytyki mogącej przyczynić się do wyjaśnienia wątpliwości.
17/2009
ThornanElfhelm
odrzucić (0-6-0) Komitet Arbitrażowy jest ostatnią instancją odwoławczą, tzn. rozstrzyga wniosek wtedy, gdy zawiodły inne metody rozwiązania opisanego konfliktu. W kompetencjach Komitetu nie leży rozstrzyganie merytorycznego sporu o usunięty artykuł. W takich sytuacjach Komitet Arbitrażowy sugeruje zwrócenie się do innych administratorów z prośbą o weryfikację zasadności usunięcia hasła.
16/2009
Andrzej19Grzegorz Wysocki
odrzucić (2-5-0) Spór dotyczy kwestii merytorycznych. W gestii KA nie leży rozpatrywanie spraw tego typu. Jeżeli dyskusja w kawiarence nie przyniosła kompromisu, a obie strony nadal prowadzą wojny edycyjne, to jest to sprawa do rozpatrzenia przez administratorów. Podobnie jeżeli jedna ze stron poczuła się dotknięta wypowiedzią rozmówcy, powinna była poprosić o interwencję któregoś z administratorów, ponieważ Komitet Arbitrażowy jest instancją ostateczną a nie pierwszego kontaktu. Używanie Komitetu Arbitrażowego przez obie strony jako argumentu w dyskusji może być uważane za prowokujące drugą stronę do tego, by była w konflikcie – jawnym bądź ukrytym. Takie działania są konfliktogenne i nie przyczyniają się do rozwiązania sporów, także merytorycznych.
15/2009
TadamSzwedzki
przyjąć (7-0-1) werdykt (7-0-0) Podstawowym celem Wikipedii jest przedstawianie informacji. W zakresie jej zadań nie leży ani promowanie, ani zwalczanie określonych poglądów politycznych, prowadzenie kampanii wyborczej czy szerzenie informacji nieuźródłowionych lub opartych na mało wiarygodnych źródłach czy znanych z głoszenia skrajnych poglądów czy teorii, często niepopartych faktami. W przypadku konfliktu personalnego należy podjąć rozmowę przez prywatne kanały komunikacji, takie jak poczta elektroniczna lub komunikator internetowy, a nie podsycać konflikt na stronach projektu.
14/2009
Grzegorz WysockiWarschauer, Andrzej19 i Wulfstan
odrzucić (0-8-1) Spór nie ma charakteru personalnego, lecz jest on merytoryczny. Właściwym krokiem postępowania w przypadku takiego sporu jest rozpoczęcie dyskusji w szerszym gronie wikipedystów, np. w Kawiarence. Komitet Arbitrażowy nie został powołany celem zastąpienia społeczności w formułowaniu zaleceń edycyjnych. Natomiast w sprawie wojen edycyjnych należy zgłaszać się do administratorów.
13/2009
LouveGrimsson
przyjąć (8-0-0) werdykt (9-0-0) Wikipedia stanowi encyklopedię mającą na celu gromadzenie wiedzy. Tym samym podstawowym jej celem pozostaje przedstawianie informacji. W zakresie jej zadań nie leży ani promowanie, ani zwalczanie określonych poglądów, stereotypów czy idei. Spór merytoryczny nie musi wkraczać w fazę sporu personalnego. Dyskusja toczona na poziomie źródeł i konkretnych przykładów, a nie samych tez, jest bardziej skuteczna i spokojna.
12/2009
Piotr967Wulfstan
odrzucić (0-7-0) Konflikt nie ma charakteru personalnego. Nie wykorzystano przedarbitrażowych możliwości rozwiązania sporu. Wnioskodawca nie wskazał powtarzającego się i umyślnego łamania zasad Wikipedii, nie doszło też do nadużycia uprawnień administratora.
11/2009
Bimi: Teorie spiskowe o zamachach z 11 września 2001
odrzucić (0-8-0) Konflikt nie ma charakteru personalnego. Nie wykorzystano przedarbitrażowych możliwości rozwiązania sporu. Rozstrzyganie sporów o charakterze merytorycznym nie leży w kompetencjach KA.
