PESEL

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) – podstawowy rejestr ewidencji ludności w Polsce, a także numer ewidencyjny osoby fizycznej wykorzystywany w tym rejestrze[1].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Geneza projektu[edytuj | edytuj kod]

Po protestach Marca 1968, w których główną rolę odgrywała inteligencja, Służba Bezpieczeństwa podjęła decyzję o budowie skomputeryzowanego rejestru MAGISTER zawierającego dane wszystkich osób z wyższym wykształceniem, co miało ułatwiać ich kontrolę w przyszłości. Rejestr był zasilany danymi z 60 tys. zakładów pracy i uczelni wyższych. Zawierał ok. 630 tys. rekordów. Przechowywał bardzo szczegółowe, wrażliwe dane osobowe[2] i informacje o przebiegu kariery naukowej[3][4].

Udane wdrożenie systemu MAGISTER doprowadziło w czerwcu 1970 do podjęcia przez Prezydium Rządu decyzji o rozszerzeniu rejestru na wszystkich obywateli PRL. Rejestr ten miał nosić nazwę Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL), a jednym z jego celów było kompleksowe ujęcie tematu człowieka jako centralnego podmiotu całej gospodarki[3]. Jednym z problemów, z którym borykała się ówczesna administracja było znaczne rozproszenie ewidencji ludności, co było spowodowane przejęciem przez PRL dokumentów pozostałych po zaborach pruskim, rosyjskim i austriackim, dodatkowo zdekompletowanych przez dwie wojny światowe[5]. Ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych[6] ustalono datę uruchomienia rejestru na 1979 r.

Zmiany strukturalne w okresie PRL[edytuj | edytuj kod]

Realizację projektu powierzono Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a jego wykonawcami byli m.in. funkcjonariusze wywodzący się z organów bezpieczeństwa państwa. Początkowo prace prowadzono w Ośrodku Informatyki kierowanym przez płk Antoniego Bossowskiego[7], następnie nadzór nad całością zadań objął płk Zygmunt Orłowski, który 1 stycznia 1972 r. został mianowany pełnomocnikiem ministra ds. PESEL, a od 17 marca 1976 r. sprawował funkcję dyrektora generalnego ds. PESEL[8]. Zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym nr 068 ministra z 18 sierpnia 1973 r.[9] obsługę informatyczną przedsięwzięcia zapewniało Biuro Studiów i Projektów (w 1976 r. przekształcone w Biuro Eksploatacji i Rozwoju Systemu) kierowane przez płk Romana Warskiego[10], natomiast za sprawy administracyjne odpowiadało Biuro Koordynacyjno-Organizacyjne kierowane przez ppłk Jana Staniszewskiego[11].

Na początku lat 80. w pionie PESEL dokonano zasadniczych zmian strukturalnych. Na mocy zarządzenia organizacyjnego nr 046 ministra z 21 lipca 1981 r. w miejsce dotychczas funkcjonujących komórek 1 sierpnia 1981 r. utworzony został Departament PESEL[9]. Po odwołaniu dyrektora generalnego ds. PESEL na czele nowej jednostki stanął płk Roman Warski[12]. W związku z reformą centrali MSW z listopada 1981 r. departament wszedł w skład Służby Zabezpieczenia Operacyjnego (grupującej komórki operacyjno-techniczne SB), gdzie pozostawał do końca lipca 1990 r.[13]

W 1981 r. struktura Departamentu PESEL przedstawiała się następująco:

 • Wydział Centralnego Banku Danych
 • Wydział Terenowych Banków Danych
 • Wydział Podsystemów Tematycznych
 • Wydział Badawczo-Rozwojowy
 • Wydział Przygotowywania Danych
 • Wydział Nadzoru Technologicznego i Ochrony Systemów
 • Wydział Służby Terenowej
 • Wydział Techniki
 • Wydział Ogólny[9]

Rozwój systemu[edytuj | edytuj kod]

PESEL został początkowo uruchomiony na komputerach Siemens 7755 wyposażonych w 2 MB pamięci RAM oraz 4 linie dysków 8x150 MB. Po wprowadzeniu stanu wojennego (1981-83) embargo oraz ograniczenia CoCom zmusiły MSW do wdrożenia autorskich rozwiązań takich jak System Zarządzania Bazą Danych JANTAR (1984)[14][15], krajowe komputery R-32 oraz osprzęt produkowany przez zakłady ELWRO, MERAMAT, MERA BŁONIE, MERA ZABRZE, MERA STER, TELETRA[5].

