Przejdź do zawartości

Orlęta Lwowskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Herb Wielki Lwowa z Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari

Orlęta Lwowskie – określenie młodych obrońców polskiego Lwowa z lat 1918–1920, głównie w czasie wojny polsko-ukraińskiej (1918–1919), a także polsko-bolszewickiej (1920).

Orlęta – obrona cmentarza, Wojciech Kossak, 1926 r.

Orlęta Lwowskie

[edytuj | edytuj kod]

Mianem Orląt Lwowskich określa się młodych mieszkańców Lwowa, którzy – wobec braku we Lwowie regularnych oddziałów wojskowych Wojska Polskiego – w listopadzie 1918 ochotniczo walczyli o miasto z oddziałami wojsk ukraińskich. Młodzi ochotnicy walczyli też na przedpolu miasta z Armią Czerwoną w czasie wojny polsko-bolszewickiej latem 1920 roku. W skład oddziałów ochotniczych wchodzili studenci, robotnicy, urzędnicy, harcerze[1], uczniowie, chłopcy i dziewczęta.

W walkach we Lwowie do 22 listopada 1918 włącznie uczestniczyło z bronią w ręku lub w służbach pomocniczych 6022 osoby, w tym 1374 uczniów szkół powszechnych i średnich oraz studentów. 2640 nie przekroczyło 25. roku życia, najmłodszy Jaś Kukawski miał 9 lat. Zginęło lub zmarło od ran 439 żołnierzy i członków wojskowej służby sanitarnej, w tym 12 kobiet. 120 poległych było uczniami, a 76 studentami uczelni. Jeden z nich, 13-letni Antoni Petrykiewicz, został najmłodszym w historii kawalerem Orderu Virtuti Militari. 29 poległych należało do sił odsieczy miasta pod dowództwem ppłk. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego[2]. Do powstania legendy Orląt Lwowskich przyczyniła się także postawa harcerek i harcerzy, zarówno lwowskich, jak i z całego kraju, którzy masowo wzięli udział w obronie Lwowa i Galicji Wschodniej. Wedle niepełnych danych zginęło wówczas ponad 70 przedstawicieli różnych drużyn harcerskich, pochodzących z tak odległych od Lwowa miast, jak np. Wieluń (Janek Łączkowski, lat 16[3])[4].

Lwów, od XIV wieku należący do Polski, był miastem zamieszkiwanym w większości przez ludność polską. Lwów w 1910 r. zamieszkiwało 206 000 mieszkańców, z czego ponad 105 tys. stanowili Polacy, 57 tys. Żydzi, a 39 tys. Ukraińcy[5].

Przeciwnikami Orląt Lwowskich były oddziały Ukraińskiej Armii Halickiej.

Obrona Lwowa w latach 1918-1920

[edytuj | edytuj kod]
Odznaka Honorowa „Orlęta” – przyznawana uczestnikom obrony Lwowa 1918-1920
Tablica na Jasnej Górze

Obrona Lwowa przed Ukraińcami – od 1 listopada 1918 do połowy 1919 roku

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Bitwa o Lwów (1918–1919).

Za pierwszego poległego Polaka w obronie Lwowa został uznany 23-letni Andrzej Battaglia[6]. W dniu 22 listopada 1918 miasto zostało w dużej części opanowane przez zamieszkujących je Polaków. Obrona oblężonego przez wojska ukraińskie Lwowa, pozbawionego dostaw wody i elektryczności, trwała aż do połowy 1919. Wówczas regularne wojska polskie przybyłe z odsieczą przerwały oblężenie. W okresie walk o Lwów, regularne oddziały Ukraińskich Strzelców Siczowych zostały skutecznie powstrzymane przez doraźnie zorganizowane oddziały polskiej młodzieży, znane jako Orlęta Lwowskie.

Obrona Lwowa przed Armią Czerwoną w sierpniu 1920

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Bitwa pod Zadwórzem.

