Algorytm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Algorytm – skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku[1].

Algorytm ma przeprowadzić system z pewnego stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego. Badaniem algorytmów zajmuje się algorytmika. Algorytm może zostać zaimplementowany w postaci programu komputerowego.

Jako przykład stosowanego w życiu codziennym algorytmu podaje się często przepis kulinarny. Dla przykładu, aby ugotować bigos należy w określonej kolejności oraz odstępach czasowych (imperatyw czasowy) dodawać właściwe rodzaje kapusty i innych składników. Może istnieć kilka różnych przepisów dających na końcu bardzo podobną potrawę. Przykład ten ma wyłącznie charakter poglądowy, ponieważ język przepisów kulinarnych nie został jasno zdefiniowany. Algorytmy zwykle formułowane są w sposób ścisły w oparciu o język matematyki.

W niektórych krajach, jak USA, algorytmy mogą zostać opatentowane, jeżeli zostaną zaimplementowane w jakimś praktycznym celu. Niektórzy twierdzą, że patentowanie algorytmów spowalnia rozwój informatyki, bo jeden producent może uzyskać monopol, np. na pisanie oprogramowania tworzącego pewne typy plików (np. GIF). Wiele koncernów komputerowych prowadzi między sobą spory prawne dotyczące praw własności do niektórych patentów. Kontrargumentem jest tzw. prawo własności intelektualnej (jaką objęty jest np. utwór muzyczny, będący wytworem intelektu i pracy muzyka) zakładające, że program jest intelektualną własnością twórcy.

Definicja klasyczna[edytuj | edytuj kod]

 • Algorytm - jednoznaczny przepis obliczenia w skończonym czasie pewnych danych wejściowych do pewnych danych wynikowych.

Zazwyczaj przy analizowaniu bądź projektowaniu algorytmu zakłada się, że dostarczane dane wejściowe są poprawne, czasem istotną częścią algorytmu jest nie tylko przetworzenie, ale i weryfikacja danych.

Zgodnie z założeniem o jednoznaczności dla identycznego zestawu danych początkowych, algorytm zdefiniowany klasycznie zawsze zwróci identyczny wynik.

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Znalezienie największej wśród niepustej, nieposortowanej listy przypadkowych liczb można przeprowadzić na wiele sposobów, jednym z najszybszych jest przedstawiony niżej. Niech \scriptstyle \mathrm{indeks} wskazuje aktualnie badany element listy (jeśli jest ona numerowana, może on oznaczać np. jej numer), a \scriptstyle \mathrm{maksimum} oznacza największą dotychczas znalezioną wartość.

 1. Niech \scriptstyle \mathrm{indeks} wskazuje na pierwszy element (początek) listy.
 2. Niech \scriptstyle \mathrm{maksimum} zawiera wartość elementu listy wskazywanego przez \scriptstyle \mathrm{indeks} (tzn. pierwszego).
 3. Jeżeli zawartość elementu listy wskazywanego przez \scriptstyle \mathrm{indeks} jest większa od zawartości \scriptstyle \mathrm{maksimum}, to przypisz \scriptstyle \mathrm{maksimum} wartość elementu wskazywanego przez \scriptstyle \mathrm{indeks}.
 4. Niech \scriptstyle \mathrm{indeks} wskazuje kolejny element listy; jeśli to niemożliwe (tzn. \scriptstyle \mathrm{indeks} wskazuje ostatni element listy, czyli jej koniec), przejdź do punktu 6.
 5. Wróć do punktu 3.
 6. Koniec.

Wykonanie tego algorytmu spowoduje, że największa liczba na wspomnianej liście będzie wartością \scriptstyle \mathrm{maksimum}; ciekawostką jest fakt, iż algorytm ten działa dla list dowolnej długości (nie wykorzystuje on liczby elementów listy, lecz tylko tzw. operację następnika danej listy, tzn. przejścia do następnego jej elementu; niemożność wskazania kolejnego elementu jest wtedy równoważna temu, iż dany element jest ostatni na liście).