System PESEL miał początkowo stanowić część ogólnokrajowej „rewolucji informatycznej”, w ramach której powstać miały systemy wspomagające planowanie CENPLAN (administracja centralna), RESPLAN (resorty), REGIPLAN (władze wojewódzkie), WEKTOR (inwestycje krajowe) oraz sieć teleinformatyczna administracji publicznej INFOSTRADA. Większość z tych systemów ostatecznie nie powstała z powodu oporu administracji, nieskoordynowanych działań różnych resortów i konfliktów na różnych szczeblach władzy[16]. Ostatecznie z planów pozostał jedynie system PESEL oraz stworzony na potrzeby GUS „rejestr jednostek gospodarki uspołecznionej”, czyli REGON[17].

Na początku lat 90. XX wieku system PESEL został zmigrowany do technologii mainframe. Aplikacja JANTAR została przeniesiona na system IBM zSeries, pod kontrolą systemu operacyjnego z/OS. Aplikacja systemu PESEL została napisana w całości w assemblerze systemu mainframe[18]. Dostęp do bazy danych dla użytkowników on-line realizowany jest za pośrednictwem własnego monitora teletransmisji tzw. „Łącznika”[19].

Pierwotna ustawa z 1974 roku została zastąpiona ustawą z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 i zachowa prawną ciągłość prowadzenie rejestru PESEL.

 Osobny artykuł: PESEL2.

Numer PESEL można zmienić[20]. Powodem do zmiany są przypadki, gdy nastąpiła zmiana płci, osoba ma nowy akt urodzenia lub decyzja urzędu okazała się błędna (w wyniku błędów urzędników w 2012 roku ten sam numer nadano różnym osobom w 2 tys. przypadków[21]).

Elementy rejestru[edytuj | edytuj kod]

Tworzony rejestr zawiera następujące dane:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. nazwisko rodowe;
 3. imiona i nazwiska rodowe rodziców;
 4. data urodzenia;
 5. miejsce urodzenia;
 6. kraj urodzenia;
 7. stan cywilny;
 8. numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
 9. płeć;
 10. numer PESEL;
 11. obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
 12. imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;
 13. data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, numer jego aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
 14. adres i data zameldowania na pobyt stały;
 15. kraj miejsca zamieszkania;
 16. kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
 17. data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
 18. adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;
 19. data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
 20. data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;
 21. data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
 22. seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;
 23. seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;
 24. seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit., a i b, ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
 25. data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu;
 26. data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.

ponadto dla cudzoziemców:

 1. seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał,
 2. seria i numer karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na terytorium RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał,
 3. seria i numer dokumentu pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydanego w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na terytorium RP oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który go wydał,
 4. seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zgody na pobyt tolerowany oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał,
 5. seria i numer karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał,
 6. seria i numer dokumentu pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydanego w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który go wydał,
 7. seria i numer tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który je wydał.

Numer PESEL[edytuj | edytuj kod]

Każdy wpis w rejestrze jest określany unikatowym symbolem jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną.

Numer PESEL jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną.

Zbudowany jest z następujących elementów:

Quote-alpha.png
Art. 28. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)
 1. (skreślony).
 2. Numery porządkowe stosowane w ewidencji ludności mogą zawierać tylko oznaczenie płci, daty urodzenia, numer nadania oraz liczbę kontrolną.
 3. Zabronione jest nadawanie ukrytych znaczeń elementom numerów porządkowych w systemach ewidencjonujących osoby fizyczne.

Przykładowa postać:

440514 0145 8
 • cyfry [1-6] – data urodzenia z określeniem stulecia urodzenia
 • cyfry [7-10] – numer serii z oznaczeniem płci
  • cyfra [10] – płeć
 • cyfra [11] – cyfra kontrolna

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w formie czynności materialno-technicznej.