Obrona Lwowa w czasie wojny polsko-bolszewickiej miała miejsce, gdy 1 Armia Konna pod dowództwem Siemiona Budionnego na południowej flance Armii Czerwonej (z Józefem Stalinem jako komisarzem politycznym sowieckiego Frontu Południowego) nacierała na Lwów. Również wtedy społeczeństwo Lwowa stanęło do obrony swego miasta. Bitwa pod Zadwórzem na przedpolu Lwowa, w której 17 sierpnia 1920 zginęło 318 z 330 walczących ochotniczo Orląt Lwowskich, powstrzymała wówczas natarcie bolszewików na Lwów. Budionny, wykonujący wcześniejsze rozkazy, zrealizował rozkaz Tuchaczewskiego o uderzeniu na północ na tyły Wojska Polskiego (rezygnując z oblężenia Lwowa) dopiero 20 sierpnia, na skutek czego dotarł do obszaru, który opuściły już inne wycofujące się armie bolszewickie, wpadł w okrążenie i został rozbity w bitwie pod Komarowem. 11-godzinna krwawa bitwa garstki obrońców z silnymi oddziałami 6 Dywizji Konnej Budionnego nazwana została Polskimi Termopilami i przyczyniła się do zwycięstwa Wojska Polskiego w Bitwie Warszawskiej.

Miejsca pochówku Orląt

[edytuj | edytuj kod]
Cmentarz Orląt Lwowskich
 • Większość poległych w obu kampaniach obrońców Lwowa została uroczyście pochowana na specjalnie wydzielonej części cmentarza Łyczakowskiego, na Cmentarzu Obrońców Lwowa, nazywanym obecnie potocznie Cmentarzem Orląt.
 • Bohaterowie bitwy pod Zadwórzem są w większości pochowani na specjalnym cmentarzu obok dworca kolejowego w Zadwórzu, gdzie toczyły się najcięższe boje.
 • Kwatera Orląt jest także na cmentarzu Janowskim we Lwowie.
Pomnik Orląt Lwowskich w Częstochowie

Pamięć i uznanie dla czynu Orląt Lwowskich

[edytuj | edytuj kod]

Tło historyczne obrony Lwowa w listopadzie 1918

[edytuj | edytuj kod]
Naczelna Komenda Obrony Lwowa w 1918
 Osobny artykuł: Wojna polsko-ukraińska.

Pod koniec I wojny światowej, gdy rozpadały się Austro-Węgry, wojskowe władze austriackie we Lwowie wspierały dążenia kół ukraińskich do przejęcia władzy w mieście. Wiadomości o tym docierały do środowisk polskich. Tylko niektórzy jednak dostrzegli niebezpieczeństwo. Przeciwdziałanie zagrożeniu utrudniało duże rozbicie polityczne społeczności polskiej oraz istnienie kilku różnych grup wojskowych. Dominujące wpływy we Lwowie miała w tamtych latach Narodowa Demokracja. W porównaniu ze stanem sprzed wojny zmniejszyło się znaczenie konserwatystów, słabsze były pozostałe partie, tj. Polskie Stronnictwo Demokratyczne, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego i Polskie Stronnictwo Ludowe. Oprócz ośrodków politycznych istniały organizacje legionistów – Towarzystwo oraz Koło byłych Członków Wzajemnej Pomocy byłym Legionistom, a także Koło byłych Członków Polskiego Korpusu Posiłkowego.

W październiku 1918, na wezwanie Rady Regencyjnej, płk Władysław Sikorski zaczął organizować we Lwowie Wojsko Polskie. Rozpoczęła działalność wierna idei komendanta Józefa Piłsudskiego Polska Organizacja Wojskowa, a w armii austriackiej powiązana z nią organizacja „Wolność”. Od lata 1918 r. istniały ponadto Polskie Kadry Wojskowe, powiązane z Narodową Demokracją. Na ich czele stał kpt. armii austriackiej, Czesław Mączyński, członek Ligi Narodowej.

