Łukasz Kierznowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Łukasz Kierznowski
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

30 sierpnia 1992
Białystok

doktor nauk prawnych
Specjalność: prawo i postępowanie administracyjne, prawa szkolnictwa wyższego i nauki, prawo oświatowe oraz konstytucyjne zasady stanowienia prawa
Alma Mater

Uniwersytet w Białymstoku

Doktorat

2021 – nauki prawne
Uniwersytet w Białymstoku

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet w Białymstoku

Okres zatrudn.

2017

Łukasz Kierznowski (ur. 30 sierpnia 1992 w Białymstoku) – polski naukowiec, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, działacz społeczny. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, prawie szkolnictwa wyższego i nauki, prawie oświatowym oraz konstytucyjnych zasadach stanowienia prawa.

Życiorys i działalność naukowa[edytuj | edytuj kod]

Urodził się i wychował w Białymstoku. Studia prawnicze oraz administracyjne ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, na którym odbył następnie studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie polityki oświatowej i zarządzania oświatą. Podczas studiów magisterskich, a następnie doktoranckich, trzykrotnie przyznano mu stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe[1].

W 2017 rozpoczął pracę w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego macierzystej uczelni. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2021 na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zmiany w egzaminach zewnętrznych kształcenia ogólnego w latach 2015-2018 w świetle zasady zaufania do państwa i prawa”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Kijowskiego, a recenzowanej przez prof. dr hab. Piotra Dobosza oraz dr hab. D. Kurzynę-Chmiel[2]. W swojej rozprawie doktorskiej wykazał między innymi, że wprowadzona przez rząd PiS reforma systemu oświaty z 2017 roku częściowo naruszyła przepisy Konstytucji RP.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku książek. Artykuły naukowe publikował m.in. w „Przeglądzie Sejmowym”, „Państwie i Prawie”, „Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego”, „Przeglądzie Prawa Publicznego”, „Forum Prawniczym”, „Krytyce Prawa”, a monografie i rozdziały w monografiach w wydawnictwach C.H. Beck, Wolters Kluwer, Difin, Oficynie Wydawniczej SGH. Publikacje jego autorstwa dotyczą przede wszystkim prawa szkolnictwa wyższego i nauki, prawa oświatowego, prawa administracyjnego, systemu edukacji i nauki. Poza monografiami i artykułami naukowymi publikował też teksty popularnonaukowe, jest autorem poradnika dot. uzyskiwania w Polsce stopnia doktora[3].

Był prelegentem podczas licznych konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Brał udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, m.in. jako kierownik projektu „Prawne przyczyny nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki[4]. Brał udział w realizacji polsko-ukraińskiego projektu badawczego pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”[5].

W 2022 za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców[6].

Działalność publiczna i ekspercka[edytuj | edytuj kod]

Prowadził aktywną działalność społeczną i ekspercką, między innymi w organizacjach studenckich i instytucjach przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. W roku 2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów[7]. W latach 2020–2021 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach której wszedł w skład Komisji Ekonomiczno-Prawnej[8].

Był członkiem zespołu doradczego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. monitorowania wdrażania reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki[9], a także prelegentem Narodowego Kongresu Nauki[10]. Brał udział w pracach komisji sejmowych nad uchwaleniem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[11]. W sprawach szkolnictwa wyższego i nauki wielokrotnie wypowiadał się w mediach, m.in. w Rzeczpospolitej[12], Dzienniku Gazecie Prawnej[13][14], Forum Akademickim[15] i mediach lokalnych[16]. Jest autorem oceny polityki publicznej państwa w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w roku 2022 w cyklu "Rząd pod Lupą. Ranking polityk publicznych" Klubu Jagiellońskiego[17].

Jest arbitrem w zakresie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w ramach Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej[18]. Został podlaskim koordynatorem instytutu Strategie 2050, związanego z Polską 2050[19].

