Ustrój miasta stołecznego Warszawy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ustrój organów samorządowych Warszawy

Zagadnienia ustroju miasta stołecznego Warszawy reguluje ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Stanowi ona, iż Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu. Organem stanowiącym jest Rada m.st. Warszawy. Liczy ona 60 radnych, wybieranych w czteroprzymiotnikowych wyborach (bezpośrednich, równych, powszechnych i w głosowaniu tajnym).

Ustawa stwierdza także, iż poza zadaniami przewidzianymi przepisami dotyczącymi samorządu gminnego i powiatowego, m.st. Warszawa zapewnia warunki niezbędne do:

 1. funkcjonowania w mieście naczelnych i centralnych organów państwa, obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
 2. przyjmowania delegacji zagranicznych,
 3. funkcjonowania urządzeń publicznych o charakterze infrastrukturalnym, mających znaczenie dla stołecznych funkcji miasta.

Zadania te wchodzą w skład zbioru zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Prezydent miasta stołecznego Warszawy[edytuj | edytuj kod]

Pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, siedziba Prezydenta m.st. Warszawy
Gabinet prezydenta w pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu
Łańcuch stanowiący insygnium władzy Prezydenta Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy jest organem wykonawczym miasta. Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu miasta, zwierzchnikiem kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, a także służb, inspekcji i straży m.st. Warszawy.

Wybór[edytuj | edytuj kod]

Prezydent m.st. Warszawy wybierany jest przez mieszkańców w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. Przed 2002 prezydent był wybierany przez radę miasta i był przewodniczącym zarządu miasta.

Kompetencje[edytuj | edytuj kod]

Prezydent Warszawy wykonuje[1]:

 • zadania własne gminne i powiatowe (Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu, prezydent Warszawy wykonuje więc również funkcje określone w przepisach prawa dla starosty i zarządu powiatu),
 • zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające ze stołecznego charakteru Warszawy,
 • zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zadań prezydenta należy wykonywanie uchwał Rady m.st. Warszawy oraz zadań określonych przepisami prawa, a w szczególności:

 • przygotowanie projektów uchwał Rady Warszawy,
 • gospodarowanie mieniem miasta,
 • realizowanie budżetu miasta (Prezydent odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową miasta),
 • reprezentowanie miasta na zewnątrz,
 • kierowanie bieżącymi sprawami miasta.

W celu realizacji tych zadań prezydent wydaje zarządzenia[2].

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy[edytuj | edytuj kod]

Jednostką organizacyjną, przy pomocy której prezydent wykonuje swoje zadania, jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy[3]. Prezydent Warszawy powołuje do czterech swoich zastępców oraz skarbnika i sekretarza, i sprawuje nadzór nad ich działalnością. Prezydent, jego zastępcy, skarbnik i sekretarz tworzą zgodnie z przyjętym regulaminem organizacyjnym[4] tzw. zespół koordynujący, podejmujący najważniejsze decyzje wykonawcze i kierujący pracą urzędu. Zapewnienie sprawnego działania urzędu, w szczególności koordynacja działań i prawidłowy przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu należy do sekretarza.

Częścią urzędu właściwą dla dzielnicy jest urząd dzielnicy, kierowany przez zarząd dzielnicy z burmistrzem. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi urzędu są biura (obecnie jest 39 biur), kierowane przez dyrektorów biur, a urzędów dzielnic – wydziały kierowane przez naczelników wydziałów. Mniejsze komórki w samych biurach również nazywają się wydziałami.

Rada miasta stołecznego Warszawy[edytuj | edytuj kod]

Kompetencje[edytuj | edytuj kod]

Sesja Rady m.st. Warszawy w Sali Warszawskiej w Pałacu Kultury i Nauki

Radę m.st. Warszawy tworzy 60 radnych (art. 2 ustawy) wybieranych co pięć lat w wyborach lokalnych. Projekt statutu miasta uchwala Rada m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii rad dzielnic. W przypadku niewyrażenia opinii przez radę dzielnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Projekt statutu m.st. Warszawy podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów. Uzgodnienie projektu statutu następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego przedłożenia. Jeżeli premier nie zajmie stanowiska w tym terminie określonym, statut uznaje się za uzgodniony. Prezes Rady Ministrów, w przypadku stwierdzenia uchybień, przekazuje projekt statutu do ponownego rozpatrzenia, wskazując termin ich usunięcia. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Rada miasta przyjmuje budżet Warszawy oraz kontroluje jego wykonanie, przyjmując lub odrzucając absolutorium.

Działalność radnych[edytuj | edytuj kod]

Radni uczestniczą w sesjach plenarnych Rady Warszawy oraz na posiedzeniach komisji. Składają też zapytania i interpelacje[5]. Pełnią ponadto dyżury radnych, kontaktując się z mieszkańcami. Terminy dyżurów ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy[6].

Obsługą radnych zajmuje się Biuro Rady Urzędu m.st. Warszawy.

Sesje rady[edytuj | edytuj kod]

Średnio 2 razy w miesiącu (z wyjątkiem wakacji), zazwyczaj co 2 tygodnie zwoływane są sesje rady. Przyjęto zwyczaj numerowania sesji kolejno w kadencji, cyframi rzymskimi. Sesje są otwarte dla publiczności, zwykle odbywają się w Sali Warszawskiej na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki w czwartki od godz. 10.00. Harmonogram sesji[7] i przyjęty porządek obrad publikowany jest w Internecie.

Raz w roku, w przeddzień rocznicy wybuchu powstania warszawskiego zwoływana jest uroczysta sesja rady na Zamku Królewskim, podczas której odbywa się nadanie honorowego obywatelstwa Warszawy.

Od kilku lat sesje Rady Warszawy transmitowane są online w Internecie[8].