Inne przykłady[edytuj | edytuj kod]

Klasyfikacja[edytuj | edytuj kod]

Istnieje wiele różnych sposobów podziału algorytmów na grupy. Problem ten wzbudza kontrowersje.

Podstawowe paradygmaty tworzenia algorytmów komputerowych:

 • dziel i zwyciężaj – dzielimy problem na kilka mniejszych, a te znowu dzielimy, aż ich rozwiązania staną się oczywiste,
 • programowanie dynamiczne – problem dzielony jest na kilka, ważność każdego z nich jest oceniana i po pewnym wnioskowaniu wyniki analizy niektórych prostszych zagadnień wykorzystuje się do rozwiązania głównego problemu,
 • metoda zachłanna – nie analizujemy podproblemów dokładnie, tylko wybieramy najbardziej obiecującą w tym momencie drogę rozwiązania,
 • programowanie liniowe – oceniamy rozwiązanie problemu przez pewną funkcję jakości i szukamy jej minimum,
 • poszukiwanie i wyliczanie – kiedy przeszukujemy zbiór danych aż do odnalezienia rozwiązania,
 • heurystyka – człowiek na podstawie swojego doświadczenia tworzy algorytm, który działa w najbardziej prawdopodobnych warunkach, rozwiązanie zawsze jest przybliżone.

Najważniejsze techniki implementacji algorytmów komputerowych

 • proceduralność – algorytm dzielimy na szereg podstawowych procedur, wiele algorytmów współdzieli wspólne biblioteki standardowych procedur, z których są one wywoływane w razie potrzeby,
 • praca sekwencyjna – wykonywanie kolejnych procedur algorytmu, według kolejności ich wywołań, naraz pracuje tylko jedna procedura,
 • praca wielowątkowa – procedury wykonywane są sekwencyjnie, lecz kolejność ich wykonania jest trudna do przewidzenia dla programisty
 • praca równoległa – wiele procedur wykonywanych jest w tym samym czasie, wymieniają się one danymi,
 • rekurencja – procedura lub funkcja wywołuje sama siebie, aż do uzyskania wyniku lub błędu,
 • obiektowość – procedury i dane łączymy w pewne klasy reprezentujące najważniejsze elementy algorytmu oraz stan wewnętrzny wykonującego je urządzenia,
 • algorytm probabilistyczny – algorytm działa poprawnie z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, ale wynik nie jest pewny,

Algorytmy równoległe[edytuj | edytuj kod]

Jednym ze sposobów rozwiązywania złożonych problemów jest zastosowanie algorytmów równoległych. Oznacza to, że program nie jest wykonywany tylko jeden raz na jednym procesorze, ale równolegle na wielu różnych maszynach. Podejście to stosuje się od lat w superkomputerach. Jednak w takiej realizacji jest ono bardzo kosztowne. Nowym pomysłem jest tutaj zastosowanie sieci zwykłych komputerów tworzących klaster. Zadanie jest rozdzielane na wiele maszyn i obliczane równolegle w tysiącach komputerów. Czasami taką potężną sieć nazywa się z j. angielskiego grid. Przykłady to program SETI@home, gdzie dane z nasłuchu kosmosu, analizowały dziesiątki tysięcy komputerów należących do zwykłych użytkowników. Maszyny były podłączone do Internetu, przez który przesyłały wyniki pracy uruchomionych na nich aplikacji. Obecnie algorytmy równoległe mogą być wykorzystywane na zwykłych domowych komputerach. Procesor wielordzeniowy to kilka procesorów połączonych w jedno. Współczesne karty graficzne składają się z wielu (do kilku tysięcy) procesorów działających równolegle.

