Recepta

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Recepta – pisemne polecenie lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii lub felczera dla farmaceuty i w mniejszym stopniu dla chorego dotyczące leków, które mają zostać użyte w leczeniu. W Polsce recepty wypisuje się stosując zarówno język polski jak i łaciński. Wystawianie recept reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 62). Wzór recepty określa załącznik nr 6 do wyżej wymienionego Rozporządzenia. Wymiary recept nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości (§ 9 ust. 2 Rozporządzenia).

Recepta – wzór obowiązujący w Polsce od 2012 r.
Recepta – wzór obowiązujący do 2012 r.

Części recepty[edytuj]

Inscriptio[edytuj]

Inscriptio czyli nagłówek powinien zawierać dane dotyczące zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej, w której pacjent jest leczony, a w szczególności nazwę zakładu opieki zdrowotnej, adres, telefon oraz pierwsze 9 cyfr identyfikatora REGON. Obecnie recepta nie zawiera numeru umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tej części znajduje się również unikatowy numer recepty składający się z 20 cyfr, przy czym pierwsze dwie cyfry są wyróżnikiem odpowiedniego oddziału NFZ, cyfry od trzeciej do osiemnastej tworzą unikatowy w ramach oddziału numer, cyfra dziewiętnasta określa rodzaj recepty, a cyfra dwudziesta jest cyfrą kontrolną. Od roku 2012 kod paskowy i numer recepty pod kodem zawiera 22 cyfry.

W przypadku recepty wystawionej w Książeczce Usług Medycznych część ta zastąpiona jest odciskiem pieczęci zakładu lub praktyki na odwrocie kuponu RUM.

Nomen aegroti[edytuj]

Część zawierająca informacje o chorym. Znajduje tu się jego imię i nazwisko, adres, PESEL, w przypadku dzieci (do 18. roku życia) wiek. Obecnie w Polsce do tej części należą również oznaczenia dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego (kod Oddziału NFZ, symbol państwa przy wystawianiu recept na mocy przepisów o koordynacji), uprawnień dodatkowych pacjenta z uwagi na przynależność do odpowiedniej grupy pacjentów (np. honorowych dawców krwi, czy inwalidów wojennych). W przypadku stwierdzenia choroby przewlekłej z niżej zamieszczonego wykazu, lekarz może przepisać pacjentowi lek z obniżoną odpłatnością.

WYKAZ ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH NFZ
Kod funduszu Nazwa oddziału funduszu wojewódzkiego
01 Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
02 Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy
03 Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie
04 Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze
05 Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi
06 Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
07 Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
08 Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
09 Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
10 Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
11 Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
12 Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
13 Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach
14 Warmińsko-Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
15 Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
16 Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie
WYKAZ UPRAWNIEŃ DODATKOWYCH PACJENTA[1]:
Oznaczenie Uprawnienia Grupa osób Ulga
IB osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) Inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osoby represjonowani, uprawnieni do renty rodzinnej. bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz”[2]
IW osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 45 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) Inwalidzi wojskowi, osoby, które są cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych oraz inni[3] bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających
ZK osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 43 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) osoba, która posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” po przedstawieniu odpowiedniej legitymacji bezpłatne, do wysokości limitu[4], zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających
AZ osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) Pracownicy 28 zakładów przemysłowych, które stosowały azbest w produkcji[5] bezpłatne zaopatrzenie w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście
WP osoba, o której mowa w art. 133 pkt 1, art. 134, 135 ust. 1, art. 161, 164 ust. 1, art. 170 ust. 1 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) członkowie rodzin żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową, absolwenci szkół wyższych odbywających przeszkolenie wojskowe oraz członkowie ich rodzin, żołnierze pełniący czynną służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz inni na podstawie wyżej wymienionej ustawy[6] prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej
PO osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 44 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na żołnierzy zawodowych na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe
CN osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) w wyszczególnionym artykule stwierdzone są grupy osób określone odpowiednimi artykułami ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o ochronie zdrowia psychicznego, o cudzoziemcach, o Karcie Polaka. bezpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych
DN osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 13a ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu – prawna ochrona i zapewnienie leczenia nieubezpieczonym dzieciom i kobietom w ciąży i w połogu. bezpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych
IN osoba niebędąca ubezpieczonym, posiadająca uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 ustawy. skazani bezpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych, bezpłatne leki
S osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) świadczeniobiorcy po ukończeniu 75. roku życia bezpłatne leki określone w obwieszczeniu MZ

WYKAZ CHORÓB PRZEWLEKŁYCH[7]