Podczas sesji rady radni przyjmują uchwały i stanowiska, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Numeracja uchwał zawiera numer sesji w danej kadencji, kolejny numer uchwały od początku tej kadencji oraz cyfry roku, np. XXXV/1044/2008.

Porządek sesji i projekty uchwał, przyjęte uchwały[9] i stanowiska, wyniki głosowań, a także interpelacje i zapytania radnych i odpowiedzi na nie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy[6].

Komisje rady[edytuj | edytuj kod]

Komisje rady zbierają się zazwyczaj od jednego do kilku razy w miesiącu, najczęściej w salach na XX piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Posiedzenia komisji są otwarte dla mieszkańców.

Komisje opiniują projekty uchwał przyjmowanych później na sesji rady, zajmują się też innymi sprawami, zgodnie z przyjętymi kompetencjami – przykładowo w kadencji 2006-2010:

 • Komisja Rewizyjna – zajmuje się m.in. opiniowaniem sprawozdań z działalności finansowej miasta, występuje do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium prezydentowi Warszawy, wykonuje kontrole zlecone przez radę
 • Komisja Budżetu i Finansów – opiniuje projekt budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej miasta, opiniuje projekty uchwał w sprawie podatków i opłat, proponuje wysokość sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, opiniuje procedurę uchwalania budżetu
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – zajmuje się porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, opiniuje projekty przepisów porządkowych
 • Komisja Edukacji i Rodziny – zajmuje się oświatą, w tym przedszkolami i szkołami, oraz polityką prorodzinną
 • Komisja Etyki – rozpatruje sprawy radnych, wobec których postawiono zarzuty, iż naruszają zasady etyczne bądź zachowują się w sposób nieodpowiadający godności radnego lub rady
 • Komisja Inwentaryzacyjna – zajmuje się inwentaryzacją mienia miasta stołecznego Warszawy
 • Komisja Kultury i Promocji Miasta – zajmuje się kulturą, w tym bibliotekami i placówkami upowszechniania kultury, promocją miasta, opiniuje projekty uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników (Podkomisja ds. Nazewnictwa Ulic)
 • Komisja Ładu Przestrzennego – zajmuje się ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, administracją architektoniczno-budowlaną, nadzorem budowlanym, sprawami geodezji i kartografii, opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Komisja Ochrony Środowiska – zajmuje się ochroną środowiska i przyrody, gospodarką wodną, zielenią komunalną i zadrzewieniami
 • Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom – zajmuje się polityką społeczną, w tym ośrodkami pomocy społecznej i zakładami opiekuńczymi, programem „Warszawa bez barier”, opiniuje projekty uchwał rady dotyczących usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
 • Komisja Infrastruktury i Inwestycji – zajmuje się infrastrukturą drogową (drogami, ulicami, mostami, placami), lokalnym transportem zbiorowym i organizacją ruchu drogowego, infrastrukturą techniczną i urządzeniami komunalnymi, gminnym budownictwem mieszkaniowym i cmentarzami komunalnymi
 • Komisja Polityki Rozwoju Gospodarczego – zajmuje się sprawami utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obiektów administracyjnych, targowisk i hal targowych, opiniuje sprawy związane z prywatyzacją mienia komunalnego, projekty przepisów dotyczących majątku miasta, programów gospodarczych oraz uchwał dotyczących przejęcia zadań administracji rządowej
 • Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej – opiniuje projekty uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych – dzielnic, zasad przekazywania im mienia i środków budżetowych na realizację zadań, opiniuje projekty przepisów dotyczących ustroju miasta, wnioski o nadanie honorowego obywatelstwa, zajmuje się integracją europejską i współpracą ze społecznościami lokalnymi innych państw, analizuje skargi i wnioski mieszkańców, współpracuje z organizacjami pozarządowymi
 • Komisja Sportu i Rekreacji – zajmuje się kulturą fizyczną, terenami rekreacji i urządzeniami sportowymi
 • Doraźna Komisja Rozwoju Turystyki – inspiruje działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności turystycznej Warszawy, opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju turystyki, współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi w dziedzinie turystyki i organizacjami turystycznymi, zajmuje się sprawami pozyskiwania dofinansowania rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej, doskonaleniem i rozwijaniem systemu informacji turystycznej
 • Doraźna Komisja ds. Organizacji EURO 2012 – monitoruje przebieg i terminowość prac inwestycyjnych, zajmuje się wykorzystaniem EURO 2012 dla celów promocji stolicy, wzrostu ruchu turystycznego, utrzymuje kontakty robocze z miastami współorganizującymi EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie
 • Komisja Statutowo-Regulaminowa – opracowuje projekty statutu m.st. Warszawy i statutów dzielnic oraz projekt zasad działania Komisji Etyki, przedkłada je radzie
 • Komisja Zdrowia – zajmuje się ochroną zdrowia.

Skład rady w kadencji 2018-2023[edytuj | edytuj kod]

do uzupełnienia

Radni według klubów i okręgów wyborczych[edytuj | edytuj kod]