10/2009
Poznaniak1975Szwedzki
przyjąć (8-0-1) werdykt (8-0-0) W gestii wikipedystów leży wpłynięcie na domowników, aby nie działali na ich szkodę. Obowiązkiem administratorów jest uzasadnianie dłuższych blokad na stronach zablokowanych użytkowników i odpowiadanie na e-maile od nich.
9/2009
AcaroSzwedzki
odrzucić (0-8-0) Komitet Arbitrażowy stanowi ostateczną instancję odwoławczą. Próby wykorzystania środków przedarbitrażowych (mediacji, kontaktu między stronami) muszą mieć charakter rzeczywisty. W przypadku, gdy zainicjowanie tych środków ma jedynie charakter pozorny, wnioskodawca nadużywa swojego prawa do skargi.
8/2009
Spike78Lolek01
sprawa umorzona (wycofanie wniosku) Składający wniosek jest jego dysponentem i jeśli wycofa go przed głosowaniem arbitrów, to brak jest podstaw do jego rozpoznania.
7/2009
XcorSzwedzki
odrzucić (0-8-0) Wnioskodawca nie wyczerpał środków przedarbitrażowych, a skarga została złożona dla doraźnych celów.
6/2009
Andrzej19, Picus viridis wniosek w sprawie Roo72
odrzucić (0-7-0) Wnioskodawcy nie mieli legitymacji do złożenia wniosku. Polityka arbitrażu nie przewiduje środków odwoławczych od werdyktów KA.
5/2009
KwiecieńRadomil, Szwedzki
przyjąć (8-0-1) werdykt (9-0-0) Podstawowym celem projektu jest tworzenie encyklopedii: pisanie i rozbudowywanie artykułów, czyli edytowanie w przestrzeni głównej. Działalność na metastronach pełni funkcje służebne w stosunku do celu podstawowego. Wikipedia jest projektem wolnym, co nie oznacza, że można zachowywać się w niej w dowolny sposób. Uczestnictwo w projekcie jest zorientowaną celowościowo możliwością udostępnianą przez społeczność, która może ową możliwość odebrać, jeśli uzna, że działania użytkownika nie służą dobru projektu.
4/2009
Piotr967Ludmiła Pilecka
przyjąć (5-2-1) werdykt (8-0-0) Atak osobisty pozostaje atakiem osobistym, niezależnie od kontekstu, w którym został dokonany. Niedopuszczalne są obraźliwe porównania, uogólniające i krzywdzące sądy i określenia. Niepotrzebne złośliwości i napastliwy styl wypowiedzi zniechęcają innych uczestników do projektu.
3/2009
Piotr967Pundit
przyjąć (8-1-0) werdykt (9-0-0) Wszelkie dyskusje na Wikipedii należy prowadzić w poszanowaniu zasad wikietykiety. Administratorzy projektu i członkowie Pogotowia Mediacyjnego powinni dawać przykład zgodnego z wikietykietą brania udziału w dyskusjach.
2/2009
Piotr967Szwedzki, Piotr Mikołajski, Delimata
odrzucić (0-6-2) Podłożem wydarzeń opisanych we wniosku były problemy merytoryczne, a wnioskodawca nie wyczerpał innych niż arbitraż możliwości ich rozwiązania.
1/2009
KauczukRoo72
odrzucić (1-5-2) Nie ma potrzeby rozpatrywania wniosku oddzielnie skoro w innej, toczącej się sprawie (26/2008) KA zdecydował już o generalnym zbadaniu traktowania wikipedystów przez Roo72.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2008

Wniosek oraz strony Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
26/2008
Patrol110Roo72
przyjąć (8-0-0) werdykt (8-0-0) Brak poszanowania reguł Wikipedii przez wikipedystę powoduje, że zdolność uczestniczenia w projekcie staje się ograniczona. Pozytywny merytoryczny wkład w tworzenie Wikipedii nie może upoważniać do łamania zasad Wikipedii.
