Lekarz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Chirurdzy podczas operacji

Lekarz – osoba posiadająca wiedzę i uprawnienia do leczenia[1][2].

Lekarz zajmuje się utrzymywaniem lub przywracaniem zdrowia poprzez badanie, diagnozowanie, prognozowanie i leczenie chorób, urazów i innych schorzeń fizycznych i umysłowych.

Dawniej wyrazy „lekarz” i „doktor” były słowami potocznymi, którymi określano ludzi zajmujących się leczeniem i pielęgnowaniem, posiadających wykształcenie, ale niekoniecznie uniwersyteckie czy akademickie.

Współcześnie lekarze muszą posiadać specjalistyczne wykształcenie medyczne (lub medycyny weterynaryjnej w przypadku lekarzy weterynarii). W trakcie praktyki zawodowej mogą skupiać się na pewnych kategoriach chorób, rodzajach pacjentów i metodach leczenia – zwanych specjalnościami medycznymi – lub mogą zapewniać stałą i regularną opiekę medyczną osobom, rodzinom i społecznościom. Praktyka medyczna wymaga szczegółowej znajomości dyscyplin akademickich, jak anatomia i fizjologia oraz chorób podstawowych i ich leczenia. Niezbędne dla każdego lekarza jest ciągłe zwiększanie kompetencji w dziedzinie medycyny, którą się zajmuje.

Rola lekarza i znaczenie samego słowa różnią się na świecie, jak i stopnie specjalizacji i inne kwalifikacje. Wspólnym elementem jest etyka zawodowa, która wymaga w szczególności od lekarzy rozważenia, współczucia i życzliwości dla swoich pacjentów. Lekarz przed rozpoczęciem praktyki w zawodzie składa Przyrzeczenie Lekarskie.

Polska[edytuj | edytuj kod]

Lekarzem jest osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji[3][4].

Nazwa lekarz jest zapożyczeniem z języka gockiego słowa lēkeis ‘lekarz’ (lēkinōn „leczyć”), stwniem. lāhki „lekarz”, lāchinōn „leczyć, uzdrawiać”, który z kolei jest zapożyczeniem z kontynentalnego języka celtyckiego słowa lēkijaz, irl. liaig „lekarz”. Obie formy pochodzą od greckich słów lekeis i lekinón[5].

Wskaźnik liczby lekarzy w Polsce na 1000 mieszkańców osiągnął w 2015 wartość 2,2 i był najniższy wśród państw członkowskich Unii Europejskiej[6].

Kształcenie lekarzy w Polsce[edytuj | edytuj kod]

W Polsce tytuł zawodowy lekarza zdobywa się, kończąc sześcioletnie jednolite studia wyższe[a] na kierunku lekarskim uczelni medycznej, z czego od roku 2012 dwa semestry na ostatnim roku studiów stanowi nauczanie praktyczne[3][4]. W przypadku zawodu lekarza dentysty studia liczą 5 lat, a lekarza weterynarii 5,5 roku[7].

Dyplom lekarza jest równorzędny z dyplomem magistra.

Pełne prawo wykonywania zawodu lekarza zdobywa się po odbyciu trzynastomiesięcznego stażu podyplomowego oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Dodatkowymi warunkami stawianymi lekarzom przez prawo są: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, odpowiedni stan zdrowia oraz wykazywanie nienagannej postawy etycznej. Zasady wykonywania zawodu lekarza reguluje Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty[8], a lekarza weterynarii Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych[9][10].

Zasady uznawania kwalifikacji lekarza nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej określa Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.[11] Dokonuje ona w zakresie swojej regulacji wdrożenia odpowiednich dyrektyw Wspólnot Europejskich.

Uczelnie medyczne w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Następujące uczelnie wyższe kształcą przyszłych lekarzy (kierunek lekarski)[12]:

Uczelnie weterynaryjne w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Następujące uczelnie wyższe kształcą przyszłych lekarzy weterynarii[13]:

Specjalności lekarskie[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też kategorię: Specjalności lekarskie.