Ewa Malinowska-Grupińska, radna Platformy Obywatelskiej, od 2007 przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Radni m.st. Warszawy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości (2018)
Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[10]
Warsaw City Council 2018 Composition.svg
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Koalicja Obywatelska
(40 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(19 radnych)
Niezrzeszeni – Sojusz Lewicy Demokratycznej
(1 radny)
1
Śródmieście i Ochota
(7 radnych)
 • Andrzej Kropiwnicki (10 532)
 • Filip Frąckowiak (4019)
2
Praga-Południe i Rembertów
(7 radnych)
 • Sebastian Kaleta (14 205) - do 21.10.2019
 • Dariusz Lasocki (4354)- do 20.01.2020
 • Piotr Szyszko (2304) - od 14.11.2019
3
Mokotów
(7 radnych)
 • Jarosław Szostakowski (17 849)
 • Małgorzata Zakrzewska (8758)
 • Tadeusz Ross (4819)
 • Joanna Wiśniewska-Najgebauer (4608)
 • Paweł Sawicki (4316)
 • Jacek Cieślikowski (11 320)
 • Patryk Górski (5618)
4
Wola
(5 radnych)
 • Tomasz Sybilski (9119)
 • Renata Niewitecka (5906)
 • Mariusz Budziszewski (4659)
 • Olga Semeniuk (8013)
 • Maciej Binkowski (5006)
5
Bielany i Żoliborz
(6 radnych)
 • Piotr Mazurek (15 938)
 • Dorota Łoboda (10 362)
 • Agnieszka Wyrwał (6325)
 • Kacper Pietrusiński (2741)
 • Dariusz Figura (12 000)
 • Tomasz Herbich (3375)
6
Białołęka i Praga-Północ
(6 radnych)
 • Magdalena Roguska (19 054)
 • Agnieszka Borowska (5196)
 • Anna Auksel-Sekutowicz (2949)
 • Gabriela Szustek (2878)
 • Jacek Ozdoba (8628) - do 21.10.2019
 • Wiktor Klimiuk (3300)
 • Sebastian Kędzierski (2745) - od 14.11.2019
7
Targówek, Wawer i Wesoła
(8 radnych)
 • Sławomir Potapowicz (16 201)
 • Iwona Wujastyk (7075)
 • Agnieszka Jaczewska-Golińska (3929)
 • Beata Michalec (3770)
 • Joanna Dymowska (3482)
 • Cezary Jurkiewicz (16 219)
 • Alicja Żebrowska (6582)
 • Oliwer Kubicki (2514)
8
Ursynów i Wilanów
(6 radnych)
 • Aleksandra Gajewska (32 568) - do 21.10.2019
 • Ewa Janczar (5619)
 • Tomasz Żyłka (2921)
 • Maciej Wyszyński (2763)
 • Iwona Pawłowska (2515)
 • Renata Królak (2238) - od 14.11.2019
 • Michał Szpądrowski (9146)
9
Bemowo, Ursus i Włochy
(8 radnych)
 • Mariusz Frankowski (19 123)
 • Maria Łukaszewicz (7006)
 • Aleksandra Śniegocka-Goździk (5197)
 • Agata Diduszko-Zyglewska (4036)
 • Justyna Zając (3616)
 • Błażej Poboży (12 586)
 • Piotr Mazurek (4284)
 • Monika Sobczak (3885)

Skład rady w kadencji 2014-2018[edytuj | edytuj kod]

Przewodnicząca i wiceprzewodniczący[edytuj | edytuj kod]

 • Wiceprzewodniczący
  • Ewa Masny-Askanas
  • Dariusz Figura (od 11 maja 2017)
  • Olga Johann (zmarła 5 kwietnia 2017)[11]

Radni według klubów i okręgów wyborczych[edytuj | edytuj kod]

Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[12][13]
Warsaw City Council 2014 Composition.svg
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Platforma Obywatelska
(33 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(24 radnych)
Niezrzeszeni – Sojusz Lewicy Demokratycznej
(2 radnych)
Niezrzeszeni – Warszawska Wspólnota Samorządowa
(1 radny)
1
Śródmieście i Ochota
(7 radnych)
 • Filip Frąckowiak (3134)
 • Andrzej Kropiwnicki (9616)
 • Agnieszka Soin (2755)
2
Praga-Południe
(6 radnych)
 • Paweł Lech (7837, wiceprzewodniczący klubu)
 • Dorota Lutomirska (4881)
 • Monika Suska (1805)
 • Oskar Hejka (1194) – od 8.12.2015
 • Tomasz Koziński (1199)
 • Jarosław Krajewski (7526, przewodniczący klubu) – do 10.11.2015
 • Piotr Szyszko (2604)
3
Mokotów
(8 radnych)
 • Ewa Łuczyńska (2108)
 • Jarosław Szostakowski (9607, przewodniczący klubu)
 • Joanna Wiśniewska-Najgebauer (2938, wiceprzewodnicząca klubu)
 • Małgorzata Zakrzewska (7102)
 • Krzysztof Bosak (1432)
 • Jacek Cieślikowski (9699)
 • Tomasz Mysłek (625) – od 27.11.2017
 • Maciej Stasiak (951) – od 8.05.2017 do 23.10.2017
 • Stanisław Wielanek (1368) – do 23.12.2016
4
Wola
(5 radnych)
 • Michał Czaykowski (5160)
 • Marcin Hoffman (4069)
 • Małgorzata Żuber-Zielicz (2039)
 • Rafał Dorosiński (1503)
 • Paweł Terlecki (7180)
5
Bielany i Żoliborz
(6 radnych)
 • Agnieszka Jakowicka (4100)
 • Piotr Mazurek (7716)
 • Anna Pabisiak (2879)
 • Dariusz Figura (8081, wiceprzewodniczący rady, wiceprzewodniczący klubu)
 • Michał Kondrat (2401)
 • Edmund Świderski (3355)
6
Białołęka i Praga-Północ
(6 radnych)
 • Aleksandra Gajewska (3712)
 • Piotr Jaworski (7138) – nie objął mandatu
 • Gabriela Szustek (884) – od 13.01.2015
 • Dorota Zbińkowska (2692)
 • Zbigniew Cierpisz (4126) – do 28.03.2017
 • Dorota Kopka (476) – od 18.04.2017
 • Paweł Lisiecki (7364) – do 2.02.2015
 • Daniel Mioduszewski (732) – od 17.03.2015
 • Anna Rożek (935)
7
Targówek, Rembertów, Wawer i Wesoła
(9 radnych)
 • Ewa Masny-Askanas (11 093, wiceprzewodnicząca rady)
 • Piotr Kalbarczyk (1132)
 • Krystyna Prońko (7685)
 • Tomasz Tretter (2017)
 • Iwona Wujastyk (2990)
 • Cezary Jurkiewicz (3943, przewodniczący klubu)
 • Andrzej Melak (13 042) – do 12.04.2016
 • Ewa Samonek (1061)
 • Piotr Żbikowski (935) – od 17.05.2016
 • Alicja Żebrowska (4070, wiceprzewodnicząca klubu)
8
Ursynów i Wilanów
(6 radnych)
 • Ewa Janczar (3125)
 • Lech Jaworski (3175)
 • Jolanta Kasztelan (1842) – od 21.06.2016
 • Zofia Trębicka (13 160) – do 31.05.2016
 • Maciej Wyszyński (2763)
 • Ewa Smalcerz (1613) – od 10.05.2016
 • Wojciech Zabłocki (7280) – do 22.03.2016
9
Bemowo, Ursus i Włochy
(7 radnych)
 • Izabela Chmielewska (4239)
 • Mariusz Frankowski (2507)
 • Maria Łukaszewicz (12 045)
 • Aleksandra Sheybal-Rostek (1795)
 • Michał Grodzki (5877) – do 19.07.2016
 • Olga Johann (6379, wiceprzewodnicząca rady) – do 5.04.2017
 • Dariusz Karczmarczyk (1521) – od 29.08.2016
 • Katarzyna Kostyra (1362) – od 23.05.2017