25/2008
EkpcElfhelm
odrzucić (0-7-0) Spór miał podłoże merytoryczne a między stronami nie ma konfliktu personalnego. W sprawie doszło ponadto do wielu uchybień po stronie wnioskodawcy (brak tożsamości z osobą edytującą, brak podjęcia odpowiedniej próby przedarbitrażowej).
24/2008
Patrykp5Wulfstan
odrzucić (1-5-0) Zdaniem KA spór nie miał charakteru personalnego a dotyczył kwestii merytorycznej. Ponadto wnioskodawca nie wykorzystał innych jeszcze sposobów rozwiązania sporu.
23/2008
SiałababamakPicus viridis
przyjąć (9-0-0) werdykt (9-0-0) Zarzut trollingu, jeśli nie znajduje oczywistego potwierdzenia we wcześniejszych edycjach blokowanego, powinien być uzasadniony w dyskusji wikipedysty. Brak reakcji administratora na próby kontaktu ze strony zablokowanego wikipedysty stanowi poważne zaniechanie.
22/2008
Piotr967kicior99
przyjąć (7-0-0) polubowne rozwiązanie Po przyjęciu sprawy przez KA wniosku do rozpatrzenia, strony podjęły bezpośrednio rozmowy. W ich wyniku strony załatwiły sprawę polubownie, a wniosek został wycofany.
21/2008
Albertus teologABX
przyjąć (7-0-0) polubowne rozwiązanie Po przyjęciu przez KA wniosku do rozpatrzenia, strony zgodziły się na mediację. W rezultacie rozmów, jakie strony przeprowadziły między sobą, wnioskodawca wniosek arbitrażowy wycofał.
20/2008
76.16.182.127Szwedzki
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony z braku sporu personalnego i szeregu uchybień formalnych (niemożność stwierdzenia, kto jest wnioskodawca, brak podpisu pod wnioskiem, niepowiadomienie drugiej strony).
19/2008
Andrzej19Plywak
odrzucić (2-6-1) Arbitrzy uznali, że źródłem wniosku był spór merytoryczny o treść artykułu nie zaś spór personalny. Zaś w odniesieniu do wypowiedzi, które mogą nosić znamiona ataków osobistych lub naruszać wikietykietę wikipedyści powinni najpierw zgłaszać się do administratorów.
18/2008
Roo72Piastu
przyjąć (5-0-1) werdykt KA (7-0-1) Niesprawiedliwe jest głosowanie przeciw kandydatom z uogólnionym uzasadnieniem, w którym stawia się im zarzuty nie poprosiwszy ich wcześniej o odniesienie się do kwestii budzących wątpliwości osoby głosującej. Powinno się w dobrej wierze zakładać, iż osoby głosujące dokonują świadomych wyborów. Brak uzasadnienia głosów wspierających kandydaturę nie powinien być odczytywany na niekorzyść ani głosujących ani wybieranych. Głosowanie "przeciw" z podaniem identycznego uzasadnienia nie wyczerpuje znamion trollingu.
17/2008
Grzegorz PetkaRdrozd
odrzucić (3-5-1) Wniosek dotyczył sprawy, która wymagała doraźnej interwencji administratorskiej, zaś odwołanie się do procedury arbitrażowej powinno być krokiem ostatnim. KA uznał ponadto, że wnioskodawca uzyskał już odpowiednie zadośćuczynienie w tej sprawie.
16/2008
Kicior99Piotr967
odrzucić (2-5-1) Wniosek został odrzucony ponieważ nie zostały wyczerpane inne możliwości rozwiązania konfliktu, a w ocenie Komitetu mediacja wydawała się mieć duże szanse powodzenia w tej sprawie.