Nowym pomysłem na implementację algorytmów równoległych jest wykorzystanie do tego DNA. W jednej kropli wody znajdują się miliony cząstek tego kwasu. Jeżeli zsyntetyzujemy je tak, aby wykonywały pewien algorytm, to w ułamku sekundy potrzebnym na reakcje chemiczne komputer oparty na DNA znajdzie rozwiązanie bardzo złożonego problemu. Przykładem są tutaj bakterie, które zaprogramowano, aby mrugały rytmicznie światłem. Dziedzina nauki zajmująca się algorytmami w połączeniu z biologią to bioinformatyka.

Algorytmy sztucznej inteligencji[edytuj | edytuj kod]

Wiele problemów związanych z codziennym życiem to problemy NP-trudne. Przykłady to znajdowanie najkrótszej trasy łączącej pewną liczbę miast i optymalne pakowanie plecaka. Oznacza to, że szybkie algorytmy mogą radzić sobie z takimi problemami tylko w przybliżeniu lub w bardzo szczególnej sytuacji. Sterowany algorytmem przybliżonym robot nie potrafi odnaleźć najkrótszej drogi w bardzo złożonym środowisku, mimo że dla człowieka może być ona oczywista.

Inżynierowie próbują rozwiązywać problemy NP-trudne przez naśladowanie żywych organizmów. Jeżeli nie da się sformułować jasnego algorytmu rozwiązującego dany problem, można maszynę wyposażyć w zdolność do samodzielnego uczenia się. Zagadnieniem tym zajmuje się dział określany jako sztuczna inteligencja. Tego podejścia nie należy mylić z ludzką inteligencją. Maszyny naśladują tylko pewne cechy istot żywych, ale na razie nie są w stanie im dorównać na wielu polach.

Algorytmy genetyczne[edytuj | edytuj kod]

Jest to cała grupa algorytmów służąca do poszukiwania najlepszych rozwiązań danego problemu. Zasada ich działania opiera się na obserwacji praw natury i przeniesieniu ich na grunt informatyki. U podstaw algorytmów genetycznych znajduje się dobór naturalny oraz dziedziczność. Najlepiej przystosowane jednostki (niosące rozwiązania zbliżone do właściwego) są powielane oraz krzyżowane ze sobą w celu powielenia informacji. Bardzo wiele rzeczywistych problemów można rozwiązać w ten sposób. Zobacz więcej o algorytmach genetycznych.

Algorytmy kwantowe[edytuj | edytuj kod]

Niektóre algorytmy szyfrowania (np. RSA) opierają się na trudności rozkładu liczby na czynniki pierwsze. Dla tego problemu nie jest znany algorytm wielomianowy na klasycznym komputerze.

Algorytmy zaimplementowane na komputerach kwantowych, w odróżnieniu od komputerów elektronicznych opartych na bitach, mają posługiwać się qubitami oraz zjawiskiem splątania. Na komputerze kwantowym możliwy jest rozkład liczby na czynniki pierwsze w czasie wielomianowym

Dużym problemem komputerów kwantowych jest dekoherencja ich stanów. W ten sposób bardzo łatwo może dojść do utraty danych. Rozwiązaniem ma być tutaj wykorzystanie splątania do teleportacji stanu kwantowego na kolejne cząstki elementarne. W związku z tym wielu naukowców pracuje już dziś nad implementacją algorytmów kryptografii kwantowej. Przykładem jest tutaj szyfrowanie danych z wykorzystaniem splątanych fotonów. Obecnie kierunki prac nad komputerami kwantowymi:

Ograniczenia algorytmów[edytuj | edytuj kod]

