Honorowi obywatele Poznania

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania
Ilustracja
Herb miasta Poznań
Nagroda za

wyjątkowe zasługi dla Polski i Poznania

Przyznający

Rada Miasta Poznania (wręcza Przewodniczący Rady Miasta Poznania)

Państwo

 Polska

Lokalizacja

Polska, Poznań

Ostatnie rozdanie

2023

Honorowi obywatele Poznania – lista osób, którym Rada Miasta Poznania przyznała „Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania” – szczególny tytuł otrzymywany za wyjątkowe zasługi dla Polski i Poznania[1]. Wyróżnione tytułem osoby otrzymują dyplom, kwiaty oraz statuetkę[2].

Uregulowania prawne[edytuj | edytuj kod]

Historycznie, od pierwszego przyznanego wyróżnienia „Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania”, za honorowanie osób odpowiedzialna była Rada Miejska Poznania[3]. Pierwsze tytuły „Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania” po przywróceniu w Polsce demokratycznego samorządu przyznawano wyłącznie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie terytorialnym[4]. Miejscowe zasady przyznawania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania” regulowane były natomiast uchwałą Rady Miasta Poznania I kadencji nr XXX/172/91 z dnia 4 czerwca 1991 roku[5]. Jak zapisano w treści uchwały, tytuł ten nadawała Rada w drodze uchwały podjętej na wniosek Radnych, Przewodniczącego Rady lub Prezydenta Miasta – bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ustawowego składu Rady[5]. Rada Miasta Poznania mogła ponadto, w drodze uchwały, pozbawić honorowych wyróżnień w razie stwierdzenia utraty praw honorowych przez odznaczonego[5]. Założenia te zmieniono uchwałą Rady Miasta Poznania IV kadencji nr XIX/140/IV/2003 z dnia 3 czerwca 2003 roku, w której usunięto zapis o wymogu bezwzględnej większości głosów oraz możliwości pozbawienia wyróżnienia, a także uzupełniono możliwość zgłaszania kandydatur do tytułu przez komisje Rady, po zasięgnięciu opinii klubów radnych działających w Radzie Miasta Poznania[6]. Wręczenia wyróżnień honorowych dokonuje Przewodniczący Rady w obecności Prezydenta Miasta, zazwyczaj na uroczystej sesji Rady Miasta, w dzień Patronów Poznania – Świętych Piotra i Pawła[6]. Ewidencję przyznanych wyróżnień prowadzi Biuro Rady Miasta[6]. Ostatnie zmiany w zasadach przyznawania wyróżnień przyjęła Rada Miasta Poznania V kadencji w uchwale nr LXXII/1000/V/2010 z dnia 15 maja 2010 roku zaznaczając, iż wyróżnienie przyznaje się wyłącznie osobom żyjącym i nie więcej niż jednej osobie w roku[7].

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania do 1918 roku[edytuj | edytuj kod]

Hugo Ludwig von Below otrzymał 11 czerwca 1885 roku zgodę na przyjęcie honorowego obywatelstwa miasta Poznania[8][9]. Tytuł ten posiadali też Robert von Zedlitz-Trützschler, Richard von Seeckt, Richard Witting, Wilhelm von Waldow oraz Erich Ludendorff[10]. Wybuch I wojny światowej spowodował, iż Rada Miejska Poznania – licząc na odzyskanie niepodległości dzięki możliwemu zwycięstwu Cesarstwa Niemieckiego, postanowiła wyróżnić tytułem „Honorowego Obywatela Miasta Poznania” niemieckiego feldmarszałka Paula von Hindenburga argumentując, „że ocalił Poznań i Księstwo od najazdu Rosjan i od spustoszenia”[11]. Tytuł przyznany dowódcy 28 października 1914 roku został mu jednak odebrany w 1919 roku w wyniku działań podejmowanych po zwycięstwie strony polskiej w powstaniu wielkopolskim[12]. Na podstawie uchwały magistratu z 29 czerwca 1920 zdecydowano o wykreśleniu z ksiąg wszystkich mianowanych przed 1 stycznia 1919 honorowych obywateli miasta Poznania[13].

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym[edytuj | edytuj kod]

Pierwszym „Honorowym Obywatelem Miasta Poznania” po odzyskaniu niepodległości był Ignacy Jan Paderewski, któremu tytuł ten przyznała Rada Miejska Poznania uchwałą z dnia 21 stycznia 1920 roku[3]. Drugim wyróżnionym był Wojciech Trąmpczyński, który swój tytuł otrzymał na podstawie uchwały z dnia 28 września 1920 roku[3]. Po czternastu latach przerwy w przyznawaniu wyróżnień, uchwałą z dnia 25 kwietnia 1934 roku wyróżniono trzecią, a zarazem ostatnią osobę przed II wojną światowąCyryla Ratajskiego[14].