15/2008
Grzegorz PetkaAndrzej19
przyjąć (5-1-0) werdykt KA (8-0-0) Nie można domniemywać złej wiary użytkownika, jeśli podaje argumenty merytoryczne za swoim działaniem i nie wszczyna wojny edycyjnej. Odmienność opinii innego użytkownika co do określonej kwestii merytorycznej, nawet jeśli jest to opinia błędna, nie jest tożsama z istnieniem złej wiary u niego i zamysłem działania na szkodę Wikipedii. Uczestnik projektu nie powinien zwracać się do innego wikipedysty w sposób ironiczny, ani sugerować mu odejścia z projektu. Podejmując decyzję o nałożeniu blokady na użytkownika administrator powinien rozważyć, czy nie jest to reakcja przesadna, w szczególności, czy sprawę można rozwiązać bez nakładania blokady.
14/2008
Albertus teologSpl908455
odrzucić (0-5-1) Sytuacja nie nosiła znamion konfliktu interpersonalnego. Samo zaś działanie w projekcie łamiącym prawa autorskie, ale poza Wikipedią, nie powinno być powodem do ukarania użytkownika w ramach Wikipedii.
13/2008
4i6Szwedzki
odrzucić (0-6-0) Zachodziło wysokie prawdopodobieństwo, potwierdzone przez dwu checkuserów, że wnioskodawca jest pacynką zablokowanego użytkownika, a wniosek został złożny z ominięciem blokady.
12/2008
sprawa hasła TW B0lek
odrzucić (0-8-0) Wniosek został odrzucony, ponieważ spór nie miał charakteru personalnego, a Komitet nie rozstrzyga sporów merytorycznych dotyczących haseł
11/2008
Roo72Lajsikonik
sprawa umorzona (konsensus) Komitet postanowił umorzyć postępowanie ponieważ w trakcie mediacji strony wyjaśniły niektóre sporne kwestie, a w końcowym efekcie uznały sprawę za zamkniętą.
10/2008
PMGPrometheus1
przyjąć (6-0-0) werdykt KA (7-0-0) Celem nadrzędnym projektu jest zbieranie i udostępnianie wiedzy, a nie realizowanie własnych ambicji. Wikipedia opiera się na pracy grupowej i z tego względu eksponowanie poszczególnych autorów musi zejść na dalszy plan. Nieakceptowalne są próby zawłaszczania haseł i tematyki oraz odmawianie prawa edytowania haseł przez siebie utworzonych lub rozwijanych innym uczestnikom projektu. Wpisy innych użytkowników, o ile nie są wandalizmami lub atakami osobistymi, nie powinny być kasowane z własnej dyskusji.
9/2008
KkaktusRadomil
odrzucić (4-4-1) Wniosek miał podłoże merytoryczne i w tym zakresie powinien zostać poddany mediacji. W zakresie dotyczącym zbadania czynności administratorskich wystąpiły rozbieżności między arbitrami, a wniosek nie został przyjęty z powodu braku wymaganej liczby głosów.
8/2008
DarekJPaelius
odrzucić (1-6-1) Wniosek został odrzucony ze względu na brak znamion konfliktu interpersonalnego. Ponadto blokada nałożona na użytkownika była wykonaniem woli większości aktywnych administratorów, a nie zaistniały żadne wątpliwości lub okoliczności łagodzące.
7/2008
Roo72Lajsikonik
przyjąć i połączyć (9-0-0) werdykt KA (5-0-2) Same wątpliwości co do encyklopedyczności, wartości i weryfikowalność haseł nie upoważniają do usuwania ich bez dyskusji w kawiarence lub poczekalni SDU. Blokowanie anonimowego edytora za tworzenie artykułów nie będących wandalizmami i nie naruszających praw autorskich jest nadużyciem narzędzi administratorskich. Skasowanie artykułu i zablokowanie możliwości jego tworzenia tylko dlatego, że został zwandalizowany również stanowi nadużycie uprawnień.
6/2008
LajsikonikRoo72
5/2008
Powerek38Roo72
odrzucić (4-4-0) Komitet nie jest ciałem władnym rozstrzygać spory merytoryczne. Z kolei opisany we wniosku konflikt interpersonalny wymagał bardziej mediacji aniżeli interwencji arbitrażu. KA postanowił poprosić o opinię kilku użytkowników, którzy mogą pomóc rozstrzygnąć spór merytoryczny oraz wyznaczyć mediatora w zakresie konfliktu personalnego.