Znaczny rozwój nauk medycznych spowodował konieczność wprowadzenia specjalizacji podstawowych i szczegółowych. Tytuł lekarza specjalisty w danej specjalności medycznej uzyskuje się po odbyciu trwającego zwykle 5–6 lat szkolenia w trakcie pracy zawodowej. Szkolenie lekarza przed uzyskaniem tytułu specjalisty w szczegółowej specjalności (tj. możliwej do uzyskania dopiero po zakończeniu szkolenia w podstawowej specjalności) ze względu na procedury administracyjne oraz wymogi formalne trwa zwykle około 15–20 lat, licząc od momentu rozpoczęcia studiów.

System specjalizacji w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Do roku 1999 obowiązywał dwustopniowy system specjalizacji. Po dwóch – trzech latach szkolenia lekarz otrzymywał tytuł „lekarza danej specjalności” np. lekarz chorób wewnętrznych – tzw. I stopień specjalizacji. Jeśli zdecydował się na kontynuowanie specjalizacji, mógł zdobyć tzw. specjalizację II stopnia i tytuł „lekarza specjalisty” danej specjalności – np. lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Ordynatorem oddziału może zostać tylko lekarz specjalista (II stopnia) w danej specjalności. System ten nie dotyczył specjalizacji uzyskiwanych po zdobyciu innej (specjalizacji szczegółowych), gdzie obowiązywał system jednostopniowy.

Do niedawna lekarze w Polsce mogli specjalizować się w 40 specjalnościach podstawowych[14]:

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Audiologia i foniatria
 3. Chirurgia dziecięca
 4. Chirurgia klatki piersiowej
 5. Chirurgia ogólna
 6. Chirurgia plastyczna
 7. Chirurgia szczękowo-twarzowa
 8. Choroby wewnętrzne
 9. Choroby zakaźne
 10. Dermatologia i wenerologia
 11. Diagnostyka laboratoryjna
 12. Epidemiologia
 13. Genetyka kliniczna
 14. Kardiochirurgia
 15. Kardiologia
 16. Medycyna nuklearna
 17. Medycyna pracy
 18. Medycyna ratunkowa
 19. Medycyna rodzinna
 20. Medycyna sądowa
 21. Medycyna transportu
 22. Mikrobiologia lekarska
 23. Neonatologia
 24. Neurochirurgia
 25. Neurologia
 26. Okulistyka
 27. Onkologia kliniczna
 28. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 29. Otorynolaryngologia
 30. Patomorfologia
 31. Pediatria
 32. Położnictwo i ginekologia
 33. Psychiatria
 34. Psychiatria dzieci i młodzieży
 35. Radiologia i diagnostyka obrazowa
 36. Radioterapia onkologiczna
 37. Rehabilitacja medyczna
 38. Transfuzjologia kliniczna
 39. Urologia
 40. Zdrowie publiczne

oraz 28 specjalnościach szczegółowych (po uzyskaniu jednej z odpowiednich – tzn. określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia – specjalizacji podstawowych):

 1. Alergologia
 2. Angiologia
 3. Balneologia i medycyna fizykalna
 4. Chirurgia naczyniowa
 5. Chirurgia onkologiczna
 6. Choroby płuc (pulmonologia)
 7. Diabetologia
 8. Endokrynologia
 9. Farmakologia kliniczna
 10. Gastroenterologia
 11. Geriatria
 12. Ginekologia onkologiczna
 13. Hematologia
 14. Hipertensjologia
 15. Immunologia kliniczna
 16. Kardiologia dziecięca
 17. Medycyna paliatywna
 18. Medycyna sportowa
 19. Nefrologia
 20. Neurologia dziecięca
 21. Neuropatologia
 22. Onkologia i hematologia dziecięca
 23. Otorynolaryngologia dziecięca
 24. Reumatologia
 25. Seksuologia
 26. Toksykologia kliniczna
 27. Transplantologia kliniczna
 28. Urologia dziecięca

Od 2013[15] roku lista specjalizacji lekarzy wygląda następująco[16]:

 1. Alergologia
 2. Anestezjologia i intensywna terapia
 3. Angiologia
 4. Audiologia i foniatria
 5. Balneologia i medycyna fizykalna
 6. Chirurgia dziecięca
 7. Chirurgia klatki piersiowej
 8. Chirurgia naczyniowa
 9. Chirurgia ogólna
 10. Chirurgia onkologiczna
 11. Chirurgia plastyczna
 12. Chirurgia szczękowo-twarzowa
 13. Choroby płuc
 14. Choroby płuc dzieci
 15. Choroby wewnętrzne
 16. Choroby zakaźne
 17. Dermatologia i wenerologia
 18. Diabetologia
 19. Diagnostyka laboratoryjna
 20. Endokrynologia
 21. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
 22. Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 23. Epidemiologia
 24. Farmakologia kliniczna
 25. Gastroenterologia
 26. Gastroenterologia dziecięca
 27. Genetyka kliniczna
 28. Geriatria
 29. Ginekologia onkologiczna
 30. Hematologia
 31. Hipertensjologia
 32. Immunologia kliniczna
 33. Intensywna terapia
 34. Kardiochirurgia
 35. Kardiologia
 36. Kardiologia dziecięca
 37. Medycyna lotnicza
 38. Medycyna morska i tropikalna
 39. Medycyna nuklearna
 40. Medycyna paliatywna
 41. Medycyna pracy
 42. Medycyna ratunkowa
 43. Medycyna rodzinna
 44. Medycyna sądowa
 45. Medycyna sportowa
 46. Mikrobiologia lekarska
 47. Nefrologia
 48. Nefrologia dziecięca
 49. Neonatologia
 50. Neurochirurgia
 51. Neurologia
 52. Neurologia dziecięca
 53. Neuropatologia
 54. Okulistyka
 55. Onkologia i hematologia dziecięca
 56. Onkologia kliniczna
 57. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 58. Otorynolaryngologia
 59. Otorynolaryngologia dziecięca
 60. Patomorfologia
 61. Pediatria
 62. Pediatria metaboliczna
 63. Perinatologia
 64. Położnictwo i ginekologia
 65. Psychiatria
 66. Psychiatria dzieci i młodzieży
 67. Radiologia i diagnostyka obrazowa
 68. Radioterapia onkologiczna
 69. Rehabilitacja medyczna
 70. Reumatologia
 71. Seksuologia
 72. Toksykologia kliniczna
 73. Transfuzjologia kliniczna
 74. Transplantologia kliniczna
 75. Urologia
 76. Urologia dziecięca
 77. Zdrowie publiczne.

System specjalizacji opiera się na modułach. Część specjalizacji występuje jako moduł jednolity, część natomiast jest podzielona na moduł podstawowy i specjalistyczny (z czego moduł podstawowy może być wspólny dla kilku specjalizacji jednocześnie). Dla przykładu, ukończenie modułu podstawowego w zakresie chirurgii ogólnej (trwa 2 lata) upoważnia do podjęcia modułu specjalistycznego ze specjalizacji:

Wykaz modułów podstawowych[17]:

 • moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
 • moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
 • moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii
 • moduł podstawowy w zakresie patomorfologii
 • moduł podstawowy w zakresie pediatrii.

Moduły jednolite trwają od 4 do 6 lat. Moduły podstawowe wraz z modułami specjalistycznymi od 4 do 7–10 lat (najdłużej transplantologia kliniczna). W niektórych wypadkach potrzebne jest uzyskanie jednej ze specjalizacji w pierwszej kolejności, żeby móc przystąpić do danego modułu specjalistycznego, np. ukończona specjalizacja II stopnia (dawniej) lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii upoważnia do rozpoczęcia modułu specjalistycznego z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości lub ginekologii onkologicznej.

Natomiast lekarze dentyści mogą specjalizować się w następujących specjalnościach:

 1. Chirurgia stomatologiczna
 2. Chirurgia szczękowo-twarzowa
 3. Ortodoncja
 4. Periodontologia
 5. Protetyka stomatologiczna
 6. Stomatologia dziecięca
 7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 8. Zdrowie publiczne
 9. Epidemiologia.