Nadanie numeru PESEL następuje za pośrednictwem urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Data urodzenia[edytuj | edytuj kod]

Numeryczny zapis daty urodzenia przedstawiony jest w następującym porządku: dwie ostatnie cyfry roku, miesiąc i dzień. Dla odróżnienia poszczególnych stuleci przyjęto następującą metodę kodowania:

 • dla osób urodzonych w latach 1900 do 1999 – miesiąc zapisywany jest w sposób naturalny
 • dla osób urodzonych w innych latach niż 1900 – 1999 dodawane są do numeru miesiąca następujące wielkości:
  • dla lat 1800-1899 – 80
  • dla lat 2000-2099 – 20
  • dla lat 2100-2199 – 40
  • dla lat 2200-2299 – 60

Przyjęta metoda kodowania miesiąca urodzenia pozwala na rozróżnienie 5 stuleci. Kolejne miesiące w poszczególnych stuleciach mają następujące numery:

Miesiąc Stulecie
1800 – 1899 1900 – 1999 2000 – 2099 2100 – 2199 2200 – 2299
Styczeń 81 01 21 41 61
Luty 82 02 22 42 62
Marzec 83 03 23 43 63
Kwiecień 84 04 24 44 64
Maj 85 05 25 45 65
Czerwiec 86 06 26 46 66
Lipiec 87 07 27 47 67
Sierpień 88 08 28 48 68
Wrzesień 89 09 29 49 69
Październik 90 10 30 50 70
Listopad 91 11 31 51 71
Grudzień 92 12 32 52 72

Przykładowo osoba urodzona 14 lipca 2002 roku ma następujący zapis w numerze ewidencyjnym:

0 2 2 7 1 4               

Płeć[edytuj | edytuj kod]

Informacja o płci osoby, której zestaw informacji jest identyfikowany, zawarta jest na 10. (przedostatniej) pozycji numeru PESEL.

 • cyfry 0, 2, 4, 6, 8 – oznaczają płeć żeńską
 • cyfry 1, 3, 5, 7, 9 – oznaczają płeć męską

Po zmianie płci przydzielany jest nowy numer PESEL.

Cyfra kontrolna i sprawdzanie poprawności numeru[edytuj | edytuj kod]

Jedenasta cyfra jest cyfrą kontrolną, służącą do wychwytywania przekłamań numeru. Jest ona generowana na podstawie pierwszych dziesięciu cyfr. Aby sprawdzić czy dany numer PESEL jest prawidłowy należy, zakładając, że litery a-j to kolejne cyfry numeru od lewej, obliczyć wyrażenie

1*a + 3*b + 7*c + 9*d + 1*e + 3*f + 7*g + 9*h + 1*i + 3*j

Następnie należy odjąć ostatnią cyfrę otrzymanego wyniku od 10. Jeśli otrzymany wynik nie jest równy cyfrze kontrolnej, to znaczy, że numer zawiera błąd[22].

Uwaga implementacyjna – jeśli ostatnią cyfrą otrzymanego wyniku jest 0, w wyniku odejmowania otrzymamy liczbę 10, podczas gdy suma kontrolna jest cyfrą. Oznacza to tyle, że cyfra kontrolna winna być równa 0 (stąd dobrze jest wykonać na wyniku odejmowania operację modulo 10). W wyniku niezbyt precyzyjnego opisu na stronie MSW ten aspekt jest często pomijany i prowadzi do błędów w implementacji sprawdzania poprawności numeru PESEL.

Przykład dla numeru PESEL 44051401358:

1*4 + 3*4 + 7*0 + 9*5 + 1*1 + 3*4 + 7*0 + 9*1 + 1*3 + 3*5 = 101

Wyznaczamy resztę z dzielenia sumy przez 10:

101:10 = 10 reszta = 1

Jeżeli reszta = 0, to cyfra kontrolna wynosi 0. Jeżeli reszta ≠ 0, to cyfra kontrolna będzie uzupełnieniem reszty do 10, czyli w podanym przykładzie jest to cyfra 9.

10 – 1 = 9

Wynik 9 nie jest równy ostatniej cyfrze numeru PESEL, czyli 8, więc numer jest błędny.

Metoda równoważna[edytuj | edytuj kod]

Powyższa metoda sprowadza się do obliczenia wyrażenia:

a+3b+7c+9d+e+3f+7g+9h+i+3j+k

(gdzie litery oznaczają kolejne cyfry numeru), a następnie sprawdzenia czy reszta z dzielenia przez 10 jest zerem. Jeśli ostatnia cyfra otrzymanej liczby jest zerem, to numer PESEL jest poprawny, w przeciwnym razie numer jest błędny.