Skład rady w kadencji 2010-2014[edytuj | edytuj kod]

Przewodnicząca i wiceprzewodniczący[edytuj | edytuj kod]

 • Wiceprzewodniczący

Wybory radnych[edytuj | edytuj kod]

 • W wyborach samorządowych 2010 do Rady Warszawy kandydowało 1037 osób z 18 komitetów wyborczych.
 • W 9 okręgach wyborczych obejmujących 1-4 dzielnice, a liczących 111–185 tys. wyborców, wybierano po 5-8 radnych.
 • Najwięcej głosów ważnych w skali miasta – 44,88% – oddano na Platformę Obywatelską, 24,47% – na Prawo i Sprawiedliwość, 15,92% – na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na pozostałe 15 komitetów wyborczych oddano 14,73% ważnych głosów, jednak żaden z tych komitetów nie uzyskał 5% głosów stanowiących niezbędne minimum, aby zgodnie z ordynacją wyborczą uczestniczyć w podziale mandatów.
 • Spośród wybranych radnych najwięcej głosów otrzymała Zofia Trębicka (22,20%, 14754 ważnych głosów), a najmniej – Jarosława Maćkowiak (1,87%, 1590 głosów). Radna kadencji 2006-2010 Katarzyna Munio, kandydująca z Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, mimo stosunkowo dobrego wyniku (4,24%, 3366 ważnych głosów) nie została radną na kolejną kadencję[14].

Radni według klubów i okręgów wyborczych[edytuj | edytuj kod]

Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[15][16][17]
Warsaw City Council 2010 Composition.svg
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Platforma Obywatelska
(33 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(17 radnych)
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej
(10 radnych)
1
Śródmieście i Ochota
(168 082 wyborców
7 radnych)
 • Marcin Rzońca (5111)
2
Praga-Południe
(146 745 wyborców
6 radnych)
 • Paweł Lech (wiceprzewodniczący klubu) (9930)
 • Dorota Lutomirska (7595)
 • Magdalena Czerwosz (2909)
 • Adam Kwiatkowski (7907) - do 13.10.2011
 • Piotr Szyszko (3179)
 • Mieczysław Król (1572) - od 17.11.2011
 • Adam Cieciura (3568)
3
Mokotów
(180 841 wyborców
8 radnych)
 • Jarosław Szostakowski (przewodniczący klubu) (11 693)
 • Małgorzata Zakrzewska (10 350)
 • Maria Szreder (3122)
 • Joanna Wiśniewska-Najgebauer (2187)
 • Jacek Cieślikowski (11 549)
 • Jarosława Maćkowiak (1590)
4
Wola
(111 243 wyborców
5 radnych)
 • Marcin Hoffman (7545)
 • Małgorzata Żuber-Zielicz (2939)
 • Michał Czaykowski (2672)
 • Michał Serzycki (5477)
5
Bielany i Żoliborz
(147 593 wyborców
7 radnych)
 • Piotr Mazurek (9295)
 • Agnieszka Jakowicka (6460)
 • Zbigniew Dubiel (5316)
 • Anna Pabisiak (2496)
 • Tomasz Sybilski (2889)
6
Białołęka i Praga-Północ
(119 194 wyborców
6 radnych)
 • Dariusz Dolczewski (6063) - do 30.08.2012
 • Dorota Zbińkowska (sekretarz klubu) (3490)
 • Aleksandra Gajewska (2594)
 • Mariola Rabczon (2587) - od 20.09.2012
 • Maciej Maciejowski (5033)
 • Zbigniew Cierpisz (1816)
 • Sebastian Wierzbicki (wiceprzewodniczący rady) (2587)
7
Targówek, Rembertów, Wawer i Wesoła
(185 538 wyborców
8 radnych)
 • Ligia Krajewska (wiceprzewodnicząca rady) (11 736) - do 13.10.2011
 • Ewa Masny-Jaskanis (wiceprzewodnicząca klubu, wiceprzewodnicząca rady) (5266)
 • Piotr Kalbarczyk (3662)
 • Jolanta Gruszka (3576)
 • Iwona Wujastyk (2297) - od 20.10.2011
 • Andrzej Melak (6442)
 • Tomasz Zdzikot (6409)
 • Alicja Żebrowska (4506)
8
Ursynów i Wilanów
(126 376 wyborców
6 radnych)
 • Zofia Trębicka (wiceprzewodnicząca klubu) (14 754)
 • Maciej Wyszyński (2938)
 • Agnieszka Makles (2659) - do 05.12.2013
 • Lech Jaworski (2569)
 • Jolanta Kasztelan (2486) - od 12.12.2013
9
Bemowo, Ursus i Włochy
(157 594 wyborców
7 radnych)
 • Maria Łukaszewicz (13 347)
 • Izabela Chmielewska (3773)
 • Rafał Dorosiński (3374)
 • Krzysztof Zygrzak (3295) - do 09.12.2010
 • Aleksandra Sheybal-Rostek (3186) - od 16.12.2010
 • Michał Grodzki (6350)
 • Olga Johann (wiceprzewodnicząca rady) (5572)