4/2008
Andrzej19Szwedzki
odrzucić (0-5-0) Wniosek został odrzucony ze względu na brak mediacji. Ponadto wniosek o skrócenie blokady powinien zostać złożony nie do KA, a do jednego z administratorów w celu jego przedyskutowania w szerszym gronie administratorów.
KA zaleca składanie wniosków tylko przez strony bezpośrednio zaangażowane w spór.
3/2008
Andrzej19 o ponowne rozpatrzenie sprawy
odrzucić (0-5-2) KA odrzucił wniosek ze względu na brak zapisów w polityce arbitrażu odnoszących się do możliwości odwołania się od wydanego werdyktu.
2/2008
Alden JonesRoo72
odrzucić (0-6-0) Powodem odrzucenia wniosku było wniesienie go przez pacynkę zablokowanego użytkownika.
1/2008
KkaktusOdder
przyjąć (5-2-1) werdykt KA (6-0-1) Wątpliwe przypadki co do encyklopedyczności hasła powinny przechodzić przez procedurę poczekalni SdU. Kasowanie ekspresowe winno być zarezerwowane dla haseł usuwanych drogą administracyjną z przyczyn obiektywnych. Nieudzielenie wyjaśnień niedoświadczonemu wikipedyście, którego hasło napisane w dobrej wierze zostało skasowane i sugerowanie mu odejścia z projektu jest postępowaniem niegodnym wikipedysty, a tym bardziej administratora Wikipedii. Administrator Wikipedii, w przestrzeni pracy nad Wikipedią, zarówno na stronach projektu jak i na oficjalnym kanale IRC zdecydowanie nie powinien używać wulgaryzmów w rozmowach z innymi wikipedystami.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

2007

Wniosek oraz strony Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku* Rozstrzygnięcie merytoryczne* Główne tezy
16/2007
SpetsedisaKerim44
odrzucić (1-5-0) Problem przedstawiony we wniosku miał głównie podłoże merytoryczne. Członkowie KA nie czują się kompetentni w ustaleniu, która ze stron ma merytorycznie rację. KA postanowił o zleceniu mediacji odpowiedniej osobie.
15/2007
MmtRoo72
przyjąć i połączyć (7-0-0) werdykt KA (6-0-0) Zasada neutralnego punktu widzenia wymaga, aby nie usuwać z haseł uźródłowionych informacji, nawet jeśli uważa się je za sprzeczne ze swoimi poglądami. Nie można stosować ataków osobistych w stosunku do osób, które mają odmienne poglądy, nawet wtedy, gdy poglądy te wydają się nie do przyjęcia. W dyskusjach i głosowaniach nad gorącymi tematami należy zachowywać spokój i szanować drugą stronę. Racje należy wykładać w spokojnej i rzeczowej dyskusji prowadzonej w oparciu o rzetelne źródła.
13/2007
Piotr967Zboralski
14/2007
24.15.123.48Roo72
odrzucić (0-7-0) Wniosek został złożony przez niezalogowanego użytkownika (IP), co uniemożliwia stwierdzenie, kto jest wnioskodawcą.
12/2007
Juguu (Opiek) – Plywak
odrzucić (0-8-0) Wniosek został odrzucony jako złożony pozaregulaminowo, tj. przez pacynkę zablokowanego użytkownika.
11/2007
OrszabalKubarotfl
odrzucić (0-9-0) Wnioskodawca nie powiadomił o złożeniu wniosku drugiej strony sporu. Nie podjęto również próby załatwienia sprawy w drodze mediacji.
10/2007
Andrzej19Plywak
odrzucić (0-8-0) KA uznał, że wniosek wyolbrzymia spór i zmierza do ograniczenia możliwości działania w spornym obszarze wikipedyście o odmiennych poglądach. W sprawie nie podjęto również mediacji.