Lista laureatów (lata 1920 oraz 1934)
Rok Laureat Źródło
1920 Ignacy Jan Paderewski
[3]
Wojciech Trąmpczyński
1934 Cyryl Ratajski
[14]

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania od 1990 roku[edytuj | edytuj kod]

W okresie powojennym tytułu nie przyznawano przez kilka dziesięcioleci[1]. Od 1990 do 2023 roku tytuł przyznano 37 osobom. Wyróżnienia nie przyznano w czterech latach: 1994, 1998, 1999 oraz 2002[15]. W 1992 oraz 1996 roku tytuł przyznano nie jednej (jak jest to przyjęte zwyczajowo), a trzem osobom, natomiast w 2005, 2006 oraz 2009 roku – dwóm osobom[15]. Jedynymi uhonorowanymi osobami pochodzącymi spoza Polski zostali Margaret Thatcher oraz Árpád Göncz[15]. Wśród wyróżnionych znalazło się 11 kobiet oraz 26 mężczyzn[15].

Lista laureatów (od 1990 roku)
Rok Laureat Uzasadnienie
1990 Edward Raczyński „w uznaniu ogromnych zasług położonych dla Poznania i Wielkopolski”[4]
1991 Helena Przybyłek-Porębna „składając hołd bohaterskiej postawie Pani Heleny Przybyłek-Porębnej w czasie pamiętnych wydarzeń czerwcowych 1956 roku”[16]
1992 Wiktor Dega „w uznaniu całokształtu pracy naukowej, badawczej i wychowawczej w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji fizycznej inwalidów, organizowania nowoczesnego kompleksu kliniki Medycyny Rehabilitacyjnej i Zakładu Rehabilitacji Przemysłowej, tak bardzo związanej z naszym miastem i z działalnością medyczną na rzecz miasta”[17]
Zbigniew Zakrzewski „w uznaniu całokształtu pracy naukowej, badawczej i wychowawczej prowadzonej podczas wieloletniej pracy w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz w uznaniu roli popularyzatora historii i zabytków naszego miasta wyrażającej się w szeregu książek przypominających naszym mieszkańcom ich chlubną przeszłość”[18]
Stefan Stuligrosz „uznając wyjątkowy wkład Profesora w działalność kulturalną na terenie Poznania, szczególnie zaś za zorganizowanie i nieprzerwane – od 1939 roku – kierowanie Chórem Chłopięcym i Męskim „Poznańskie Słowiki”, który szybko zyskał uznanie w całym kraju i poza jego granicami, stając się chlubą i symbolem naszego miasta”[19]
1993 Janusz Ziółkowski „uznając wybitną działalność samorządową, naukową, społeczną i polityczną Profesora, Jego wielki wkład w przemiany społeczno-polityczne, wprowadzane w Poznaniu, naszym województwie i w Polsce od Sierpnia 1980 roku”[20]
1995 Stanisław Broniewski „uznając wybitny wkład w walkę o wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej podczas II wojny światowej, jak również wielkie zasługi dla poznańskiego harcerstwa”[21]
1996 Margaret Thatcher „uznając wybitną osobowość oraz zasługi dla rozwoju kontaktów brytyjsko-polskich, a zwłaszcza dla wspierania rozwoju gospodarki rynkowej oraz edukacji ekonomicznej w Poznaniu”[22]
Árpád Göncz „uznając wybitną osobowość oraz zasługi dla rozwoju demokracji, z okazji rocznicy „Poznańskiego Czerwca 1956 r.” oraz 40 rocznicy Powstania na Węgrzech”[23]
Jerzy Stroba „uznając szczególne zasługi Metropolity Poznańskiego dla kształtowania życia Miasta Poznania i regionu oraz ogromną odpowiedzialność i wsparcie duszpasterskie w trudnym okresie przemian społeczno-gospodarczych”[24]
1997 Jan Paweł II „w dowód wdzięczności za udział w życiu duchowym mieszkańców Poznania i wieloletnie związki z miastem, w uznaniu ogromnego autorytetu moralnego i religijnego, jako wyraz przywiązania i szacunku”[25]
2000 Jan Nowak-Jeziorański „uznając wybitną osobowość oraz zasługi dla rozwoju demokracji”[26]
2001 Wanda Błeńska „w dowód uznania za zasługi podczas długoletniej, pełnej poświęceń pracy wśród osób trędowatych w Afryce”[27]
2003 Przemysław Bystrzycki „wyrażając wdzięczność i uznanie za ofiarną służbę Ojczyźnie, w szczególności w latach II wojny światowej – w szeregach Armii Polskiej i „cichociemnych” żołnierzy Armii Krajowej oraz za wyjątkowe zasługi dla intelektualnego i społecznego życia naszego Miasta”[28]
2004 Gerard Labuda „wyrażając uznanie dla wielkich osiągnięć naukowych, olbrzymiego wkładu badawczego w poznanie polskich dziejów, dbałości o patriotyczne nauczanie młodzieży akademickiej oraz doceniając wyjątkowe zasługi dla rozwoju poznańskiego środowiska naukowego i godną postawę uczonego”[29]
2005 Marian Żelazek „wyrażając wdzięczność, uznanie oraz głęboki szacunek za wybitnie humanitarną działalność, podporządkowaną wartości życia ludzkiego i godności człowieka oraz pomocy chorym ubogim, w szczególności trędowatym w Indiach”[30]