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

Monografie[edytuj | edytuj kod]

 • Ł. Kierznowski, Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2021
 • Ł. Kierznowski, Egzaminy zewnętrzne w latach 2015-2018 w świetle zasady zaufania do państwa i prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021
 • Ł. Kierznowski, Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 oraz 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018
 • Ł. Kierznowski, Egzamin maturalny w Polsce. Analiza prawna, Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Białystok 2016

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach[edytuj | edytuj kod]

 • D. Dajnowicz-Piesiecka, Ł. Kierznowski, Awanse naukowe młodych naukowców (perspektywy i wyzwania), Państwo i Prawo nr 5/2022
 • Ł. Kierznowski, Studia bez kierunku, Przegląd Prawa Publicznego nr 5/2021
 • Ł. Kierznowski, O przesłance postępu w szkolnictwie wyższym i nauce, Państwo i Prawo nr 6/2021
 • Ł. Kierznowski, Zawieszenie rekrutacji w szkolnictwie wyższym, Przegląd Sejmowy nr 6/2020
 • Ł. Kierznowski, Nauki prawne a szkoły doktorskie. Wybrane zagadnienia, Krytyka Prawa nr 2/2020
 • Ł. Kierznowski, O jakości legislacji w sferze szkolnictwa wyższego i nauki na przykładzie upoważnień do wydania rozporządzeń wykonawczych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [w:] Problemy legislacji administracyjnej, red. D. Dąbek, J. Zimmermann, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020
 • Ł. Kierznowski, J. Lewicki, Konsekwencje powstania szkół doktorskich i wygaszania studiów doktoranckich z perspektywy funkcjonowania administracji uczelni [w:] Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, red. K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020
 • Ł. Kierznowski, Konsekwencje ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla stypendiów przyznawanych studentom i doktorantom przez jednostki samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny nr 9/2019
 • Ł. Kierznowski, P. Sobotko, Pomoc materialna dla uczestników studiów doktoranckich posiadających stopnie naukowe, Journal of Modern Science nr 37(2)/2018
 • Ł. Kierznowski, O podstawowych związkach prawa i diagnostyki edukacyjnej, Kultura i Edukacja nr 1/2018
 • Ł. Kierznowski, Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Ol 1317/16) [dot. wykorzystania centylowego wyniku egzaminu maturalnego w procedurze rekrutacji na studia], Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 5/2017
 • Ł. Kierznowski, Historia prawa do nauki w polskich konstytucjach, Miscellanea Historico-Iuridica, t. XVI, z. 2/2017
 • Ł. Kierznowski, Prawo do nauki w aktach prawa międzynarodowego [w:] Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom I, red. M. Perkowski, W. Zoń, Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Białystok 2016
 • Ł. Kierznowski, Ograniczenie dostępu do akt sprawy w postępowaniu administracyjnym na gruncie art. 74 KPA, Studia Prawnicze i Administracyjne nr 4/2015

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Studenci i doktorant z UwB ze stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia. [dostęp 2019-01-02].
 2. Zmiany w egzaminach zewnętrznych kształcenia ogólnego w latach 2015-2018 w świetle zasady zaufania do państwa i prawa w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2022-10-02].
 3. Łukasz Kierznowski, "Be a PhD, czyli jak zrobić doktorat w Polsce?" [dostęp 2022-10-20].
 4. Prawne przyczyny nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych w Polsce. [dostęp 2019-03-15].
 5. I. Degtyarova, J. Woźnicki (red.): Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni. Warszawa 2021, s. s. 26-27.
 6. Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r. (edycja 17). [dostęp 2022-07-01].
 7. Łukasz Kierznowski przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów. [dostęp 2018-12-10].
 8. Mgr Łukasz Kierznowski z UwB w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. [dostęp 2019-12-13].
 9. Zespół ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego powołany. [dostęp 2019-02-01].
 10. Prof. Górniak: spadek liczby doktorantów czynnikiem ryzyka dla państwa. [dostęp 2019-03-21].
 11. Sejm za poprawkami Senatu do Ustawy 2.0, w tym gwarantującą grupie sędziów zatrudnienie na uczelni. [dostęp 2018-07-20].
 12. Ruszają szkoły doktorskie, każdy doktorant dostanie stypendium. [dostęp 2019-10-01].
 13. Utrzymanie status quo ws. kształcenia doktorantów może odbić się uczelniom czkawką. [dostęp 2019-05-23].
 14. Młodzi naukowcy mogą zostać bez pieniędzy na badania. [dostęp 2019-06-05].
 15. Szansa dla doktorantów. [dostęp 2019-07-01].
 16. O Konstytucji dla Nauki z Łukaszem Kierznowskim rozmawia Lech Pilarski.. [dostęp 2018-12-31].
 17. M. Wojtyło, T. Ociepka (red.), Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2022 [dostęp 2023-01-12].
 18. Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – wiedza o społeczeństwie. [dostęp 2022-08-14].
 19. Koordynatorzy regionalni. [dostęp 2023-12-22].