9/2007
SzwedzkiMathiasrex
przyjąć (7-0-2) werdykt KA (9-0-0) Wniosek został przyjęty mimo braku wyraźnego sporu personalnego między stronami, Komitet uznał bowiem, że podniesione w nim kwestie istotnie odnoszą się do kształtu współpracy na Wikipedii i przestrzegania przyjętych zasad.
Nie powinno się generować w krótkim czasie dużej liczby edycji w tym samym haśle. Opisy zmian należy rzetelnie opisywać, nie można stosować opisów mylących, np "lit.", "drobne merytoryczne" w przypadku wprowadzania obszernych fragmentów tekstu. Anulowanie edycji lub blokowanie winno być każdorazowo przemyślane i nie może być narzędziem forsowania odmiennej ideologii, a jedynie sposobem eliminacji wandalizmów i poszukiwania NPOV.
8/2007
GaneśKuszi
odrzucić (0-8-0) Podobnie jak poprzedni wniosek tak i ten dotyczył sporu merytorycznego o kształt artykułu. KA ma zaś zajmować się załatwianiem sporów interpersonalnych.
7/2007
Andrzej19Szwedzki
odrzucić (0-9-0) Wniosek dotyczył sporu merytorycznego został odrzucony z powodu braku znamion sporu interpersonalnego.
6/2007
MathiasrexRoo72
przyjąć i połączyć (9-0-0) werdykt KA (9-0-0) Administrator nie powinien samowolnie zdejmować blokad nałożonych na siebie przez innych administratorów, nawet jeśli blokady te w jego ocenie zostały nałożone niesłusznie. Może zwrócić się o przedyskutowanie zasadności blokady w szerszym gronie administratorów. Uprawnienia administratorskie nie dają prawa do dodatkowej kontroli redakcyjnej nad projektem. Administrator nie powinien blokować wikipedysty, z którym prowadzi spór merytoryczny.

Obowiązkiem KA jest ocenianie związanych z konfliktem działań zarówno wnioskodawcy, jak i osoby będącej przedmiotem wniosku. Komitet może zatem formułować wnioski oraz wyznaczać obostrzenia lub inne środki zaradcze wobec wszystkich stron.

5/2007
LajsikonikRoo72
4/2007
NaszRoo72
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony z powodu braku podpisu wnioskodawcy, a nadto później stwierdzono, iż jest nim pacynka zablokowanego użytkownika.
3/2007
BonioHulek21
przyjąć (8-0-1) werdykt KA (9-0-0) Niedopuszczalne jest nazywanie innego wikipedysty "użytkownikiem niepożądanym" lub "donosicielem". Edytowanie stron osobistych innego wikipedysty, o ile nie zmuszają do tego rażące treści na niej zawarte, może być odebrane jako atak osobisty i nie jest zachowaniem w duchu Wikilove. Nie powinno się usuwać obszernych fragmentów dyskusji z publicznych stron dyskusyjnych. Omyłkowe usunięcia powinno się przywrócić oraz osobiście przeprosić osoby, których wpisy się usunęło.
2/2007
Szczepan1990Roo72
odrzucić (0-9-0) Powodem odrzucenia wniosku było oparcie go na wydarzeniach zaistniałych przed powołaniem do życia KA. Ponadto sprawa została zgłoszona bez próby podjęcia innych środków, np. mediacji.
1/2007
Nasz (Veda) – Kocio
odrzucić (0-9-0) Wniosek został odrzucony ponieważ dotyczył wydarzeń mających miejsce przed powstaniem KA. Ponadto został złożony przez pacynkę zablokowanego użytkownika, tj. z ominięciem blokady. Zablokowani użytkownicy mogą składać wnioski do KA za pośrednictwem e-maili.
