IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
IV Liceum Uniwersyteckie Uniwersytetu Śląskiego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach
Średnia
Ilustracja
Budynek szkoły (2007)
Państwo

 Polska

Województwo

 śląskie

Miejscowość

Katowice

Adres

40-165 Katowice, ul. Katowicka 54

Data założenia

Wrzesień 1938

Patron

Stanisław Maczek

Liczba uczniów

ok. 600

Dyrektor

mgr Katarzyna Ziemiec

Wicedyrektorzy

mgr Elżbieta Bożek

Położenie na mapie Katowic
Mapa konturowa Katowic, u góry nieco na prawo znajduje się punkt z opisem „IV LO”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „IV LO”
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „IV LO”
Ziemia50°16′10″N 19°01′45″E/50,269444 19,029167
Strona internetowa

IV Liceum Uniwersyteckie Uniwersytetu Śląskiego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach – publiczne liceum prowadzone przez Urząd Miasta Katowice przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Dzisiejsze IV Liceum Uniwersyteckie Uniwersytetu Śląskiego im. Gen Stanisława Maczka w Katowicach swój początek wzięło od szkoły, która rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1938 roku w budynku przy ulicy Katowickiej 54. 1 lutego 1940 roku władze niemieckie zdecydowały o zajęciu budynku na potrzeby szpitala wojskowego, który istniał do marca 1945 roku. Dopiero po przejęciu Katowic przez władze polskie obiekt ten z powrotem przeznaczono na szkolne potrzeby. Funkcję kierowniczki szkoły w latach 1938-39 oraz 1945-47 pełniła Zofia Wilczyńska.

W związku ze wzrostem liczby uczniów i potrzebami kształcenia katowickiej młodzieży szkoła ta została w 1948 roku zreorganizowana. Do zakończenia roku szkolnego 1947/1948 przy ulicy Katowickiej 54 mieściła się jedynie szkoła podstawowa, od 1 września tego roku w wyniku wdrażania założeń II reformy szkolnej wprowadzono w jej mury pierwszy rocznik czteroletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie siedmioklasowej szkoły powszechnej. Późniejszy dyrektor tej placówki napisał, że władze

podniosły stopień organizacyjny szkoły w ten sposób, że [...] szkoła stała się rozwojową i co roku przybywa po jednej klasie wzwyż, aż do XI włącznie.

Dyrektorem utworzonej szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego (obejmującej 7 klas szkoły powszechnej i 4 klasy licealne) został Mieczysław Stanaszek, a jego zastępcą była Elżbieta Kraska. W 1948 roku liceum mieszczące się w budynku przy ulicy Katowickiej 54 należało do 77 podobnych szkół funkcjonujących w całym ówczesnym województwie śląskim.

W początkowym okresie istnienia szkoły następowały dość częste zmiany na stanowiskach kierowniczych. We wrześniu 1950 roku funkcję dyrektora na miejsce M. Stanaszka przejęła Henryka Mitka, a 31 sierpnia 1951 roku kierującym szkołą został Jan Śliwa, późniejszy długoletni dyrektor liceum. W czasie zarządzania szkołą dyrektorowi Janowi Śliwie w pracy organizacyjno-dydaktycznej pomagali (w charakterze wicedyrektorów): Irena Wojciechowska (która wcześniej pełniła funkcję dyrektora w liceum żeńskim – dziś VIII LO im. Marii Curie-Skłodowskiej), Natalia Altheim (wcześniej kierowniczka SP nr 33) i Narcyza Tarnawska. Kiedy N. Tarnawska pełniła obowiązki wicedyrektora, ze względu na dużą liczbę dzieci i młodzieży wybranych zostało jeszcze dwóch drugich wicedyrektorów. Zostali nimi Andrzej Januszewski i Marian Kędzierski.

W czerwcu 1951 roku 26 uczniów (w tym 12 chłopców) ówczesnej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego nr 17 im. Jana Smolenia zdawało pierwszy (w tym budynku) egzamin dojrzałości. Ta pierwsza grupa maturzystów nie chodziła przez całe cztery lata do tutejszej "jedenastolatki" (część z nich z różnych przyczyn skierowana została do tej szkoły do IX czy X klasy z innych katowickich placówek). Niezależnie od powyższego społeczność IV LO za swój początek uznaje tę właśnie pierwszą maturę roku 1951.

