Geopolityka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Geopolityka – nauka powstała na przełomie XIX i XX wieku, badająca wpływ czynników geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne. Termin ten został stworzony przez Szweda, Rudolfa Kjelléna. Po raz pierwszy użył go w swoim artykule naukowym pt. Studier öfver Sveriges politiska gränser, opublikowanym w Sztokholmie na łamach czasopisma „Ymer” w 1899 r. Ten rok uznawany jest za symboliczną datę narodzin geopolityki, jako nauki akademickiej.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Geopolityka dzieli się na geopolitykę akademicką i geopolitykę stosowaną.

Geopolityka akademicka jest interdyscyplinarną nauką, która bada związki i zależności pomiędzy powstawaniem i funkcjonowaniem państw a wpływem na to czynników geograficznych i czasowych. Geopolityka stosowana jest metodą prowadzenia polityki międzynarodowej, opartej przede wszystkim na determinizmie geograficznym. Jej fundamentem jest myślenie w kategoriach przestrzennych. Relacje państw postrzega ona w kategoriach konfliktów interesów i nieustannej rywalizacji o wpływy.

Geopolitycy poszukują odpowiedzi m.in. na takie pytania:

 • Jak przestrzeń geograficzna wpływa na formułowanie celów i interesów graczy międzynarodowych (państw i związków państw)?
 • Jakie są przyczyny powstawania i upadku państw?
 • Jakie znaczenie dla rywalizacji politycznej mają określone obszary geograficzne (obszary „ciepłe” i „zimne”)?
 • Dlaczego takie, a nie inne terytoria mają kluczowe znaczenie dla regionalnego lub globalnego układu sił w danym okresie?
 • Jaki jest realny stosunek sił w skali danego regionu i w skali globalnej?
 • Jakie czynniki miały charakter decydujący w historii ludzkości na narzucanie władzy politycznej nad przestrzenią?

Geopolityka koncentruje się na takich zagadnieniach jak:

 • rywalizacja o władzę (kontrolę) nad określonymi terytoriami, żyjącymi tam ludźmi, rozmieszczonymi tam zasobami naturalnymi oraz infrastrukturą;
 • polityczna wartość przestrzeni (obszary osiowe, strefy zderzeń, obszary buforowe, terytoria krytyczne);
 • walka o władzę w oderwaniu od badania czynników ideowych i aksjologii (sfery wartości), koncentracja na twardych, bezemocjonalnych interesach i odwiecznej żądzy władzy;
 • podział globalnej kontroli nad przestrzenią (stan posiadania, obszary kontroli, strefy wpływów);
 • przyczyny formowania się państw, mocarstw, imperiów i wpływ na te procesy czynników geograficznych;
 • przebieg stref wpływów w skali regionalnej i globalnej[1].

Termin geopolityka może mieć co najmniej pięć znaczeń:

 • Nauka o charakterze interdyscyplinarnym badająca zależności między wpływem czynników geograficznych i historycznych na powstawanie i funkcjonowanie państw (ośrodków siły).
 • Paradygmat badawczy, podejście naukowe (metoda, wzorzec), charakteryzujący się rozpatrywaniem zjawisk polityki międzynarodowej przez pryzmat kategorii geograficznych (wielkiej przestrzeni), wykorzystywaniem agregowanych wyników badań (złożonych z wielu danych obejmujących kilka-kilkanaście dziedzin wiedzy). W tym znaczeniu geopolityka bywa często postrzegana jako subdyscyplina nauk politycznych.
 • Metoda skutecznego wykorzystania wiedzy z zakresu geografii, historii, nauk politycznych, wojskowych i ekonomicznych w celu jak najskuteczniejszej realizacji celów politycznych danego państwa (ośrodka siły). Dla tego znaczenia słowa geopolityka używa się często określenia geopolityka stosowana (w odróżnieniu od geopolityki akademickiej w znaczeniu zawartym w pkt 1).
 • Doktryna zakładająca konieczność realizacji interesów państwa (ośrodka siły) tylko, lub przede wszystkim, przy użyciu metod i założeń geopolityki. Podstawowym punktem odniesienia jest dla niej Raum-motiv. Głównym założeniem tej doktryny jest ekspansja, poszerzanie pola geopolitycznego. Jednym z terenów eksperymentalnych dla geopolityki w tym rozumieniu jest wojna.
 • Jedna z pięciu kategorii określających i badających państwo według teorii stworzonej przez Rudolfa Kjelléna, dotycząca jego struktury przestrzennej. Dzieliła się na fizjopolitykę i morfopolitykę[2].