*W nawiasach podany jest rozkład głosów członków KA (za-przeciw-wstrzymujący się)

Pozostające w mocy środki orzeczone przez Komitet

adresat orzeczony środek termin wygaśnięcia (wykonania) źródło (werdykt KA)
Administratorzy zakaz zdejmowania blokady nałożonej na Mathiasrexa przez innych administratorów, chyba że na liście dyskusyjnej opowie się za tym co najmniej 10 administratorów bezterminowy 9/2007
Acaro zobowiązanie do przestrzegania zasad neutralnego punktu widzenia, nieprzedstawiania twórczości własnej i weryfikowalności
w przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad: 6-miesięczna blokada; kolejne naruszenie: roczna blokada
bezterminowy 18/2010, 19/2010
Airwolf 1) zobowiązać, aby wszystkie dyskusje dotyczące artykułów, których współautorem jest Tokyotown8, prowadzić w pierwszej kolejności na stronie dyskusji wikiprojektu Militaria, innego wikiprojektu zgodnego z tematyką artykułu bądź na odpowiednich podstronach związanych z oceną artykułu lub przyznawaniem wyróżnień
2) zakazać wycofywania edycji, których autorem jest Tokyotown8, a dyskusję nad potrzebą wycofania takiej edycji prowadzić zgodnie z punktem 1. bądź w Kawiarence
w przypadku złamania punktu 1. lub 2.: 3-dniowa blokada (sytuacje niejednoznaczne powinny być konsultowane na liście mailingowej administratorów)
bezterminowy 4/2017
Andros64 nakaz przestrzegania w interakcjach z użytkownikiem Pawskim pięciu zasad opisanych w sekcji Środki
w przypadku złamania którejkolwiek z zasad: 7-dniowa blokada; w przypadku wielokrotnego łamania zasad: inny odpowiedni środek
bezterminowy 8/2012
Andrzej19 nakaz przestrzegania zasady NPOV i zakaz dopuszczania się ataków osobistych w związku z hasłami LGBT
w przypadku niespełnienia wymogu: 6-miesięczna blokada
bezterminowy 13/2007
Andrzej1993 nakaz przestrzegania zasady NPOV i WER oraz prawidłowego wypełniania opisu zmian
w przypadku nieprzestrzegania nakazu NPOV i WER: minimum 3-dniowa, a w przypadku nieprawidłowych opisów zmian 1-dniowa blokada
bezterminowy 4/2017
AndrzejzHelu zakaz umieszczania w przestrzeni głównej treści, które nie zostały uźródłowione lub których pokrycie w źródłach znajduje jedynie część informacji
w przypadku złamania powyższego zakazu: blokada, której długość ustala blokujący administrator
bezterminowy 9/2011
Bonio zakaz edytowania stron osobistych wikipedysty Michael 1986 (dawniej: Hulek21, Hulek) bez uprzedniego spytania go o zgodę
w przypadku naruszenia zakazu: 24-godzinna blokada; ponowne naruszenie: miesięczna blokada; kolejne: półroczna blokada
bezterminowy 3/2007
Etup45 nakaz przestrzegania obowiązujących zasad i zaleceń (Wikipedia:Pięć filarów, Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest, Wikipedia:Weryfikowalność, Wikipedia:Wikietykieta)
w przypadku złamania którejkolwiek z zasad: administratorzy zostali zobowiązani, by stosowali nie krótsze niż 24-godzinne blokady
bezterminowy 6/2020
Jakubkaja zobowiązanie do przestrzegania zasad NPOV, WER lub Wikietykiety
w przypadku naruszenia zobowiązania Komitet uprawnia każdego administratora do natychmiastowego nałożenia trzymiesięcznej blokady
bezterminowy 7/2014,  8/2014
Kriis zobowiązanie do przestrzegania zasad NPOV, WER lub Wikietykiety
w przypadku naruszenia zobowiązania Komitet uprawnia każdego administratora do natychmiastowego nałożenia trzymiesięcznej blokady
bezterminowy 7/2014,  8/2014
Kwiecień zbanowanie bezterminowy 5/2009
Mathiasrex nakaz podawania źródeł do każdego nowego hasła zgodnie z zasadą weryfikowalności