Prawidłowy algorytm komputerowy musi kiedyś zakończyć swoją pracę. Oznacza to, że problem musi być rozwiązany z wykorzystaniem dostępnych zasobów obliczeniowych w skończonym czasie. Jeżeli czas obliczeń algorytmu dla coraz większego zbioru danych rośnie szybciej niż dowolna funkcja wielomianowa, to mówi się, że nie jest praktycznie obliczalny. Jedną z klas problemów, dla których nie znamy wielomianowych rozwiązań, są problemy NP-trudne. Jeśli znamy wielomianowy algorytm weryfikujący poprawność rozwiązania problemu NP-trudnego, to problem ten nazywamy NP-zupełnymi. Pytanie, czy P=NP, czyli czy istnieją szybkie algorytmy rozwiązujące problemy NP-zupełne, jest najsłynniejszym problemem otwartym we współczesnej informatyce. Dodatkowo istnieją problemy nierozwiązywalne za pomocą żadnego algorytmu – tzw. problemy nierozstrzygalne.

Implementacja algorytmów[edytuj | edytuj kod]

Algorytmy komputerowe[edytuj | edytuj kod]

Komputery przetwarzają przekazywane im informacje z wykorzystaniem algorytmów. Program jest algorytmem zapisanym w języku zrozumiałym dla maszyny (kodzie maszynowym). Każdy poprawny kod maszynowy da się przełożyć na zestaw instrukcji dla teoretycznego modelu komputera – maszyny Turinga.

Zwykle algorytmy pracują na danych wejściowych i uzyskują z nich dane wyjściowe. Informacje zapisane w pamięci maszyny traktuje się jako jej stan wewnętrzny. Niektóre algorytmy mają za zadanie wyłącznie przeprowadzanie komputera z jednego stanu wewnętrznego do innego.

Każdy algorytm komputerowy musi być wprowadzony do komputera w bardzo rygorystycznie zdefiniowanym języku. Ludzie często komunikując się, przesyłają między sobą informację wieloznaczne. Komputery mogą reagować tylko na całkowicie jednoznaczne instrukcje. Jeżeli dany algorytm da się wykonać na maszynie o dostępnej mocy obliczeniowej i pamięci oraz akceptowalnym czasie, to mówi się, że jest obliczalny.

Poprawne działanie większości algorytmów implementowanych w komputerach opiera się na kolejnej realizacji pewnego zestawu warunków. Jeżeli któryś z nich nie zostanie spełniony, to program kończy się komunikatem o błędzie. Czasami podczas implementacji algorytmu ważny warunek zostanie pominięty. Dla przykładu, mamy program dzielący przez siebie dwie liczby. Użytkownik poleca wykonać dzielenie przez zero. Działanie aplikacji, która nie sprawdzi warunku „dzielnik nierówny zero”, zostanie przerwane przez system operacyjny komputera.

Algorytmy poza komputerami[edytuj | edytuj kod]

Implementacja algorytmu w ogólności oznacza występowanie pewnego podobieństwa algorytmu opisanego w ludzkim języku do fizycznego zjawiska lub procesu. Czasami algorytm może być podstawą budowy przez ludzi urządzenia, jak np. komputer. Jednak o implementacji możemy mówić również, kiedy pewien system zachowuje się podobnie do algorytmu. Dla przykładu mózg ptaka implementuje arytmetykę w postaci sieci neuronowej. Dzięki temu zwierzę jest w stanie porównywać pewne odstępy czasu. W przypadku maszyn algorytm może zostać zaimplementowany jako pewna sieć połączeń elektrycznych, pneumatycznych bądź mechanicznych. Przykładem może być tutaj analogowy regulator obrotów z pierwszych silników parowych, realizujący algorytm P (proporcjonalny). Przy takim podejściu sukces nie oznacza zatrzymanie algorytmu, lecz utrzymywanie pewnego stanu systemu. Możemy np. powiedzieć, że algorytm utrzymywania życia działa poprawnie, aż do śmierci organizmu. Poprawny algorytm ma utrzymywać pewne parametry żywej istoty (np. temperaturę) w optymalnym zakresie.