Na początku października 1918 reprezentacja ukraińska w parlamencie austriackim postanowiła zwołać do Lwowa mężów zaufania ze wszystkich ziem Austro-Węgier: Galicji Wschodniej, Bukowiny, Rusi Zakarpackiej[24]. 19 października 1918 na zjeździe we Lwowie ukonstytuowała się Ukraińska Rada Narodowa. Przyjęła ona rezolucję o utworzeniu państwa ukraińskiego, w którego skład miała wejść Galicja Wschodnia po San.

28 października została utworzona w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna (PKL). Komisja ta miała przyjechać do Lwowa i przejąć władzę nad całą Galicją, instalując się we Lwowie – ówczesnej stolicy władz kraju koronnego Galicji. Wiadomość o tym przyśpieszyła wystąpienie Ukraińców.

W austriackich jednostkach wojskowych we Lwowie było w tym czasie kilka tysięcy żołnierzy narodowości ukraińskiej. Jednostki te miały swoje siedziby w koszarach przy ulicy Kurkowej, św. Piotra, Jabłonowskich i Zyblikiewicza. Polaków, zwłaszcza oficerów, którzy służyli wcześniej w tych oddziałach, dowództwo austriackie częściowo usunęło. W chwili zamachu w ręku Ukraińców były praktycznie wszystkie zapasy karabinów i amunicji, podczas gdy liczba polskich wojskowych przebywających w tym czasie we Lwowie sięgała co najwyżej kilkuset.

1 listopada 1918 nad ranem żołnierze podlegający Ukraińskiemu Komitetowi Wojskowemu opanowali większość gmachów publicznych we Lwowie. W odpowiedzi w zachodniej części miasta powstały spontanicznie dwa polskie punkty oporu z bardzo nieliczną początkowo i słabo uzbrojoną załogą. Była to szkoła im. Henryka Sienkiewicza, w której znajdował się batalion kadrowy WP pod dowództwem kpt. Zdzisława Trześniowskiego, i Dom Akademicki z niewielką grupą żołnierzy POW. Obie placówki rozpoczęły akcję obronną. Wkrótce powołano Naczelną Komendę Obrony Lwowa na czele z kpt. Czesławem Mączyńskim.

Początkowo Komenda Naczelna nie panowała nad spontanicznie powstającymi grupami i oddziałami polskimi, które w walce opanowały szereg kluczowych pozycji. Ponieważ większość mężczyzn zdolnych do służby wojskowej znajdowała się w wojsku albo w obozach jenieckich, oddziały obrońców składały się przeważnie z młodzieży, często niepełnoletniej – stąd pochodzi nazwa „Orlęta Lwowskie”.

W pierwszych dniach młodzież zdobywała broń na przeciwniku, potem – z austriackich magazynów. Zaczęto organizować różne oddziały wojskowe: obok piechoty artylerię, kawalerię, oddział techniczny, a także oddział lotniczy. Sztab NK Obrony Lwowa zsynchronizował działalność poszczególnych oddziałów, podzielił front na pięć odcinków i wyznaczył dowódców. Jednym z nich był ppłk Karol Baczyński – dowódca piątego odcinka. Po sukcesach oddziałów polskich 10 listopada 1918 cała zachodnia część miasta (jedna trzecia) znalazła się w rękach polskich. W tym samym czasie walczono także na przedmieściach, na zewnętrznej linii frontu.

Wcześniej, 3 listopada 1918, w ukraińskiej części miasta powołano Polski Komitet Narodowy, jako przedstawicielstwo społeczności polskiej. Wyraźną przewagę miały w nim ugrupowania prawicowe. Prezesem Komitetu został Tadeusz Cieński, zbliżony do Narodowej Demokracji. Cały czas prowadzone były rozmowy pomiędzy walczącymi stronami, kilkakrotnie uzgadniano zawieszenia broni w celu zaopatrzenia ludności cywilnej w żywność, pozbierania rannych i pogrzebania zabitych.