w przypadku niespełnienia wymogu: 24-godzinna blokada
bezterminowy 5 i 6/2007
nakaz podawania w przypisach prawdziwych odniesień
w przypadku niespełnienia wymogu: 3-miesięczna blokada (po stwierdzeniu fałszywości odniesienia przez KA); kolejny przypadek fałszowania odniesień stwierdzony przez KA: bezterminowa blokada
bezterminowy 9/2007
Michael 1986 (dawniej: Hulek21, Hulek) zakaz edytowania stron osobistych Bonia bez uprzedniego spytania go o zgodę
w przypadku naruszenia zakazu: 24-godzinna blokada; ponowne naruszenie: miesięczna blokada; kolejne: półroczna blokada
bezterminowy 3/2007
Nadzik zakaz rozliczania dyskusji toczących się w Poczekalni przed upłynięciem 7 dni od zapoczątkowania dyskusji
w przypadku złamania zakazu Komitet zobowiązuje administratorów do nałożenia blokady na okres nie krótszy niż 7 dni
24 lutego 2023 1/2022
OK1997 zbanowanie bezterminowy 2/2013
Pawski nakaz przestrzegania w interakcjach z użytkownikiem Androsem64 pięciu zasad opisanych w sekcji Środki
w przypadku złamania którejkolwiek z zasad: 7-dniowa blokada; w przypadku wielokrotnego łamania zasad: inny odpowiedni środek
bezterminowy 8/2012
Plywak zakaz tworzenia sekcji "Kontrowersje" w hasłach biograficznych (w związku z tematyką LGBT) bezterminowy 13/2007
PMG zakaz odnoszenia się do kolejności wprowadzanych przez siebie nowych haseł względem ogólnej liczby haseł z wyjątkiem tradycyjnych liczników edycji bezterminowy 10/2008
Prometheus1 zakaz odnoszenia się do kolejności wprowadzanych przez siebie nowych haseł względem ogólnej liczby haseł z wyjątkiem tradycyjnych liczników edycji bezterminowy 10/2008
Roo72 zakaz zamieszczania na stronach głosowania uwag odnoszących się wprost lub ogólnie do innych osób uczestniczących w tym samym głosowaniu bezterminowy 18/2008
Seibun nakaz zamieszczania źródeł przy każdej edycji merytorycznej w artykułach o tematyce japońskiej
zakaz stosowania ataków osobistych względem wikipedysty Vigilium
bezterminowy 6/2011
SomeRandomSigns zakaz forsowania własnego punktu widzenia, prowadzenia wojen edycyjnych oraz siłowego wprowadzania zmian
w przypadku złamania zakazu Komitet upoważnia administratorów do nałożenia blokady nie krótszej niż miesięczna
bezterminowy 1/2020
Thraen zakaz wykonywania edycji będących atakami osobistymi
w przypadku złamania zakazu Komitet zobowiązuje administratorów do nałożenia blokady na okres nie krótszy niż 30 dni; sytuacje niejednoznaczne powinny być konsultowane na liście mailingowej administratorów
24 lutego 2024 1/2022
Tokyotown8 1) zobowiązać, aby wszystkie dyskusje dotyczące artykułów, których współautorem jest Airwolf, prowadzić w pierwszej kolejności na stronie dyskusji wikiprojektu Militaria, innego wikiprojektu zgodnego z tematyką artykułu bądź na odpowiednich podstronach związanych z oceną artykułu lub przyznawaniem wyróżnień
2) zakazać wycofywania edycji, których autorem jest Airwolf, a dyskusję nad potrzebą wycofania takiej edycji prowadzić zgodnie z punktem 1. bądź w Kawiarence
• W przypadku złamania punktu 1. lub 2.: 3-dniowa blokada (sytuacje niejednoznaczne powinny być konsultowane na liście mailingowej administratorów)
bezterminowy 4/2017
Vigilium nakaz zamieszczania źródeł przy każdej edycji merytorycznej w artykułach o tematyce japońskiej
zakaz stosowania ataków osobistych względem wikipedysty Seibun
bezterminowy 6/2011
Zboralski nakaz przestrzegania zasady NPOV i zakaz dopuszczania się ataków osobistych w związku z hasłami LGBT
w przypadku niespełnienia wymogu: 6-miesięczna blokada
bezterminowy 13/2007