Subdyscyplinami geopolityki są:

Pozostałe definicje[edytuj | edytuj kod]

 • Geopolityka jest nauką o zastosowaniu zasad geografii w polityce światowej – The Columbia Encyclopedia 1965
 • Geopolityka zajmuje się badaniami wzajemnych relacji między naturalnymi elementami geografii a polityką państw – Dictionnaire de Robert 1965
 • Geopolityka jest nauką, która bada relację między cechami geograficznymi państwa a jego polityką – Grand Dictionnaire Larousse 1983
 • Geopolityka jest zastosowaniem wiedzy geograficznej do polityki światowej – William T. Fox, Geopolitics and International Relations, [w:] NATO Adwanced Reaserch Workshop, Bruksela 1983
 • Geopolityka współcześnie bada rywalizację między supermocarstwami (układ Wschód-Zachód) o dominację nad strefami peryferyjnymi (układ Północ-Południe) – Peter Taylor, Political geography of the Twentieth Century: a Global Analyzis, Londyn 1993.
 • Geopolityka zajmuje się zmiennymi układami sił na niezmiennej przestrzeniLeszek Moczulski, Geopolityka Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.
 • Geopolityka to doktryna polityczna głosząca, że zjawiska, procesy i fakty polityczne są wyznaczane przez warunki geograficzne – Słownik Języka Polskiego PWN[3].

Geneza[edytuj | edytuj kod]

Geopolityka narodziła się pod koniec XIX wieku. Oprócz wyżej wspomnianego Rudolfa Kjellena do ojców geopolityki zalicza się także: Fryderyka Ratzela, Alfreda Mahana, Halforda Johna Mackindera oraz Karla Haushofera, którzy tworzyli na przełomie XIX i XX wieku.

Kjellen twierdził że państwo nieodłącznie związane z ziemią na której bytuje, stale współzawodniczy z sąsiadującymi państwami, chcąc zdobyć prawo do przewodzenia innymi.

Ratzel, niemiecki geograf, stworzył geopolityczne podwaliny pod niemiecką koncepcję Mitteleuropy. Powiązał ściśle dążenia polityczne z determinantem geograficznym. Mahan, amerykański admirał, stworzył koncepcję przewagi potęgi morskiej nad lądową. Jego koncepcje odnoszące się do amerykańskiej supremacji są nadal stałym elementem kształcenia oficerów i dyplomatów w Stanach Zjednoczonych.