Pomnik Orląt Lwowskich we Wrocławiu na cmentarzu św. Rodziny na Sępolnie

6 listopada 1918 na zgromadzeniu przedstawicieli wszystkich stronnictw w zachodniej części miasta powołano Komitet Bezpieczeństwa i Ochrony Dobra Publicznego, pełniący rolę ośrodka władzy. Weszło do niego po dwóch przedstawicieli ND, PPSD, PSD i PSL. Przewodniczącym został Marceli Chlamtacz, zastępcą Artur Hausner. Skomplikowaną sytuację polityczną i wojskową w mieście wykorzystywali przestępcy (część z nich została przez Ukraińców wypuszczona z więzienia), maruderzy i powracający do domu żołnierze armii austriackiej, tzw. heimkerowcy. Uzbrojone bandy grabiły składy, magazyny kolejowe, sklepy i ludność cywilną.

Oddziały polskie odpierały liczne ataki wojsk ukraińskich, podejmując jednocześnie nieudane próby zdobycia całego miasta. 20 listopada przybyła z Przemyśla oczekiwana odsiecz pod dowództwem ppłk. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. Zaraz też Tokarzewski przejął komendę nad połączonymi wojskami. Grupa Tokarzewskiego liczyła 140 oficerów, 1228 żołnierzy, 8 armat, 79 wozów i 507 koni. Następnego dnia oddziały polskie przystąpiły do ataku. Po całodobowych walkach 22 listopada 1918 Ukraińcy w obawie przed okrążeniem w nocy opuścili miasto. W chwili wydania przez płk. Hnata Stefanowa rozkazu wycofania się z miasta oddziały Ukraińskiej Armii Halickiej obsadzały: Ratusz[25], Wysoki Zamek, Górę Jacka, Namiestnictwo, Narodnyj Dim, Cytadelę, Koszary Ferdynanda (Gródecka 40) i dzielnicę Żółkiewską[26].

Lwów oswobodzono. Niebawem został jednak ponownie zaatakowany z zewnątrz przez silne oddziały ukraińskie. Rozpoczął się nowy etap wojny w warunkach kilkumiesięcznego oblężenia miasta, pozbawionego często dostaw wody, elektryczności, aprowizacji.

W czasie gdy Lwów pierwszy stanął do walki w obronie Rzeczypospolitej, władza polska była ustanowiona tylko w zachodniej części Małopolski. Większość ziem polskich znajdowała się jeszcze pod okupacją i zaborami. W ciągu trzech tygodni obrony Lwowa w kraju następowały jednak zasadnicze zmiany. Zaczęły kształtować się zręby państwowości polskiej, administracji i siły zbrojnej. Możliwa stała się pomoc samotnie walczącym lwowianom.

Epilog

[edytuj | edytuj kod]

Ostatnie Orlę Lwowskie – płk Aleksander Sałacki, zmarł 5 kwietnia 2008 r., mając 104 lata.

Obrońcy Lwowa polegli od 1 do 21 listopada 1918 roku zostali odznaczeni przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego 9 listopada 1933 roku Krzyżem Niepodległości z Mieczami[27].

