Kluczowe wskaźniki efektywności

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Tablice informacyjne KPI w fabryce Scanfil Poland w Sieradzu
Tablica KPI w Browarze Radegast w Noszowicach
Przykład komunikowania wyników KPI klientom przez brytyjskiego przewoźnika First Capital Connect na dworcu kolejowym Farringdon w Londynie
Tablica wyświetlającą bieżący wynik OEE dla linii produkcyjnej

Kluczowe wskaźniki efektywności[1], kluczowe mierniki dokonań[2] (ang. key performance indicators, KPI) – finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji.

KPI wspierają osiąganie przez organizację jej celów operacyjnych i strategicznych. Mają one duże znaczenie dla budowania zorientowanej na wyniki kultury organizacyjnej, gdyż stanowią dla pracowników źródło obiektywnej informacji zwrotnej o wykonywanej przez nich pracy, kosztach oraz jakości. KPI są także narzędziem kontroli menedżerskiej, pozwalają szybko podejmować decyzje, planować i nadawać priorytety działaniom oraz reagować na pojawiające się problemy. Wspierają również procesy ciągłego doskonalenia i efektywne wykorzystywanie posiadanych przez organizację zasobów.

KPI są narzędziem stosowanym m.in. w lean management i budżecie zadaniowym. Mogą być również wykorzystywane w polityce gospodarczej[3].

Sposoby definiowania i wykorzystywania KPI określa norma ISO 22400.

Przykłady KPI[edytuj | edytuj kod]

W praktyce zarządzania opracowano setki wskaźników, które mogą być wykorzystane jako KPI. Są to m.in.:

Jakość produktów i usług[edytuj | edytuj kod]

 • PPM (ang. parts per milion)
 • liczba błędów/liczby transakcji
 • liczba reklamacji
 • koszty złej jakości (ang. cost of poor quality, COPQ)

Zarządzanie operacyjne[edytuj | edytuj kod]

 • całkowita efektywność wyposażenia (ang. Overall Equipment Effectiveness, OEE)
 • wydajność pracy (wartość produktów lub usług wytworzonych przez jednego pracownika)
 • wartość odpadu produkcyjnego (wartościowo lub procentowo)
 • średni czas realizacji zamówień klientów (ang. lead time)
 • zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego oraz innych mediów
 • średni czas od wystąpienia awarii do jej usunięcia (ang. mean time to repair, MTTR)
 • średni czas bezawaryjności (ang. mean time between failures, MTBF)
 • % pracowników uczestniczących w programie sugestii pracowniczych
 • % wdrożonych pomysłów zgłoszonych przez pracowników
 • oszczędności uzyskane z wdrożonych pomysłów do wartości sprzedaży/1 pracownika
 • wyniki audytów 5S
 • średni czas uruchamiania nowego projektu

Zarządzanie zasobami ludzkimi i BHP[edytuj | edytuj kod]

 • absencja chorobowa pracowników (np. liczba godzin utraconych/liczba zaplanowanych godzin pracy ogółem w danym okresie)
 • rotacja pracowników (dobrowolne odejścia)
 • poziom satysfakcji pracowników
 • ilość godzin szkoleń na jednego pracownika w roku
 • liczba nadgodzin
 • efektywność czasu pracy (ECP)
 • średni czas trwania procesu rekrutacji (obsadzenia stanowiska pracy w firmie) w dniach
 • średni czas dochodzenia do zakładanej produktywności, poziomu jakości, etc.
 • liczba godzin utraconych w wyniku wypadków przy pracy do liczby godzin przepracowanych w firmie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • liczba tzw. zdarzeń potencjalnie wypadkowych (ang. near miss accidents)
 • % pracowników przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy
 • wyniki audytów BHP
 • liczba godzin przepracowanych przez pracowników na rzecz lokalnej społeczności
 • liczba zgłaszanych usterek (ang. red tags) przez pracownika

Klienci i obsługa klienta[edytuj | edytuj kod]

 • koszt pozyskania klienta (ang. customer acquisition cost, CAC)
 • odsetek utraconych klientów (ang. churn rate)
 • czas trwania operacji lub transakcji (np. otwarcie rachunku bankowego, czas oczekiwania klienta)
 • poziom satysfakcji klientów
 • % terminowych dostaw do klientów (ang. On Time Delivery, OTD)
 • % terminowych lub kompletnych dostaw do klientów (ang. On-Time In-Full, OTIF)
 • liczba reklamacji/liczba zrealizowanych wysyłek do klientów ogółem
 • dzienna/tygodniowa/miesięczna liczba aktywnych użytkowników (np. aplikacji, serwisu społecznościowego) (ang. daily/weekly/monthly active users)

Łańcuch dostaw[edytuj | edytuj kod]

 • OTD/OTIF dostawców
 • % wartość zakupów od certyfikowanych dostawców

Marketing[edytuj | edytuj kod]