Algorytm a opisujący go język[edytuj | edytuj kod]

Należy zdawać sobie sprawę z różnicy między algorytmem, będącym niezależnym od jego implementacji przepisem, a programem, który może zostać zinterpretowany i wykonany przez komputer. Przykładowo, poniższe fragmenty programów są realizacją tego samego algorytmu, sumującego trzy trójki:

Dodawanie w języku C:

 wynik = 3;
 wynik += 3;
 wynik += 3;

Ten sam język, ale z pętlą:

 wynik = 0;
 for (int i = 0; i < 3; ++i) wynik += 3;

Język C, zapis proceduralny:

 int alg(int n) {
  if(n == 3)
   return 0;
  else
   return 3 + alg(n + 1);
 }
 
 void main() {
  int wynik = alg(0);
 }

Asembler x86:

  mov eax, 0          # zeruje akumulator
  add eax, 3          # dodaje 3 do akumulatora
  add eax, 3
  add eax, 3
  mov 0EF21A29Ch, eax     # kopiuje zawartość akumulatora do komórki pamięci

Powyższe programy napisane są w różnych językach programowania, używających różnych poziomów abstrakcji, przy czym zapis w asemblerze jest na najniższym poziomie abstrakcji, tj. jest najbliżej "prawdziwego", wykonywanego bezpośrednio przez procesor komputera, kodu.

Błędy w implementacji[edytuj | edytuj kod]

Wciąż rozwijana inżynieria oprogramowania pozwala na tworzenie aplikacji, których kod źródłowy ma setki tysięcy linii, przy równoczesnym zachowaniu kontroli nad całością projektu, co pozwala zminimalizować ilość błędów podczas implementacji algorytmów.

Historia algorytmów[edytuj | edytuj kod]

Początki[edytuj | edytuj kod]

Słowo algorytm pochodzi od nazwiska arabskiego matematyka z IX wieku Muhammeda ibn Musa Alchwarizmiego. Początkowo słowem algorism nazywano czynności konieczne do wykonywania obliczeń z użyciem dziesiętnego systemu liczbowego. Obecne znaczenie słowa algorytm jako zestawu ścisłych reguł powstało wraz z rozwojem matematyki i techniki. Wynalezienie zbiorów zasad pozwalających na obliczanie parametrów konstruowanych maszyn, stało się podstawą rewolucji przemysłowej zapoczątkowanej w końcu XVIII stulecia. Jednak dopiero zbudowanie maszyn, które same mogły realizować pewne proste algorytmy, stało się przełomem. Początkowo miały one postać układów mechanicznych mogących dokonywać prostych obliczeń.

Ogromnego postępu dokonał w tej dziedzinie w 1842 roku Charles Babbage, który na podstawie swoich doświadczeń sformułował ideę maszyny analitycznej zdolnej do realizacji złożonych algorytmów matematycznych. W pracy Babbage wspierała Ada Lovelace, która przetłumaczyła dla niego prace włoskiego matematyka dotyczące algorytmu obliczania liczb bernoulliego. Prace Lovelace dotyczące implementacji na maszynę różnicową tego algorytmu zawierały opis swoistego języka programowania. Niestety, Babbage nigdy nie zbudował swojego mechanicznego komputera. Programy napisane przez Lovelace zostały przetestowane na modelu maszyny różnicowej wykonanym w XX wieku i okazały się poprawne.

Rozwój maszyn liczących[edytuj | edytuj kod]

Wraz z wynalezieniem pod koniec XIX wieku kart perforowanych elektro-mechaniczne maszyny osiągnęły zdolność realizacji algorytmów przetwarzających ogromne zbiory danych. Karty perforowane stały się wejściem, z którego dane przetwarzały proste algorytmy sumujące. Jako wyjście służyły odpowiednie zegary. Ogromny postęp w tej dziedzinie zawdzięczamy firmie IBM, która zbudowała tego typu urządzenia, aby policzyć wszystkich mieszkańców USA.