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. Harcerze w walkach o Lwów i Małopolskę Wschodnią [online], wpolityce.pl [dostęp 2023-12-11] (pol.).
 2. Michał Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa: Volumen, 2000, s. 139, ISBN 83-7233-145-6, OCLC 833928846.
 3. Jan Książek, Łączkowski Jan, [w:] Wieluński słownik biograficzny, t. 1, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, 2012, s. 77-78, ISBN 978-83-923992-6-1 [dostęp 2020-04-04].
 4. Mariusz Patelski: Harcerze w walkach o Lwów i Małopolskę Wschodnią (1918–1919)
 5. Michał Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa: Volumen, 2000, s. 16, ISBN 83-7233-145-6, OCLC 833928846.
 6. Andrzej Kunert: Polskie dzieci na wojnie. Chciały wyzwolić Lwów. historia.wp.pl, 2014-01-15. [dostęp 2016-04-05].
 7. Pomnik „Orląt” lwowskich. „Nowości Illustrowane”. Nr 27, s. 7, 4 lipca 1925. 
 8. Sztandar i imię "Orląt lwowskich" otrzymała szkoła powszechna. „Express Poranny”. Nr 143, s. 3, 25 maja 1938. 
 9. Drużyny hufca ZHP Warszawa-Wola. [dostęp 2021-12-07]. (pol.).
 10. Cmentarz św. Rodziny przy ul. Smętnej [online], www.wroclaw.pl, 23 października 2018 [dostęp 2023-09-01] (pol.).
 11. Miejsca Pamięci o Kresach na terenie Ziemi Lubuskiej [online], Przystanek Historia [dostęp 2023-09-01] (pol.).
 12. IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach. oficjalna strona [dostęp 2022-03-21]
 13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt LwowskichSzkoła Podstawowa nr 44XX Liceum OgólnokształcącePrzedszkole nr 89 / lublin.eu - oficjalny portal miasta Lublin [online], lublin.eu [dostęp 2022-05-04].
 14. Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich - TMLiKPW - Zarząd Główny [online], 21 czerwca 2022 [dostęp 2023-09-01] (pol.).
 15. Redakcja, Częstochowa pamięta o Lwowie, „Cracovia Leopolis”, 3 (47) 20076, s. 53-54, ISSN 1234-8600.
 16. Dane szkoły [online], www.trzebiel.pl [dostęp 2023-09-01] (pol.).
 17. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu. sp8zamosc.edupade.org. [dostęp 2023-11-06].
 18. Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im Orląt Lwowskich w Przemyślu, Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich [online], Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich [dostęp 2023-09-01] (pol.).
 19. Instytut Gość Media, Radwanowice. Kresowa Droga Krzyżowa [online], Instytut Gość Media, 9 listopada 2021 [dostęp 2023-09-01].
 20. Kolejny Marsz Orląt Przemyskich i Lwowskich | Narodowcy.net [online], 10 grudnia 2022 [dostęp 2023-09-01] (pol.).
 21. W Blachowni pobiegli dla Orląt Lwowskich - TMLiKPW - Zarząd Główny [online], 22 września 2023 [dostęp 2023-11-07] (pol.).
 22. Ulica Orląt Lwowskich - Kraków (Podgórze) - mapa Krakowa z ulicami [online], mapa.livecity.pl [dostęp 2023-09-01].
 23. Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na upamiętnienie Orląt Lwowskich - Magiczny Kraków [online], www.krakow.pl [dostęp 2023-09-01].
 24. Michał Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa: Volumen, 2000, s. 47-50, ISBN 83-7233-145-6, OCLC 833928846.
 25. Na którego wieży polska flagę wywiesił ok. godziny 5.00 rano por. Roman Abraham po wycofaniu się oddziału ukraińskiego.
 26. Michał Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa: Volumen, 2000, s. 135, ISBN 83-7233-145-6, OCLC 833928846.
 27. Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami.

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]
 • Obrona Lwowa – 3 tomy (reprint Warszawa 1991, Oficyna Wydawnicza Volumen, ISBN 83-85218-24-6)
 • Rafał Galuba: „Niech nas rozsądzi miecz i krew...”. Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918–1919, Poznań 2004, ISBN 83-7177-281-5.
 • Michał Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa: Volumen, 2000, ISBN 83-7233-145-6, OCLC 833928846.
 • Czesław Mączyński: Boje lwowskie (Warszawa, 1921)
 • Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa (Lwów, 1939, nakładem Straży Mogił Polskich Bohaterów we Lwowie)
 • W obronie Lwowa i Wschodnich Kresów (Lwów, 1926, nakładem Straży Mogił Polskich Bohaterów, reprint Warszawa 1991 ISBN 83-7043-098-8)
 • Lwowskie Orlęta. Czyn i legenda Nicieja Stanisław Sławomir, Wydawnictwo Iskry 2009

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]