Mapa Mackindera z zaznaczonym Pivot Area

Mackinder, brytyjski geograf, jest autorem najsłynniejszej koncepcji geopolitycznej związanej z ukutymi przez niego pojęciami: World Island (Światowa Wyspa) i Heartland (Obszar Centralny; pierwotnie Pivot Area – Obszar Osiowy). Jego zdaniem to na Światowej Wyspie (obejmującej Eurazję i Afrykę) rozgrywały się najważniejsze wydarzenia dziejowe. Na tym obszarze wyznaczył rejon krytyczny – Heartland, usytuowany w jego środkowo-północnej części. Geopolityczne prawo Mackindera sprowadzało się w skrócie do stwierdzenia: Kto panuje nad Wschodnią Europą, panuje nad Obszarem Centralnym; kto panuje nad Obszarem Centralnym, panuje nad Światową Wyspą; kto panuje nad Światową Wyspą, panuje nad światem[4].
W 1943 zmodyfikował nieco swoją teorię, stwierdzając iż morski odpowiednik Heartlandu stanowi Midland Ocean Basin, czyli basen północnego Atlantyku od Gór Skalistych w Ameryce Północnej do rzeki Wołgi na pograniczu Europy i Azji. I dopiero połączenie potencjału głównych mocarstw zarówno w ramach Heartlandu: ZSRR, Chin i Niemiec, jak i basenu północnego Atlantyku: USA, Wielkiej Brytanii i Francji spowoduje, że oba te ośrodki będą w stanie rywalizować o panowanie nad światem[5][6]. W ten sposób Mackinder przewidział, że z Heartlandu i basenu Atlantyku wyłonią się dwie potęgi: USA i ZSRR, które rozpoczną walkę o władzę nad światem, a rejonem ich starcia stanie się Płaszcz Próżni: Azja wschodnia, Indie, Bliski Wschód, Afryka Północna[7][8][9][10].

Haushofer, niemiecki generał, był twórcą koncepcji geopolitycznej zakładającej podział świata na cztery panregiony geopolityczne rozciągające się południkowo: amerykański, niemiecki, rosyjski i japoński. Założyciel najsłynniejszego pisma geopolitycznego Zeitschrift für Geopolitik[11][12].

Ojcowie geopolityki dali początek geopolityce klasycznej, do przedstawicieli której można zaliczyć m.in.: Nicholasa Spykmana (koncepcja Rimlandu), Aleksandra de Seversky’ego czy Saula Cohena.

Własną koncepcję geopolityczną wykreował Carl Schmitt który uznał iż „kluczem” do rozpoznania mechanizmu dziejów jest konflikt między potęgami „morskimi” (tallassokracjami) i „lądowymi” (tellurokracjami), przy czym uosobieniem potęgi morskiej miałby być legendarny „Lewiatan”, zaś lądowej – „Behemot[13][14]. Koncepcję tę rozwinął m.in. George Modelski w swej teorii cykli hegemonicznych.

okres Potęga morska Potęga lądowa
ok. 1200 pn.e. Mykeny Troja
V w. p.n.e. Ateny Sparta
264 – 146 p.n.e. Kartagina Rzym
IX w. Normanowie Imperium Karolińskie
XIII – XIV w. Wenecja Imperium Mongołów
XV – XVI w. Portugalia Hiszpania
1660-1688 Holandia Francja
1744-1815 Wielka Brytania Francja
1815-1907 Wielka Brytania Rosja
1885-1945 Wielka Brytania Niemcy
1945-1991 USA ZSRR

Alternatywną wobec powyższych koncepcję geopolityczną przedstawił rosyjski geopolityk Wieniamin Siemonow Tien-Szański (1870-1942), który wyodrębnił na powierzchni ziemi obszar „krytyczny”, między równikiem a 45 północnym równoleżnikiem. W tym obszarze zaznaczył trzy wielkie zatoki oceaniczne: europejskie Morze Śródziemne wraz z Morzem Czarnym, Morze Chińskie (Południowe i Wschodnie) wraz z Morzem Japońskim oraz Morze Karaibskie wraz z Zatoką Meksykańską. Tien Szański uważał, iż hegemonem świata” będzie ten kto będzie w stanie rządzić jednocześnie wszystkimi trzema morzami, a trzema „władcami świata” będą te trzy mocarstwa, z których każda zawładnie jednym z tych mórz. Wyróżnił też trzy rodzaje globalnych mocarstw.