Problemem, przed którym stanęły na początku roku szkolnego 1952/1953 władze szkoły było jej "przeludnienie". Łączna liczba uczniów klas licealnych i podstawowych wynosiła wtedy 1085 osób – 183 licealistów i 902 uczniów "podstawówki". By problem ów rozwiązać zwrócono się do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i władz oświatowych z prośbą o zmniejszenie obwodu szkolnego z którego przyjmowano dotąd dzieci do szkoły powszechnej. Te przychylając się do prośby szkoły postanowiły, że część uczniów "podstawówki", która uczęszczała dotychczas do budynku przy ulicy Katowickiej 54 została skierowana do innych szkół podstawowych na tym terenie (nr 12, 13 i 33). Pozostałej w szkole grupie uczniów w wieku 7 – 14 lat wydzielono kilka odrębnych sal i 11 nauczycieli, a w reszcie budynku zaczęła uczyć się młodzież licealna i to ona stała się odtąd siedzibą Liceum nr VI .

Drugi z kolei egzamin dojrzałości przeprowadzony został w dniach 23 i 24 maja 1952 roku (pisemne egzaminy z matematyki i języka polskiego) oraz 4 – 7 czerwca tego roku (egzaminy ustne). Jak zapisał ówczesny dyrektor szkoły, Jan Śliwa egzamin ten "złożyli wszyscy uczniowie". w czerwcu 1952 roku kierownictwo szkoły poinformowało władze, że dzięki pracy nauczycieli i rodziców szkoła stała się placówką znaczącą na mapie Katowic.

Od początku swego istnienia placówka borykała się z różnymi problemami: zbyt małą liczbą pracowników administracji (prowadzeniem rachunkowości zajmował się początkowo wicedyrektor szkoły) a także brakiem licealnej auli. Budowę tej ostatniej rozpoczęto w 1952 roku, a już we wrześniu 1953 roku w niej właśnie rozpoczęto uroczyście nowy rok szkolny. Wtedy także dobudowano część i piętra (nad salą gimnastyczną stworzono aulę oraz salę fizyczną). Remonty szkoły prowadzono zresztą sukcesywnie przez całe lata przede wszystkim w okresie wakacji letnich.

Na przestrzeni lat, dzięki pomocy szeregu zakładów opiekuńczych szkole przybyło kilka dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych (m.in. w październiku 1968 roku oddano do użytku pracownię matematyczną, w styczniu 1978 roku pracownię chemiczną). Dzięki życzliwości Głównego Instytutu Górnictwa szkoła stała się w 1988 roku także właścicielem kilku komputerów. Dziś posiada nowoczesną, dobrze wyposażoną pracownię komputerową z dostępem do internetu.

Pomoc zakładów nie była jedynym źródłem, dzięki któremu gromadzono pomoce i środki dydaktyczne. By wygospodarować odpowiednie fundusze na szkolne potrzeby, organizowano w szkole w pierwszym okresie jej funkcjonowania zabawy dla rodziców, których organizatorem ich był Komitet Rodzicielski. O roli jaką w pierwszych latach funkcjonowania szkoły odgrywał tenże komitet świadczy także fakt, że jego przedstawiciele uczestniczyli w konferencjach Rady Pedagogicznej.

Kolejne egzaminy dojrzałości młodzieży przeprowadzano w szkole rokrocznie. Od końca 1953 roku przeprowadzano także egzaminy dojrzałości dla eksternistów. w latach 1964-1986 abiturientami IV LO zostało blisko 2100 uczniów, zaś do dnia dzisiejszego szkołę ukończyło około 4500 osób.

W latach 1949-1956 w szkole jedenastoletniej obowiązywał program nauczania obejmujący m.in. w X klasie naukę o społeczeństwie, zawierającą propedeutykę nauk społeczno-ekonomicznych. Od roku szkolnego 1952/1953 zastąpiono ją nauką o konstytucji. Przedmioty te pozostawały "teoretyczną podbudową nauki o Polsce i świecie współczesnym w klasie XI". Służyły one w znacznym stopniu indoktrynacji uczącej się młodzieży. Istotnym dla funkcjonowania szkoły momentem stał się październik 1956 roku. W wyniku wprowadzonych zmian w polityce Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz państwa, w szkole zmieniono dotychczasowe programy nauczania z języka polskiego, języka rosyjskiego, historii i geografii a przedmiot o nazwie "Nauka o Polsce i świecie współczesnym" został wycofany (nauczanie go zostało zawieszone do końca roku szkolnego 1956/1957), od nowego zaś roku zastąpiono go przedmiotem o nazwie "Wiadomości o Polsce". Skutkiem wydarzeń października 1956 roku był także przejściowy powrót do szkół dobrowolnych lekcji religii.

