Sejmik województwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.

Sejmik jest przede wszystkim odpowiedzialny za rozwój cywilizacyjny w skali regionu, a więc za politykę regionalną.

Struktura sejmiku[edytuj]

Sejmik województwa wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących, którzy nie mogą wchodzić w skład zarządu województwa, a więc w skład organu wykonawczego.

Przewodniczący sejmiku województwa organizuje pracę tego sejmiku i prowadzi jego obrady. Może on powierzyć wykonywanie tych czynności jednemu z wiceprzewodniczących sejmiku. Przewodniczący sejmiku nie ma uprawnień do reprezentowania województwa na zewnątrz. Pełniona przez niego oraz przez wiceprzewodniczących funkcja ma charakter społeczny.

W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie[1]:

 • trzydziestu w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców,
 • oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.

Kompetencje sejmiku[edytuj]

 • Sejmik stanowi akty prawa miejscowego, w tym statut województwa (jest on uchwalany po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów), zasady gospodarowania mieniem wojewódzkim, a także zasady i tryb korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Sejmik uchwala strategię rozwoju województwa oraz wieloletnie programy wojewódzkie. Do wyłącznej właściwości sejmiku należy również uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Sejmik uchwala także programy wojewódzkie służące realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych.
 • Do wyłącznej właściwości sejmiku należy podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa.
 • Sejmik uchwala również budżet województwa i określa zasady udzielania dotacji z budżetu województwa.
 • Rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowe województwa oraz sprawozdania z wykonania wieloletnich programów województwa.
 • Podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu.
 • Sejmik wybiera ponadto i odwołuje zarząd województwa, rozpatruje sprawozdania z jego działalności oraz powołuje i odwołuje, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa.

Lista sejmików wojewódzkich[edytuj]

Lista sejmików województw
Sejmik Siedziba Liczba radnych Największe ugrupowanie
Sejmik Województwa Dolnośląskiego Wrocław 36 Bezpartyjni Samorządowcy
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń 33 Platforma Obywatelska RP
Sejmik Województwa Lubelskiego Lublin 33 Prawo i Sprawiedliwość
Sejmik Województwa Lubuskiego Zielona Góra 30 Platforma Obywatelska RP
Sejmik Województwa Łódzkiego Łódź 33 Prawo i Sprawiedliwość
Sejmik Województwa Małopolskiego Kraków 39 Prawo i Sprawiedliwość
Sejmik Województwa Mazowieckiego Warszawa 51 Prawo i Sprawiedliwość
Sejmik Województwa Opolskiego Opole 30 Platforma Obywatelska RP
Polskie Stronnictwo Ludowe
Sejmik Województwa Podkarpackiego Rzeszów 33 Prawo i Sprawiedliwość
Sejmik Województwa Podlaskiego Białystok 30 Prawo i Sprawiedliwość
Sejmik Województwa Pomorskiego Gdańsk 33 Platforma Obywatelska RP
Sejmik Województwa Śląskiego Katowice 45 Platforma Obywatelska RP
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Kielce 30 Polskie Stronnictwo Ludowe
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 30 Polskie Stronnictwo Ludowe
Sejmik Województwa Wielkopolskiego Poznań 39 Platforma Obywatelska RP
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin 30 Platforma Obywatelska RP

Historia[edytuj]

W II RP sejmiki wojewódzkie działały w dwóch województwach: pomorskim i poznańskim (co stanowiło kontynuację rozwiązań przyjętych uprzednio w prawie pruskim).

W latach 1990–1998 gminy w obszarze województwa wyłaniały wspólną reprezentację w postaci sejmiku samorządowego[2][3]. Rady gmin dokonywały wyboru delegatów do sejmiku[4]. Sejmiki te pełniły funkcje opiniodawcze i reprezentacyjne. Przy sejmikach funkcjonowały kolegia odwoławcze, które orzekały w sprawach odwołań od decyzji administracyjnych wójta lub burmistrza danej gminy[5].

Sejmiki w latach 1998–2002 tj. w pierwszej kadencji składały się z 45 radnych w województwach liczących do 2 mln mieszkańców, oraz po 5 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców[6]. W 2001 roku zadecydowano o zmniejszeniu liczby radnych i od 2002 w związku ze zmianą ustawy sejmiki miały już 30 radnych w województwach liczących do 2 mln mieszkańców, oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców[7].

Przypisy

 1. (Art. 16.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486)
 2. (Art. 76) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95)
 3. (Art. 10. pkt 18) Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126)
 4. (Art. 78) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95)
 5. (Art. 81) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95)
 6. (Art. 160) Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602)
 7. (Art. 16.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) wprowadzone przez (Art. 3. ust. 9) Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497)