Geopolityka polska[edytuj | edytuj kod]

W Polsce geopolityka akademicka narodziła się bardzo wcześnie, bo na przełomie XIX i XX wieku. Ojcem geopolityki polskiej był Eugeniusz Romer, którego sztandarowe dzieła takie jak Rola rzek w historii i geografii narodów (1901), czy Ziemia i państwo. Kilka uwag geopolitycznych (1939) po dziś dzień nie straciły swojej aktualności. Polska geopolityka wyłoniła się z naukowego sporu między Eugeniuszem Romerem oraz Wacławem Nałkowskim. Ten ostatni stworzył tezę badawczą o przejściowym charakterze ziem polskich, zarówno w znaczeniu komunikacyjnym, jak i kulturowym. Romer odniósł się do niej bardzo krytycznie, wskazując na pomostowy charakter ziem polskich, usytuowanych między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym.

Do akademickich geopolityków polskich zaliczają się także m.in.: Michał Janiszewski, Maria Kiełczewska, Ignacy Matuszewski, Leszek Moczulski, Jerzy Niezbrzycki (ps. Ryszard Wraga), Andrzej Piskozub, Władysław Studnicki, Leszek Sykulski, Zygmunt Wojciechowski, Tomasz Gabiś[16], Jacek Bartosiak[17].

W Polsce działa Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Instytut Geopolityki, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, odbywają się zjazdy geopolityków[18].

Czasopismo[edytuj | edytuj kod]

Geopolityka. Półrocznik Instytutu Geopolityki – czasopismo naukowe założone przez Leszka Sykulskiego, prezesa Instytutu Geopolityki. Redaktorem naczelnym jest dr Robert Potocki, z-cą red. nacz. – dr Radosław Domke.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Leszek Sykulski, Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Grategia, Częstochowa 2014, s. 27–30, ​ISBN 978-83-65047-00-7​.
 2. Leszek Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa: PWN, 2009, s. 31–32, ISBN 978-83-01-15968-9, OCLC 750547049.
 3. Zbigniew Lach, Julian Skrzyp, Geopolityka i geostrategia, Wydawnictwo AON, Warszawa 2007, s. 194–196, ​ISBN 978-83-7523-015-4​.
 4. Andrzej Maśnica: Świat kolisty i zwycięstwo w historii Sir Halforda Mackindera. Stańczyk 1/ 1995, s. 24–38.
 5. L.Moczulski: Geopolityka, s. 109.
 6. Mackinder: Heartland i Midland Ocean Basin (1940).
 7. L.Moczulski: Geopolityka, s. 17–19.
 8. http://geopolityka.net/chiny-w-grze-o-dominacje-nad-eurazja/?fb_action_ids=674919845887024&fb_action_types=og.likes&fb_source=feed_opengraph&action_object_map=%7B%22674919845887024%22%3A339000559556827%7D&action_type_map=%7B%22674919845887024%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D Karol Bobkowski: Chiny w grze o dominację nad Eurazją.
 9. http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/amdipl_14/sempa_mac3.html.
 10. http://geopolityka.net/heartland-halforda-mackindera/.
 11. Leszek Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa: Bellona, 1999, ISBN 83-11-08898-5, OCLC 830286502.
 12. Tomasz Gabiś: Powrót geopolityki. Stańczyk nr 1 / 1995, s. 11–23.
 13. M. Konopko, Walka Behemota z Lewiatanem: Nomos ziemi według Carla Schmitta, <http://www.fronda.pl/arch/17-18/109.htm> (20 IV 2008).
 14. http://geopolityka.net/geopolityka-jako-nauka-pomocnicza-historii/ Dawid Madejski: Spojrzenie z góry. Geopolityka jako nauka pomocnicza historii.
 15. http://geopolityka.net/wienamin-siemionow-tien-szanski-jako-tworca-rosyjskiej-szkoly-geopolityki/ Jakub Potulski: Wienamin Siemionow Tien-Szański jako twórca rosyjskiej szkoły geopolityki Przegląd Geopolityczny”, 2009, t. 1, s. 47–54.
 16. Tomasz Gabiś: Powrót geopolityki. Stańczyk nr 1 / 1995, s. 24–36.
 17. Jacek Bartosiak, Pacyfik i Eurazja. O wojnie., 2016.
 18. aon.edu.pl: III Zjazd Geopolityków Polskich. [dostęp 2010-10-31].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]