 • liczba pozyskanych nowych klientów

Wskaźniki finansowe[edytuj | edytuj kod]

 • zysk netto
 • marża na sprzedaży
 • przychody ze sprzedaży na jednego pracownika
 • wartość zapasów do wielkości sprzedaży
 • wskaźnik obrotu zapasami
 • ROI
 • % przychodów ze sprzedaży nowych produktów (będących na rynku krócej niż X lat)
 • % przyrost sprzedaży ponad wzrost PKB
 • % sprzedaży realizowanej na rynkach zagranicznych
 • wielkość dywidendy na 1 akcję

Administracja publiczna[edytuj | edytuj kod]

 • czas wydania pozwolenia na budowę
 • czas rejestracji spółki
 • średni czas trwania postępowania w sądzie

Wdrożenie programu KPI[edytuj | edytuj kod]

Skuteczny program KPI w firmie powinien spełniać następujące warunki:

 • Punktem wyjścia do doboru wskaźników powinna być strategia organizacji: wskaźniki powinny dotyczyć zagadnień, które są ważne dla przedsiębiorstwa, stanowić odpowiedź na jego potrzeby i problemy, oraz być dostosowane do jego sytuacji oraz specyfiki sektora, w którym ono działa.
 • Liczba wskaźników nie powinna być większa niż 20 (celem programu KPI nie jest mierzenie wszystkiego, ale stworzenie skutecznego narzędzia monitorowania i zarządzania wynikami).
 • Wybrane do programu KPI powinny uwzględniać najważniejsze procesy/obszary funkcjonalne firmy; wskaźniki finansowe powinny stanowić mniejszość.
 • Każdy wskaźnik musi mieć określony cel liczbowy na dany rok. Punktem wyjścia powinny być wyniki osiągnięte przez organizację w poprzednich okresach oraz benchmarking najlepszych, podobnych organizacji w sektorze.
 • Cele powinny być w kolejnych okresach podnoszone, co pobudza działania ciągłego doskonalenia.
 • Należy wykluczyć wskaźniki, które mogą „konkurować” ze sobą (np. wartość zapasów wyrobów gotowych oraz terminowość/kompletność dostaw do klienta w firmie produkcyjnej).
 • Należy wybierać wyłącznie takie wskaźniki, na wyniki których pracownicy mają rzeczywisty wpływ.
 • Jak największa liczba KPI powinna mieć bezpośrednie przełożenie na zaspokajanie potrzeb, oczekiwań oraz poziom satysfakcji klientów; wskaźniki, które odnoszą się wyłącznie do wewnętrznych procesów i potrzeb organizacji powinny stanowić mniejszość.
 • Należy stosować KPI do obliczania wyników dla których istnieją lub łatwo mogą być zgromadzone potrzebne dane (koszty gromadzenia danych nie mogą być wyższe niż korzyści ze stosowania wskaźnika).
 • KPI powinny być proste oraz przystępnie i precyzyjnie zdefiniowane (muszą je rozumieć wszyscy pracownicy, należy wykluczyć możliwość manipulowania wynikami).
 • Definicje KPI nie powinny być bez ważnej przyczyny zmieniane, gdyż utrudnia to porównywanie wyników pomiędzy okresami.
 • Pracownicy muszą zostać zapoznani z definicjami KPI; muszą rozumieć wskaźniki i sposób ich obliczania.
 • Stosowanie KPI musi rodzić odpowiedzialność – każdy wskaźnik powinien mieć swego właściciela.
 • Pracownicy muszą regularnie i możliwie najszybciej otrzymywać informację zwrotną na temat wyników mierzonych za pomocą KPI za kolejny okres (zbyt długi czas oczekiwania na wyniki demotywuje i opóźnia realizację działań doskonalących, przez co program KPI staje się nieskuteczny).
 • Program KPI powinien być powiązany z systemem wynagradzania/premiowania w firmie, a cele liczbowe przypisane do KPI powinny zostać włączone do celów indywidualnych menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz być weryfikowane w czasie ocen okresowych.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. David Parmenter: Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2015, s. 11. ISBN 978-83-283-1766-6.
 2. Batóg i inni, System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, ISBN 978-83-7556-793-9, OCLC 968494035 [dostęp 2018-10-12].
 3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Długoterminowa konkurencyjność UE: perspektywa na przyszłość po 2030 r., COM(2023) 168 final. Bruksela: 16 marca 2023, s. 5, 8, 9.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Mark Graham Brown: Keeping Score. Using the Right Metrics to drive World-Class Performance. New York: Productivity Press, 1996. ISBN 978-1-56327-355-1.
 • Adrian Grycuk. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean. „Przegląd Organizacji”. 2/2010, s. 28-31, Luty 2010. ISSN 0137-7221. 

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]