Od roku szkolnego 1952/1953 szkoła oznaczona zostało numerem VI. Natomiast numer IV liceum otrzymało na początku roku szkolnego 1964/1965, kiedy to do polskiego szkolnictwa zaczęto wprowadzać założenia nowego systemu szkolnego, zgodnie z postanowieniem ustawy z 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania. W jej wyniku wprowadzono strukturę "8 + 4" (czteroletnie liceum na bazie ośmioletniej szkoły podstawowej), wtedy też dopiero oddzielono Szkołę Podstawową nr 62. w murach budynku przy ulicy Katowickiej 54 zostawiono liczące osiem oddziałów IV Liceum Ogólnokształcące. Zapis umieszczony w kronice szkolnej informuje o nazwiskach pierwszych wychowawców klas w "czwórce". Byli nimi: "klasa 8 "a" – kol. Kalusowa Olga, klasa 8 "b" – kol. Olszówka Zygmunt, klasa 9 "a" – kol. Zamarlik Marian, klasa 9 "b" – kol. Jaruga Melania, klasa 10 "a" – kol. Neliszer Zofia, klasa 10 "b" – kol. Nodzyńska Izabela, klasa 11 "a" – kol. Jendrysik Bernard, klasa 11 "b" – kol. Warchołowa Helena" .

Od połowy lat 60. XX w. działalność szkoły, jak i grona pedagogicznego zaczęli doceniać zarówno przełożeni (za wieloletnią pracę w zawodzie nauczycielskim w listopadzie 1966 roku dyrektor Jan Śliwa odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w latach następnych odznaczenia otrzymali także inni nauczyciele) jak i uczniowie. O tym, że w "czwórce" chciało uczyć się bardzo dużo uczniów świadczy fakt, że w roku szkolnym 1967/68 do egzaminów wstępnych do klasy i zreformowanej szkoły średniej przystąpiło dwa razy więcej kandydatów niż miejsc przeznaczonych dla uczniów. Ostatecznie przyjęto 40 uczniów. Z podobnym "problemem" szkoła borykała się także w latach następnych. Także w roku szkolnym 2000/2001 dokumenty złożyło 320 absolwentów szkół podstawowych, a przyjęto 154 uczniów.

W latach 1963-68 w szkole uczyły się z jednej strony kolejne roczniki "zreformowanych" klas I, II i III oraz ostatni uczniowie klas IX, X i XI. 1 września 1969 roku w liceum uczyła się już tylko młodzież klas i – III, a szkoła liczyła 7 oddziałów (trzy klasy pierwsze, trzy drugie i jedną trzecia), od roku szkolnego 1970/1971 w Liceum uczyły się już klasy na wszystkich poziomach: od I do IV, a w maju 1971 roku do egzaminu dojrzałości przystąpił pierwszy rocznik "zreformowanego" liceum.

W listopadzie 1968 roku, w atmosferze zmieniającej się sytuacji politycznej w kraju szkoła otrzymała imię Marcelego Nowotki. W 1969 roku funkcję dyrektora liceum objęła Wanda Kniewska – Dyniewska, której w prowadzeniu szkoły pomagali jako zastępcy: Zbigniew Olszówka, Maria Pawlusek oraz Barbara Lubczyk. Za kadencji dyrektor W. Kniewskiej-Dyniewskiej w szkole miały miejsce dwie szczególnie ważne dla szkoły uroczystości. W lutym 1974 roku odsłonięto tablicę poświęconą patronowi, a w styczniu 1975 IV Liceum otrzymało także szkolny sztandar oraz zostało odznaczone złotą odznaką "Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego".

Wraz z upływem czasu w całym ówczesnym województwie katowickim powstawały kolejne szkoły ponadpodstawowe. W 1970 roku było ich już na terenie województwa 94. Szkoła podejmowała starania o odpowiednio wysoki poziom nauczania, zapewniający napływ młodzieży. Od roku 1972 IV Liceum, podobnie jak inne katowickie szkoły średnie, położyło duży nacisk na kształcenie "techniczne" młodzieży. W ramach istniejącego od 1963 roku podziału szkoła uzyskała status eksperymentującej. Utworzono więc klasę o profilu matematyczno-fizycznym, w której uczyli pracownicy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego realizując własny, przez siebie opracowany tzw. program autorski. O poziomie nauki w tychże klasach świadczą osiągnięcia uczniów, m.in. udział w olimpiadach matematycznych na szczeblu międzynarodowym. Z pomysłu tej "klasy uniwersyteckiej" zrezygnowano po 8 latach, z chwilą utworzenia dwóch odrębnych ministerstw: oświaty i wychowania oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

