Całkowanie numeryczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Całkowanie numerycznemetoda numeryczna polegająca na przybliżonym obliczaniu całek oznaczonych. Termin kwadratura numeryczna, często po prostu kwadratura, jest synonimem całkowania numerycznego, w szczególności w odniesieniu do całek jednowymiarowych. Dwu- i wyżejwymiarowe całkowania nazywane są czasami kubaturami, choć wyraz kwadratura również niesie to znaczenie dla całkowania w wyższych wymiarach.

Proste metody całkowania numerycznego polegają na przybliżeniu całki za pomocą odpowiedniej sumy ważonej wartości całkowanej funkcji w kilku punktach. Aby uzyskać dokładniejsze przybliżenie dzieli się przedział całkowania na niewielkie fragmenty. Ostateczny wynik jest sumą oszacowań całek w poszczególnych podprzedziałach. Najczęściej przedział dzieli się na równe podprzedziały, ale bardziej wyszukane algorytmy potrafią dostosowywać krok do szybkości zmienności funkcji.

Metoda prostokątów[edytuj]

Integration rectangle.png

Prawdopodobnie najprostszym wzorem jest metoda punktu środkowego (midpoint rule):

\int\limits_{x_*}^{x_*+h} f(x) dx \approx h f\left( x_* + \frac h 2 \right)

Jeśli funkcja f(x) zmienia się w niewielkim stopniu na przedziale (x_*, x_*+h), reguła taka da dobre przybliżenie całki.

Metoda trapezów[edytuj]

Calkowanie numeryczne-metoda trapezow.png

Metoda trapezów polega na tym, że figurę ABCD zastępujemy figurą złożoną z trapezów wpisanych, tzn. krzywą aproksymujemy linią łamaną w nią wpisaną. Przedział całkowania (a,b) dzielimy przy tym na n równych części o długościach:

h:=\frac{b-a}{n}.

Punktami podziału (końcami części) są wówczas:

x_i = a+(i-1)h, \quad i=1\dots n+1.

Wówczas pole figury złożonej z trapezów wynosi

S_{n}=\frac{y_{1}+y_{2}}{2}h+\frac{y_{2}+y_{3}}{2}h+...+\frac{y_{n}+y_{n+1}}{2}h=h\left(\frac{y_{1}}{2}+y_{2}+y_{3}+...+y_{n}+\frac{y_{n+1}}{2}\right)

gdzie

y_{i}:=f(x_{i}) – wartości funkcji w punktach podziału.

Stąd otrzymujemy wzór przybliżony w metodzie trapezów:

\int\limits_{a}^{b}f(x)dx \approx h\left(\frac{y_{1}}{2}+y_{2}+y_{3}+...+y_{n}+\frac{y_{n+1}}{2}\right) = \frac{h}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(f(x_{i})+f(x_{i+1})\right)

Oszacowanie błędu tej metody wynosi

R_{n}:=\left|\int\limits_{a}^{b}f(x)dx-S_{n}\right|\leq{\frac{(b-a)^{3}M^\prime{'}}{12n^{2}}}

gdzie

M^\prime{'}:=\max_{\langle a,b\rangle}|f^\prime{'}|

Metoda parabol (Simpsona)[edytuj]

 Osobny artykuł: Metoda Simpsona.
Integration simpson.png

Wymaga podzielenia przedziału całkowania na parzystą liczbę podprzedziałów, tzn.

h = \frac {b-a} {2n}

dla uproszczenia oznaczamy:

x_i = a + i h oraz f_i = f (x_i)

wykonując całkowanie wielomianu interpolacyjnego Lagrange'a z 3 kolejnych punktów otrzymujemy wzór Simpsona:

\int\limits_{x_i}^{x_{i+2}} f(x) dx \approx \frac h 3 [f_i+4f_{i+1}+f_{i+2}]

dla całego przedziału (a,b) otrzymujemy:

\int\limits_a^b f(x) dx \approx \frac h 3 [f_0 + 4(f_1+f_3+...+f_{2n-1}) + 2(f_2+f_4+...+f_{2n-2}) + f_{2n}]

Metody losowe[edytuj]

Do przybliżonego obliczania całki oznaczonej można również wykorzystać metody probabilistyczne. Należy pamiętać jednak, że wynik takiego całkowania jest też zmienną losową.

Idea opiera się na policzeniu pola pod wykresem funkcji dla f(x)>0 i odjęciu pola nad wykresem dla f(x)<0

  • probabilistyczna
\int\limits_a^b f(x) dx \approx \frac {b-a} n \sum_{i=1}^n f(x_i)

x_i jest losowo wybierane z przedziału <a,b>
n określa liczność próbki.

Przykłady[edytuj]

Przykład – metoda prostokątów[edytuj]

Spróbujmy scałkować funkcję \cos(x) na przedziale od 0 do 1. Ponieważ da się ją scałkować analitycznie, znamy dokładny wynik i możemy łatwo obliczać błąd przybliżenia różnych metod całkowania. Z dokładnością do 10 miejsc dziesiętnych prawidłowy wynik wynosi:

\int\limits_0^1 \cos(x) dx = \sin(1)-\sin(0) = 0,8414709848

Całkowanie numeryczne za pomocą zasady punktu środkowego da nam wynik:

\int\limits_0^1 \cos(x) dx \approx (1-0) \cos\left(\frac 1 2\right) = 0,8775825619

co daje błąd 0,0361115771 (błąd względny 4,3%) – niewielki jak na tak prostą metodę, jednak oczywiście niezadowalający do wielu zastosowań.

Żeby uzyskać lepsze przybliżenia możemy podzielić przedział całkowania:

\int\limits_0^1 \cos(x) dx = \int\limits_0^{1/2} \cos(x) dx + \int\limits_{1/2}^1 \cos(x) dx \approx \left(\frac 1 2-0\right) \cos\left(\frac 1 4\right) + \left(1-\frac 1 2\right) \cos\left(\frac 3 4\right) = 0,8503006452

Z błędem bezwzględnym 0,0088296604 lub względnym 1%.

Dzieląc przedział całkowania na więcej fragmentów możemy uzyskać lepsze przybliżenie:

Liczba części Wynik Błąd
bezwzględny względny
1 0,8775825619 0,0361115771 4,29%
2 0,8503006452 0,0088296604 1,05%
4 0,8436663168 0,0021953320 0,26%
8 0,8420190672 0,0005480824 0,07%

Przykład 2[edytuj]

Całkowanie numeryczne przebiegów czasowych. Spróbujmy scałkować spróbkowany przebieg \sin(t) na przedziale od 0 do 4\cdot\pi [s]. Oznaczmy częstotliwość próbkowania przebiegu przez f_p [Hz].

Do obliczeń wykorzystamy metodę prostokątów. Średnica podziału t_p=\frac{1}{f_p}=t_{i+1}-t_i wynosi 1. Niech X_i(t) oznacza próbkę po całkowaniu. Każdy wyraz X_i można obliczyć jako sumę częściową:

X_i=\sum_{n=0}^{i} x_i(t)t_p

Zobacz też[edytuj]