Cechy specyficzne algorytmu sprawdzania[edytuj | edytuj kod]

Algorytm ma pewną wadę w przydziale wag do poszczególnych elementów, która powoduje, że gdy zamienimy rok z dniem (zamieniając zapis z rr-mm-dd na dd-mm-rr) otrzymamy identyczną sumę kontrolną jak w numerze z poprawnym zapisem.

W praktyce zdarzają się (a przynajmniej zdarzały i wciąż istnieją) numery PESEL z błędami. Błędy w dacie zwykle były zauważane i poprawiane od razu, lecz zdarzały się też powtórzenia numeru porządkowego, błędy w określeniu płci i błędne cyfry kontrolne, które zostały wychwycone po latach przy okazji wprowadzania numeru PESEL do komputerowych baz danych. W związku z tym nie można zakładać, że wynik sprawdzania jednoznacznie określa istnienie bądź nieistnienie podanego numeru PESEL.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Zbiór PESEL. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
 2. Dane przechowywane w rejestrze MAGISTER obejmowały: adres, stan cywilny, pochodzenie społeczne, karalność, zatrudnienie współmałżonka, liczba dzieci, liczba osób na utrzymaniu, wielkość mieszkania, wyposażenie mieszkania (łazienka, kuchnia, oddzielny ustęp itd), forma własności mieszkania, wnioski o przydział nowego mieszkania, długość drogi do pracy w jedną stronę, wykorzystywane środki komunikacji, uzyskane wykształcenie, zawód wyuczony, zawód wykonywany, data ukończenia studiów, data uzyskania dyplomu, czy studiował zgodnie z zainteresowaniami; data zatrudnienia w dany miejscu pracy, stanowisko, wykształcenie wymagane na danym stanowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami, łączne miesięczne zarobki, liczba zmian miejsc pracy, staż pracy w danym zawodzie, staż na stanowiskach kierowniczych, odbyte kursy zawodowe, znajomość języków obcych, przynależność do organizacji społecznych i politycznych, chęć zmiany stanowiska pracy itd. Obowiązek gromadzenia i przekazywania tych danych do MSW spoczywał na zakładach pracy oraz uczelniach.
 3. 3,0 3,1 Piotr Piętak: E-korupcja. Historia informatyzacji Polski. T. 1. 2014. ISBN 978-83-939820-0-4.
 4. Roman Kusyk (MSW): Jak „Magister” został PESEL’em – krótka historia... systemów informatycznych. konferencja Jesień Linuksowa 2013.
 5. 5,0 5,1 Roman Warski: PESEL - krótki zarys dziejów. [dostęp 2014-10-28].
 6. Dz. U. z 1974 r. Nr 14, poz. 85.
 7. Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, red. Mirosław Piotrowski, Lublin 2000, s. 332.
 8. Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, red. Mirosław Piotrowski, Lublin 2000, s. 329.
 9. 9,0 9,1 9,2 Szymon Hermański, Adrian Jusupović, Tomasz Wróblewski, Cywilne organy bezpieczeństwa państwa 1956–1990 [w:] Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór studiów, red. Adrian Jusupović, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2013, s. 139–142.
 10. Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, red. Mirosław Piotrowski, Lublin 2000, s. 482.
 11. Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, red. Mirosław Piotrowski, Lublin 2000, s. 470.
 12. Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
 13. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom III, 1975–1990, red. Paweł Piotrowski, Warszawa 2008, s. 12–17.
 14. MainFrame – o naszej firmie.
 15. INSTRUKCJA OPERATORA KOŃCÓWKI DIALOGOWEJ SYSTEMU JANTAR. MSW.
 16. Raport Kilińskiego – powtórka z historii informatyzacji. IPSec.pl, 2011.
 17. Sylwia Czubowska: Historia informatyzacji w Polsce: system PESEL największym osiagnięciem. Forsal, 2012.
 18. Internet mógł się narodzić w PRL. Rzeczpospolita, 2012.
 19. Grzegorz Pluciński: E-administracja: Polskie systemy są niezawodne. Wyborcza.biz, 2012.
 20. Kiedy numer PESEL ulega zmianie? – Mowimyjak.pl.
 21. Kosztowny błąd PESEL-u. Dziennik Polski, 2013.
 22. O numerze PESEL na witrynie MSW. [dostęp 2009-01-16].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]