IV Liceum posiadało w miarę stabilną kadrę pedagogiczną. W 1976 roku grono pedagogiczne liczyło 24 osoby a 8 nauczycieli posiadało Złote Krzyże Zasługi, 13 otrzymało nagrody ministra oświaty i wychowania albo kuratora, większość posiadała odznaki "Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego". Niektórzy nauczyciele publikowali artykuły metodyczne w specjalistycznych periodykach. Pomimo podkreślanej feminizacji zawodu w Liceum w 1979 roku pracowało 9 nauczycieli i 18 nauczycielek.

Przez cały okres swojego istnienia władze szkoły i grono pedagogiczne IV LO starali się dostosowywać funkcjonowanie do realiów otaczającej ją rzeczywistości. Odpowiadając na występujące na przełomie lat 80. i 90. XX w. zapotrzebowanie na naukę zachodnich języków obcych, od 1989 roku wprowadzono w szkole klasę z poszerzonym programem języka angielskiego. Od 1987 roku podjęto także w szkole "próby indywidualizacji zajęć w II semestrze klas IV", polegające na zróżnicowaniu liczby godzin dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, by umożliwić młodzieży lepsze przygotowanie się do egzaminów dojrzałości oraz egzaminów wstępnych na studia. IV Liceum Ogólnokształcące, jako jedno z pierwszych w Katowicach wprowadziło w roku 1988 w klasach III pełne sprofilowanie (uczniowie pod koniec klasy II wybierali zajęcia fakultatywne w których chcieli uczestniczyć przez pozostałe dwa lata), włączało się do realizacji wszelkich propozycji dotyczących innowacji pedagogicznych (m.in. uczestniczyło w eksperymencie "Matura 2000").

Od 1987 roku dyrektorem szkoły pozostaje Michał Sobociński. Funkcję wicedyrektora pełnili za jego kadencji: Barbara Lubczyk, Jan Michałek, Aleksander Kiszka, Barbara Kotulska.

Od 1988 roku w szkole rozgorzała dyskusja nad osobą jej patrona. W 1990 roku, w warunkach przemian ustrojowych, na wniosek uczniów i rodziców Marceli Nowotko przestał być patronem szkoły. Do 1996 roku Liceum pozostawało beż imienia. W 1996 roku, po kilku nieudanych próbach nadania szkole imienia, zgodnie z decyzją Rady Miejskiej Katowic i wolą społeczności szkolnej patronem Liceum został dowódca 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisław Maczek.

Zgodnie z założeniami ustawy z września 1991 roku IV LO dostosowało się do nowych realiów: od 1991 roku przy placówce działa Rada Szkoły, organ opiniodawczo – doradczy, składający się z przedstawicieli trzech szkolnych społeczności: uczniów, nauczycieli i rodziców. w jej pierwszym składzie znaleźli się: uczniowie – Aleksandra Morlińska, Mateusz Domogała, Jarosław Gwizdak i Andrzej Rusecki, nauczyciele – Barbara Kotulska, Barbara Kiereś, Krystyna Pilot i Wanda Bekier a pierwszym jej przewodniczącym został dr Piotr Gałecki]. Do zadań Rady należało (i należy) opiniowanie działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły, a do zadań Rady Rodziców należała pomoc w niezbędnych i podstawowych pracach remontowych, zakupie niezbędnych pomocy naukowych, uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz dofinansowywanie najuboższych uczniów.

W ramach kontaktów z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach liceum prowadzi od kilkunastu lat lekcje pokazowe oraz praktyki ciągłe i śródroczne dla studentów historii i biologii. W ostatnich latach IV Liceum odwiedzają także w ramach swych praktyk studenci uczący się języków obcych.

W latach 1999-2001, dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektora szkoły M. Sobocińskiego uczniowie klas IV mogli przystępować do matury z matematyki połączonej z egzaminem wstępnym na niektóre kierunki i specjalności Politechniki Śląskiej. Spośród 41 osób pracujących w Szkole aż 8 to jej absolwenci. Wśród aktualnie pracujących w "czwórce" znajdują się także obecni i byli pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczący stale podnoszą kwalifikacje (liczna grupa ukończyła pomyślnie kursy na egzaminatora Matury 2002).