Skład rady w kadencji 2006-2010[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący i wiceprzewodniczący[edytuj | edytuj kod]

 • Przewodniczący
  • Ewa Malinowska-Grupińska (PO) od 28 czerwca 2007
  • Lech Jaworski (PO) od 2 grudnia 2006 do 26 czerwca 2007

Radni według klubów[edytuj | edytuj kod]

Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[18]
Warsaw City Council 2006 Composition.svg
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Platforma Obywatelska
(27 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(22 radnych)
Klub Radnych Lewica
(11 radnych)
1
Śródmieście
(5 radnych)
 • Tomasz Sybilski (przewodniczący klubu) (4699)
2
Praga-Południe
(7 radnych)
 • Paweł Lech (wiceprzewodniczący klubu) (10 189)
 • Dorota Lutomirska (5431)
 • Magdalena Czerwosz (4595)
 • Mieczysław Król (wiceprzewodniczący klubu) (6398)
 • Adam Kwiatkowski (3417)
 • Małgorzata Załęcka (2391) - do 27.08.2009
 • Wanda Krajewska-Hofman (2246) - od 08.10.2009
 • Adam Cieciura (sekretarz klubu) (5398)
3
Mokotów
(8 radnych)
 • Paweł Czekalski (12 137)
 • Małgorzata Zakrzewska (7158)
 • Tadeusz Ross (7126) - do 08.11.2007
 • Maria Szreder (2918)
 • Wojciech Rzewuski (2174) - od 22.11.2007
 • Jacek Cieślikowski (9426)
 • Jakub Opara (3116)
4
Wola
(5 radnych)
 • Marcin Hoffman (8817)
 • Małgorzata Żuber-Zielicz (2672)
 • Marek Makuch (przewodniczący klubu) (7090)
 • Paweł Terlecki (1839)
5
Bielany i Żoliborz
(7 radnych)
 • Piotr Mazurek (12 146)
 • Joanna Sasak (3769)
 • Anna Pabisiak (3672)
 • Agnieszka Kuncewicz (6761)
6
Białołęka i Praga-Północ
(5 radnych)
 • Wojciech Bartelski (7339) - do 11.01.2007
 • Mariola Rabczon (2754)
 • Dorota Zbińkowska (sekretarz klubu) (2081) - od 22.02.2007
 • Maciej Maciejowski (5343)
 • Zbigniew Cierpisz (2193)
 • Sebastian Wierzbicki (4040)
7
Targówek, Rembertów, Wawer i Wesoła
(8 radnych)
 • Ligia Krajewska (10 160)
 • Jolanta Gruszka (4643)
 • Ewa Masny (wiceprzewodnicząca klubu) (4320)
 • Piotr Kalbarczyk (2709)
 • Tomasz Zdzikot (8351)
 • Barbara Zawadzka (5560)
 • Alicja Żebrowska (4702)
 • Dariusz Klimaszewski (4550)
8
Ursynów i Wilanów
(5 radnych)
 • Lech Jaworski (12 545)
 • Maciej Wyszyński (3854)
 • Zofia Trębicka (3627)
 • Marcin Jastrzębski (5784)
 • Bartosz Dominiak (3591)
9
Ochota i Włochy
(5 radnych)
 • Jarosław Szostakowski (wiceprzewodniczący klubu) (7663)
 • Katarzyna Munio (5581)
10
Ursus i Bemowo
(5 radnych)
 • Krzysztof Tyszkiewicz (10 787) - do 08.11.2011
 • Maria Łukaszewicz (5965)
 • Aleksandra Sheybal-Rostek (2307) - od 22.11.2007
 • Michał Grodzki (sekretarz klubu) (4977)
 • Olga Johann (4364)

Skład rady w kadencji 2002-2006[edytuj | edytuj kod]

