Wojewódzki konserwator zabytków

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Znak:
obiekt zabytkowy prawem chroniony.
Siedziba Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu

Wojewódzki konserwator zabytków – organ administracji rządowej zespolonej kierujący Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, wykonując zadania z zakresu ochrony dóbr kultury wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067), ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki, administracji publicznej, samorządu, a także innych ustaw resortowych uwzględniających kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Do zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:

 • realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • sporządzanie w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 • przygotowanie projektów decyzji o wpisie do rejestru zabytków
 • wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
 • opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów nowych inwestycji w strefach ochrony konserwatorskiej
 • opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów;
 • upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
 • współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków;
 • decydowanie w sprawach osobowych i płacowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu i delegatur;
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Wojewódzkim Urzędzie;
 • upoważnianie kierowników delegatur Wojewódzkiego Urzędu do prowadzenia i załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych z wyłączeniem decyzji o wpisie do rejestru zabytków, decyzji wyrażającej zgodę na zbycie obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wpisanych do rejestru zabytków (art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204);
 • udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw w przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.