Współpraca z uczelniami wyższymi[edytuj | edytuj kod]

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładów z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego oraz Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, przeprowadzenia ćwiczeń na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, warsztatów w Instytucie Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz odbycia zajęć na Wydziale Filologii Włoskiej Uniwersytetu Śląskiego[1].

Sukcesy w konkursach przedmiotowych[edytuj | edytuj kod]

Z maja 1957 roku pochodzi pierwsza informacja o laureacie ogólnopolskiej olimpiady matematycznej w Warszawie, którym został Andrzej Lisowski, z czerwca 1958 – o otrzymaniu nagrody w olimpiadzie chemicznej przez Karola Markusa.

Na przestrzeni lat, wśród finalistów olimpiad, reprezentujących szkołę znaleźli się między innymi następujący uczniowie: M. Przybysz (biologia), J. Pękała (matematyka), J. Dubikajtis (matematyka), A. Sklorz (fizyka), J. Sobecki (fizyka), A. Godzik (fizyka), J. Majewski (język angielski), G. Chomicki (historia), M. Kamionka (język rosyjski), P. Haber (wiedza o Polsce i świecie współczesnym), R. Augustyn (fizyka), K. Grzanka (biologia), A. Deryło (biologia), M. Kostur (chemia), K. Hańska (język rosyjski), U. Rogólska (filozofia), A. Gluzińska (filozofia), Sz. Gomułka (biologia), P. Wojnar (biologia), P. Wiechuła (parlamentaryzm polski), B. Skwarski (biologia) i G. Najda (język angielski).

IV LO poszczycić może się także posiadaniem uczestników olimpiad międzynarodowych: w 1985 roku zwycięzcą Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej został Jarosław Pillardy, który w tym samym roku, już jako absolwent, został złotym medalistą XVII Światowej Olimpiady Chemicznej w Holandii.

Stypendystą Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci, stypendystą Prezesa Rady Ministrów oraz laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej był Bartłomiej Bednarz, laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego została Marta Gillner, zaś maturzysta roku 2001, Piotr Szafraniec został finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej (w latach poprzednich otrzymywał stypendium Prezesa Rady Ministrów).

Kontakty z zagranicą[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze kontakty uczniów i nauczycieli szkoły z obcokrajowcami miały okazyjny i sporadyczny charakter: sprowadzały się do kurtuazyjnych spotkań z delegacjami "bratnich krajów demokracji ludowej". Właśnie z taką wizytą pod koniec 1970 szkołę odwiedzili nauczyciele z węgierskiego Miszkolca. Młodzież z tego kraju pojawiła się w IV LO raz jeszcze, w 1979 roku, w ramach spotkania harcerzy obu krajów. w marcu 1976 oraz we wrześniu 1984 roku szkoła gościła u siebie delegacje nauczycieli z Halle (dawna NRD). Celem wizyt było omawianie "dalszych kierunków i form współdziałania".

Przemiany 1989 roku umożliwiły katowickiej młodzieży nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z państw zachodnich. Początkowo udało się skontaktować z gronem i uczniami z duńskiego Vejstrup, z Kongenshus Efterskole w Carup.

Przykładem "wymiany doświadczeń" pozostaje z kolei spotkanie z "Youth Theatre Group" z brytyjskiego Lancaster pod koniec 1991 roku. W ramach tzw. "wymiany" uczniowie i nauczyciele IV LO współpracowali także z gimnazjum sportowym w Pradze (w 1994 roku).

Najbardziej korzystnymi i najtrwalszymi kontaktami międzynarodowymi okazała się nawiązana w 1990 roku współpraca z niemieckim gimnazjum im. Friedricha Schillera w Münster. W latach 1990-2000 młodzież i opiekunowie z obu szkół spotykali się dwudziestokrotnie. Współpraca nawiązana dzięki prywatnym znajomościom nauczycielki IV LO, Marii Budzyńskiej okazała się atrakcyjna dla obu uczestniczących stron. Pomaga młodzieży obu krajów poznać się, doskonalić umiejętności językowe, dowiedzieć wiele o historii, kulturze, nauce i technice Polski i Niemiec oraz zrozumieć się i przezwyciężyć stereotypy i uprzedzenia.

Od kilku lat realizowany jest projekt, podjęty przez uczniów klasy realizującej program nauki poszerzonego języka włoskiego, współpracy z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących z włoskiego miasta Poretta Terme koło Bolonii. Organizatorami i opiekunami wymiany ze strony polskiej są p. p. Izabela Skrzypecka i Ewa Kostrzewska.