 1. Iwo Bender
 2. Andrzej Boguta
 3. Adam Borowski
 4. Henryk Bosak
 5. Paweł Bromski
 6. Piotr Ciompa
 7. Małgorzata Czechowska
 8. Paweł Czekalski
 9. Adam Roman Czetwertyński
 10. Hanna Dąbrowska
 11. Wiesław Drzewiecki
 12. Danuta Dykowska
 13. Joanna Fabisiak
 14. Andrzej Golimont
 15. Małgorzata Gosiewska
 16. Antoni Gut
 17. Grażyna Ignaczak-Bandych
 18. Jan Maria Jackowski
 19. Marcin Jastrzębski
 20. Witold Kalinowski
 21. Karol Karski
 22. Dorota Keller
 23. Marek Keller
 24. Małgorzata Kidawa-Błońska
 25. Irena Kleniewska
 26. Dariusz Klimaszewski
 27. Witold Kołodziejski
 28. Marek Kordas
 29. Wojciech Kozak
 30. Maks Kraczkowski
 31. Andrzej Kropiwnicki
 32. Mieczysław Król
 33. Małgorzata Ławniczak-Hertel
 34. Dominika Makarewicz-Bańkowska
 35. Waldemar Marszałek
 36. Ryszard Mikliński
 37. Czesław Ochenduszka
 38. Jolanta Pakulska
 39. Daniel Pawłowiec
 40. Szymon Pawłowski
 41. Jacek Piątkiewicz
 42. Jan Piłka
 43. Julia Pitera
 44. Andrzej Półrolniczak
 45. Magdalena Rogozińska
 46. Marek Rojszyk
 47. Stanisław Józef Różycki
 48. Barbara Rylska
 49. Bohdan Piotr Sienkiewicz
 50. Jolanta Skolimowska
 51. Grażyna Sołtyk
 52. Ewa Starzyńska
 53. Wojciech Starzyński
 54. Jolitta Stępniak
 55. Ryszard Syroka
 56. Mirosław Sztyber
 57. Wojciech Szymborski
 58. Andrzej Szyszko
 59. Ewa Śnieżanka
 60. Jerzy Świtalski
 61. Paweł Turowski
 62. Kamil Tyszkiewicz
 63. Małgorzata Ustaborowicz
 64. Katarzyna Wasiutyński-Latałło
 65. Alina Wądołowska
 66. Jerzy Wielgus
 67. Przemysław Wielowiejski
 68. Jan Wieteska
 69. Maciej Wnuk
 70. Stanisław Wojtera
 71. Piotr Woźniak
 72. Barbara Zawadzka
 73. Jacek Zdrojewski
 74. Anna Ziółkowska[19]

Skład rady w kadencji 1998-2002[edytuj | edytuj kod]

 1. Marek Andruk
 2. Jolanta Andrzejewska
 3. Piotr Augustyniak
 4. Bogdan Badziak
 5. Bogumił Borowski
 6. Jan Budkiewicz
 7. Marian Chruszczewski
 8. Joanna Cicha
 9. Jerzy Ciesielski
 10. Justyna Cieślak
 11. Wiktor Czechowski
 12. Joanna Fabisiak
 13. Stanisław Faliński
 14. Tadeusz Gajewski
 15. Ewa Gawor
 16. Andrzej Golimont
 17. Joanna Górska
 18. Krzysztof Górski
 19. Jacek Grochowski
 20. Andrzej Haupt
 21. Jerzy Hertel
 22. Jolanta Hibner
 23. Stanisław Hniedziewicz
 24. Hanna Kalińska
 25. Sławomir Kosakowski
 26. Michał Kozak
 27. Krzysztof Lorentz
 28. Mirosław Łuniewski
 29. Danuta Marciniak
 30. Waldemar Marszałek
 31. Ewa Masny
 32. Dariusz Matusiak
 33. Stanisław Mazurkiewicz
 34. Andrzej Michałowski
 35. Ewa Misiurkiewicz
 36. Marta Mordasewicz-Zubrzycka
 37. Witold Nieduszyński
 38. Krystyna Olszewska
 39. Paweł Opaliński
 40. Janusz Pichlak
 41. Julia Pitera
 42. Konrad Potapczuk
 43. Sławomir Potapowicz
 44. Marek Rasiński
 45. Maciej Rayzacher
 46. Włodzimierz Retelski
 47. Barbara Rossman
 48. Stanisław Różycki
 49. Wojciech Rzewuski
 50. Leszek Sienkiewicz
 51. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska
 52. Lech Skulski
 53. Elżbieta Solarska
 54. Tomasz Strzelecki
 55. Krystyna Suszyńska-Olszewska
 56. Piotr Suwalski
 57. Bartłomiej Szrajber
 58. Lech Szyngwelski
 59. Andrzej Szyszko
 60. Marcin Święcicki
 61. Janusz Warakomski
 62. Jerzy Wielgus
 63. Jan Wieteska
 64. Wojciech Wojciechowski
 65. Krystyna Woźniak
 66. Marcin Woźniak
 67. Tadeusz Zając
 68. Barbara Zawadzka
 69. Grzegorz Zawistowski
 70. Jacek Zdrojewski
 71. Edyta Złotkowska
 72. Michał Zwardoń
 73. Władysław Żbikowski
 74. Bogdan Żmijewski[19]

Skład rady w kadencji 1994–1998[edytuj | edytuj kod]

