Przejdź do zawartości

Wikipedia:Mediacja

Skrót: WP:M
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Mediacja – działanie osoby trzeciej, niezaangażowanej w spór, pomagającej skonfliktowanym stronom w samodzielnym dojściu do porozumienia.

Przystępujemy do mediacji, kiedy wdaliśmy się w konflikt, zaproponowaliśmy dialog, lecz potrzebujemy pomocy w rozwiązaniu konfliktu.

Mediację przeprowadzić może zarówno wikipedysta, który zdeklarował się jako mediator-ochotnik jak i każda osoba wybrana przez strony konfliktu. Dobrze jest ją prowadzić, ale nie jest to żaden wymóg, poprzez kanały prywatne (poza Wikipedią, np. drogą mailową).

Zasady mediacji

Dobrowolność i dowolność
 • Strony dobrowolnie decydują się na przystąpienie do mediacji, na uczestnictwo w niej, na wybór danego mediatora i dojście do porozumienia. Z każdego elementu mogą zrezygnować.
 • Mediator dobrowolnie podejmuje się prowadzenia mediacji w danej sprawie. Może na każdym etapie zrezygnować z ważnej przyczyny.
 • Kwestie sporne powinny być rozstrzygane w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony. Mediator powinien zapewnić wzajemne aktywne wysłuchanie argumentacji.
 • Nie ma obowiązku sztywnego trzymania się zasad zaproponowanych w sekcji Przebieg mediacji.
Poufność
 • Mediator zobowiązuje się do nieujawniania informacji, o których dowiedział się prowadząc mediację. Może je ujawnić za zgodą stron.
Rola mediatora
 • Mediator powinien być bezstronny i neutralny, powinien traktować strony równo. Nie może wyrażać swojej opinii co do postępowania stron (w szczególności słuszności czy merytorycznej poprawności) ani co do sposobu załatwienia sporu. Powinien pilnować zachowania chłodnego nastawienia stron i powstrzymywać strony przed poruszaniem drażliwych argumentów.

Przebieg mediacji

 1. Skierowanie prośby na kanale prywatnym do wybranego mediatora. Prośba powinna zawierać opis problemu, podanie stron sporu i potrzebne diffy. Nie powinna być formułowaniem wyłącznie oskarżeń i zarzutów – skuteczna mediacja może być zrealizowana tylko wtedy, gdy wnioskujący o nią faktycznie wierzy, że z drugą stroną można osiągnąć porozumienie i odłożyć dawne urazy na bok.
 2. Najskuteczniejsze są mediacje, w których obie strony wnioskują zgodnie z prośbą, wskazując wybranego obopólnie mediatora.
 3. Jeżeli o mediację wnioskuje tylko jedna z osób zaangażowanych w problem, informuje o tym wszystkich pozostałych zainteresowanych.
 4. Mediator informuje wszystkich zainteresowanych o podjęciu albo niepodjęciu się mediacji. Ustala także sposób komunikacji ze stronami i prosi uczestników sporu o szersze nakreślenie spornych kwestii. W tym momencie rozpoczyna się bieg mediacji.
  Mimo wykonania punktu trzeciego, bieg mediacji nie rozpoczyna się:
  • jeżeli którakolwiek ze stron nie zgadza się, aby dany mediator prowadził sprawę. Ma ona prawo zaproponować innego mediatora do prowadzenia sprawy. Jeśli strony nie porozumieją się co do mediatora, mediacja nie dochodzi do skutku.
  • jeżeli przynajmniej jedna ze stron nie zechce przystąpić do mediacji.
  • gdy mediator odmówi prowadzenia mediacji. Powinien on zaproponować innego mediatora do prowadzenia sprawy.
 5. Czas trwania mediacji nie jest ograniczony.
 6. Gdy strony zawrą ugodę albo gdy stwierdzą o niemożliwości dojścia do porozumienia, mediator może spisać notatkę, zawrzeć w niej informację o przedmiocie sporu, tożsamości stron oraz o zakończeniu mediacji (czy strony doszły do porozumienia) i swój podpis.
 7. W przypadku niemożności podjęcia lub niepowodzenia mediacji sprawa może zostać przedstawiona Komitetowi Arbitrażowemu, zgodnie z zasadami Polityki arbitrażu i zgodnie z opisaną procedurą składania wniosków.

Dla prac Wikipedii jest to dokument niezwykle istotny, dlatego sugeruje się, by nie edytować go bez uprzedniego zaakceptowania zmian przez konsensus społeczności.