Obecnie trwają przygotowania i podejmowane są próby rozszerzenia współpracy międzyszkolnej. Planowane jest nawiązanie kontaktów z innymi szkołami z krajów UE; głównie z Francji czy Wielkiej Brytanii (przede wszystkim z uwagi na naukę tych języków w Naszym LO).

Działalność sportowa[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze zapisane informacje dotyczące działalności koła sportowego pochodzą z listopada oraz grudnia 1952 roku, kiedy to Szkolne Koło Sportowe wzięło udział w zawodach pływackich oraz skoków gimnastycznych, odbywających się w Pałacu Młodzieży.

Podobnie jak w innych konkursach przedmiotowych, tak w różnych dziedzinach sportu wielu uczniów IV LO osiągnęło indywidualne i drużynowe sukcesy. Zaliczyć do nich należy m.in. łyżwiarzy figurowych Grażynę Dudek, Annę Garbacz i Andrzeja Strzelca, szachistę Z. Szczerka, szpadzistkę Annę Szczerbińską, narciarza zjazdowego Bartłomieja Stoleckiego, hokeistę na lodzie Piotra Szczepańskiego, siatkarkę Urszulę Jędrys, dżudokę Błażeja Klimczoka, uprawiającą karate Agatę Walaszczyk, szpadzistkę Annę Żurek oraz siatkarza Grzegorza Kosoka (gracza Asseco Resovii Rzeszów i reprezentanta kadry B).

Szkolne Koło Sportowe, obok szkolenia młodzieży prowadziło także akcję popularyzującą różne dyscypliny sportu. w okresie poprzedzającym ważne zawody (jak np. MŚ w hokeju na lodzie) które odbywały się na obszarze województwa czy miasta, organizowano spotkania z uczestnikami ważnych międzynarodowych imprez (m.in. olimpiad) oraz zapoznawano licealistów z przepisami gier sportowych i najważniejszymi sportowymi wiadomościami.

Organizacją, która przejęła zadania i funkcje Szkolnego Koła Sportowego stał się utworzony w 1998 roku Uczniowski Klub Sportowy "Maczek". Jego zawodniczki osiągnęły już swoje pierwsze sportowe sukcesy: w roku szkolnym 1999/2000 koszykarska drużyna dziewcząt zajęła i miejsce w Katowicach oraz II w rozgrywkach regionalnych. w ramach UKS-u aktywną działalność prowadzi także sekcja rowerowa, opiekunem której jest szkolny katecheta, misjonarz ojciec Krzysztof Czub).

Rokrocznie od początku lat 70. XX w. w szkole organizowany jest także "Dzień Sportu", podczas którego uczniowie i uczennice rozgrywają różne mecze między poszczególnymi klasami a także rywalizują z innymi katowickimi szkołami. Uczniowie "czwórki" brali także udział w licznych rozgrywkach miejskich i ogólnopolskich, np. w Pucharze Polski Szkół Ponadpodstawowych.

Profile klas[edytuj | edytuj kod]

Dane na rok szkolny 2022/2023[2] [3][edytuj | edytuj kod]

  • Oddział o profilu językowym - angielsko-hiszpański (symbol oddziału: 1a)
  • Oddział o profilu biologiczno-chemicznym (symbol oddziału: 1b)
  • Oddział o profilu matematyczno-informatyczno-językowym (symbol oddziału: 1c)
  • Oddział o profilu językowym - włosko-angielski (symbol oddziału: 1e)
  • Oddział o profilu architektonicznym - matematyczno-angielski (symbol oddziału: 1f)

Patroni szkoły[edytuj | edytuj kod]

Absolwenci[edytuj | edytuj kod]

Szkołę ukończyli m.in.:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Typy klas – IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka, maczek.edu.pl [dostęp 2019-05-27] [zarchiwizowane z adresu 2019-05-27].
  2. Profile klas – IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka, web.archive.org, 22 marca 2022 [dostęp 2021-12-17] [zarchiwizowane z adresu 2022-03-22].
  3. Klasa o symbolu oddziału 1d została połączona z klasą 1e i 1f. Z tego właśnie powodu w 1e można wybrać jedno z dwóch rozszerzeń (biologia, historia). Uczniowie zależnie od wybranego rozszerzenia będą w grupach. W 1f pojawia się język włoski - wcześniej był język niemiecki. Liczba godzin języka w tej klasie nie uległa zmianie.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]