Karol Pospieszalski „wyrażając wielkie uznanie dla dorobku badawczego, szacunek dla niezłomnej postawy uczonego i patrioty, całym życiem oddanego Ojczyźnie członka struktur konspiracyjnych w latach niemieckiej okupacji, doceniając wyjątkowe zasługi w odkrywaniu prawdy o współczesnych dziejach Polski, a w szczególności jej Ziem Zachodnich”[31]
2006 Zenon Grocholewski „wyrażając uznanie oraz głęboki szacunek dla wybitnej działalność publicznej i naukowej, w szczególności w zakresie nauk prawniczych”[32]
Włodzimierz Gedymin „wyrażając uznanie za skuteczne działania 2 września 1939 roku w obronie przestrzeni powietrznej nad Poznaniem oraz wytrwałą i waleczną służbę w obronie Ojczyzny w czasie II Wojny Światowej”[33]
2007 Jan Góra „wyrażając uznanie oraz głęboką wdzięczność za 30 lat pracy duszpasterskiej i wychowawczej z poznańską młodzieżą i studentami oraz promowanie Poznania w Polsce i Europie”[34]
2008 Stanisław Barańczak „wyrażając wielkie uznanie dla wybitnych dokonań literackich i naukowych oraz głęboki szacunek dla szlachetnej postawy w trudnych latach naszej historii”[35]
2009 Lech Wałęsa „wyrażając najwyższe uznanie dla wybitnych dokonań w demokratycznej przebudowie Państwa Polskiego oraz głęboki szacunek dla pełnej poświęcenia i konsekwencji postawy w przełomowych latach naszej historii”[36][37]
Tadeusz Mazowiecki
2010 Teresa Rabska „w uznaniu dla dorobku naukowego, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na rzecz odbudowy samorządności w Polsce i budowy społeczeństwa obywatelskiego”[38]
2011 Lech Trzeciakowski „wyrażając uznanie dla dorobku naukowego ze szczególnym uwzględnieniem badań nad dziejami Wielkopolski i Poznania oraz doceniając zasługi w kształceniu młodzieży akademickiej”[39]
2012 Hanna Suchocka „wyrażając najwyższe uznanie wobec zasług dla rozwoju niepodległej Rzeczypospolitej oraz głęboki szacunek dla postawy życiowej, uosabiającej patriotyzm i tradycyjne wielkopolskie wartości”[40]
2013 Izabella Cywińska „wyrażając uznanie dla wybitnych osiągnięć i zasług dla Miasta Poznania oraz kultury narodowej”[41]
2014 Andrzej Legocki „wyrażając uznanie dla dorobku naukowego oraz doceniając zasługi dla rozwoju poznańskiego środowiska naukowego ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz Polskiej Akademii Nauk”[42]
2015 Agnieszka Duczmal „w uznaniu dla wybitnych osiągnięć muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” oraz doceniając zasługi dla kształtowania artystycznego oblicza Poznania”[43]
2016 Jan Węglarz „wyrażając uznanie dla wybitnego dorobku naukowego oraz doceniając zasługi dla rozwoju nauki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz budowy społeczeństwa informatycznego”[44]
2017 Hanna Kóčka-Krenz „wyrażając uznanie dla wybitnych osiągnięć naukowych z zakresu archeologii i historii wczesnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem prac badawczych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu i odnalezienia rezydencji pierwszych Piastów”[45]
2018 Ryszard Krynicki „wyrażając uznanie dla wybitnego dorobku literackiego i edytorskiego oraz głęboki szacunek dla niezłomnej postawy w trudnych latach naszej historii”[46]
2019 Andrzej Wituski „w uznaniu zasług dla rozwoju miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki”[47]
2020 Maria Siemionow „wyrażając uznanie dla dorobku naukowego i dydaktycznego w zakresie nauk medycznych ze szczególnym uwzględnieniem wybitnych osiągnięć w dziedzinie transplantologii”[48]
2021 Teresa Zarzeczańska-Różańska „w uznaniu zasług dla rozwoju sportu i wychowania młodzieży, a także osiągnięć sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w pływaniu na długich dystansach”[49]
2022 Wojciech Łączkowski „wyrażając uznanie dla wieloletniej pracy na rzecz rozwoju demokracji oraz dla dorobku naukowego i dydaktycznego z zakresu prawa i finansów”[50]
2023 Andżelika Borys „wyrażając uznanie dla wieloletniej, pełnej poświęceń pracy na rzecz obrony demokracji, praw człowieka i wolności słowa oraz działań podejmowanych w obronie kultury polskiej na Białorusi”[51]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Honorowi i zasłużeni obywatele Miasta Poznania – Wstęp. poznan.pl. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 2. Bogna Kisiel: Poznań: Uroczysta sesja Rady Miasta w Bazarze. Wręczono wyróżnienia honorowe oraz nagrody – naukową, artystyczną i sportową. poznan.pl, 2019-06-29. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 3. a b c d 1920 – Ignacy Jan Paderewski (przyznano: 21 stycznia 1920) oraz Wojciech Trąpczyński (przyznano: 28 września 1920). poznan.pl. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 4. a b Uchwała Nr XVI/100/90 Rady Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania. bip.poznan.pl, 1990-12-18. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 5. a b c Uchwała XXX/172/91 Rady Miasta Poznania z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania i odznaczenia Zasłużony dla Miasta Poznania. bip.poznan.pl, 1991-06-04. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 6. a b c Uchwała XIX/140/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 3 czerwca 2003 r. – w sprawie trybu przyznawania wyróżnień honorowych Miasta Poznania. bip.poznan.pl, 2003-06-03. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 7. Uchwała Nr LXXII/1000/V/2010 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania w/s trybu przyznawania wyróżnień honorowych Miasta Poznania. bip.poznan.pl, 2010-05-15. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 8. Kurt von Priesdorff: Soldatisches Führertum. Band 10, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1942, DNB 986919810, s. 453–456, nr. 3323.
 9. Eigh. Postkarte m. U.. www.zvab.com, 2015-03-18. [dostęp 2019-08-13]. (pol.).
 10. Z. Kaczmarek, Sprawa Paula von Hindenburga. W 80. rocznicę nadania obywatelstwa honorowego miasta Poznania, [w:] Poznań w literaturze, literatura w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”, nr 4/1995, s. 377-382.
 11. „Kurier Poznański”, nr 264, 16 listopada 1914.
 12. Kłopotliwy Honorowy Obywatel Miasta Poznania. www.miastopoznaj.pl, 2015-10-13. [dostęp 2019-08-13]. (pol.).
 13. APP. Akta m. Poznania, syg. 2080.
 14. a b 1934 – Cyryl Ratajski (przyznano: 25 kwietnia 1934). poznan.pl. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 15. a b c d Honorowi Obywatele Poznania – Alfabetyczny indeks osób. poznan.pl. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 16. Uchwała XXX/169/91 Rady Miasta Poznania z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania. bip.poznan.pl, 1991-06-04. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 17. Uchwała XLIX/250/92 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lutego 1992 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania. bip.poznan.pl, 1992-02-11. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 18. Uchwała LVII/295/92 Rady Miasta Poznania z dnia 2 czerwca 1992 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu prof. Zbignierowi Zakrzewskiemu. bip.poznan.pl, 1992-06-02. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 19. Uchwała LVII/296/92 Rady Miasta Poznania z dnia 2 czerwca 1992 r. w sprawie nadania Obywatelstwa Honorowego Stefanowi Stuligroszowi. bip.poznan.pl, 1992-06-02. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 20. Uchwała LXXXIII/441/93 Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Prof. dr hab. Januszowi Ziółkowskiemu. bip.poznan.pl, 1993-06-01. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 21. 1995 – Stanisław Broniewski (przyznano: 20 czerwca 1995). poznan.pl. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 22. Uchwała XLII/260/II/96 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Lady Margaret Thatcher. bip.poznan.pl, 1996-06-18. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 23. Uchwała XLII/261/II/96 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu dr Arpadowi Goncz - Prezydentowi Republiki Węgierskiej. bip.poznan.pl, 1996-06-18. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 24. Uchwała XLII/259/II/96 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Księdzu Arcybiskupowi dr Jerzemu Strobie. bip.poznan.pl, 1996-06-18. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 25. Uchwała LXIV/470/II/97 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. bip.poznan.pl, 1997-11-18. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 26. Uchwała XXXII/384/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania panu Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu. bip.poznan.pl, 2000-03-14. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 27. Uchwała LVIII/709/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie: nadania pani doktor Wandzie Marii Błeńskiej Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania. bip.poznan.pl, 2001-05-15. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 28. Uchwała XXI/144/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2003 r. - w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Przemysławowi Bystrzyckiemu. bip.poznan.pl, 2003-06-10. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 29. Uchwała XLVI/474/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2004 r. - w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Gerardowi Labudzie. bip.poznan.pl, 2004-06-08. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 30. Uchwała Nr LXI/643/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Ojcu Marianowi Żelazkowi. bip.poznan.pl, 2005-01-18. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 31. Uchwała Nr LXIX/716/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2005 roku w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Karolowi Marianowi Pospieszalskiemu. bip.poznan.pl, 2005-05-10. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 32. Uchwała Nr XCIII/1036/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu. bip.poznan.pl, 2006-05-16. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 33. Uchwała Nr CVI/1213/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu kapitanowi pilotowi Włodzimierzowi Gedyminowi. bip.poznan.pl, 2006-10-24. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 34. Uchwała Nr XV/113/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania ojcu Janowi Wojciechowi Górze OP. bip.poznan.pl, 2007-05-22. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 35. Uchwała Nr XXXVII/370/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Stanisławowi Barańczakowi. bip.poznan.pl, 2008-05-13. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 36. Uchwała Nr LIV/714/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Prezydentowi Lechowi Wałęsie. bip.poznan.pl, 2009-05-12. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 37. Uchwała Nr LIV/715/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu. bip.poznan.pl, 2009-05-12. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 38. Uchwała Nr LXXIII/1005/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2010 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani profesor Teresie Rabskiej. bip.poznan.pl, 2010-06-08. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 39. Uchwała Nr XI/100/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2011 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania panu profesorowi Lechowi Trzeciakowskiemu. bip.poznan.pl, 2011-05-17. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 40. Uchwała Nr XXXI/441/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2012 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani Premier Hannie Suchockiej. bip.poznan.pl, 2012-05-22. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 41. Uchwała Nr XLIX/737/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2013 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani Izabelli Cywińskiej. bip.poznan.pl, 2013-04-16. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 42. Uchwała Nr LXVII/1054/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Andrzejowi Legockiemu. bip.poznan.pl, 2014-05-20. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 43. Uchwała Nr XII/101/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani Agnieszce Duczmal. bip.poznan.pl, 2015-05-26. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 44. Uchwała Nr XXIX/423/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2016 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Janowi Węglarzowi. bip.poznan.pl, 2016-05-17. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 45. Uchwała Nr XLVIII/829/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani Profesor Hannie Kóčka-Krenz. bip.poznan.pl, 2017-05-16. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 46. Uchwała Nr LXVII/1221/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Ryszardowi Krynickiemu. bip.poznan.pl, 2018-05-22. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 47. Uchwała Nr XI/146/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Andrzejowi Wituskiemu. bip.poznan.pl, 2019-05-14. [dostęp 2019-07-28]. (pol.).
 48. Uchwała Nr XXIX/511/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani Profesor Marii Siemionow. bip.poznan.pl, 2020-06-09. [dostęp 2020-06-30]. (pol.).
 49. Uchwała Nr XLVII/842/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani Teresie Zarzeczańskiej-Różańskiej. bip.poznan.pl, 2021-06-01. [dostęp 2021-06-30]. (pol.).
 50. Uchwała Nr LXV/1209/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Wojciechowi Łączkowskiemu. bip.poznan.pl, 2022-06-07. [dostęp 2022-06-20]. (pol.).
 51. Uchwała Nr LXXXIV/1554/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2023 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani Andżelice Borys. bip.poznan.pl, 2023-06-06. [dostęp 2023-06-17]. (pol.).