 1. Wojciech Bociański
 2. Michał Jan Boni
 3. Bogumił Borowski
 4. Roman Broszkiewicz
 5. Krzysztof Czarnocki
 6. Janusz Dmochowski
 7. Stefan Dmochowski
 8. Helena Dobosz
 9. Andrzej Dobrzański
 10. Danuta Dykowska
 11. Jerzy Dyner
 12. Joanna Fabisiak
 13. Elżbieta Wacława Gnatowska
 14. Andrzej Golimont
 15. Ewa Gołębiowska
 16. Bohdan Grzymała-Siedlecki
 17. Dariusz Górczewski
 18. Sławomir Gzell
 19. Andrzej Hajzik
 20. Jolanta Hibner
 21. Stanisław Ilkowski
 22. Aldona Helena Jabłońska-Klimczak
 23. Michał Janiszewski
 24. Tomasz Jan Karpiński
 25. Andrzej Kobel
 26. Andrzej Kotnowski
 27. Wiesław Kowalczewski
 28. Waldemar Kowalczyk
 29. Wojciech Tomasz Kozak
 30. Stefan Kubiak
 31. Hanna Kulesza
 32. Hanna Ewa Kwiatkowska-Tulczyńska
 33. Julisz Latomski
 34. Marek Lendzion
 35. Zbigniew Lippe
 36. Gerard Maćkowiak
 37. Elżbieta Majlert
 38. Stanisław Mazurkiewicz
 39. Eugeniusz Mikulski
 40. Marta Halina Mordasiewicz-Zubrzycka
 41. Andrzej Namysłowski
 42. Paweł Jerzy Opaliński
 43. Jan Paszkiewicz
 44. Paweł Bartłomiej Piskorski
 45. Julia Pitera
 46. Lech Pruchno-Wróblewski
 47. Andrzej Radecki
 48. Stanisław Radziwiłł
 49. Maciej Rayzacher
 50. Barbara Wieńczysława Rossmann
 51. Czesław Rowiński
 52. Joanna Runge-Lissowska
 53. Wojciech Rzewuski
 54. Elżbieta Sękowska-Grodzicka
 55. Lech Piotr Skulski
 56. Andrzej Sorbian
 57. Tadeusz Sujkowski
 58. Tomasz Sybilski
 59. Jerzy Szymański
 60. Lech Szyngwelski
 61. Andrzej Szyszko
 62. Jerzy Świtalski
 63. Witold Trzeciakowski
 64. Janusz Warakomski
 65. Andrzej Wielowieyski
 66. Jan Wieteska
 67. Maciej Wnuk
 68. Krystyna Wolańska-Wierzbiańska
 69. Barbara Zawadzka (okręg wyborczy nr 1)
 70. Barbara Zawadzka (okręg wyborczy nr 5)
 71. Grzegorz Zawistowski
 72. Maciej Zieliński
 73. Bogdan Żmijewski[19]

Skład rady w kadencji 1994–1998[edytuj | edytuj kod]

 1. Maria Balcerzak
 1. Ireneusz Barski
 2. Marek Chlebuś
 3. Piotr Czerwiec
 4. Zdobysław Flisowski
 5. Zbigniew Gałus
 6. Maciej Gielecki
 7. Marian Gietko
 8. Wojciech Górski
 9. Małgorzata Grelus
 10. Leszek Kaczyński
 11. Marek Kaniewski
 12. Janusz Kobyliński
 13. Lech Kościelak
 14. Wiesław Krędzelak
 15. Jan Latkowski
 16. Barbara Łuczak
 17. Elżbieta Majlert
 18. Wojciech Matyjasiak
 19. Ryszard Mazurkiewicz
 20. Iwona Molenda
 21. Lesław Myczkowski
 22. Jerzy Pietras
 23. Andrzej Prądzyński
 24. Marcin Przyłubski
 25. Wojciech Puzyna
 26. Maciej Rayzacher
 27. Janusz Rosa
 28. Barbara Rossmann
 29. Andrzej Sapiński
 30. Marcin Sobocki
 31. Lech Szyngwelski
 32. Andrzej Szyszko
 33. Tadeusz Urban
 34. Janusz Wojdalski
 35. Wojciech Wojtysiak
 36. Piotr Wójcik
 37. Wojciech Zabierzański
 38. Jerzy Zass
 39. Małgorzata Zdankiewicz[19]

Jednostki pomocnicze – dzielnice miasta[edytuj | edytuj kod]

Urząd Dzielnicy Ursynów, jednej z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Wilanów

W m.st. Warszawie utworzenie jednostek pomocniczych – dzielnic m.st. Warszawy, jest obowiązkowe. Rada Warszawy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy tworzy, łączy, dzieli i znosi jednostki pomocnicze. Zmiany, o których mowa powyżej, następują z dniem 1 stycznia, a w roku, w którym odbywają się wybory do rad gmin mogą następować z dniem wyborów. Statut dzielnicy nadany przez Radę m.st. Warszawy określa nazwę dzielnicy, jej granice, zadania i kompetencje oraz zasady i tryb funkcjonowania jej organów. Obecnie w Warszawie istnieje 18 dzielnic.

Rada dzielnicy[edytuj | edytuj kod]

Organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy jest rada dzielnicy, a organem wykonawczym zarząd dzielnicy.

Wybory do rad dzielnic przeprowadza się łącznie z wyborami do Rady m.st. Warszawy. Do wyborów do rady dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, dotyczące wyboru radnych do rady w mieście na prawach powiatu, z tym że komitetom wyborczym zgłaszającym kandydatów do rady dzielnicy nie przysługuje prawo do bezpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w publicznym radiu i publicznej telewizji z tytułu tego zgłoszenia. Wybory do rad dzielnic przeprowadzają dzielnicowe komisje wyborcze powołane w trybie i na zasadach przewidzianych dla gminnych komisji wyborczych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu. Podziału dzielnic na okręgi wyborcze dokonuje Rada m.st. Warszawy. Nie można jednocześnie kandydować do rady dzielnicy i do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Kadencja rady dzielnicy rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa w dniu poprzedzającym następne wybory. Pierwszą sesję rady dzielnicy zwołuje Prezydent m.st. Warszawy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju. Po upływie tego terminu, pierwszą sesję zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju. Pracami rady dzielnicy kieruje przewodniczący rady dzielnicy. W sesjach rady dzielnicy mogą brać udział z głosem doradczym radni m.st. Warszawy.

Zarząd dzielnicy[edytuj | edytuj kod]

Rada dzielnicy wybiera zarząd dzielnicy w liczbie od 3 do 5 osób. W dzielnicach do 100 tys. mieszkańców zarząd dzielnicy liczy 3 osoby. W skład zarządu dzielnicy wchodzi:

 • burmistrz dzielnicy,
 • jego zastępca lub zastępcy
 • pozostali członkowie zarządu.