 1. akromegalia,
 2. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli,
 3. choroba Alzheimera,
 4. choroba i zespół Parkinsona,
 5. choroba Leśniowskiego-Crohna,
 6. choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe,
 7. ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1 <50% oraz ujemną próbą rozkurczową,
 8. cukrzyca,
 9. epidermolysis bullosa,
 10. fenyloketonuria,
 11. gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy,
 12. hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej,
 13. jaskra,
 14. miastenia,
 15. miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
 16. moczówka prosta przysadkowa,
 17. mukowiscydoza,
 18. neuralgia popółpaścowa przewlekła,
 19. niedoczynność tarczycy,
 20. nowotwór złośliwy, w tym również:
  1. neutropenia w chorobach nowotworowych,
  2. przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych,
  3. rak piersi i rak trzonu macicy,
  4. rak piersi w II rzucie hormonoterapii,
  5. rak prostaty,
 21. osteoporoza,
 22. padaczka,
 23. padaczka oporna na leczenie,
 24. pierwotna dyskineza rzęsek,
 25. przerost gruczołu krokowego,
 26. przewlekłe owrzodzenia,
 27. schizofrenia,
 28. schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego,
 29. stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku,
 30. stan po resekcji trzustki,
 31. stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania,
 32. stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania,
 33. stwardnienie rozsiane,
 34. stwardnienie zanikowe boczne,
 35. udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II- NYHA IV,
 36. wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu – I odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia,
 37. wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 38. zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe, biegunki przewlekłe,
 39. zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia

Praepositio[edytuj]

Tę część tworzy skrót Rp. (recipe) – „Weź”.

Praescriptio[edytuj]

W tej części znajdują się nazwy środków leczniczych i ich ilości. W przypadku leków gotowych na recepcie znajdziemy nazwę handlową preparatu lub nazwę międzynarodową leku, postać, dawkę oraz ilość leku. Na jednej recepcie można przepisać do pięciu leków gotowych lub wyrobów medycznych albo jeden lek recepturowy, w ilości nie większej niż niezbędnej pacjentowi do 120-dniowego stosowania. Środki antykoncepcyjne można natomiast przepisać na 180-dniowy okres stosowania[8]. Warunkiem wydania w aptece odpowiedniej ilości leków jest podanie przez lekarza sposobu dawkowania, w przeciwnym wypadku farmaceuta wyda lek w ilości maksymalnie dwóch najmniejszych opakowań danego leku[9].
W przypadku leków recepturowych powinna być zachowana następująca kolejność:

 • basis (remedium cardinale) – lek podstawowy, który działa najsilniej,
 • remedium adiuvans – lek wspomagający lek podstawowy,
 • corrigens – środek poprawiający smak, zapach lub wygląd leku,
 • vehiculum (constituens) – nielecznicza substancja która pełni rolę podstawy (np. rozpuszczalnika) i nadaje lekowi postać.

Subscriptio[edytuj]

Informacje dla farmaceuty dotyczące składu, postaci i ilości leku.

Signatura[edytuj]

Dane dla pacjenta dotyczące sposobu podania, dawkowania i czasu kuracji. W związku z tym, że zrealizowana recepta pozostaje w aptece, zazwyczaj pacjenci otrzymują te informacje na osobnej kartce.

Nomen medici[edytuj]

Własnoręczny podpis i pieczątka lekarza zawierająca dane o lekarzu i poświadczająca jego prawo do wykonywania zawodu. Pieczęć musi zawierać co najmniej imię i nazwisko lekarza oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu. Zamiast pieczątki dopuszczalne jest umieszczenie w drukarni nadruku z danymi identyfikacyjnymi lekarza.

W tej części znajduje się również data wystawienia recepty oraz data realizacji recepty – lekarz może w czasie jednej wizyty wystawić do 12 recept na 360-dniowy okres stosowania. „Data realizacji od dnia” wskazuje termin od którego można zrealizować daną receptę[10]. W tej części wymagane jest również podanie instytucji drukującej dany egzemplarz recepty.

Termin ważności recepty[edytuj]

Obecnie na podstawie § 17 Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich termin realizacji recepty wynosi 30 dni od daty wystawienia lub od „daty realizacji od dnia”, jeśli taka zostanie wpisana. Wyjątkiem są recepty na antybiotyki, które są ważne 7 dni. Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych nie może przekroczyć 120 dni, a na preparaty immunologiczne (np. szczepionki) wytwarzane indywidualnie dla pacjenta – 90 dni.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Wykaz uprawnień dodatkowych pacjenta zawarty jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.
 2. „Rp” lub „Rpz” – symbole oznaczające leki wydawane wyłącznie na receptę lub na receptę do zastrzeżonego stosowania.
 3. Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin i nie zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów, wymienieni w art. 42 i 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
 4. Limit określony w art. 38 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 5. Wykaz zakładów w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.).
 6. Inni – osoby odbywające służbę w obronie cywilnej, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z odbywaniem tej służby albo w bezpośredniej drodze do miejsca jej odbywania lub w drodze powrotnej, poborowi odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej i członkowie ich rodzin, osoby wykonujące obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z wykonywaniem tego obowiązku albo w bezpośredniej drodze do miejsca jego wykonywania lub w drodze powrotnej.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością [dostęp: 29.07.2009.].
 8. Na podstawie Dz. U. z 2014 r. poz. 1239 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 września 2014 r.)
 9. Na podstawie §8 oraz §12 Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.
 10. Na podstawie § 8 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.