W XX wieku postęp elektroniki pozwolił na budowę maszyn analogowych umiejących w swoim wnętrzu odtwarzać pewne algorytmy matematyczne. Mogły one dokonywać operacji arytmetycznych oraz różniczkować i całkować.

Komputery[edytuj | edytuj kod]

Zanim zbudowano pierwsze komputery, istniały już solidne podstawy informatyki teoretycznej. Algorytm wyrażony w najprostszym z możliwych języków okazał się dla urządzeń najlepszy. Na początku lat 30. XX wieku ukazało się kilka niezależnie opracowanych matematycznych modeli wykonywania algorytmów. Najsłynniejszym została maszyna Turinga zaproponowana w pracy On Computable Numbers autorstwa Alana Turinga, brytyjskiego matematyka uznawanego za ojca informatyki. Jednocześnie okazało się, że wszystkie modele są sobie równoważne, tj. każdym z nich można wyrazić dowolny algorytm oraz zasymulować działanie jednego modelu na innym (patrz: kompletność Turinga). Okazało się, że nawet najbardziej złożone algorytmy można wyrazić za pomocą prostego matematycznego opisu i kilku elementarnych operacji. Maszyna Turinga miała składać się z głowicy czytająco-piszącej przesuwającej się po nieskończonej taśmie. W każdym kroku mogła zmienić wartość danej komórki taśmy, przesunąć się w lewo lub prawo oraz zmienić swój stan.

Pierwszy mechaniczny komputer zdolny, jak się później okazało, do wykonywania wszystkich algorytmów, powstał już w 1936 roku w Niemczech. Nazywał się Z1, a jego twórcą był niemiecki inżynier Konrad Zuse, który zaprojektował swoją maszynę zupełnie niezależnie od prac brytyjskich i angielskich matematyków. Z powodu ogromnej zawodności, w 1941 roku ukończył jej kopię bazującą na układach przekaźnikowych, Z3. Znalazła ona zastosowanie przy projektowaniu skrzydeł samolotów. Z3 miał wiele cech współczesnego komputera; wszystkie liczby reprezentowane były w systemie binarnym, programy wprowadzano na kartach perforowanych, a do wprowadzania danych służyła klawiatura. W Wielkiej Brytanii oraz USA pierwsze komputery zbudowane na początku lat 40. miały ściśle określone zadanie łamania niemieckich szyfrów oraz wykonywania obliczeń na potrzeby wojska. Dopiero w 1944 roku skonstruowano tam programowalną maszynę zdolną do wykonywania wszystkich algorytmów, ENIAC. Pracowała ona w systemie dziesiętnym, a programowania dokonywano poprzez przełączanie odpowiednich kabli.

W ostatnich trzydziestu latach, dzięki upowszechnieniu komputerów osobistych, informatyka stała się bardzo ważną gałęzią gospodarki. Na świecie pracują miliony programistów zajmujących się tworzeniem oraz doskonaleniem oprogramowania lub poszukiwaniem nowych, efektywniejszych algorytmów. Wraz z opieraniem na komputerach funkcjonowania całego społeczeństwa, coraz większą wagę przykłada się do wyszukiwania błędów w implementacjach lub założeniach algorytmów, co jest procesem trudno poddającym się automatyzacji i wymagającym żmudnej pracy całych zespołów hackerów i programistów.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Donald E. Knuth: Sztuka programowania. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2002, s. 1. ISBN 83-204-2540-9.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Neil Gershenfeld i Isaac L. Chuang, "Molekularne komputery kwantowe"; Świat Nauki, sierpień 1998
 • Nadrian C. Seeman, "Na granicy życia i nanotechnologii"; Świat Nauki, lipiec 2004 Dymek
 • Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest , Clifford Stein "Wprowadzenie do algorytmów (nowe wydanie)"; WNT, wyd. VI, 2004
 • Donald E. Knuth "Sztuka programowania"; WNT, 2002-2008
 • L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter "Algorytmy i struktury danych"; WNT, wyd. V, 2006

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]