Tarcza Antykryzysowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tarcza antykryzysowa – polski program rozwiązań rządowych wprowadzanych w związku z pandemią COVID-19 w Polsce.

Pierwsza wersja tarczy weszła w życie 1 kwietnia 2020 roku, natomiast druga 17 kwietnia 2020 roku[1]. Wprowadzenie pakietu miało na celu wsparcie gospodarki, przedsiębiorstw i osób zatrudnionych podczas trwania pandemii.

Założenia i elementy[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza wersja tarczy antykryzysowej zawiera:[2]:

rozwiązania dla przedsiębiorców:

 • rozwiązania nakierowane na uelastycznienie zatrudnienia,
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy,
 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – dodatkowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zanotowały wysoki spadek obrotów (dotyczy podmiotów zatrudniających do 249 osób, którzy odnotują wysoki spadek obrotów (co najmniej 30% spadku sprzedaży w przynajmniej dwóch następujących po sobie miesiącach w 2020 roku w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2019 roku)),
 • dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników (dotyczy podmiotów zatrudniających do 249 osób, którzy odnotują wysoki spadek obrotów (co najmniej 30% spadku sprzedaży w przynajmniej dwóch następujących po sobie miesiącach w 2020 roku w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2019 roku)),
 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • zwolnienie prywatnych podmiotów gospodarczych, zatrudniających do 9 osób, z opłacania składek ZUS za kwiecień, marzec, maj 2020[3],
 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w kwocie do 5000 zł,
 • dodatkowe dofinansowania dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
 • ulga w opłacaniu składek (dla wszystkich podmiotów je opłacających) bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek,
 • przesunięcia terminów:
  • płatności zaliczek na podatek dochodowy,
  • płatności podatku od przychodów z budynków,
  • wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  • dotyczących raportowania schematów podatkowych, w tym zawieszenie rozpoczętych terminów,
  • składania nowego pliku JPK_VAT,
  • stosowania nowej matrycy stawek VAT,
  • (wydłużenie terminu) na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT
  • zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK,
  • zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
  • na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT,
  • na sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej,
  • na złożenie informacji o cenach transferowych (TP-R),
  • rejestracji pojazdu oraz zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu,
  • składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ustawa o cudzoziemcach),
  • składania sprawozdań, oświadczeń i raportów, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
  • na pierwsze wytworzenie/sprzedaż energii, o którym mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii,
 • odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej,
 • możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu,
 • możliwość odliczenia darowizn od dochodu,
 • zwolnienie ze stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów do zaliczek na podatek w 2020 r.,
 • możliwość czasowego odstąpienia przez małych podatników od opłacania zaliczek w formie uproszczonej,
 • podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych w PIT,
 • zwolnienie z PIT świadczeń postojowych i innych,
 • umożliwienie bankom zmiany warunków lub terminów spłaty kredytów i pożyczek (ważne dla segmentu MŚP),
 • gwarancje dla dużych i średnich firm,
 • ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne,
 • ubezpieczenia eksportowe,
 • szereg zmian dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i spółki akcyjnej (SA),
 • zmiany dotyczące działania organów spółdzielni,
 • zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości,
 • zmiany ważne dla niektórych rodzajów działalności i branż:
  • budownictwo (m.in. ułatwienie inwestycji budowlanych),
  • transport (m.in. zezwolenia na wykonywanie przewozów),
  • gospodarka odpadami (m.in. możliwość unieszkodliwienia odpadów medycznych poza spalarniami odpadów niebezpiecznych)
  • handel (m.in. złagodzenie zakazu handlu w niedzielę (zaopatrzenie sklepów));czasowe wygaśnięcie zobowiązań stron umowy używania powierzchni handlowej),
  • najem lokali (m.in. możliwość jednostronnego przedłużenia terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub wysokości czynszu),

dla osób zatrudnionych:

 • świadczenia postojowe dla osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne[4],
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek chorobowy dla osób zobowiązanych do kwarantanny,
 • wydłużenia terminów:
  • ważności orzeczeń lekarskich o niezdolności do pracy wydanych przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS,
  • orzeczenia o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego wydanego przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS,
  • ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich,

inne:

 • zmiany w umowach w sprawie zamówień publicznych,
 • zmiany w kredycie konsumenckim,
 • wyłączenie odpowiedzialności zamawiających, w tym zamawiających sektorowych, za odstąpienie od ustalenia i dochodzenia od wykonawców należności.

Tarcza antykryzysowa 2.0[edytuj | edytuj kod]

Druga wersja ustawy poszerzyła rozwiązania przyjęte 1.04.2020 roku także dla nowo założonych przedsiębiorstw, tj. zarejestrowanych pomiędzy 1.02.2020, a 1.04.2020 roku. Zawierała również zwolnienia z opłacania składek ZUS niezależnie od przychodu dla osób samozatrudnionych oraz poszerzyła zakres podmiotów zwolnionych z ich opłacania z przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób do podmiotów zatrudniających do 49 osób (podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób zwolnione są jednak z 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek)[5].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
 2. https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem
 3. https://www.systim.pl/zwolnienie-ze-skladek-zus-a-koszty-i-przychody-podatkowe
 4. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
 5. https://firma.rp.pl/koronawirus/5516-koronawirus-co-daje-tarcza-antykryzysowa-2-0