Wybór burmistrza dokonywany jest przez radę dzielnicy i następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Pozostali członkowie zarządu wybierani są na wniosek burmistrza zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia pierwszego posiedzenia rady dzielnicy zarząd dzielnicy nie zostanie wybrany, wówczas prawo to przechodzi na Prezydenta m.st. Warszawy, który nie później niż w ciągu 14 dni powołuje zarząd dzielnicy, w tym burmistrza dzielnicy.

Odwołanie burmistrza następuje na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Odwołanie burmistrza jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu. Rada dzielnicy może odwołać członka zarządu na wniosek burmistrza, Prezydenta m.st. Warszawy lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady dzielnicy zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Zadania i kompetencje dzielnicy[edytuj | edytuj kod]

Dzielnica działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy i innych uchwał Rady m.st. Warszawy przekazujących dzielnicy zadania i kompetencje gminne i powiatowe, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Ustawa wskazuje, iż do zakresu działania dzielnicy należą sprawy lokalne, a w szczególności:

 1. utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
 2. utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i turystyki, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy,
 3. zadania związane z ochroną zdrowia,
 4. utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym,
 5. utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych,
 6. sprawowanie nadzoru nad jednostkami niższego rzędu utworzonymi na jej obszarze,
 7. podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców dzielnicy.

Budżet dzielnicy[edytuj | edytuj kod]

Gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizację ich zadań. Rada dzielnicy przedstawia Radzie m.st. Warszawy opinię na temat załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej.

Środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku, o którym mowa powyżej, nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

 • 100% wpływów, z obszaru dzielnicy, z tytułu:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku od środków transportowych,
c) podatku od posiadania psów,
d) podatku rolnego,
e) podatku leśnego,
f) opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy, był własnością gmin warszawskich,
 • 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Załącznik, o którym mowa powyżej, określa także dodatkowe środki finansowe, które są przekazywane do dyspozycji dzielnicy, a w szczególności ustawa wymienia:

 1. udział w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
 2. środki na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnione przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
 3. środki wyrównawcze ustalane corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

Przekazując do dyspozycji dzielnicy środki finansowe, o których mowa powyżej, Rada m.st. Warszawy uwzględnia potrzebę zapewnienia skuteczności decentralizacji zadań gminy, równomiernego rozwoju wszystkich dzielnic oraz maksymalnej możliwości zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnot w dzielnicach. Przekazanie zadań następuje wraz z zapewnieniem środków wystarczających na ich realizację.

Jednoosobowe spółki prawa handlowego m.st. Warszawy[edytuj | edytuj kod]

Do dnia 1 stycznia 2003 roku, wiele z podstawowych zadań o charakterze użyteczności publicznej, mających znaczenie dla całego miasta, wykonywanych było przez warszawskie przedsiębiorstwa komunalne i zakłady budżetowe. Ustawodawca zadecydował jednak, iż wraz z początkiem 2003 roku ulegną one przekształceniu w jednoosobowe spółki prawa handlowego m.st. Warszawy.

Tymi przedsiębiorstwami komunalnymi były:

Przekształconymi zakładami budżetowymi są natomiast:

Projekt zmiany z 2017[edytuj | edytuj kod]

W 2017 grupa posłów na Sejm VIII kadencji z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wniosła projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy tworzącej metropolitalną jednostkę samorządu terytorialnego o nazwie m. st. Warszawa obejmującą miasto Warszawa oraz 33 okoliczne gminy[20]. Projekt ustawy wzbudził kontrowersje w gminach, które miałyby wejść w skład nowej jednostki metropolitalnej, w tym w Warszawie, i stał się przyczyną zorganizowania referendów lokalnych w niektórych z nich[21].

Odniesienia w kulturze masowej[edytuj | edytuj kod]

 • O radnych Warszawy kilkakrotnie wspomniał Kazik Staszewski. W piosence „prohibicja” śpiewał „Radni Warszawy to największa banditierka, każdy chciwie na publiczne pieniądze zerka” i „radny kradnie, a całe miasto na dnie”, a w piosence „Cztery pokoje” z Edytą BartosiewiczLos Angeles ma około 30 a Warszawa ponad 700 radnych”.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Prezydent m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 2. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 3. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Urząd m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 4. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 5. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rejestr interpelacji radnych m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 6. a b Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rada m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 7. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Harmonogram sesji Rady m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014). [dostęp 2010-12-11].
 8. Transmisja obrad Rady m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 9. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał. [dostęp 2010-12-11].
 10. Wybory samorządowe 2018 - Wyniki. 2018-10-24. [dostęp 2018-10-24].
 11. Olga Johann nie żyje. Wiceprzewodnicząca Rady Warszawy zmarła po ciężkiej chorobie. gazeta.pl, 5 kwietnia 2017. [dostęp 2017-04-05].
 12. Jarosław Osowski, Iwona Szpala, Michał Wojtczuk: Radni Warszawy w kadencji 2014-2018 [PEŁNA LISTA]. 2014-12-03. [dostęp 2014-12-07].
 13. Kluby radnych m.st. Warszawy. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy. [dostęp 2017-11-16].
 14. Wybory samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo mazowieckie – miasto st. Warszawa – Wybory do rady miasta. [dostęp 2010-12-11].
 15. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Kluby radnych m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 16. Wybory samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo mazowieckie – miasto st. Warszawa – Wyniki wyborów do rady. [dostęp 2010-12-11].
 17. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014) – Radni m.st. Warszawy. [dostęp 2014-11-30].
 18. Kluby radnych m.st. Warszawy.
 19. a b c d Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Informator, wyd. II, Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, 2019, s. 30–33 [dostęp 2020-02-14].
 20. Druk nr 1259, Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, sejm.gov.pl [dostęp 2017-04-05].
 21. Po Legionowie, czas na Konstancin-Jeziorną. Referendum już w maju, metrowarszawa.gazeta.pl [dostęp 2017-04-10].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]