Specjalizacje te odbywają się na zasadzie modułów jednolitych trwających od 3 do 6 lat (najdłużej chirurgia twarzowo-szczękowa).

W medycynie weterynaryjnej aktualnie wyróżniamy 19 specjalizacji lekarsko-weterynaryjnych[18]:

 1. Choroby przeżuwaczy
 2. Choroby koni
 3. Choroby świń
 4. Choroby psów i kotów
 5. Choroby drobiu
 6. Choroby gospodarskich i towarzyszących zwierząt futerkowych
 7. Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących
 8. Choroby ryb i zwierząt akwakultury
 9. Choroby owadów użytkowych
 10. Choroby zwierząt nieudomowionych
 11. Rozród zwierząt
 12. Chirurgia weterynaryjna
 13. Diagnostyka obrazowa
 14. Higiena pasz i prewencja weterynaryjna
 15. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 16. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
 17. Epizootiologia i administracja weterynaryjna
 18. Choroby ptaków ozdobnych i gołębi
 19. Dobrostan zwierząt

Do studiów specjalizacyjnych może przystąpić każdy lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu oraz 2 letni staż pracy. Czas trwania szkolenia wynosi 2–3 lata[19].

Kontrowersje językowe[edytuj | edytuj kod]

Formą żeńską słowa „lekarz” jest „lekarka”[20][21][22]; dawniej nazywano „lekarkami” również zielarki bądź znachorki[23][22]. Forma ta nie występuje w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty[11]. Stosowanie formy „lekarka” nie jest dopuszczalne na pieczątkach lekarskich, możliwe jest natomiast stosowanie skrótów (lek. zamiast lekarz i lek. wet. zamiast lekarz weterynarii)[24].

Zarówno w języku potocznym, jak i w oficjalnych dokumentach spotyka się tytuły zawodowe lekarzy, które nie istnieją lub których rozumienie i użycie jest niepełne albo nieprawidłowe:

 • „lekarz medycyny” – nieistniejący tytuł zawodowy mający być synonimem tytułu „lekarz”. Określenie to bywa spotykane nie tylko w powszechnym użyciu, ale także w pieczęciach lekarskich. Treść pieczęci lekarskiej została opisana w Uchwale Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej[24] i nie zezwala na stosowanie tytułów innych niż „lekarz” i „lekarz dentysta”. Nagminne używanie sformułowania „lekarz medycyny” w reklamach telewizyjnych może wynikać z chęci uniknięcia przez reklamodawców sporów prawnych: zgodnie z art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej[25] lekarz nie powinien używać swego wizerunku w celach komercyjnych, a widywani w reklamach aktorzy, podający się za lekarzy, mogą być tytułowani jedynie określeniem „lekarz medycyny”;
 • „doktor” – określenie stosowane w mowie potocznej bądź tradycyjnie jako forma grzecznościowa wobec lekarzy oraz lekarzy weterynarii i lekarzy dentystów;
 • lekarz dentystapot. dentysta, tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, będącym kierunkiem odrębnym od kierunku lekarskiego na polskich uczelniach medycznych;
 • lekarz weterynariipot. weterynarz, tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta medycyny weterynaryjnej związany z całkowicie odrębnym zawodem;
 • „weterynarz” – nieistniejący tytuł zawodowy będący w mowie potocznej określeniem zawodu lekarza weterynarii. Aktualnie coraz częściej ma wydźwięk pejoratywny, oznaczający kogoś o niskich kompetencjach. W tłumaczeniu z łacińskiego veterinarius oznacza hodowcę zwierząt, natomiast dopiero medicus veterinarius lekarza weterynarii dlatego też określenie „weterynarz” nie jest do końca poprawne[26][27][28][29][30].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Jeden z wyjątków od Deklaracji Bolońskiej.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Witold Doroszewski (red.), lekarz, [w:] Słownik języka polskiego [online], PWN [dostęp 2015-01-07].
 2. lekarz, [w:] Słownik języka polskiego [online], PWN [dostęp 2015-01-07].
 3. a b Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (Dz.U. z 2011 r. nr 113, poz. 658).
 4. a b Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731).
 5. Wiesław Boryś. Słownik etymologiczny języka polskiego 2005 str. 283; Aleksander Brückner, Karel Kadlec, Lubor Niederle. Początki kultury słowiańskiej str. 202; Zenon Klemensiewicz. Historia języka polskiego. 2. Doba średniopolska, s. 28.
 6. Ireneusz Sudak, Lekarzy jak na lekarstwo, „Gazeta Wyborcza”, 8423, 90, Warszawa: Agora SA, 18 kwietnia 2015, s. 6, ISSN 0860-908X.
 7. Studia WETERYNARYJNE – 2022 | uczelnie | 11 kierunków studiów i wymagania | opinie. otouczelnie.pl. [dostęp 2022-05-23].
 8. Dz.U. z 1997 r. nr 28, poz. 152
 9. Składnica plików | Ustawy | Dokumenty. vetpol.org.pl. [dostęp 2022-05-23].
 10. Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 27
 11. a b Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334).
 12. Uczelnie, na których można studiować kierunek lekarski w Polsce.
 13. WETERYNARIA – studia 2022 | 7 uczelni | rekrutacja i wymagania | opinie [online], otouczelnie.pl [dostęp 2022-07-04] (pol.).
 14. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2008 r. nr 170, poz. 1050).
 15. Ministerstwo Zdrowia [online], www2.mz.gov.pl [dostęp 2017-11-24] [zarchiwizowane z adresu 2014-01-11]. Rozporządzenie to zastąpiono w 2019 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2019 r. poz. 602).
 16. Załącznik numer 1 [online], mz.gov.pl [zarchiwizowane z adresu 2014-01-11]. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
 17. Załącznik numer 2 [online], mz.gov.pl [zarchiwizowane z adresu 2014-01-11]. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
 18. PIWet – KSLW [online], kslw.piwet.pulawy.pl [dostęp 2022-05-23].
 19. PIWet – KSLW [online], kslw.piwet.pulawy.pl [dostęp 2022-05-23].
 20. lekarka, [w:] Słownik języka polskiego [online], PWN [dostęp 2020-01-13].
 21. Piotr Müldner-Nieckowski, „Psycholożka” i „doktórka”, [w:] Lekarski Poradnik Językowy [online] [dostęp 2021-01-13].
 22. a b Jerzy Bralczyk, Lekarka [online], Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, 7 marca 2020 [dostęp 2021-01-13].
 23. Witold Doroszewski (red.), lekarka, [w:] Słownik języka polskiego [online], PWN [dostęp 2020-01-13].
 24. a b Krzysztof Makuch (red.), Biuletyn Naczelnej Rady Lekarskiej [online], 2005 [dostęp 2016-08-28] [zarchiwizowane z adresu 2016-09-18].
 25. Kodeks Etyki Lekarskiej [online], 20 września 2003 [dostęp 2016-08-28].
 26. PULSAR, Lekarz weterynarii, czy weterynarz – jak jest poprawnie i dlaczego? Warto wiedzieć … [online], Weterynarz | Pulsar – Przychodnia Weterynaryjna | Polska, 11 maja 2020 [dostęp 2022-07-03] (pol.).
 27. Weterynarz – Poradnia językowa PWN [online], sjp.pwn.pl [dostęp 2022-07-03] (pol.).
 28. icreate, Otyły kot. Klinika weterynaryjna, lecznica i gabinet porady. [online], Lancet, klinika weterynaryjna Warszawa, Godebskiego 15, 12 lutego 2016 [dostęp 2022-07-03] (pol.).
 29. O Nas | NEOVET – WWW [online] [dostęp 2022-07-03] (pol.).
 30. Zwierzęta chronione w Polsce [online], www.sp12.miasto.zgierz.pl [dostęp 2022-07-03].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]